Novinky

2010

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2010.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o zaslání plného textového znění tzv. ekologické smlouvy uzavřené Ministerstvem financí na základě usnesení vlády č. 543 ze dne 29. 9. 1993, číslo smluvního partnera 0032/94/01, původní subjekt KAUČUK, s.p., současný vlastník UNIPETROL, a.s., včetně všech případných příloh a dodatků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Vás laskavě žádáme o poskytnutí:

 • Textu směrnice Ministerstva financí č. 7/2005, týkající se postupu při vyřizování stížností, petic a podnětů na ministerstvu. O existenci směrnice jsme se dozvěděli ze zveřejňovaných Informací o činnosti daňové správy České republiky, přičemž text směrnice se nám nepodařilo najít na internetových stránkách ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Akce CZ0023 Městský hrad Úštěk, dotace ve výši 358 737 EUR.
Ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona žádám o následující informace:

 • k jakému datu byly peníze ze schválené dotace převedeny na účet města
 • zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 250/2000 Sb. 12 odst. 2 projednávají orgány územního samosprávního celku rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby. Tato rozpočtová skladba je dána vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. Předloží-li obec finančnímu výboru, radě města a zastupitelstvu návrh rozpočtu v podobě, kterou níže uvádím, bude takto předložený rozpočet odpovídat výše uvedenému zákonu č. 250/2000 Sb. nebo nikoliv? A v případě, že nebude odpovídat tomuto zákonu, bude se jednat o správní delikt dle § 522a odst. 1 písm. d?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů žádám o:

 1. Kopii dopisu čj. SM 821/93 (viz výše)
 2. V případě, že z uvedené kopie dopisu nebude jednoznačná struktura majetku, který tvoří zvl. likvidační fond ve výši 3 500 000 tis. Kč, žádám o soupis tohoto majetku v celkové hodnotě jak je uvedeno.
 3. Informaci o tom, na jaký majetek byla vytvořena "rezerva na další útlum dolů" v hodnotě 3 500 000 tis. Kč.
 4. Z jakého důvodu nedošlo v průběhu privatizace majetkové účasti společnosti OKD a.s. k vyjmutí části majetku (bytového fondu) na fond národního majetku (viz bod 12.5.1 přílohy P2)

Žádám o sdělení, zda ministerstvo či Ústřední finanční a daňové ředitelství zpracovaly či plánují zpracovat metodický pokyn, podle kterého budou správci daně postupovat při aplikaci ust. § 264 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Pro případ, že byl tento pokyn již zpracován, žádám o jeho zaslání.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V r. 1993 byl vedením společnosti OKD a.s. vypracován privatizační projekt č. 40017. Součástí tohoto projektu je "Propočet výše základního jmění A.S." (příloha P 1). Jak je z dokumentu patrné, pří výpočtu základního jmění akciové společnosti, byla základna pro jeho výpočet ponížena o tzv. likvidační fond ve výší 3 500 000 tis. Kč, přičemž nová hodnota "základního jmění a.s." byla vypočtena na částku 27 800 000 tis. Kč. V dokumentu (P2) je uvedeno, že "vytvoření zvláštního likvidačního fondu bylo předběžně odsouhlaseno ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dopisem č.j. SM 821/93 z 15. 3. 1993.

V "Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti" (P3) ze dne 11. 10. 1993 je patrná struktura nově vypočtené hodnoty základního jmění v částce 27 800 mil. Kč, přitom součástí této hodnoty je i tzv. "rezerva na další útlum dolů" ve výši 3 500 mil. Kč.

Požadované jinformace žádám s důrazem na otázku, zda je či není v některé z uvedených hodnot (likvidační fond – 3 500 000 tis. Kč, nebo rezerva na další útlum dolů – 3 500 000 tis. Kč započítána hodnota bytového fondu, ke kterému měla společnost OKD a.s., resp. OKD s.p. právo hospodaření či ve vlastnictví a v jaké výši.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1 jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), obdržel dne 26. listopadu 2010 prostřednictvím své elektronické podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací ohledně veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, ev. č. 60026142 (dále jen „veřejná zakázka“).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) ZSPI Vám tímto sdělujeme následující informace:

 1. Může vláda zrušit toto výběrové řízení, aniž by došlo k náhradám škod pro soutěžitele? Umožňuje Vámi zvolené výběrové řízení s prvky koncesního zákona zrušit tuto soutěž bez náhrady. Resp. bylo by v klasickém výběrovém řízení možno zrušit soutěž bez náhrady?
 2. Může vláda, před výzvou k podání nabídek, pozměnit smlouvu s potencionálním vítězem?
  1. Pokud ano, lze zavázat v této smlouvě potencionálního vítěze k transparentnímu odkrytí vlastníků?
  2. Pokud ano, lze smlouvou zavázat potencionálního vítěze, respektive vlastníka, k omezení převoditelnosti vlastnictví ?a to:
   1. povinnosti schválení eventuálního převodu vládou?
   2. nepřevoditelnosti vlastnictví po celou dobu trvání zakázky?
 3. Na jakou dobu má být smlouva s potencionálním vítězem uzavřena?
 4. Vámi zvolený způsob výběrového řízení připouští, že dodavatel nese nějaká rizika. Jaká rizika ponese potencionální vítěz soutěže?
 5. V lokalitách, které jsou předmětem této soutěže jsou i takové, které stát již nechal odstranit a již za sanaci zaplatil?
  1. Pokud ano, proč jsou součástí této soutěže.
  2. Pokud ano, prosím o uvedení počtu a objemu, kolik to z celkové částky zakázky tvoří procent?
 6. Je nějakým smluvním způsobem ošetřeno riziko toho, že nebudou moci dnešní soutěžitelé v budoucnu spolupracovat jako subdodavatelé? Pokud ano, jak a pod jakými sankcemi?
 7. Existuje nějaká studie, která mapuje dle pravidel ES, relevantní trh v oblasti odstraňování ekologických zátěží v ČR?
 8. Existuje nějaká relevantní studie, která analyzuje Vámi nastavené “kick off” kritéria v kvalifikačních předpokladech?
 9. Jediným kontrolním mechanismem státu a kontroly plnění dodavatele bude Inspekce MŽP. Jakým způsobem budou rozhodnutí Inspekce pod kontrolou a jak bude možno je přezkoumat?
 10. Zákon ukládá ekologické závazky státu hradit ze státního fondu privatizace. Příjmem tohoto fondu je i dividenda ze společnosti ČEZ. Zůstane to tak i nadále? Respektive po ukončení soutěže a podepsání finální smlouvy s potencionálním vítězem?
 11. Proč nebyla použita metoda on-line aukce na stanovení nejnižší ceny zakázky, která je transparentní a vylučuje možnost dohody soutěžitelů na “společné “ ceně?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ministerstvo financí je provozovatelem internetové aplikace „Regoz – Registr oznámení veřejných funkcionářů v rámci resortu MFČR“.

Je nám známo, že žadatel o nahlížení do registru prostřednictvím veřejné datové sítě na základě žádosti obdrží uživatelské jméno a přístupové heslo, jehož platnost je omezena na dobu 24 hodin od prvního přihlášení do registru. Přitom na základě vlastních zkušeností se domníváme, že žadatel se během tohoto časového úseku může do registru přihlásit pouze jednou.

Podle první věty § 13 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Ustanovení zákona nijak časově nevymezuje dobu platnosti žádosti o nahlížení, ani časově neomezuje právo žadatele nahlížet do registru.

Vzhledem k uvedeným okolnostem a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás laskavě žádáme o poskytnutí informace o tom, z jakých důvodů je doba nahlížení do registru omezena na časový úsek 24 hodin.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o informace o následujících podnicích ke své bakalářské práci s názvem "Vývoj privatizačního procesu pivovarnictví v České republice". Jedná se o tyto subjekty:

 • Pražské pivovary, s.p. - číslo projektu a číslo jednotky: 032964001
 • Ostravar s.p. - číslo projektu a číslo jednotky: 051304001
 • Pivovary Vratislavice, s.p. - číslo projektu a číslo jednotky: 025854001
 • Pivovar Velké Popovice, s.p. - číslo projektu a číslo jednotky: 020464001
 • Plzeňské Pivovary, s.p. - číslo projektu a číslo jednotky: 019594001
 • Pivovar Radegast, a.s. - číslo projektu a číslo jednotky: 030175001

 

Chci Vás požádat o následující informace pro každý subjekt:

 • Kolik bylo předloženo privatizačních projektů.
 • Kým byly tyto projekty předloženy.
 • Jakou metodou byl podnik privatizován.
 • Jaká byla účetní hodnota privatizovaného majetku těchto subjektů.
 • Kdy bylo rozhodnuto o privatizaci.
 • Který z projektů byl vybrán k realizaci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Je pravda, že ne všechny zahraniční akvizice společnosti ČEZ jsou úspěšné a rentabilní? Máme informace především o nákupu elektrárny ve Varně, výstavbě elektrárny v Gacku nebo například o nerentabilní akvizici distribuční společnosti v Albánii. Jsou tyto projekty ziskové? Jaké informace o jejich hospodaření má ministerstvo k dispozici?
 • Jak ministerstvo vyhodnocujete tyto zahraniční akvizice?
 • Jaká je rentabilita zahraničních investic vůči investicím domácím (tedy odmyslíme-li domácí investice, ve kterých je ČEZ úspěšný, jak si vede v zahraničí?)
 • Konkrétně nás zajímá projekt elektrárny ve Varně, o kterém víme, že je v záporných číslech. Jaké informace má ministerstvo?
 • Zajímají nás konkrétní čísla - celkové náklady vynaložené do této akvizice a například letošní hospodářský výsledek.
 • Jaký byl plán návratnosti u tohoto projektu?
 • Jaká je k dnešnímu dni rentabilita tohoto projektu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jsem studentkou magisterského studia Policejní akademie ČR. Zpracovávám seminární práci týkající se dopadů povodní v roce 2002 ve společnosti Spolana Neratovice.

Mohl byste mi, prosím, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sdělit, zda bylo v souvislostmi s povodněmi ve Spolaně společnosti vyplacena finanční podpora od MF, případně v jaké výši.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informací ohledně doplnění novely zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (180/2005), které by se mělo týkat zavedení srážkové daně pro solární elektrárny a souvisejících otázek.

Dovolila bych si Vás požádat o zaslání textu návrhu doplnění. Rovněž, pokud možno, prosila bych Vás o stručné nastínění legislativního procesu, který bude následovat, t.j. jestli bude zmiňovaná poroblematika včleněna do novely, která je v Poslanecké sněmovně jako tisk č.145, formou pozměňovacího návrhu nebo bude návrh realizován jiným způsobem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na webu MF ČR jsem nalezl Podrobný přehled čerpání operačních programů.

Na stránkách spravovaných MMR ČR jsem pak našel Rozdělení prostředků mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a Iniciativy Společenství v České republice v období 2004—2006 (http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006 ).

Jak je na první pohled zřejmé, tyto dva zdroje si navzájem odporují. A to nejen v celkové částce, ale i v jednotlivých, stejně nazvaných položkách. Alespoň z části by se ale očividně mělo jednat o stejné informace.

Na základě této skutečnosti a mého zájmu o tuto záležitost Vás prosím o následující informace:

 1. V čem se liší dva výše uvedené zdroje? V jakých položkách, časových údajích, termínech, datech apod. Prosím o detailní vysvětlení a rozvedení rozdílů mezi těmito dvěma tabulkami.
 2. K jakému datu a situaci se vztahuje termín alokace v případě tabulky MF ČR a termín čerpání prostředků v případě tabulky MMR ČR?
 3. Pokud jsou k dispozici detailnější tabulky a jiné materiály vztahující se bezprostředně k výše uvedeným tabulkám, prosím o jejich zaslání. Prosím, uveďte i vysvětlení, jak tyto materiály a tabulky na výše uvedené tabulky navazují.
 4. Jak je možné, že si výše uvedené dva zdroje odporují?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o sdělení konkrétní adresy na stránkách MF ČR, kde ministerstvo zveřejňuje účetní závěrky organizačních složek státu umožňující dálkový přístup, viz ust. § 21a odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Toto je podání ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Požadované údaje žádám poskytnout elektronicky a to i v případě, že již byly uveřejněny.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké konkrétní částky byly převedeny do státního rozpočtu v rámci řešení dluhu Ruské federace vůči České republice, a to od roku 1994 do roku 2010? Pokud má Ministerstvo financí tuto agendu přehledně vedenu, jistě bude možné poskytnout podrobné informace, který subjekt kdy přesně poskytl které zboží či platbu a na který účet, případně kdo zboží přebíral za ČR. Pokud takové informace Ministerstvo financí přehledně evidované nemá, pak je postačující odpověď, jaká částka konkrétně byla převedena do státního rozpočtu který rok, případně které zboží v jakém množství a hodnotě a kdo byl oprávněn s tímto zbožím nakládat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám o informaci ohledně § 17, odstavce (11) zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a podobných hrách v platném znění, které zní:
"Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou."

Jde mi o to, jakým způsobem se v zákoně stanovená minimální vzdálenost 100 metrů měří, když obec žádné další omezující ustanovení nepřijala.

Možná, že k tomu byl zřejmě Vámi podán již nějaký výklad, který by na mé otázky poskytl odpověď. V tom případě žádám o jeho přeposlání třeba elektronicky.

 1. Jde o vodorovnou vzdálenost mezi rohem budovy školy, a rohem objektu herny, nebo
 2. vodorovnou vzdálenost, měřenou v ose nejkratší možné pěší trasy mezi vstupem do školy a vstupem do herny,
 3. či nějak jinak (a v tom případě jak stanovenou) vzdálenost?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám ohledně souhrnné zakázky na odstranění ekologických zátěží sdělit:

 1. V kolika lokalitách se stát zavázal k úhradě odstranění staré ekologické zátěže (uvádí se souhrnná částka přes 100 miliard Kč)?
 2. Jaká překážka (či jaké překážky) brání konání výběrových řízení na zhotovitele v jednotlivých lokalitách, či po skupinách v blízkých lokalitách)?
 3. Jaké ekonomické důvody výhodné pro stát vedly ke konání jen jednoho výběrového řízení na zhotovitele pro všechny lokality.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik pracovníků bylo zaměstnáno k 1.1.2009 na všech finančních úřadech a finančních ředitelstvích v ČR?
  1. Kolik z toho na finančních ředitelstvích?
  2. Kolik z toho na finančních úřadech v odděleních fyzických osob?
  3. Kolik z toho na finančních úřadech v odděleních právnických osob?
  4. Kolik z toho na finančních úřadech v odděleních registrace?
 2. Jaké byly průměrné mzdové náklady na jednoho zaměstnance Finančního úřadu (prostý aritmetický průměr za všechny úřady) v roce 2009?
 3. Jaké byly průměrné mzdové náklady na jednoho zaměstnance Finančního ředitelství (prostý aritmetický průměr za všechna ředitelství) v roce 2009?
 4. Jaké byly celkové náklady na provoz Finančních úřadů v roce 2009 (mzdové náklady, IT, pronájmy, energie, školení zaměstnanců atd.)?
 5. Jaké byly celkové náklady na provoz Finančních ředitelství v roce 2009 (mzdové náklady, IT, pronájmy, energie, školení zaměstnanců atd.)?
 6. Jaký byl celkový výběr daní (bez zdravotního a sociálního pojištění) v roce 2009?
 7. Jaký byl celkový výběr zdravotního a sociálního pojištění v roce 2009?
 8. Kolik procent daňových přiznání bylo v roce 2009 podáno elektronicky?
 9. Jaké byly v roce 2009 možnosti pro podání daňového přiznání v elektronické podobě?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Podle jakého právního předpisu se postupovalo před nabytím platnosti a účinnosti zákona č. 332/1992 Sb. - tudíž který právní předpis předcházel zákonu o správě dani a poplatků?"
 2. "Jaká instituce kompetenčně nejbližší dnešním FÚ jim předcházela?"
 3. "Kde bych se mohla seznámit s historií zřízení FÚ a vývojem tohoto správního orgánu, nebot' v dostupné literatuře jsem odpověď neobjevila. "

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolujeme si obrátit' sa na Vás v súlade s § 4 odst 1 v spojení s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím so ziadost'ou o poskytnutie informácie.

Podl'a verejne dostupných informácií bola Česká republika, zastúpená Ministerstvom financíí Českej republiky účastníkom konania vo viacerých arbitrážach vedených pred Medzinárodným rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (IGG). Jedná sa napríklad o nasledujúce arbitrážne konania:

 

Chceli by sme Vás požiadat' o informáciu, či

 • Ministerstvo financií Českej republiky bolo konaniami vedenými pred Medzinárodným v súvislosti s arbitrážnymi rozhodcovským súdom Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) v kontakte s arbitrom JUDr. Bohuslavom Kleinom a či
  bol arbiter JUDr. Bohuslav Klein dotazovaný ohl'adne odporúčaní postupu týkajúcich sa vedenia týchto arbitrážnych sporov a prípadne uvedenia mien arbitrov.
 • V prípade, ak uvedená komunikácia prebehla, žiadame Vás o predloženie takejto komunikácie, ktorá prebehla medzi Ministerstvom financií Českej republiky a arbitrom JUDr. Bohuslavom Kleinom.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o sdělení následujících informací. Uvádím, že veškeré požadované informace se vztahují k ustanovení § 55b odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 1. Kolik bylo v roce 2009 podáno ze strany daňových subjektů žádostí o přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto žádostí bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
 2. Kolik bylo v roce 2009 podáno ze strany územních finančních orgánů podnětů k přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto podnětů bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
 3. Kolik bylo v roce 2008 podáno ze strany daňových subjektů žádostí o přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto žádostí bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.
 4. Kolik bylo v roce 2008 podáno ze strany územních finančních orgánů podnětů k přezkoumání daňového rozhodnutí. Kolika z těchto podnětů bylo příslušnými územními finančními orgány vyhověno.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolika subjektům byl v rozmezí let 1995 až 2009 odpuštěny/prominuty daně. Počty dle jednotlivých let.
 2. Jaká byla výše odpuštěných/prominutých daních v letech 1995 až 2009 jednotlivě.
 3. O které tři subjekty z hlediska nejvyšší úlevy se v jednotlivých letech 1995 až 2009 jednalo. Kolik úleva u jednotlivého subjektu v daném roce činila. (kontaktní údaje těchto subjektů).
 4. Kolik měly subjekty ad 3 zaplatit jednotlivě celkově. Tzn. jakou část činilo odpuštění/prominutí daně na celkovém danovém dluhu.
 5. Jak bylo odpuštění/prominutí daně u jednotlivých subjektů v daných letech (ad 3) zdůvodněno.
 6. Kdo je pod jednotlivými, zde žádanými (ad 3), prominutími/odpuštěními daní podepsán jako kompetentní člověk s právní odpovědností za daný akt.
 7. Kdo, který odbor má na MF ČR odpuštění/prominutí daní na starost (kontakty na tyto).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Ministerstvo financí ČR v souladu s ustanovením §13, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů o podání následujících informací ve věci privatizace OKD:

 1. Jak byly OKD privatizovány v letech 1990 - 1998
  - výsledky kuponové privatizace, tedy kolik obdržely obce a města a které obce a která města, kolik obdržely fondy a které fondy a kdy k těmto změnám docházelo.
 2. Kdy a jak přišel stát (FNM) o majoritu v OKD.
 3. Výsledek arbitrážního řízení z roku 2010 mezi státem a RPG.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě svého zákonného práva se ptám, proč náš pan prezident má z našich politiků nejvíce snížen plat a to o 64 350 Kč a proč u exprezidenta V. Havla dochází ke snížení jeho nadstandardního příjmu ( 2 x 50 000 Kč) jen o 15 000 Kč přesto, že je podle tisku čtvrtým nejbohatším občanem České republiky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 21. 06. 2010 proběhly v médiích, konkrétně v Událostech České televizi, informace o boji proti nelegálním sázkám na internetu a o skutečnosti, že nelegální internetové sázky lze zakázat. Uvedené tvrzení opírají redaktoři České televize o rozhodnutí Evropského soudního dvora z června 2010, který rozhodoval o internetových sázkách v Nizozemí. V reportáži bylo uvedeno, že v současné době podalo Ministerstvo financí na nelegální provozovatele internetových sázek 15 žalob. Tímto si dovoluji požádat Ministerstvo o poskytnutí bližších informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o žalobách podaných na nelegální provozovatele internetových sázek, především na skutečnost proti komu jsou žaloby podány, čeho se Ministerstvo podanými žalobami domáhá, o jaké hmotné právo opírá ministerstvo svůj nárok a co je žalobami požadováno.

Současně s tím si dovoluji zdvořile požádat Ministerstvo o poskytnutí kopií podaných žalob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací ze smlouvy o prodeji (převodu) Aero Vodochody (tedy mezi ČKA a společností Tularosa):

 1. Kdo je ve smlouvě strana kupující.
 2. Proč nebylo respektováno Vámi citované usnesení vlady č. 1201/2006, které schvaluje jako vítěze výběrového řízení na prodej aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody, a.s. společnost OAKFIELD, IČ 27069095, případně kterým jiným usnesením vlády bylo uvedené usnesení zrušeno či změněno.
 3. Jaké podmínky smlouva obsahuje, jmenovitě, co se týká povinností kupujícího ve vztahu k výrobnímu programu Aera, zaměstnanosti, okolnímu regionu a ochraně životního prostředí.
 4. Zda a jaká ustanovení smlouva obsahuje, týkající se prodeje, převodu nebo rozdělení společnosti Aero Vodochody, a.s.
 5. Zda a jaká ustanovení smlouva obsahuje, týkající se provozu, přeměny a přestavby letiště, které bylo součástí společnosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Laskavě Vás tímto žádáme o poskytnutí

 • seznamu právnických osob identifikovaných názvem právnické osoby, uvedením právní formy, sídla a identifikačního čísla, kterým Ministerstvo financí v kalendářním roce 2009 poskytlo veřejnou podporu v podobě prominutí daně a/nebo příslušenství daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., a dále
 • seznamu fyzických osob identifikovaných základními osobními údaji, kterým Ministerstvo financí v kalendářním roce 2009 poskytlo veřejnou podporu v podobě prominutí daně a/nebo příslušenství daně podle § 55a zákona č. 337/1992 Sb., a dále
 • údajů o veřejných podporách ve formě daňových úlev poskytnutých Ministerstvem financí v roce 2009, předložených Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Opakovaně žádáme o poskytnutí Kupní smlouvy mezi ČR a společností Tularosa o prodeji podniku Aero Vodochody.

Poprvé jsme žádali o poskytnutí KS dopisem zn. DOS 07/014 ze dne 29.11.2007. Smlouva nám nebyla poskytnuta s oddůvodněním, že neobsahuje žádné údaje o podmínkách koupě. Zjistili jsme, že při privatizaci Aera Vodochody nebylo postupováno v souladu se zákony (podnik byl prodán jinému subjektu, než který byl vybrán ve výběrovém řízení). Dále pak současný vlastník prohlašuje, že mu při koupi bylo vládou přislíbeno povolení provozovat letiště, které bylo součástí podniku, po dobu 20 let jako mezinárodní veřejné. Jestliže se toto tvrzení zakládá na pravdě, je podle našeho názoru kupní smlouva neplatná, protože nemůže obsahovat přísliby, jejichž realizace je podmíněna správním řízením, které ještě neproběhlo. Vzhledem k výše uvedenému žádáme o poskytnutí předmětné smlouvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si Vás tímto požádat o zaslání kopií dokumentů, na základě kterých došlo v minulosti k převodu majetku státu, k němuž měly právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace nebo majetku státu ve správě Pozemkového fondu České republiky, jakož i majetkových účastí státu na podnikání jiných právnických osob, na české nebo zahraniční právnické nebo fyzické osoby (dále jen "privatizace") podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen "ZPP"), zejména:

 • rozhodnutí o privatizaci (§ 10 ZPP) a privatizačních projektů (§ 6 a násl. ZPP, § 9 ZPP);
 • zakladatelské listiny, případně obdobného dokumentu o založení akciové nebo jiné společnosti;
 • smlouvy o prodeji podniku, části podniku, či jinak vymezené části majetku státu v rámci privatizace;
 • delimitačních protokolů a obdobných dokumentů identifikujících privatizovaný majetek a závazky přecházející na nabyvatele privatizovaného majetku;
 • podmínek veřejné obchodní soutěže a přijetí návrhů podle podmínek veřejné obchodní soutěže;
 • dražební vyhlášky a protokoly o provedených dražbách;
 • seznamy provozních jednotek, které byly nabídnuty k prodeji a protokoly o průběhu veřejné dražby;
 • dohody uzavřené mezi Fondem národního majetku a Pozemkovým fondem České republiky, pokud se ten podílel na privatizaci;
 • ve prospěch následujících nabyvatelů privatizovaného majetku (viz příloha dokumentu)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolujeme si obrátit se na Vás s následující žádostí o poskytnutí informace z působnosti Vašeho ministerstva. Obchodní partner našeho mandanta požaduje po našem mandantu uvádění následujících údajů na vystavených daňvých dokladech (konkrétně fakturách) s odůvodněním, že tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů, konkrétně z předpisů v působnosti Vašeho rezortu:

"Export Control Classification Number" v souladu s "U.S. Commerce Control List" (ECCN) v případě, že zboží podléhá úpravě "U.S. Export Administration Regulations";

veškerá vývozní čísla, zejména všechna AL čísla podle komunitárních předpisů v případě, že zboží je uvedeno v příloze č. 1 nařízení Rady (ES) č. 1183/2007;

statistické číslo zboží podle platné kvalifikace zboží statistik zahraničního obchodu a zařazování dle HS (harmonizovaný systém);
údaje o zemi původu;

prohlášení dodavatele k preferenčnímu původu zboží (v případě evropských dodavatelů) či preferenční certifikát (v případě neevropských dodavatelů), je-li to ze strany objednatele vyžadováno.

Dle našeho názoru tato povinnost není zakotvena v žádném obecně závazném vnitrostátním předpisu, mezinárodní dohodě ani předpisu EU. Pokud kterýkoli předpis závazný v České republice povinnost uvádět kterýkoli z výše uvedených údajů stanoví, dovolujeme si požádat o jeho specifikaci. Pokud nikoli, dovolujeme si požádat o krátké potvrzení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí doplňující informace k notifikačnímu procesu novely zákona o loteriích.

Obdržel jsem Váš dopis z 21. 6. 2010, v němž mi sdělujete informace, na základě nichž bylo nutné rozeběhnout notifikační proces (Směrnice 98/34 ES) k novele zákona o loteriích. Z Vašeho vyjádření jsem však nevyčetl, že tento notifikační proce nebyl dodržen - jak ve svém vetu konstatuje prezident republiky, prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (http://www.klaus.cz/clanky/2622 ).

Předpokládám, že zmiňované nedodržení notifikačního procesu se zakládá na faktech vyjádřených v existujících dokumentech, a z logiky věci plyne, že stanovisko prezidenta republiky musí být učiněno na základě závěrů dotčeného ministerstva, tedy MF ČR.

Žádám tedy touto formou o poskytnutí veškerých materiálů, které poukazují na to, že ve věci novely zákona o loteriích \"nebyl dodržen notifikační postup, který v této oblasti vyžaduje Evropská komise\".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám MF ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1, jako subjekt povinný ve smyslu výše uvedeného zákona, o poskytnutí textu stanoviska k novele devizového zákona z roku 2004, č.j. 211/78 295/2004-1 ze dne 25.6.2004, a sice pro studijní účely.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informace, kdo a na základě čeho (zákon, nařízení, dokument...) spustil notifikační proces k novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, kterou 9. 6. 2010 prezident ČR, prof. Ing. Václav Klaus, CSc., vetoval - krom jiného - právě na základě nedodržení notifikačního procesu, jenž dle něj v této oblasti vyžaduje Evropská komise (http://www.klaus.cz/clanky/2622 )

V souvislosti s odůvodněním veta žádám dále o informaci, z jakých fakt plyne, že notifikační proces nebyl ohledně novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dodržen

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel žádá ministerstvo o poskytnutí závěrů z koaličních jednání k reformě veřejných financí a materiál Daňová politika, na který se ministerstvo financí odkazuje v důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona, který byl schválen jako novelka č. 438/2003 Sb. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z ppříjmů, ve znění pozdějších. V příloze je citovaná pasáž označena žlutě na str. 83.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciam Vás prosím o zaslanie údajov o výškach schváleného štátneho rozpočtu pre roky 1993, 1998, 2000, 2004, 2007, 2008, 2009 a 2010. Taktiež prosím o zaslanie čiastok, uvoľnených zo spomínaneho rozpočtu v rovnakých rokoch Ministerstvu školstva, mládeže a telovýchovy ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí pokynu ministerstva financí řady DS, kterým je správcům daně uloženo, jak mají aplikovat právní předpisy v případě určování daňové rezidence daňových subjektů a vystavování potvrzení o daňové rezidenci daňových subjektů v České republice ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. a příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle §13 ZSPI Vás žádáme o poskytnutí níže uvedených informací, a to:

 1. zda má Ministerstvo financí ČR ve své organizační struktuře právní odbor, oddělení či právní skupinu jejíž pracovníci či členové mohou zastupovat MF ČR v řízeních před správními soudy a pokud ano, kolik je zde tabulkově vyčleněno míst, kolik těchto míst je obsazeno skutečně a jaký je zde čerpaný objem mzdových prostředků za rok 2009 a za I. čtvrtletí roku 2010.
 2. zda Ministerstvo financí ČR uzavřelo (či má uzavřenou smlouvu) s Advokátní kanceláří JUDr. Alan Korbel, Praha 5, Nám. 14. října 3.
  Pokud odpověď je kladná, potom žádáme o sdělení, v jakém výběrovém řízení byla tato smlouva uzavřena, kdy byla uzavřena, kým, co je jejím předmětem a platební podmínky, tj. zejména zda MF ČR platí dotyčné advokátní kanceláři předem dohodnutý paušál, či jsou placeni od úkonu, či kombinací obojího či jinak (od výsledku).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí informace (elektronicky) ve smyslu shora označeného zákona, a to jaké hazardní hry (druhy, typy) povoluje Ministerstvo financí podle ustn. § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou v zákoně upraveny. /(3) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až čtvrté upraveny, s tím, že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona./

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Pro úplnost Vás žádám i o zaslání přípisů, jimiž ministerstvo na uvedené žádosti likvidátora Baťa a.s. v likvidaci, reagovalo a které, jak je zřejmé, neměly mnou předpokládanou formu rozhodnutí, nýbrž šlo o pouhá stanoviska.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ adresovalo v září 2009 Evropské komisi aktualizovanou stížnost (stížnost podána 29.9.2009) ve věci nedovolené veřejné podpory, ke které došlo při prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s. v roce 2004 a požádalo Evropskou komisi o důkladné prošetření naší stížnosti.

Dle našich informací Evropská komise v této věci již komunikuje s Ministerstvem financí.

Žádám Vás proto na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání veškeré korespondence Ministerstva financí s Evropskou komisí v této záležitosti (ve věci prošetřování naší stížnosti) od září 2009, zvláště pak veškeré korespondence obsahující dotazy na Ministerstvo financí (ze strany Evropské komise) týkající se prověřování informací souvisejících se stížností na nedovolenou veřejnou podporu při prodeji společnosti OKD, a.s. Zvláště máme zájem o dotazy Evropské komise, které Ministerstvo financí v této věci obdrželo od Evropské komise v období duben-květen 2010.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o zaslání následujících podkladů a informací souvisejících s kauzou byty OKD:

 1. Informace týkající se uplatnění smluvní pokuty za porušení Smlouvy o prodeji OKD
  • poskytnutí textu/kopie Předžalobní výzvy (ve věci porušení Smlouvy o prodeji OKD při vyvedení bytového fondu do společnosti RPG Byty), kterou Ministerstvo financí zaslalo solečnosti RPG Industries SE
  • poskytnutí veškeré korespondence s RPG Industries SE a jejím právním zastoupením související s předžalobní výzvou, případně smírčím řešením sporu.

2.  Informace týkající se čl 7.6(d), resp. arbitráže související s výpovědí tohoto článku ze strany RPG Industries SE

  • poskytnutí textu určovací žaloby, kterou MF podalo ve věci výpovědi čl 7.6(d) Smlouvy o prodeji OKD
  • poskytnutí Návrhu na rozhodčí řízení v této věci a korespondence se společností RPG Industries SE týkající se této záležitosti.

3.  Poskytnutí veškeré korespondence se společností RPG Industries SE a jejím právním zastoupením od listopadu 2009 k dnešnímu datu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • zda a kdy informovala Advokátní kancelář Allen & Overy Ministerstvo financí, že může být v kauze byty OKD ve střetu zájmu
 • v souvislosti se zpracováním Studie o postupném rozprodeji nemovitostního portfolia OKD pro RPG Holding podnikatele Zdeňka Bakaly.
 • kdy advokátní kancelář Allen & Overy informovala Ministerstvo financí, že zpracovává tuto studii pro kupujícího?
 • zda a kdy informovala Advokátní kancelář Allen & Overy Ministerstvo financí, že může být v kauze byty OKD, resp. při kontrole plnění smluvních závazků (Smlouva o prodeji OKD z roku 2004) ve střetu zájmu v souvislosti s personálním propojením se skupinou RPG Industries Zdeňka Bakaly (Steven Schuit)
 • kdy kancelář Allen & Overy vypracovala a doručila Ministerstvu financí poprvé analýzu, že lze od Smluvního závazku 7.6 (d) jednostranně odstoupit. (kdy Ministerstvo financí o tuto analýzu požádalo a kdy mu byl výsledek poprvé sdělen)
 • kdy se Ministerstvo financí poprvé dozvědělo, že by kupující mohl jednostranně od závazku 7.6(d) odstoupit
 • jaká právní kancelář připravovala pro Ministerstvo financí zadání Auditu ve věci kontroly plnění Smlouvy o prodeji OKD (čl. 7.6) a který následně probíhal ve společnosti RPG Byty na podzim 2009 (výsledné zadání auditu neodpovídalo požadavkům Sdružení nájemníků BYTYOKD.CZ)
 • jaká právní kancelář pro Ministerstvo financí připravovala interpretaci výsledků uvedeného Auditu

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacích, bych Vás ráda požádala o vyplnění přiložených tabulek týkajících se počtu pracovníků a jejich průměrných platů za roky 1999 - 2009 celkem a s rozdělením na muže a ženy. Tyto údaje bych potřebovala za Vaši kapitolu státního rozpočtu.

Pokud by bylo zdlouhavé vyplnit dané údaje, mohla bych Vás požádat o poskytnutí jiných údajů, ze kterých bych si tyto průměrné platy sama vypočetla? Například mi jedna kapitola SR poskytla roční množství mzdových prostředků za jednotlivé tarifní třídy a počet pracovníků v jednotlivých tarifních třídách, z čehož si dokážu vypočítat přibližné průměry. Pokud by byl problém s ročními průměry, mohu použít třeba jen průměry za prosinec v každém roce.

Dále bych ráda požádala o poskytnutí nástupních platů pracovníků s VŠ a SŠ vzděláním v jednotlivých letech a počty absolventů SŠ a VŠ, kteří nastoupili do pracovního poměru v jednotlivých letech s rozdělením na muže a ženy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zaslání dvou žádostí, jimiž požádal likvidátor společnosti BAŤA a. s. v likvidaci, se sídlem na adrese Na sadech 1857/26, 370 10 České Budějovice, IČ: 26073315, v neurčené době v letech 2003–2006 o poskytnutí náhrady za znárodnění, dále o všechna rozhodnutí o těchto žádostech, a pokud byl v některém případě podán rozklad, i o tento rozklad a rozhodnutí o něm.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V Právu 4.5.2010 byl článek Obří ekologická zakázka bude pokračovat. Je v něm napsáno, že máte právní analýzy, dle kterých by bylo zrušení zakázky problematické a riskantní. Takových analýz máte zřejmě více.

V rámci práva na informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění, žádám o poskytnutí informací, obsažených dvou analýzách dle Vašeho výběru, kterým přikládáte největší informační hodnotu. Informaci žádám poskytnout formou poskytnutí stejnopisu těchto analýz.

Dále žádám sdělit obsah zadání (předpokládám, že bylo jednotné), a to opět formou stejnopisu takového zadání.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V súlade so zákonom č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím by sme Vás chceli požiadať o sprístupnenie informácií týkajúcich sa zakladania podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou v ČSFR v rokoch 1985-1991. Konkrétne nás zaujíma počet a menný zoznam všetkých podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou (ďalej len podnik), ktoré boli založené v ČSFR:

 • v období od 1.1.1985 do 1.5.1990 a
 • v období od 1.5.1990 do 1.5.1991.

 

Pri každom podniku Vás taktiež žiadame, aby ste uviedli údaje o zahraničnom účastníkovi a o výške majetkovej účasti zahraničného účastníka pri vzniku podniku.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji zdvořile požádat po poskytnutí následující dokumentů:

 1. usnesení č. 622 ze dne 15. června 2000 jímž byla schválena nucená správa IPB, jejímž cílem byl její následný odprodej ČSOB, jakožto strategickému investorovi, poskytnutí vládní záruky za majetek IPB ve prospěch ČSOB a vydání záruk pro ČSOB Českou národní bankou,
 2. souhlas Ministerstva financí s uvalením nucené správy na IPB,
 3. jmenovací dekret nuceného správce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Za jakým účelem a k plnění jakých úkolů byla při některých finančních úřadech zřízena oddělení specializované kontroly.
 2. Kdo a z jakého zákonného pověření rozhoduje o zřízení oddělení specializované kontroly při konkrétním finančním úřadě.
 3. Kdo nese náklady spojené s činností oddělení specializované kontroly (zda jednotlivé finanční úřady nebo nadřízené finanční ředitelství).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V súlade so zákonom č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žiadame o sprístupnenie informácií týkajúcich sa organizačnej štruktúry Ministerstva financií ČSFR v rokoch 1988-1991. Predmetom nášho záujmu sú všetky informácie týkajúce sa personálneho obsadenia ministerstva vo vyššie uvedenom období vrátane mien konkrétnych zamestnancov spolu s uvedením ich pracovnej pozície a začlenenia podľa príslušnej sekcie, odboru, oddelenia alebo iného organizačného útvaru ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V materiálu "Zpráva o činnosti představenstva" pro konání shromáždění delegátů SBD Poruba v Ostravě-Porubě, které se má konat dne 8/5/2010, předseda představenstva ing. Karel Kolář mimo jiné sděluje následující skutečnost:

Dne 6.dubna ministr financí Ing. Eduard Janota podepsal zrušení Vyhlášky č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě, kterou by měl ke dni 1.září 2010 nahradit cenový výměr MF ČR. Současná situace je tedy značně nepřehledná a není proto ani vhodné předkládat nějaké návrhy změn či jiné úpravy včetně přenesení kompetence ke stanovení příspěvku na správu z představenstva na shromáždění delegátů.

Na základě této skutečnosti si dovolují Vás obtěžovat z následujícími dotazy, na které dle zákona o svobodném přístupu k informacím, prosím o odpověď.

Je pravdou, že pan ministr financí ČR podepsal zrušení citavané vyhlášky k 1.9.2010, kterým číslem vyhlášky byla citovaná vyhláška zrušena a ve které sbírce zákonu to najdu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o zaslání všech pokynů Ministerstva financí ČR, které nahrazují pokyn č. DS-120, č.j. 525/94 766/2003 a pokyn č. DS - 122, č.j. 525/3 029/2004, a které jsou právě účinné a/nebo byly účinné v mezidobí od zrušení uvedených pokynů do současné doby.

Vzhledem k předchozímu rozhodnutí Ministerstva financí ČR zdůrazňuji, že obdobným případem, jako je tento, se již zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 17.1.2008, č.j. 5 As 28/2007-89, když uvedl: "Za interní pokyn ve smyslu § 11 odst. 1 písmo a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nelze strido sensu považovat každý akt, který správní orgán takto označí. Rozhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů si Vás dovoluji požádat o informaci ve věci: projektu „Budování absorpční kapacity“, v rámci něhož byla zadavatelem - Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vyhlášena veřejná zakázka s názvem „Podpora budování absorpční kapacity v letech 2010 a 2011“. Veřejná zakázka pod výše uvedeným názvem byla MMR dne 17. 3. 2010 zrušena.

Na základě shora uvedeného Vás žádám o písemné sdělení, zda a kdy Ministerstvo financí udělilo souhlas se stanovením výdajů pro projekt „Budování absorpční kapacity‘, a zda-li tento souhlas následně přehodnotilo.

Dále Vás žádáme o kopii dokumentu, jímž Ministerstvo financí uděluje souhlas či nesouhlas s předmětným projektem, v rámci něhož byla předmětná veřejná zakázka vyhlášena a následně zrušena.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaké kdy byly přiznány v ČR dotace (ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech.....) na činnost organizací (podnikatelů) tématicky se zabývajícími ve své hlavní projektové náplni problematikou alternativních (mimosoudních) způsobů řešení sporů (zejména mediace) jejich prosazením a využitím v praxi. Žádám o sdělení základních údajů na všechny takové žadatele o dotace, datum přiznání dotace jim a název jejich projektové žádosti. Dále žádám o sdělení stejných údajů (informací) ohledně možných žadatelů o grant z veřejných zdrojů (kterým byl přiznán) na téma projektové žádosti tématicky stejné (podobné) jako u dotací ve smyslu výše mnou uvedeného.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Na základě jakého rozhodnutí došlo k likvidaci Fondu národního majetku, případně k uzavření závěrečného účtu hospodaření FNM?
 2. Jaké byly finanční toky FNM v jednotlivých letech, jak příjmy, tak výdaje, včetně jejich struktury , od založení FNM až ke dni uzavření účtů FNM?
 3. Který úřad případně instituce a jak spravuje a archivuje dokumentaci dokládající hospodaření FNM?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., týkající se navrácení majetku dle vyhl. č. 128/46 Sb.:

Počet žádostí od účinnosti předpisu 128/46 Sb., z toho počet žádostí o vydání věci, kterým bylo vyhověno, kolik žádostí bylo zamítnuto, a jaký byl nejčastější důvod zamítnutí žádostí.

Ráda bych tyto žádosti, pokud by to bylo možné, uspořádala do tří období a to do roku 1948, od r. 1948 - 1989 a po roce 1989.

Dále žádám o poskytnutí informace, kolik žádostí bylo podáno u Vašeho ministerstva, případně u jiné organizace, pokud máte tyto údaje, dle novely zák. č. 116/1994 Sb.: počet žádostí, počet, kterým bylo vyhověno a počet zamítnutých žádostí a zda se jednalo o vydání věcí nebo o poskytnutí finanční náhrady.

Současně žádám o informaci, zda byl převeden majetek Židovskému muzeu, jak je uvedeno v § 1, odst. 2, zák. č. 212/2000 Sb. o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, a kdy se převod uskutečnil.

Dále Vás žádám o informaci, zda je zpracovaný nový seznam věcí, které budou nařízením vlády převedeny na židovské obce, mimo nařízení vlády 335/2001 Sb., 152/2002 Sb., 184/2003 Sb., 123/2004 Sb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V súlade so zákonom č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žiadame o sprístupnenie všetkých informácií a dokumentov, ktoré má Vaše ministerstvo k dispozícii a ktoré sa týkajú nasledovných dohôd:

 1. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 6.3.1991, publikace č. 575/1992 Sb.;
 2. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Osle dňa 21.5.1991, publikace č. 530/1992 Sb.;
 3. Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 3.6.1991, publikace č. 102/1993 Sb.;
 4. Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Bruseli dňa 24.4.1989, publikace č. 574/1992 Sb.;
 5. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Berne dňa 5.10.1990, publikace č. 459/1991 Sb.;
 6. Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 10.7.1990, publikace č. 646/1992 Sb.;
 7. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 2.10.1990, publikace č. 573/1992 Sb.;
 8. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej vo Viedni dňa 15.10.1990, publikace č. 454/1991 Sb.

Pri každej z vyššie uvedených dohôd Vás žiadame, aby ste nám poskytli všetky dokumenty týkajúce sa prípravy znenia dohody (napr. vzorové dohody, na ktoré sa prihliadalo pri vypracovávaní spoločného textu návrhu dohody...), jej negociácie (napr. protokoly o rokovaniach delegácií, záznamy o rokovaniach, komunikácia zmluvných strán, uznesenia vlády ČSFR týkajúce sa zámeru uzatvoriť dohodu, uznesenia vlády ČSFR o poverení delegácie...), podpisu, schválenia (napr. uznesenia vlády ČSFR o vyslovení súhlasu s dohodou, uznesenia Federálneho zhromaždenia ČSFR o vyslovení súhlasu s dohodou...), ratifikácie (napr. ratifikačné listiny, nóty...), neskoršieho výkladu dohody (napr. výkladové protokoly, záznamy o rokovaniach týkajúcich sa výkladu jednotlivých článkov dohody...) vrátane sprievodných dokumentov, ktoré boli predložené vláde ČSFR na schválenie ku každej z dohôd (napr. návrh uznesenia, dôvodové správy, vládny návrh...).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Požadované informácie sa týkajú Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic uzatvorenej mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím podpísanej dňa 29. 4. 1991 (ďalej len „ČS – N BIT“). CS-N BIT bola uverejnená pod číslom 569/1992 Sb. ČS – N BIT a platnosť nadobudla dňa 1. 10. 1992. Ide konkrétne o nasledovné dokumenty:

 1. Kópia znenia „stručného protokolu“, ktorý bol vyhotovený na záver štvordenného rokovania delegácie ČSSR a delegácie Holandského kráľovstva, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 21. júla 1989 v Prahe vrámci procesu negociácie Dohody.
  Tento „stručný protokol“ je spomenutý v Informaci o průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království ve dnech 18. – 21.7.1989 (č.j.: III/4 – 10.548/89 – z augusta 1989) na strane č. 4 (viď príloha č. 1).
 2. Informácie o tom, či:
  • existujú akékoľvek dokumenty týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov Dohody vypracované od podpisu Dohody až do dnešného dňa (napr. výkladové protokoly, dodatkové protokoly a iné);
  • existujú akékoľvek záznamy o stretnutí resp. rokovaniach zástupcov zmluvných strán Dohody týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov Dohody uskutočnené od schválenia Dohody až do dnešného dňa, ako aj informácie, či k takýmto stretnutiam resp. rokovaniam došlo;
   V prípade, ak dokumenty uvedené v písm. a) a v písm. b) tohto bodu existujú, žiadam Vás taktiež o ich sprístupnenie.

Československej a holandskej modelovej dohody o ochrane investícií, z ktorých sa vychádzalo pri vypracovávaní spoločného textu návrhu dohody ČS – N BIT v angličtine na rokovaniach v dňoch 29.10. – 3.11.1989 v Haagu. Žiadam Vás o poskytnutie kópie plného znenia týchto dohôd.

Československé a holandské vzorové dohody sa spomínajú vo Vami poskytnutej kópii Informaci o průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království ve dnech 29.10. – 3.11.1989 (č.j.: III/4 – 18894/89,) na prvej strane (viď. Príloha č. 2).

Zároveň Vás chcem požiadať o kompletné znenie dokumentu Informace k průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království o uzavření ČS – N BIT (č.j.: III/4 – 18894/89), ktorý nám bol z Vašej strany už poskytnutý, avšak bez poslednej podpisovej strany (viď príloha).

Po podpise ČS – N BIT v apríli 1991 zrejme prebehlo nejaké medzirezortné pripomienkové konanie, usudzujúc z toho, že návrh vláde Českej a Slovenskej federatívnej republiky na predloženie parlamentu ČSFR vznikol v júli 1991 a až v septembri 1991 bol predložený vláde.

Na základe uvedeného Vás žiadam o informácie, či prebehlo nejaké medzirezortné pripomienkové konanie a ak áno, žiadam Vás aj o obsah a znenie dokumentácie k tomuto medzirezortnému pripomienkovému konaniu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Který odbor Ministerstva financí se zabývá výkonem funkce auditního orgánu programů ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Jihovýchod a OP Doprava.
 2. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu ROP NUTS II Jihozápad. Stav k 31.12.2009.
 3. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu ROP NUTS II Jihozápad za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 4. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu ROP NUTS II Jihozápad.
 5. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu ROP NUTS II Jihovýchod. Stav k 31.12.2009.
 6. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu ROP NUTS II Jihovýchod za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 7. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu ROP NUTS II Jihovýchod.
 8. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu OP Doprava. Stav k 31.12.2009.
 9. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu OP Doprava za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 10. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu OP Doprava.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Relevantní údaj k mé nespokojenosti s růstem daně z nemovitosti a argumentaci pana ministra, že tuto daň máme ve srovnání s jinými státy nízkou, je "den daňové svobody". Máme-li diskutovat věcně, zašlete mi:

 • graf znázorňující nástup "dne daňové svobody" v ČR
 • nástup dne daňové svobody v zemích EU

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jaký je průměrný celkový roční výnos - příjem v Kč. (průměr za poslední tři roky) pro český stát za poplatky (za silniční daň, dálniční známky a ostatní poplatky) za užití 1m dálnice, rychlostní silnice, či silnice I. třídy?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Proč nebyla žádost FEL na základě dostupných infomací (které mělo o této podle dostupných informací z médií krajně pochybné společnosti jak MF ČR , tak Ministerstvo spravedlnosti ČR již dlouhou dobu předtím) ihned ze strany MF ČR zamítnuta jako zcela bezpředmětná a proč věc došla vůbec tak daleko, že bylo vůbec přistoupeno k výběrovému řízení a úvaze MF ČR o akceptování zcela absurdního pokusu o nákladné smírné řešení kvůli zjevně a prokazatelně zcela neopodstatněným finančním nárokům FEL vůči ČR?
 2. Proč nebyl dosud zveřejněn výsledek výběrového řízení na údajné právní zastupování ČR proti FEL ( termín uzávěrky pro přihlášky do výběrového řízení byla 10.2.2010, samotná lhůta pro smírčí řešení skončí podle Vašeho sdělení pro média údajně v dubnu 2010)? Kdo je tedy oním "vítězem" uvedeného výběrového řízení?
 3. Proč nespolupracuje MF ČR v tomto případě, který se týká nejzávažnější finanční a hospodářské kriminality ( spor je o 56% akcií KOTVY, které státní orgány ČR zajistily jako výnos z trestné činnosti na účtech FEL a po vytunelování fondů TREND a Mercia a které jsou od roku 1998 blokovány na pokyn VSZ v Praze v neskončeném trestním řízení ) s VSZ v Praze, NSZ v Brně?
 4. Jakým způsobem MF ČR kontroluje průběh případného smírného řešení a jak zabrání MF ČR možné korupci při ( předpokládám že zamítnuté ) možné variantě smírčího řešení sporu (k níž může docházet díky možným privátním dohodám mezi zástupci právních kanceláří, které mohou zastupovat protistrany)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, bych se chtěl zeptat, zda se obec, která zveřejní svůj návrh rozpočtu 15 dní před jeho projednáváním v zastupitelstvu, a která tento návrh 7 dní před projednáváním v zastupitelstvu zcela změní a vyvěsí znovu (tentokrát již jen 7 dní před projednáváním), dopustila správního deliktu dle § 22a odst. 2 písm. b, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pokud se svým jednáním obec dopustila správního deliktu, na koho se mohu obrátit s dalším projednáním této věci?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k tomu, že pracovníci, kteří se zabývají správou silniční daně, se zabývají i jinými daněmi, zajímalo by mě, kolik času ze své pracovní doby věnují právě silniční dani. Např. zaměstnanci se zabývají silniční daní z 10% své pracovní doby, zbylých 90% věnují ostatních daním.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jaký je počet přepočtených pracovníků, který se v roce 2008 a 2009 zabýval agendou silniční daně (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentu, atd.)?
 2. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v roce 2008 a 2009 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.
 3. Byly v souvislosti se zpracováním agendy silničních daní vynaloženy náklady na nákup externích služeb? Pokud ano, jaká byla hodnota těchto nákupu v roce 2008 a 2009?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdo jmenovitě firma - osoba provedl vypočet náhrady Nomuře?
 2. Kdo byl jmenovitě v Rozhodčím tribunálu stanovujícím hodnotu IPB?
 3. Co bylo do hodnoty 34,2 mld. IPB počítáno? Také Plzeňské pivovary?

Dovolujeme si Vás požádat o odpověď na otázku č. 7., zda platbu 3,6 mld. za Nomuru placenou ze státního rozpočtu schválil Parlament V případě,že Parlament tuto platbu neodhlasoval, tak žádáme o sdělení, který zákon umožňoval vládě platbu 3,6 mld,ze státního rozpočtu, bez schválení Parlamentem,nebo jakým mechanismem vláda těch 3,6 mld uvolnila, ještě k tomu v době krize.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o informaci, kolika z případů, v nichž ministerstvo na základě rozhodnutí správních soudů, vydaných v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, uhradilo žalobcům náhradu škody, ministerstvo uplatnilo podle ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. regresní úhradu vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, a v jaké celkové výši?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Doposud jsem se setkal s různými výklady legislativy kolem příjmů z FVE. Všude se mluví o tom, že příjmy z FVE jsou osvobozeny od daně z příjmu prvních 5 + 1 rok od zprovoznění, ale další problémy související s provozováním FVE se jaksi nechávají stranou. Výklady různých provozovatelů FVE se potom velmi liší a co je nejhorší výklady odpovědných institucí (Finanční úřady) jsou různé také. (např. mnoho lidí provozujících malou FVE se domnívá, že vlastně nepodnikají).

Vyvstávají dvě hlavní otázky:

 1. Jaký typ účetnictví má provozovatel malé FVE vést ? : účetnictví ?
  podvojné nebo daňovou evidenci ? jednoduché ?
  (provozovatelům, kteří už mají nějakou jinou živnost se situace značně zkomplikuje ? musí přejít z daňové evidence na podvojné)
 2. Zařazení FVE do odpisové skupiny ? dle mého spadá FVE do 3. Odpisové skupiny SKP 31.10.26 ( všude jinde se mluví o 2. Odpisové skupině ? to jsou pouze jednotlivé komponenty FVE, ale musíme se nato dívat jako na funkční celek).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • počet provedených daňových kontrol
 • počet daňových kontrol s doměrkem
 • doměřeno z kontrol (v Kč)
 • počet subjektů, kteří doměřenou daň nezaplatily
 • objem (v Kč) nezaplacených doměrků
 • počet podaných odvolání proti doměřené dani
 • počet případů, kdy bylo vyhověno žádosti o odvolání

U všech uvedených bodů prosím o informace za jednotlivé roky v období 2004 - 2009 v ČR, není třeba rozepisovat jednotlivé daně, postačí mi údaj celkem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. ohľadom počtu sankcií a ich výške, uložených podľa § 25 ZSDP, ktoré boli uložené finančnými riaditeľstvami tretím osobám a počtu, výške sankcií uložených ministerstvom pracovníkom orgánov štátnej správy
 2. ohľadom počtu sankcií a ich úhrnnej výške uložených podľa § 37 ZSDP, všetkými finančnými úradmi, s poukázaním na najpočetnejšiu a najmenej početnú skutkovú podstatu porušenia právnych povinnosti. Taktiež informáciu, koľko z uložených sankcií pripadlo na blokové řízení podľa § 37a
 3. ohľadom počtu vzniku povinnosti daňových subjektov k úhrade penále podľa § 37b ZSDP a celkovej čiastke, ktorá z daných penále vznikla
 4. ohľadom počtu pozastavených činnosti uložených podľa § 38, a priemernej dobe, na ktorú bola táto činnosť pozastavená
 5. koľko krát vznikla daňovým subjektom povinnosť uhradiť úrok z prodlení (§63 ZSDP) aký bol súčet daných úrokov
 6. koľko krát a v akej priemernej výške (v %) správcovia dane pristúpili k zvýšeniu dane podľa § 68 ZSDP

Všetky vyššie uvedené žiadosti sa vzťahujú na sankcie uložené v roku 2009, resp. za posledné zdaňovacie obdobie 2008. Prípadne ak by už nejaká podobná štatistika existovala aj za minulé obdobia, tak by som mal záujem aj o tie.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Počet přepočtených pracovníků Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu ROP NUTS II Jihozápad. Stav k 31.12.2009.
 2. Objem mzdových výdajů pracovníků Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu věnujících se agendě programu ROP NUTS II Jihozápad za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 3. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu vynaložila v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce správce programu ROP NUTS II Jihozápad .

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jakými právními předpisy (tuzemské i evropské) se řídí dispozice s věcmi financovanými z tohoto programu? Myslím tím jiné předpisy než: Rozhodnutí komise ze dne 21/X/2004 o finančním příspěvku přechodového nástroje určeného na posílení institucionální kapacity v České republice, Smlouva o přistoupení k EU, článek 34, Usnesení vlády České republiky č. 918 z 21. 9. 2003 Pokyn pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci Phare a Transition Facility (Přechodový nástroj) v České republice, Programový a implementační průvodce pro Transition Facility. Tedy který předpis omezuje ius disponendy s věcí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o zaslání charakteristiky ukazatele “Kulturní aktivity”, který je uváděn ve státním rozpočtu kapitole 334 Ministerstva kultury a to včetně informace, jakým způsobem může být nakládáno s finančními prostředky, respektive, zda se jedná o dotační prostředky, příspěvky či zda lze z tohoto ukazatele vynakládat finanční prostředky i jinou formou, např. na služby.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Z dostupných informací vyplývá, že MF uplatnilo nárok na smluvní pokutu ve výši 30 milionů Kč. Ze zprávy ze dne 4. 2. 2010 plyne, že RPG Byty nezaplatila. Jaká byla spol. RPG Byty stanovena lhůta k zaplacení? Pokud ji spol. RPG Byty nedodržela, obrátilo se MF na soud za účelem vymáhání této pohledávky?
 2. Na návrh MF ČR bylo obvodním soudem pro Prahu 1 uloženo předběžné opatření spol. RPG Byty, spočívající v zákazu nakládání s byty v jejím vlastnictví. Toto předběžné opatření je součástí nějaké určovací žaloby, nebo součástí rozhodčího řízení? Vede se v současné chvíli nějaké rozhodčí řízení mezi MF a spol. RPG Byty?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás jako občan o informaci, kdo hradí soudní náklady za prohraný soudní spor ve věci správní žaloby na úrovni krajských úřadu. Nezdá se mi, že za prohraný soudní spor ve věci žaloby proti správnímu rozhodnutí, kdy byly prokázané vady řízení pracovníků KÚ JMK, se hradí soudní náklady opět z peněz daňových poplatníků.. Jedná se přece o škody způsobené nesprávným úředním postupem, za které je odpovědná určitá osoba, která by měla nést i tyto náklady. Můžete mi podat vysvětlení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik pracovníků je aktuálně, tedy již s přihlédnutím ke zrušení některých územních pracovišť daňové správy, zaměstnáno v odděleních daňové kontroly a v odděleních specializované kontroly na jednotlivých finančních úřadech v České republice;
 2. Ke kolika daňovým subjektům provozujícím podnikatelskou nebo obdobnou činnost ve smyslu § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a daňovým subjektům uvedeným v § 17 téhož zákona vykonává každý jednotlivý finanční úřad funkci správce daně (resp. postačí informace o počtu subjektů - fyzických a právnických osob podávajících daňové přiznání);
 3. Kolik pravomocně uzavřených daňových kontrol bylo v období od 01.01.2008 do 31.12.2008 dokončeno na jednotlivých finančních úřadech v ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik parkovacích míst je před vchodem MF od konce modrého pruhu až po vjezd do parkingu (garáží - jak zpřesňujete) a kolik míst má MF zaplaceno - vyhrazeno. Žádám o informaci ve stavu roku 2009. Zároveň žádám o možnost nahlédnout do dokumentu, kterým byla MF vyhrazena tato místa.
 2. Zda a jak bylo vyhodnoceno rozhodnutí o zrušení civilní ostrahy MF a její nahrazení Celní správou. Zpochybňuji to, že ostraha stojí více.
 3. Žádám o informaci o použití prostředků SR kapitoly MF ČR na civilní ostrahu (celkovou sumu v Kč za rok, ř mzda a další plnění).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o fotokopii kupní smlouvy o převodu 98,85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, jejichž prodej byl předmětem veřejného výběrového řízení, konkrétně se jednalo o 34 448 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč každá v listinné podobě, následujících sérií a čísel:

 • série: 04.01 číslo: 98-219, 322-351, 396-436, 481-572, 579-640, 644-730, 794-799
 • série: 04.02 číslo: 1-1335
 • série: 04.03 číslo: 1-32673

nahrazených jedinou hromadnou listinou (označenou jako hromadná akcie) s číselným označením H O1, které dohromady představovaly 98,85% akcií společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 11334, Česká republika.

Veřejné výběrové řízení bylo organizováno na základě usnesení vlády ČR č. 602 ze dne 21.5.2008, jehož předmětem byl "Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 98,85%, na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace č.j. 668/08, materiál předkládal ministr financí.”

Žádám o poskytnutí fotokopie uzavřené smlouvy se subjektem, který v daném řízení uspěl konkrétně by to měl být podle dostupných informací tento subjekt:

Chemoprojekt, a.s., IČ: 45273383
se sídlem Třebohostická 14, 10031 Praha 10
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1492

Dále žádám o fotokopii dokladu o úhradě kupní ceny za uvedené akcie od příslušného subjektu. V případě, že byla smlouva uzavřena s jiným subjektem, žádám o tuto smlouvu a o doklad o zaplacení tímto subjektem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vláda ČR dne 12. října 2009 zrušila usnesení o bzúplatném převodu služebních vojenských bytů v Praze do majetku města a rozhodla o jejich prodeji družstvům nájemníků.

Ministerstvo obrany na náš dotaz, týkajcí se dalšího postupu, nájemníkům sdělilo, že převod bude prováděn podle stejné metodiky jako u služebních bytů min. vnitra.

Tyto metodické směrnice jsme si obstarali, ale nikde v nich není uvedeno, za jakou cenu se byty prodávaly. Podle sdělení MO bude Ministerstvo financí zajišťovat soudní odahdy, a to rámcově v dubnu-květnu t.r.

Vzhledem k tomu, že všechny vojenské byty, které nebyly služební, jsou již prodány nájemníkům, ale náš problém je neustále odkládán, prosím o předběžné sdělení, v jaké výši byly byty prodávány v majetku min. vnitra. Je nás v domě několik vdov a potřebujeme alespoň orientační informaci o předpokládané ceně za 1m2.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obchodní společnost žádá Ministerstvo financí České republiky (dále jen "MF ČR") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí následující informace:

Podle zpráv z tisku v průběhu roku 2009 nabylo Ministerstvo financí od Fondu národního majetku Slovenské republiky (dále jen "FNM SR") určité množství akcií emitovaných společností České aerolinie, a.s., se sídlem Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08, IČ: 457 95 908, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1662, (dále jen "ČSA").

Žádáme o sdělení informace:

 1. kolik akcií ČSA nabylo v roce 2009 MF ČR od FNM SR;
 2. za jakou kupní cenu nabylo MF ČR jednu akcii ČSA při koupi akcií ČSA od FNM SR;
 3. z jakého důvodu se rozhodlo MF ČR nabýt akcie ČSA od FNM SR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání informací o vyhodnocení veřejné zakázky VZ 50013314, zadavatel TJ Sokol Sadská, IČ 45826501 se sídlem: Sadská, Za sokolovnou 546, PSČ 289 12. Jedná se o stavbu víceúčelové sportovní haly na pozemku č. st. 514/3 v Sadské. Dle informací, které mám k dispozici, je dána tato VZ k prošetření místně příslušnému FÚ. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme o poskytnutí seznamu pokynů řady DS vydávaných Ministerstvem financí platných ke dni 1.1.2010, obsahujícího:

a) označení příslušného pokynu (např. DS-999)
b) datum vydání příslušného pokynu
c) vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá)