CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

 1. Který odbor Ministerstva financí se zabývá výkonem funkce auditního orgánu programů ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Jihovýchod a OP Doprava.
 2. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu ROP NUTS II Jihozápad. Stav k 31.12.2009.
 3. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu ROP NUTS II Jihozápad za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 4. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu ROP NUTS II Jihozápad.
 5. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu ROP NUTS II Jihovýchod. Stav k 31.12.2009.
 6. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu ROP NUTS II Jihovýchod za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 7. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu ROP NUTS II Jihovýchod.
 8. Počet přepočtených pracovníků Ministerstva financí, jejichž agenda se vztahuje k administraci programu OP Doprava. Stav k 31.12.2009.
 9. Objem mzdových výdajů pracovníků Ministerstva financí věnujících se agendě programu OP Doprava za rok 2009 (včetně odvodů placených zaměstnavatelem).
 10. Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích subjektů (např. v oblasti poradenství), které Ministerstvo financí vynaložilo v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu programu OP Doprava.

 

Odpověď:

Otázka č. 1:

Funkcí auditního orgánu je pověřen odbor 52 - Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka, Ministerstvo financí („dále jen MF ČR“), Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Otázka č. 2 ,5, 8:

Úkoly auditního orgánu vyplývají z článku 62 Nařízení (ES) č. 1083/2006. Odbor Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka je pověřen zajištěním auditních činností při čerpání finančních prostředků programů ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Jihovýchod, OP Doprava, nikoliv jejich administrací. Auditní orgán má v současné době 3 oddělení a 32 zaměstnanců.

V rámci MF ČR vykonává činnost Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro strukturální fondy, Fond soudržnosti a Evropský rybářský fond odbor Národní fond, a to jak pro operační programy programového období 2004-2006, tak 2007-2013. Základní činnosti PCO pro programové období 2007-2013 jsou definovány v čl. 61 Nařízení Rady (ES) 1083/2006. Odbor Národní fond má v současné době 5 oddělení a 49 zaměstnanců.

Počet přepočtených pracovníků, jejichž agenda se vztahuje k administraci jmenovaných programů, nelze u obou odborů jednoznačně vyčíslit, protože při zabezpečování úkolů dochází k operativnímu nasazování takového množství pracovníků, které plnění úkolů zajistí.

Otázka č. 3, 6, 9:

V roce 2009 se řídil objem mzdových výdajů na pracovníky MF ČR věnující se agendě ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Jihovýchod, OP Doprava:

 • nařízením vlády č. 564/2006 Sb.;
 • nařízením vlády č. 469/2002 Sb.;
 • nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě;
 • interními předpisy MF ČR týkající platové politiky.

Celkové přímé náklady vztahující se ke konkrétnímu operačnímu programu nejsou vyčísleny. Průměrné přímé náklady na zaměstnance věnující se agendě operačních programů spolufinancovaných z fondu EU vycházejí z platových tabulek pro pracovníky centrálních orgánů státní správy platné pro daný rok.

Otázka č. 4, 7, 10:

Objem finančních prostředků na nákup služeb od externích dodavatelů vynaložených v roce 2009 v souvislosti s plněním funkce auditního orgánu operačních programů ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Jihovýchod, OP Doprava. V roce 2009 nebyly vynaloženy odborem Auditní orgán finanční prostředky na nákup služeb od externích dodavatelů.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.