CZ EN

Daňové úlevy

Podrobné informace o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí – dle požadavku § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Metodický popis – Daňové úlevy

Popis metod a postupů použitých při sestavení odhadu dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí.

Zpráva o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí

Informace o dopadu daňových úlev na příjmy sektoru vládních institucí – dle požadavku § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

 • Kvantifikace daňových úlev za rok 2021 je také součástí dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 2024 (v části dokumentace č. 3, jako soubor s názvem t0549p0)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&ct=549&ct1=0

  1    Popis metodiky

  Americká organizace Tax Foundation definuje daňové výdaje jako odchylku od "normálního daňového zákona“, která snižuje daňové zatížení jednotlivců nebo podniků prostřednictvím osvobození, odpočtu, slevy nebo zvýhodněné sazby1. Výdaje mohou vést k významným ztrátám veřejných příjmů a znepřehledňují dotační či transferová schémata, tj. i skutečnou výši redistribuční a alokační funkce.

  Přestože metodika pro výpočet daňových úlev není harmonizovaná, Evropská komise formuluje určitá doporučení, která jsou v následujícím textu zohledněna. Pro výpočet daňových úlev v České republice byla zvolena metoda ušlých příjmů. Jejím principem je vyčíslení snížení příjmů, kterého je použitím dané úlevy dosaženo, pokud je poplatníkem daňová úleva využita. Jedná se o statický výpočet ztráty příjmů veřejného sektoru, který nebere v úvahu změnu chování subjektů. Pokud dojde ke zrušení daňové úlevy, mohou subjekty své chování změnit, což může vést k odlišnému dopadu na veřejné rozpočty.

  Současně pokud by některá z daňových úlev byla odstraněna, neznamená to automaticky, že by se příjmy veřejných rozpočtů zvýšily o odhadnutou výši. Kalkulace výše daňových úlev totiž nezohledňuje, s ohledem na neznalost individualizovaných dat, možnou provázanost mezi daňovými úlevami. Daňové subjekty mohou využít jiných daňových úlev, přesunout svou aktivitu do odlišné oblasti či je může vypuštění úlevy od jakékoli činnosti zcela odradit. Dále zejména v případě osvobození od daně by skutečná výše daně byla ovlivněna rovněž konstrukcí uplatnitelných výdajů. Celkový dopad zrušení daného osvobození tak může být ve skutečnosti nižší.
  Obecně je pro stanovení výše jednotlivých daňových úlev potřeba mnoho dat. S tím souvisí problém při obstarávání datové základny, neboť v řadě případů by vedlo k nepřiměřeně velkému zvýšení administrativní zátěže dotčených subjektů. Ačkoliv ani použitá metoda ušlých příjmů není na data nenáročná, v porovnání s ostatními metodami je relativně jednoduchá, a proto se také jedná o nejrozšířeněji používanou metodu.


  1 https://taxfoundation.org/taxedu/glossary/tax-expenditure/

  2    Výše daňových úlev

  Vyčíslení veškerých daňových úlev, které český daňový systém zahrnuje, není možné. Hlavním důvodem je neexistence, nedostupnost nebo neúplnost potřebných dat a potenciálně nepřiměřeně vysoká administrativní zátěž, především ve srovnání s dopadem výše zjištěných úlev. S ohledem na uvedené skutečnosti tak byly vyčísleny pouze ty daňové úlevy, ke kterým byly známy dostupné údaje. Zároveň se analýza zbývá pouze těmi, jejichž potenciální dopad na veřejné rozpočty převyšuje částku 100 milionů Kč.

  K vyčíslení výše daňových úlev byl u většiny případů použit Automatizovaný daňový informační systém, do jehož agregované verze má Ministerstvo financí přístup. Dalšími zdroji pak byly veřejně publikované a interní výkazy věcně příslušných institucí.

  V následujícím textu je uvedeno vyčíslení výše daňových úlev pro rok 2021 na roční bázi z daní z příjmů a z daně z přidané hodnoty.

  2.1    Daň z příjmů fyzických osob

  Z analýzy daňových úlev u daně z příjmů fyzických osob za rok 2021 plyne, že z celkových 443,2mld. Kč činilo 252,5 mld. Kč osvobození od daně, 9,6 mld. Kč tvořily položky snižující základ daně a 181,1 mld. položky snižující daň (Tabulka 1). Jakkoli se celková výše daňových úlev může zdát vysoká, je důležité zmínit, že z 80 % tvořily úlevy položky sociálního charakteru (viz Graf 1). Nejvýraznější byla samotná základní sleva na dani pro poplatníka (přes 30 %), následovaná osvobozením sociálních dávek z veřejných pojistných systémů, státní sociální podpory a hmotné nouze (v úhrnu 23 %), k tomu daňové zvýhodnění na děti představovalo dalších více než 9 %. V ČR je rovněž osvobozeno plnění z veřejného zdravotního pojištění (téměř 14 %).

  Zdroj: ADIS. Výpočty MF ČR

   

  Tabulka 1: Daňové úlevy u daně z příjmů fyzických osob v roce 2021 (v mld. Kč)
  Kategorie Název daňové úlevy § ZDP Výše
  Osvobození od daně Osvobození dávek a služeb z důchodového pojištění § 4 79,6
  Osvobození plnění z veřejného zdravotního pojištění § 4 61,5
  Osvobození výher z tombol a hazardních her § 10 72,7
  Osvobození dávek státní sociální podpory § 4 7,5
  Osvobození hodnoty stravování poskytovaného zaměstnavatelem (ke spotřebě na pracovišti nebo prostřednictvím jiných subjektů) § 6 7,1
  Osvobození dávek z nemocenského pojištění § 4 7,8
  Osvobození dávek sociální péče a příjmu plynoucího z péče o blízkou osobu § 4 4,9
  Osvobození plnění z pojištění osob kromě jednorázových plnění § 4 2,1
  Osvobození plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti § 4 1,5
  Osvobození dávek pomoci v hmotné nouzi § 4 0,8
  Osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření zaměstnance § 6 2,0
  Výsluhové náležitosti a služební příspěvek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů § 4 1,4
  Osvobození sociálních služeb § 4 1,5
  Osvobození plnění z FKSP, ze sociálního fondu a ze zisku § 6 1,9
  Osvobození stipendií § 4 0,4
  Položky snižující základ daně Úroky z úvěrů pro financování bydlení § 15 5,7
  Příspěvky na soukromé životní pojištění § 15 1,1
  Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření § 15 1,3
  Dary na veřejně prospěšnou činnost § 15 1,2
  Osvobození odběru krve nebo orgánů § 15 0,3
  Položky snižující daň Základní sleva na dani pro poplatníka § 35ba 133,3
  Daňové zvýhodnění na děti (sleva dani a daňový bonus) § 35c 41,1
  Sleva na dani na manžela/-ku § 35ba 4,6
  Sleva na dani za umístění dítěte § 35ba 1,5
  Sleva na dani na studenta § 35ba 0,4
  Sleva na dani na invaliditu § 35ba 0,2
  Celkem 443,2
  Zdroj: ADIS. Výpočty MF ČR.
  Poznámka: Součtové rozdíly jsou dány zaokrouhlením.

   

  2.2    Daň z příjmů právnických osob

  Daňové úlevy u daně z příjmů právnických osob dosahovaly v roce 2021 okolo 15 mld. Kč (Tabulka 2). Osvobození od daně činila 1,1 mld. Kč, položky snižující základ daně 4,5 mld. Kč, položky snižující daň 4,1 mld. Kč a dopad snížených sazeb daně odhadujeme na 5,3 mld. Kč.

  Do vyčíslení daňových úlev však není zahrnuto osvobození příjmů z podílů na zisku mezi dceřinou a mateřskou společností, a to z důvodu nedostupnosti dat potřebných pro vyčíslení. Nicméně zařazení této položky do daňových úlev je sporné. Jedná se totiž o rozdělení zisku, který již byl jednou zdaněn. Výši této položky lze odhadnout na desítky miliard korun, tedy vyšší, než je zde uvedený výčet ostatních úlev u daně z příjmů právnických osob.

  Tabulka 2: Daňové úlevy u daně z příjmů právnických osob v roce 2021 (v mld. Kč)
  Kategorie Název daňové úlevy § ZDP Výše
  Osvobození od daně Osvobození příjmů Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv § 19 0,2
  Osvobození příspěvků do fondu České kanceláře pojistitelů § 19 0,2
  Osvobození příjmů Fondu pojištění vkladů, Garančního a Zajišťovacího fondu § 19 0,2
  Osvobození výnosů z operací na finančním trhu s prostředky státní pokladny § 19 0,5
  Položky snižující základ daně Odpočet výdajů na vědu a výzkum § 34 2,4
  Odpočet na podporu odborného vzdělávání §§ 34(4); 34f-h 0,2
  Odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky § 20 0,6
  Dary na veřejně prospěšnou činnost § 20 1,2
  Položky snižující daň Investiční pobídky §§ 35a, 35b 2,3
  Sleva na dani za zaměstnávání osob se zdravotním postižením § 35 1,3
  Sleva na dani za zaměstnávání osob s těžším zdravotním postižením § 35 0,5
  Snížená sazba daně Snížená sazba daně u investičních fondů § 21 2,9
  Snížená sazba daně u penzijních fondů § 21 1,3
  Snížená sazba daně u podílových fondů § 21 1,1
  Celkem 15,0
  Zdroj: ADIS. Výpočty MF ČR.
  Poznámka: Součtové rozdíly jsou dány zaokrouhlením.

   

  2.3    Daň z přidané hodnoty

  Pro přesný výpočet výše daňových úlev u daně z přidané hodnoty je nezbytné znát, zda plnění, které plátce daně poskytuje, je určené plátci či neplátci daně z přidané hodnoty. Takto detailní informace však nejsou k dispozici, můžeme vycházet pouze z údajů o výši plnění přijatých neplátci, které jsou obsažené v tabulkách dodávek a užití publikovaných Českým statistickým úřadem.

  Mezi neplátce jsou zahrnovány domácnosti, veřejný sektor a osvobozené sektory dle zákona o dani z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu tak dochází při výpočtu výše daňových úlev k nepřesnostem.

  Tabulka 3: Daňové úlevy u daně z přidané hodnoty v roce 2021 (v mld. Kč)
  Kategorie Název daňové úlevy § ZDPH Výše
  Osvobození od daně Osvobození nájmu nemovitých věcí §§ 51, 56a 147,6
  Osvobození finančních činností §§ 51, 54
  Osvobození pojišťovacích činností §§ 51, 55
  Osvobození provozování loterií a jiných podobných her §§ 51, 60
  Osvobození základní poštovní služby a dodání poštovních známek §§ 51, 52
  Snížená sazba daně Snížená sazba daně §§ 47 - 49 72,8
  Celkem 220,4
  Zdroj: ČSÚ. Výpočty MF ČR.
   

  3    Závěr

  Agregovanou výši daňových úlev v České republice je obtížné vyčíslit. Jednotlivé daňové úlevy se vzájemně ovlivňují a není metodicky správné provést prostý součet výše vyčíslených daňových úlev. Na druhou stranu tato analýza může sloužit k nástinu celkových distorzí způsobených současným nastavením daňového systému.

  Vzhledem k použité metodě ušlých příjmů a statického přístupu nepředstavují jednotlivé vyčíslené výše daňových úlev současně odhad zvýšení daňových výnosů, kterých by mohlo být dosaženo jejich případným zrušením. Je totiž pravděpodobné, že v případě více změn najednou v oblasti daňových úlev dojde ke změně chování subjektů, což v kombinaci s provázaností některých úlev povede i k odlišnému dopadu na veřejné rozpočty. Celkový dopad zrušení osvobození tak bude pravděpodobně menší než izolovaný statický dopad.

  V následující tabulce je proveden prostý součet výše vyčíslených výší daňových úlev sloužící pro získání zevrubného odhadu celkových distorzí způsobených současným nastavením daňového systému.

  Tabulka 4: Souhrnná výše vyčíslených daňových úlev pro roce 2021 (v mld. Kč)
  Kategorie DPFO DPPO DPH
  Osvobození od daně 252,5 1,1 147,6
  Položky snižující základ daně 9,6 4,5 -
  Položky snižující daň 181,1 4,1 -
  Snížená sazba daně - 5,3 72,8
  Celkem 443,2 15,0 220,4
  Celkem za rok 678,6
  Zdroj: ČSÚ. Výpočty MF ČR.
 • Kvantifikace daňových úlev za rok 2020 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2023 (v části dokumentace č. 3, jako soubor s názvem t0315p0)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=315&CT1=0

 • Kvantifikace daňových úlev za rok 2019 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2022 (v části dokumentace č. 3, jako soubor s názvem t0144000016)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&ct=144&ct1=0

 • Kvantifikace daňových úlev za rok 2018 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2021 (v části dokumentace č. 2, jako soubor s názvem t1067q0)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=1067&ct1=0

 • Kvantifikace daňových úlev za roky 2016 a 2017 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2020 (v části dokumentace č. 2, jako soubor s názvem t0605q0)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=605&ct1=0

 • Kvantifikace daňových úlev za rok 2015 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2019 (v části dokumentace č. 2, jako soubor s názvem t0287000017)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=287&ct1=0

 • Kvantifikace daňových úlev za roky 2013 a 2014 je součástí dokumentace ke státnímu rozpočtu na r. 2018 (v části dokumentace č. 2, jako soubor s názvem t1154o0)
  https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=1154&CT1=0

 • Zpráva o daňových úlevách v ČR za roky 2011 a 2012 vč. výhledu na další roky.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.