CZ EN

oddělení 2602 - Daňové analýzy

Zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu z hlediska celkových daňových příjmů a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové politiky.

a)    zpracovává koncepci daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu z hlediska celkových daňových příjmů a transformuje ji do koncepce dalšího vývoje daňové politiky,
b)    zkoumá problematiku v oblasti obecné daňové politiky a daňové soustavy jako celku se zaměřením na daňové příjmy veřejných rozpočtů, analyzuje stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
c)    zpracovává simulace rozpočtových dopadů koncepcí daňové politiky,
d)    vypracovává krátkodobé odhady a střednědobý výhled výše daňových příjmů,
e)    předkládá souhrnné podklady o daňových příjmech pro potřeby sestavení návrhu SR a SZÚ,
f)    podílí se na monitorování a kvantifikaci plnění příjmů veřejných rozpočtů,
g)    zabezpečuje v oblasti daňových příjmů zpracování údajů podle mezinárodních standardů a udržuje příslušnou datovou základnu,
h)    v souvislosti s požadavky vyplývajícími ze směrnice Rady 2011/85/EU, o požadavcích na rozpočtové rámce členských států, zpracovává odhady a vypracovává metodiku výpočtu dopadů daňových úlev na příjmy vládního sektoru,
i)    zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH, ve spolupráci s ČSÚ, MD a MV,
j)    podílí se na střednědobém rozpočtovém výhledu vlastních zdrojů ES za oblast vlastního zdroje založeného na DPH,
k)    zodpovídá za zpracování komentářů k případným připomínkám ze strany EK Generálního ředitelství Rozpočet ve spolupráci s ČSÚ, MD a MV,
l)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a přípravu pozic na jednání) plynoucích z členství ČR v orgánech mezinárodních subjektů a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti daňových příjmů veřejných rozpočtů,
m)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti daňových příjmů veřejných rozpočtů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář