CZ EN

Žádosti o odškodnění

Žádosti o odškodnění (nezákoné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup)

Obecné desatero pro posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup v kompetenci Ministerstva financí (zákon č. 82/1998 Sb.)

  1. Na Ministerstvu financí je vytvořen speciální útvar, u něhož se shromažďují žádosti dle zákona č. 82/1998 Sb., a který tyto žádosti také projednává. Ostatní útvary bezodkladně postupují žádosti do tohoto oddělení a při vyřizování žádosti s tímto oddělením v případě potřeby na odborné úrovni spolupracují.
  2. Ministerstvo financí eviduje přehled přijatých a vyřízených žádostí o odškodnění s ohledem na oblast, ve které byla údajná škoda způsobena, výši požadované náhrady i výši skutečně přiznané náhrady škody či přiměřeného zadostiučinění. Součástí evidence jsou také relevantní data, termíny a spolupracující subjekty.
  3. Ministerstvo financí neposuzuje žádosti podle názvu či zvolené formulace, ale podle jejich obsahu.
  4. Ministerstvo financí zasílá žadatelům akceptační dopisy, zpravidla do 14-ti dnů od doručení žádosti.
  5. Všechny přijaté žádosti o náhradu škody jsou zpracovány buď přímo ministerstvem financí, nebo v souladu se zákonem postoupeny příslušnému ústřednímu úřadu státní správy. Žadatel je o výsledku projednání či případném postoupení informován.
  6. Ministerstvo financí vyzývá žadatele k doplnění žádosti a chybí-li v žádosti některý z důležitých podkladů či dokladů, bez kterých není možné žádost objektivně posoudit, vyzve ministerstvo žadatele k doplnění.
  7. Dojde-li ministerstvo financí na základě dostupných podkladů k závěru, že v posuzovaném případě došlo k pochybení a škoda je nezpochybnitelně prokázána, škodu nahradí, či přiměřené zadostiučinění poskytne.
  8. Ministerstvo financí vyrozumí žadatele do 6 měsíců, zda jeho žádosti vyhoví či nikoliv. Pokud z vážných důvodů nemůže věc vyřídit ve lhůtě 6 měsíců, vyrozumí žadatele o důvodech zpoždění a termínu, kdy lze stanovisko ministerstva očekávat.
  9. Ministerstvo financí ve svém vyrozumění dle bodu 8 žadatele informuje, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro přiznání nároku, včetně informace o případném uplynutí promlčecí lhůty. V případě přiznání nároku či jeho části ministerstvo financí žadateli sdělí, na základě čeho a jak bylo postupováno.
  10. Je-li žádosti zcela nebo zčásti vyhověno, ministerstvo financí náhradu vyplatí  bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od zaslání vyrozumění dle bodu 8.

Žádost o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup dle výše uvedeného zákona se podává písemnou či elektronickou formou na podatelnu Ministerstva financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář