CZ EN

Vlastní zdroje

Systém vlastních zdrojů Evropské unie

Vlastní zdroje EU tvoří příjmovou stranu rozpočtu EU (více viz DG Budget) a jejich výše je pro jednotlivé členské státy stanovena v rozpočtu EU na příslušný rozpočtový rok. Lze je charakterizovat jako příjmy přidělené Evropské unii podle článku 311 Smlouvy o fungování EU za účelem financování rozpočtu EU.

Legislativa pro období 2007-2013

 1. Rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Společenství. Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. března 2009 s účinkem od 1. ledna 2007.
 2. Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000 ze dne 22. května 2000 provádějící Rozhodnutí 94/728/ES o systému vlastních zdrojů Společenství, v platném znění;

Legislativa pro období 2014-2020

Schvalování legislativy pro systém vlastních zdrojů v období 2014-2020 bylo na půdě EU ukončeno v květnu 2014, v platnost však vstoupila až po svém schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy podle čl. 311 Smlouvy o fungování EU, tj. v roce 2016. Do té doby se vlastní zdroje odváděly dle legislativy pro období 2007-2013, odvody uhrazené od 1. ledna 2014 tak byly následně dle nové legislativy přepočítány a zpětně upraveny.

 1. Rozhodnutí Rady ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů EU (2014/335/EU, Euratom)
 2. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 608/2014 ze dne 26. května 2014, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
 3. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků ve znění Nařízení Rady (EU, Euratom) 2016/804 ze dne 17. května 2016 (přepracované znění)

Legislativa pro období 2021-2027

Legislativa k vlastním zdrojům pro období 2021-2027 vstoupila v platnost 1. června 2021, po dokončení procesu jejího schvalování ve všech ČS v souladu s jejich ústavními předpisy podle čl. 311 Smlouvy o fungování EU (legislativa je účinná zpětně od 1. 1. 2021). Odvody vlastních zdrojů, které byly do té doby počítány dle legislativy k vlastním zdrojům pro období 2014-2020, byly zpětně přepočteny dle této nové legislativy a rozdíly, které jednotlivým ČS vznikly, vyrovnány.

 1. Rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů EU a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom
 2. Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/768 ze dne 30. dubna 2021, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie a kterým se zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 608/2014
 3. Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014 ze dne 26. května 2014 o metodách a postupu pro poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků
 4. Nařízení Rady (EU, Euratom) 2021/770 ze dne 30. dubna 2021 o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatření ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu

Složení vlastních zdrojů

 • tzv. tradiční vlastní zdroje - cla uvalená na dovozy do EU ze třetích zemí a (do r. 2017) dávky stanovené v rámci společné organizace trhu s cukrem; tvoří cca 10-15 % příjmů
 • zdroj založený na DPH - stanoví se jako násobek jednotné sazby 0,30 % na harmonizovaný vyměřovací základ DPH každého členského státu. Vyměřovací základ pro tyto účely je limitován 50 % hrubého národního důchodu (HND) každého státu, od r. 2021 byl upraven způsob výpočtu vyměřovacího základu; tvoří cca 10-15 % příjmů
 • zdroj založený na množství nerecyklovaných plastových obalových materiálů (zdroj z plastů) – nový vlastní zdroj od r. 2021, založen na hmotnosti plastových obalových odpadů vyprodukovaných v daném členském státě, které nejsou recyklovány. Na tuto hmotnost je aplikována jednotná sazby 0,8 EUR/kg. Tvoří cca 2-5 % příjmů.
 • zdroj založený na hrubém národním důchodu (HND) – slouží jako zdroj k vyrovnávání rozpočtu. Stanoví se jako určité procento (stanovené v rámci schvalování rozpočtu tak, aby došlo k vyrovnání příjmů s výdaji) z HND každého členského státu. Tvoří největší příjmovou položku pokrývající cca 65-74 % příjmů.

Zbývající cca 1-10 % příjmů tvoří přebytek rozpočtu předchozího roku, daně z mezd zaměstnanců EU, příspěvky třetích států na programy EU (a příspěvky UK na úhradu jeho podílu na závazcích vzniklých v době jeho členství v EU), pokuty firem za porušení soutěžního práva EU atd.

Způsob odvodu vlastních zdrojů

Tradiční vlastní zdroje jsou skutečnými vlastními příjmy EU založenými na faktu, že Unie je vnitřním trhem jednotně uplatňujícím cla ve vztahu k třetím zemím. Členské země tyto zdroje pro EU pouze vybírají a ponechávají si na úhradu nákladů spojených s jejich výběrem 25 % vybraných prostředků.

Zdroje dle DPH a HND a zdroj z plastů jsou hrazeny z národních rozpočtů členských států. DPH a HND a množství nerecyklovaných plastových obalů vytvářejí pouze základnu, ze které se výše těchto zdrojů stanoví. Tyto zdroje jsou odváděny měsíčně, a to obvykle ve výši 1/12 stanovené v rozpočtu EU pro každý členský stát na základě výzvy Evropské komise (call for funds).

Odvody ČR

Výše vlastních zdrojů odvedených do rozpočtu EU od vstupu ČR do EU v r. 2004 do současnosti Českou republikou - viz Čistá pozice.

Korekce v období 2007-2013

Systém vlastních zdrojů by se měl řídit obecnou zásadou spravedlivosti, která by měla zajistit, aby žádný členský stát nenesl rozpočtové zatížení, které by bylo nadměrné v poměru k jeho relativní prosperitě.

Součástí systému vlastních zdrojů EU proto byl (do r. 2020, tj. do vystoupení Velké Británie z EU) specifický korekční mechanismus upravující negativní rozpočtovou pozici Velké Británie, tzv. korekce neboli rabat Velké Británie (dále jen „korekce UK“). Náklady této korekce platily ostatní členské státy podle podílů svých HND na HND EU jako celku. Rakousko, Německo, Nizozemí a Švédsko platily pouze ¼ svého podílu na korekci UK s tím, že zbývající ¾ podílu každé z těchto zemí byly hrazeny ostatními členskými státy podle podílu jejich HND na HND těchto států jako celku.

Rozhodnutí Rady č. 436/2007 pro období 2007-2013 dále zavedlo nižší platby zdroje dle DPH pro Německo (0,15 %), Rakousko (0,225 %), Nizozemsko a Švédsko (0,10 %) a hrubé snížení ročních příspěvků založených na HND pro Nizozemsko a Švédsko. Toto hrubé snížení bylo financováno všemi členskými státy podle jejich podílu na HND Evropské unie.

Systém korekcí dohodnutý pro období 2014 – 2020

 • rabat Velké Británie – kompenzace pro UK ve výši cca 66 % rozdílu mezi platbami UK do rozpočtu EU a jejími příjmy z EU. Náklady hradily ostatní členské státy podle svých podílů na HND EU s tím, že Rakousko, Německo, Nizozemsko a Švédsko platily pouze ¼ svého podílu (zbytek dorovnávaly ostatní státy). Rabat UK nebyl na rozdíl od ostatních korekcí časově omezený (skončil ale s vystoupením UK z EU).
 • snížení odvodů dle HND pro Nizozemsko (695 mil. EUR), Švédsko (185 mil. EUR), Dánsko (130 mil. EUR) a Rakousko (30 mil. EUR v r. 2014, 20 mil. EUR v r. 2015 a 10 mil. EUR v r. 2016), vše v cenách r. 2011.
 • snížení sazby pro odvod zdroje z DPH pro Německo, Nizozemsko a Švédsko (0,15 %).

V období 2014–2020 si členské státy ponechávaly 20 % z vybraných tradičních vlastních zdrojů na náklady spojené s jejich výběrem (v období 2007–2013 to bylo 25 %, stejně jako od r. 2021).

Korekce v období 2021-2027

 • roční paušální snížení odvodů dle HND pro Nizozemsko (1 921 mil. EUR), Švédsko (1 069 mil. EUR), Dánsko (337 mil. EUR), Rakousko (565 mil. EUR) a Německo (3 671 mil. EUR), vše v cenách r. 2020.
 • roční paušální snížení (v běžných cenách) zdroje z plastů pro 17 členských států (Bulharsko, Česká republika (- 32,2 mil. EUR), Estonsko, Řecko, Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko)

V období 2021–2027 si členské státy ponechávají 25 % z vybraných tradičních vlastních zdrojů na náklady spojené s jejich výběrem.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář