CZ EN

Program Unie pro boj proti podvodům

Z Programu jsou financována opatření, jež mají předcházet a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie. Mezi akce způsobilé k financování, které jsou realizovány prostřednictvím grantů a veřejných zakázek, patří například technická podpora a podpora operativního vyšetřování, specializovaná odborná příprava či výzkum. Program je schválen pro programové období 2021–2027.

Specifickými cíli Programu jsou:

  • předcházet podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie a bojovat proti nim, tj. nástupnický program po programu Hercule III;
  • podporovat podávání zpráv o nesrovnalostech, včetně podvodů, týkajících se finančních prostředků z rozpočtu Unie ve sdíleném řízení a finančních prostředků předvstupní pomoci z rozpočtu Unie, tj. IMS (Irregularities Management System) – bezpečnostní nástroj určený k hlášení nesrovnalostí úřadu OLAF;
  • poskytovat nástroje pro výměnu informací a podporu operativních činností v oblasti vzájemné správní pomoci v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství, tj. AFIS (Anti-Fraud Information System) – operační nástroj zaměřený zejména na celní IT aplikace.

Alokace Programu je stanovena ve výši 181,207 mil. €. Finanční prostředky mohou členské státy využít například na financování:

  1. poskytování technických znalostí, specializovaného a technicky pokročilého vybavení a účinných nástrojů IT usnadňujících nadnárodní a multidisciplinární spolupráci a spolupráci s Evropskou komisí;
  2. podpory výměny personálu pro konkrétní projekty, zajišťování nezbytné podpory a usnadňování vyšetřování, zejména zřizování společných vyšetřovacích týmů a přeshraničních operací;
  3. poskytování technické a operativní podpory pro vnitrostátní vyšetřování, zejména pro celní a donucovací orgány s cílem zintenzivnit boj proti podvodům a jiným protiprávním jednáním;
  4. budování kapacit IT v členských státech a třetích zemích, intenzivnější výměna údajů a rozvoj a poskytování nástrojů IT pro vyšetřování a pro monitorování zpravodajské činnosti;
  5. organizace specializované odborné přípravy, seminářů analýzy rizik, konferencí a studií zaměřených na zlepšení spolupráce a koordinace mezi službami, jež se zabývají ochranou finančních zájmů Evropské unie;

Míra spolufinancování u grantů udělených v rámci Programu nepřesáhne 80 % způsobilých nákladů. Jakékoli finanční prostředky přesahující tento strop se poskytují pouze ve výjimečných a řádně odůvodněných případech a toto financování nepřekročí 90 % způsobilých nákladů.

Způsobilými subjekty jsou:

  • orgány veřejné správy, výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové subjekty, jež mohou přispět k dosažení cílů Programu;
  • jakýkoli právní subjekt založený podle práva Evropské unie nebo jakákoli mezinárodní organizace.

Aktuální informace k programu (výzvy a další informace) najdete v sekci Aktuální informace.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.