CZ EN

Informace o zpracování cookies souborů

V rámci provozu internetových stránek Ministerstva financí jsou používány soubory cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení (mobilní telefon, tablet, počítač apod.) v okamžiku, kdy tyto stránky začnete používat.

Ministerstvo financí spravuje tyto internetové stránky:

Právní úprava pro nakládání s cookies soubory je obsažena v § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Tato právní úprava nám výslovně povoluje shromažďovat některé informace i bez Vašeho souhlasu. Jedná se o ty informace, které jsou nezbytné pro zajištění technického chodu internetových stránek, bez těchto informací by internetové stránky Ministerstva financí správně nefungovaly. V případě internetových stránek Ministerstva financí se jedná o skupinu cookies souborů, která je označena jako „nutné“.

Jiné informace než ty, které slouží k zajištění technického fungování internetových stránek Ministerstva financí, jsme oprávněni dle § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. shromažďovat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas. V případě internetových stránek Ministerstva financí se jedná o skupiny cookies souborů, které jsou označeny jako „preferenční“, „statistické“ a „marketingové“.

Nastavení cookies souborů můžete změnit po rozkliknutí záložky „Upravit souhlas s používáním cookies“, která se nachází v záhlaví webových stránek (dále jen „Cookiebot“). Zároveň většina webových prohlížečů umožňuje uživateli určitou kontrolu nad některými cookies soubory prostřednictvím nastavení prohlížeče. Zde naleznete návody pro jednotlivé webové prohlížeče:

Pokud se chcete odhlásit ze sledování Google Analytics, navštivte tyto internetové stránky: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V rámci Cookiebotu se můžete seznámit s jednotlivými cookies soubory, které naše internetové stránky využívají. Cookiebot je rozdělen podle typu cookies souborů (nutné, preferenční, statistické a marketingové) a v každé z těchto kategorií naleznete název využívaných cookies souborů, jejich poskytovatele, účel jejich shromáždění, dobu jejich platnosti (uložení) a typ cookie souboru.

Cookies soubory v sobě rovněž nesou takové informace, na základě kterých jsou osoby identifikované, případně se stávají identifikovatelnými. Proto Ministerstvo financí jako správce osobních údajů přináší v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) doplňující informace o tomto zpracování osobních údajů.

1) Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČO: 00006947. Správce můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na podatelna@mfcr.cz, datovou zprávou ID DS: xzeaauv, či prostřednictvím poštovních služeb na výše uvedené adrese sídla.

2) Má správce pověřence pro ochranu osobních údajů?

Jako orgán veřejné moci má správce povinnost podle 37 odst. 1 písm. a) GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“), jehož úkolem je v součinnosti se správcem zajišťovat ochranu Vašich osobních údajů. Na pověřence se můžete obrátit v případě, že máte za to, že správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s GDPR a rovněž u něj můžete uplatnit svá práva podle bodu 9 této informace. Pověřencem je zaměstnanec správce, kterého můžete kontaktovat výše uvedenými způsoby.

3) Proč správce zpracovává osobní údaje?

Správce zpracovává osobní údaje pouze v případě, že k tomuto zpracování udělíte svůj souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas můžete udělit buď pro všechny skupiny cookies souborů, nebo pouze pro Vámi vybranou skupinu/skupiny cookies souborů.

4) V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Preferenční cookies soubory zpracovávají informace o výsledcích hledání na stránkách Ministerstva financí, kdy dochází k vytvoření unikátního ID pro každého jednotlivého návštěvníka.

Statistické cookies soubory zaznamenají jedinečné ID návštěvníka a sledují jeho pohyb na internetových stránkách správce (jaká témata vyhledával, jak dlouho se na stránce zdržel, jaké zařízení využil, jaká klíčová slova využil pro vyhledávání apod.) a z tohoto pohybu na stránkách jsou pro správce následně vytvářeny statistické údaje.

Marketingové cookies soubory jsou soubory třetích stran a slouží pro sledování pohybu návštěvníka na internetových stránkách správce s cílem zobrazit tomuto návštěvníkovi reklamu, která je pro něj zajímavá a relevantní a vyhodnotit účelnost reklamních kampaní, které správce provozuje. Například cookies IDE zajišťuje, aby se reklamní kampaň nezobrazovala těm návštěvníkům, kteří již propagovanou akci provedli – např. navštívili jinou stránku Ministerstva financí. Tím dochází k efektivnímu nakládání s finančními prostředky státu vyhrazenými na danou kampaň dle pravidel 3E. Marketingové cookies ze skupiny sociálních sítí (YouTube, Facebook, či Twitter) pak umožňují návštěvníkovi přehrát videa přímo na stránce správce, či prostřednictvím stránky správce navštívit oficiální účty Ministerstva financí na sociálních sítích.

5) Musím správci udělit souhlas s použitím cookies souborů?

Nemusíte. Jak již bylo uvedeno výše, v souladu s § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. jsme oprávněni i bez Vašeho souhlasu využít pouze ty typy cookies souborů, které jsou nutné pro zajištění správného fungování našich internetových stránek (cookies soubory z kategorie „nutné“). V ostatních případech je na Vaší svobodné vůli, zda souhlas udělíte, či nikoli, a pokud tak neučiníte, naše internetové stránky Vám i nadále zůstanou zcela přístupné a bez omezení.

V případě, že souhlas udělíte, dochází ke zpracování osobních údajů podle bodu 4) a v některých případech jsou osobní údaje na základě Vašeho souhlasu předány do třetích zemí, viz bod 6).

6) Předávají se osobní údaje i do třetích zemí1?

Pokud subjekt údajů zvolí možnost „Povolit všechny cookies“ či vybere takové cookies soubory, které jsou poskytovány společností Google, Facebook, Twitter či YouTube, vyjadřuje tím svůj výslovný souhlas s předáváním osobních údajů do třetích zemí (především do USA). Správce však upozorňuje na skutečnost, že po předání osobních údajů do třetích zemí nemá správce osobních údajů dostatečné právní a faktické nástroje k zajištění bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů.

7) Předává správce osobní údaje někomu jinému?

Ne, Vaše osobní údaje nepředáváme jiným subjektům, pokud k tomu nemají zákonné zmocnění (např. orgány činné v trestním řízení), nebo jste k tomu neudělili souhlas.

8) Jak dlouho bude správce osobní údaje zpracovávat?

Tato informace je uvedena v Cookiebotu u každého jednotlivého cookie souboru.

9) Jaká práva ze zpracování osobních údajů mi vyplývají?

Jako subjekt údajů máte tato práva:

  1. právo požadovat přístup k osobním údajům – každý subjekt údajů může u správce žádat přístup ke svým osobním údajům, a to v rozsahu a za podmínek stanovených čl. 15 GDPR.
  2. právo na opravu – každý subjekt údajů má právo žádat u správce opravu svých osobních údajů, a to na základě čl. 16 GDPR.
  3. právo na výmaz – subjekt údajů má právo žádat správce o výmaz svých osobních údajů, a to za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR.
  4. právo na omezení zpracování – každý subjekt údajů má právo obrátit se na správce a za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR žádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  5. přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které se ho týkají, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR], nebo na smlouvě [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a provádí se automatizovaně; toto právo se však neuplatní na zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (k tomu viz čl. 20 GDPR).
  6. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  7. právo podat stížnost – každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu; v České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, DS: qkbaa2n; dozorový orgán má povinnost informovat stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku (čl. 77 GDPR), a to každé tři měsíce (čl. 78 odst. 2 GDPR), v opačném případě má subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu.

 


1 Třetí zemí se rozumí země mimo Evropskou unii resp. Evropský hospodářský prostor.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.