CZ EN

II. pilíř - Důchodové spoření (ukončení)

Souhrnné informace publikované Ministerstvem financí k II. pilíři penzijního systému.

Ukončení důchodového spoření (II. pilíř)

Informace o ukončení systému důchodového spoření

1. Rozhodnutí vlády o ukončení II. pilíře a ustavení důchodové komise

Na základě koaliční smlouvy a programového prohlášení vlády České republiky byla ustavena Odborná komise pro důchodovou reformu pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí a ministra financí složená z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která se zabývá návrhy úprav důchodového systému, které mají za cíl

 • navrhnout způsob ukončení důchodového spoření
 • zatraktivnit parametry doplňkového penzijního spoření
 • zajistit výplaty důstojných důchodů,
 • posílit princip zásluhovosti,
 • narovnat transfer mezi rodinou a společností a
 • řešit problematiku věku potřebného pro nárok na důchod.

Odborná komise pro důchodovou reformu vytvořila materiál nelegislativní povahy s doporučením způsobu ukončení důchodového spoření, které Odborná komise přijala dne 31. července 2014. Důvodem je zastavení snižování objemu prostředků (3%) vybraných v rámci pojistného na důchodové pojištění na výplatu důchodů.

Tento materiál nazvaný Návrh způsobu ukončení důchodového spoření projednala a usnesením č. 917 schválila vláda dne 12. 11. 2014.

Dne 18. 5 2015 bylo přijato usnesení č. 360, kterým vláda schvaluje návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, které byly projednány Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Sněmovní tisk 493 byl schválen ve třetím čtení dne 23. 10. 2015 na 33. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a sněmovní tisk 494 bych schválen ve třetím čtení, které proběhlo 6. 11. 2015 na 35. Schůzi PSP ČR. Poslanecká sněmovna postoupila návrhy zákona Senátu dne 20. 11. 2015. Dne 1. 1. 2016 nabyly platnost zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření a zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření účinnosti.

2. Zákaz vstupu do systému důchodového spoření

Dne 1. července 2015 byl ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, který v souladu se záměrem vlády (viz bod 3.2. Programového prohlášení vlády ČR ze dne 12. února 2014) ukončit systém důchodového spoření zakazuje vstup nových účastníků do systému tzv. II. pilíře.

Vstup do systému se zastavil v předstihu před ukončením systému důchodového spoření, čímž se zamezí nárůstu počtu účastníků v době před ukončením systému. Realizuje se tak snížení nároků na administraci v rámci vypořádání prostředků účastníků a zamezí se neodůvodněným nákladům na straně státní správy. Zejména nebude narůstat objem prostředků, které by v důsledku vstupu nových účastníků nebyly odvedeny do státního rozpočtu.

3. Způsob ukončení II. pilíře

Ukončení důchodového spoření se realizuje tak, aby byla plně respektována vlastnická práva účastníků a byly minimalizovány dopady na dotčené subjekty, a to jak administrativní zátěž státní správy a penzijních společností, tak účastníků systému.

Důchodový fond je souborem majetku, který náleží všem účastníkům a jiným osobám, na které přešlo právo na vyplacení prostředků účastníka. Z těchto důvodů se může účastník při likvidaci důchodových fondů rozhodnout buď o využití možnosti převedení všech jeho prostředků na jím určený účet, případně dodáním prostřednictví poštovního poukazu, nebo převedení prostředků jako příspěvku na penzijní připojištění, nebo doplňkové penzijní spoření. Pokud účastník nezareaguje na výzvu penzijní společnosti k volbě způsobu vypořádání prostředků, penzijní společnost převede tyto prostředky na určený účet správce pojistného a následně na osobní daňový účet účastníka. Účastník tak bude mít možnost se obrátit na finanční správu ve lhůtách podle daňových předpisů.

Ukončení důchodového spoření bude dle zákona o ukončení důchodového spoření respektovat roční cyklus placení pojistného na důchodové pojištění. Tedy od ledna 2016 se ukončuje placení pojistného na důchodové spoření a nebude již možné registrovat smlouvy o důchodovém spoření a smlouvy o pojištění důchodu. Dne 1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 163/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, čímž došlo k zamezení vstupu nových účastníků do důchodového spoření. Od ledna 2016 tak půjde pouze o nemožnost registrace jen těch smluv o důchodovém spoření, kdy dochází k převodu prostředků k jiné penzijní společnosti. V souladu s některými možnostmi placení pojistného u OSVČ a i vzhledem k přípravě penzijních společností na vypořádání prostředků a pozvolný prodej investičních nástrojů budou důchodové fondy zrušeny k 1. červenci 2016 a vstoupí do likvidace, která bude ukončena do konce roku 2016, čímž důchodové fondy zaniknou.

Stávající úprava nároků pro výpočet důchodu z důchodového pojištění po dobu povinnosti platit pojistné na důchodové spoření se nemění. Pokud si účastník bude chtít zachovat procentní výměru státního důchodu, jako by účastníkem II. pilíře nebyl, doplatí si individuálně pojistné na důchodové pojištění. K tomu může využít např. prostředky vyplacené z důchodového spoření. Tím, že dojde k vyplacení prostředků účastníkům a bude jim umožněno uhradit příslušnou část pojistného na důchodové pojištění za dobu placení pojistného v důchodovém spoření, dojde na úrovni bývalého účastníka prakticky ke stavu, jako by důchodové spoření nebylo zavedeno.

4. Harmonogram ukončení II. pilíře

 • Leden 2016 – ukončení placení pojistného na důchodové spoření
 • Březen 2016 – penzijní společnosti doručí účastníkům důchodového spoření písemné oznámení o zahájení procesu jeho ukončení s výzvou, aby jí účastník důchodového spoření do konce září 2016 sdělil, zda si přeje vyplacení všech jeho prostředků , nebo převod všech jeho prostředků na jeho smlouvu ve III. pilíři. Zároveň budou penzijní společnosti účastníka informovat o možnosti doplatit si pojistné na důchodové pojištění, aby neměl za dobu účasti v systému důchodového spoření sníženou sazbu při výpočtu důchodu z I. důchodového pilíře.
 • Červenec 2016 – zahájení likvidace důchodových fondů. Účastníkům, kteří do konce září 2016 zašlou písemné oznámení penzijní společnosti, jak hodlají se svými prostředky naložit, budou prostředky vypořádány do konce prosince 2016. K vyplacení prostředků účastníků by pak mělo dojít v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2016, nejdříve však v říjnu 2016. Vyplacením prostředků účastníka zaniká jeho právní vztah ze smlouvy o důchodovém spoření. Zbylé prostředky, u nichž účastníci neurčili, jak s nimi hodlají naložit, budou nejpozději v prvních dnech ledna 2017 převedeny na účet správce pojistného.
  Tímto vyplacením zaniknou důchodové fondy a tím i celý systém důchodového spoření.

5. Změny ve III. pilíři

Součástí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, jsou i dílčí změny ve III. pilíři, tj. v doplňkovém penzijním spoření. Ty se zejména týkají umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků.

Zrušením systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) se doplňkové penzijní spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, stává v podstatě jediným systémem individuálního spoření na stáří (systém penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, je uzavřen pro nové účastníky). Z tohoto důvodu byla současně se zákonem o ukončení důchodového spoření přijata opatření, která by měla vést k zatraktivnění stávajícího penzijního systému, a to jak z hlediska nabízení doplňkového penzijního spoření penzijními společnostmi, tak z hlediska účastníka a zájemce.

Systém doplňkového penzijního spoření se na základě nových opatření otevírá co nejširšímu okruhu zájemců. Není důvodné limitovat účast v systému dosažením zletilosti, a to i s ohledem na neexistenci obdobného omezení u jiných finančních produktů. Proto se systém doplňkového spoření otevírá pro všechny zájemce bez omezení věku.

Má-li systém doplňkového penzijního spoření skutečně sloužit jako doplňkový zdroj příjmů ve stáří, je potřeba účastníky motivovat k postupnému výběru naspořených prostředků prostřednictvím penze namísto jednorázového výběru. Penze vyplácená po dobu delší než 10 let se tedy stejně jako doživotní penze osvobozuje od daně z příjmů. Za účelem zachování jednotného daňového režimu u podobných produktů se tato změna vztahuje i na penze z penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého životního pojištění.

Účastníci důchodového spoření jsou navíc motivováni k převedení prostředků z důchodového spoření do systému doplňkového penzijního spoření tím, že na tyto prostředky lze čerpat státní příspěvek či daňová zvýhodnění stejně jako na jakékoliv jiné příspěvky účastníka.

Mezi další změny ve III. pilíři bude od roku 2017 patřit zvýšení daňové podpory.

Nastavením III. pilíře se i nadále zabývá Odborná komise pro důchodovou reformu.

Legislativa:

 • Zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření
 • Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
 • Zákon č. 163/2015 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém spoření
 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
 • Zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření
 • Nařízení vlády č. 361/2012 Sb., o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

Vybrané vyhlášky České národní banky:

Užitečné odkazy

Informace o právní úpravě a metodiku lze nalézt na internetových stránkách České národní banky, která vykonává dohled nad finančním trhem.

Informace o penzijních společnostech a jejích nabídkách můžete nalézt také na internetových stránkách Asociace penzijních společností.

Informace k registraci smlouvy o důchodovém spoření a platbám pojistného na důchodové spoření naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

Informace k důchodové reformě lze také nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.