CZ EN

IS o platech

ISP

 • Sběr dat za rok 2023 proběhne od 1. ledna do 5. února 2024.
 • V Přílohách naleznete PŘEVODNÍKY ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA PROBLEMATIKU SPRÁVNÉHO ZAŘAZENÍ DO KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ (CZ-ISCO). Převodníky umožňují ke konkrétní práci nebo činnosti zaměstnance stanovené pro platové účely a uvedené v Katalogu prací (příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) a Katalogu správních činností (příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů) přiřadit doporučené zaměstnání (pětimístný kód) z klasifikace zaměstnání CZ-ISCO v rámci datového prvku AA0013. S ohledem na rozdílné pojetí „práce/činnosti“ zaměstnance podle uvedených katalogů (nejnáročnější práce/činnost hodnocená podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti) a „zaměstnání“ podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (převládající činnost, druhové členění) jsou uvedené převodníky respondentů ISP k dispozici v podobě DOPORUČUJÍCÍ POMŮCKY pro účely správného (přesnějšího) zařazení zaměstnance podle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.“

    -   Převodník CZ-ISCO / Katalog prací 2023 (.XLSX, 715 kB)

    -   Převodník CZ-ISCO / Katalog správních činností 2023 (.XLSX, 336 kB)

 • Náhrada platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) po dobu prvních 14 dnů, placené zaměstnavatelem podle § 192 zákoníku práce se nepovažuje za plat a proto se v v údaji AA0144 nevykazuje. V rozpočtové skladbě je to položka 5424 v podseskupení Náhrady placené obyvatelstvu.

 • Vzhledem k častým chybám při vykazování svátků, uvádíme metodický pokyn pro sjednocení ve statistikách ČSÚ se statistikou EU.

 

Výsledky šetření jsou předávány Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zpracovává a zveřejňuje v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV)a Regionální statistiky ceny práce (RSCP). Zpracování těchto informačních systémů zabezpečuje pro MPSV firma Trexima s.r.o., která se na Vás může obrátit s dotazy k vyjasnění některých údajů (například údajů, týkajících se správnosti zařazení podle klasifikace CZ-ISCO).

Změny kontrol

 • V ISSPr je až do odvolání potlačena kontrola EL075 (souvisí s absencí novelizace NV č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu.

Vykazování dat služebních úřadů

 • Služební úřady uvádějí v seznamu poskytovatelů typ ISPSZ místo dosavadního ISP. Předkladatel to může změnit, je-li to třeba. Seznam služebních úřadů (.PDF, 157 kB)
 • V hlavičce XML souboru se u nich uvádí <ISPSZ> místo <ISP>
 • Vkládaný soubor může obsahovat jak data zaměstnanců podle zákoníku práce tak i data státních zaměstnanců podle zákona o státní službě. Rozlišují se kódem AA0130 (druh právního vztahu) - 10 pro zaměstnance, 71 pro státní zaměstnance.
 • Zaměstnanci v pracovním poměru, kteří zastávají pozici na služebním místě podle zákona č. 234/2014, o státní službě, se vykazují v datovém prvku AA0130 již jen jako 71.

Informace pro uživatele ISP o změně kořenového certifikátu

 • Od 24.6.2016 došlo na MF ke změně kořenových (root) certifikátů pro ověření identity a důvěryhodnosti webových serverů. Certifikáty vydané autoritou PostSignum byly nahrazeny certifikáty od certifikační autority I.CA.
 • Pokud přistupujete k ISP z PC stanice pomocí prohlížeče MS Explorer a Vaše stanice je průběžně aktualizována, neměl by se vyskytnout žádný problém. Stejně tak nebudou mít problém ti uživatelé (bez ohledu na prohlížeč), kteří již označili server isp.mfcr.cz jako důvěryhodný.
 • Pokud se problém s přístupem k serveru ISP vyskytne, požádejte podporu IT o instalaci kořenového certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA, případně certifikát nainstalujte sami. Další možností je schválit trvale bezpečnostní výjimku pro internetovou adresu isp.mfcr.cz.
 • Certifikát lze stáhnout na stránkách certifikační autority I.CA, nebo přímo na adrese https://www.ica.cz/Korenove-certifikaty.

Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Od 1. ledna 2011 byla klasifikace KZAM (datový prvek AA0013) nahrazená novou klasifikací zaměstnání CZ-ISCO vycházející z mezinárodního standardu ISCO-08. Celá klasifikace je v elektronické podobě k dispozici na https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_zamestnani_-cz_isco-, v tištěné podobě na ČSÚ: tel. 274 052 732, prodejna@czso.cz. Je též součástí číselníků na tomto webu.

Podpůrné materiály pro zavedení nové verze Klasifikace zaměstnání jsou na webových stránkách Metodického centra pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO: https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx.

V Přílohách naleznete převodníky zaměřující se na problematiku správného zařazení do Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO). Převodníky umožňují ke konkrétní práci nebo činnosti zaměstnance stanovené pro platové účely a uvedené v Katalogu prací a Katalogu správních činností přiřadit doporučené zaměstnání (pětimístný kód) z klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

Vykazování svátků

Za odpracované hodiny nejsou považovány neodpracované hodiny ve svátcích v jinak pracovní dny. Jsou považovány za neodpracovanou dobu s náhradou platu.

Vykazují se proto v:

  • AA0134 Neodpracovaná doba s náhradou platu celkem (v hodinách)
  • AA0744 Počet hodin nepřítomnosti v práci (v hodinách)

Nevykazují se v:

  • AA0132 Odpracovaná doba včetně přesčasové práce (v hodinách)

Příklady:V prvním pololetí 2007 je 126 pracovních dní a 4 svátky připadající na jinak pracovní dny.

 • Zaměstnanec s osmihodinovou pracovní dobou, bez nemoci nebo jiné neplacené absence, bez přesčasů, 10 dní dovolené by měl mít:

  • AA0132 928 (116 dní odpracováno)
  • AA0133 0 (bez přesčasů)
  • AA0134 112 (10 dní dovolená, 4 dny svátky)
  • AA0135 80 (10 dní dovolená)
  • AA0745 0 (bez nemoci)
  • AA0744 112 (10 dní dovolená, 4 dny svátky)
  • AA1587 0
 • Zaměstnanec s osmihodinovou pracovní dobou, 10 hodin přesčasů, 20 dní nemoc, 5 dní dovolené by měl mít:

  • AA0132 818 (101 dní odpracováno, 10 hodin přesčasy)
  • AA0133 10 (přesčasy)
  • AA0134 72 (4 dny svátky, 5 dní dovolená)
  • AA0135 40 (5 dní dovolená)
  • AA0745 160 (nemoc)
  • AA0744 232 (nemoc + dovolená + svátky)
  • AA1587 podle aktuálniho stavu právních předpisů

nahoru

PRÁCE 2-04

 • Od I. čtvrtletí 2017 budou data sbírána standardně přes webové rozhraní Českého statistického úřadu www.vykazy.cz.

nahoru

Právní základ

 • Informační systém o platech pro zaměstnance je realizován na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce § 137 a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.
 • Informační systém o platech pro vojáky z povolání je realizován na základě zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, § 68q, a nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
 • Informační systém o služebním příjmu pro příslušníky je realizován na základě zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů  § 133 a nařízení vlády č. 507/2004 Sb.
 • Informační systém o platech státních zaměstnanců je realizován na základě zákona č. 234/2014 Sb, o státní službě § 179 a nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

nahoru

Předkladatelé a poskytovatelé dat

 • Předkladatelé jsou správci kapitol, územní samosprávné celky a státní fondy. Předávají do ISP data za sebe a za jimi řízené zaměstnavatele. Do ISP se musí registrovat, musí znát své přístupové heslo.
 • Poskytovatelé jsou ostatní subjekty státní a veřejné správy s povinností předkládat data do ISP. Data předávají pouze prostřednictvím svých předkladatelů, nepotřebují se tedy do ISP registrovat ani používat heslo.
 • Pokud územní samosprávný celek nemá zaměstnance a odměňuje jen podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, není poskytovatelem do ISP. Je-li však tento územní samosprávný celek zřizovatelem organizace, na kterou se vztahuje odměňování podle § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stává se předkladatelem do ISP se všemi povinnostmi vyplývajícími z nařízení vlády č. 328/2013 Sb.

nahoru

Formát dat

Formát dat se pro ISP (civilní zaměstnance) a ISPSZ (státní zaměstnance) se řídí podle NV č. 328/2013 Sb., pro ISPVP (vojáky z povolání) se řídí podle NV č. 57/2015 Sb. a pro ISSPr (příslušníci bezpečnostních sborů) se řídí podle NV č. 507/2004 Sb.

Dokumenty ke stažení

nahoru

Organizace sběru dat

 • Registrace pro sběr dat za 1. pololetí probíhá od 1.6. do 30. 6. daného roku, registrace pro sběr dat za celý rok probíhá od 1.12. do 31.12. daného roku. Registrovat se lze i v průběhu sběru dat. Registrací se rozumí aktualizace údajů o organizaci. Organizace, u kterých se od minulého sběru nic nezměnilo, se registrovat nemusí.

 • Vlastní sběr dat za 1. pololetí probíhá zpravidla od 1.7. do 5.8. téhož roku, sběr dat za celý rok pak zpravidla od 1.1. do 5.2. následujícího roku .

 • Pro registraci a sběr dat platí stejná hesla jako pro minulý sběr.

nahoru

Kontrola dat

 • Předkladatelé a poskytovatelé mají v období mimo probíhající kampaň i během kampaně následující možnosti kontroly:
  • Anonymní kontrolou dat na serveru na adrese https://isp.mfcr.cz/- doporučený způsob.
  • Lokálním kontrolním programem dodavatele IS - lkp.jar - pro organizace, které nemají přístup k internetu.
 • V období sběru dat (vždy 1.1.-5.2. a 1.7.-5.8 v aktuálním roce) by předkladatelé měli data kontrolovat výhradně pokusem o jejich vložení.
 • Bližší vysvětlení k chybám, naleznete:

Dokumenty ke stažení

nahoru

Lokální kontrolní program

Pro sběr dat je připraven lokální kontrolní program (LKP) umožňující kontrolu dat i bez připojení k internetu. Přednostně by však data měla být kontrolována na serveru.

Dokumenty ke stažení

 • LKP (rok 2023) ( 2 115,64 kB)
 • LKP vyžaduje nainstalované prostředí JAVA.
 • Umožňuje soubory XML elektronicky podepsat.
 • V případě připomínek k tomuto programu zašlete e-mail, kde v předmětu uvedete nejdříve svoje IČO a pak řetězec LKP, na adresu isp@mfcr.cz

nahoru

Podpora pro formát XML

 • Organizace předkládající data do ISP, jejichž personální systém neumožňuje výstup dat ve formátu XML, mohou data vyplnit (nebo importovat) do připraveného sešitu ve formátu XLS a z něho, v prostředí Microsoft Excel, vygenerovat požadovaný soubor XML.
 • V současné době je platná verze 2.0, která odpovídá Nařízení vlády č. 328/2013 Sb.
 • Vygenerovaná XML data je nutno dále zpracovat standardním postupem. Předkladatel získaná data vloží do ISP, při vkládání je provedena úplná kontrola. Poskytovatel data zkontroluje buď anonymní kontrolou na serveru, nebo lokálním programem. Pokud není signalizována chyba váhy E, odešle poskytovatel data svému předkladateli.

Dokumenty ke stažení

nahoru

Export dat z ISP

 • Export dat nalezne předkladatel v levém menu pod označením Import/export.
 • Pro další zpracování lze vyexportovat vložená data ve formátu CSV nebo XML. Získají se tak všechna data vložená předkladatelem a jemu podřízenými poskytovateli.
 • Předkladatel může také vyexportovat seznam svých poskytovatelů a také všechny číselníky. Vše opět buď ve formátu CSV, nebo XML.

nahoru

Doporučené postupy

 • Anonymní kontrola dat je doporučena pro poskytovatele, pro předkladatele pouze mimo období sběru dat. V období sběru dat by předkladatelé měli data kontrolovat výhradně pokusem o vložení.
 • Lokální kontrola dat programem LKP je určena těm, kteří požadují digitální podpis XML souboru, nebo nemají přístup k internetu.
 • Registrace předkladatele je nutný předpoklad pro vkládání dat za předkladatele a jeho poskytovatele. Poskytovatelé se neregistrují.
 • Předkladatelé mají možnost získat data vložená jejich poskytovateli ve formátu XML, případně tato data převést do Excelu.

Doporučený postup pro registraci předkladatele

Účelem registrace je získání platných kontaktních údajů předkladatele, zejména jeho adresy elektronické pošty. Do nové kampaně se registrují jen ti předkladatelé, u kterých došlo od minulého sběru dat k nějaké změně v kontaktních údajích (zejména v adrese elektronické pošty), nebo v seznamu poskytovatelů. Ostatní se registrovat nemusí, registrační údaje se přebírají automaticky z minulé kampaně.
Poskytovatelé se neregistrují, data za ně vkládá předkladatel.

Postup registrace předkladatele

 1. Uvědomte si, jaké je Vaše přihlašovací jméno (IČO) a jaké je Vaše heslo. Pokud heslo neznáte, postupujte podle pokynů níže.
 2. Do řádky webového prohlížeče zadejte adresu serveru ISP, tj. http://isp.mfcr.cz/.
 3. Na úvodní obrazovce zadejte v poli Uživatel: své IČO, zadává se vždy 8 znaků, tedy i s vedoucími nulami a heslo.
 4. Klepněte na tlačítko přihlásit.
 5. V případě, že nemáte ověřenou e-mailovou adresu z minulé kampaně nebo nastaly změny v kontaktní osobě či e-mailové adrese, zvolte na základní obrazovce v záložce Předkladatel Upravit.
 6. V detailu Předkladatele vyplňte jméno a příjmení, telefon a adresu elektronické pošty (e-mail).
 7. Zvolte OK.
 8. Na Vámi zadanou adresu přijde potvrzovací zpráva, následujícího znění

  Dobry den, toto je kontrolni zprava overujici Vami zadanou adresu elektronicke posty. Pro overeni spravnosti Vami zadane adresy elektronicke posty prosim kliknete na nasledujici odkaz:

 9. Klikněte na odkaz, pokud se po kliknutí adresa neověří, vyplňte do pole Ověřovací kód, který je ve zprávě elektronické pošty.
 10. Pokud bude předkladatel vkládat data pouze za své zaměstnance, registrace tímto končí.
 11. Pokud bude předkladatel vkládat data za více poskytovatelů, musí aktualizovat jejich seznam v záložce Poskytovatelé.
 12. Pokud předkladatel není zároveň poskytovatelem (tj. nepředkládá data za své zaměstnance), vymaže se ze seznamu poskytovatelů.

nahoru

Zabezpečení a ochrana informací

 • Ministerstvo financí využije získaných informací výhradně ke splnění Nařízení vlády č. 328/2013 Sb., 507/2004 Sb. a 57/2015 Sb., které jsou realizovány Informačním systémem o platu a služebním příjmu - ISPSP.
 • Podle pokynů NBÚ je nutné již u zaměstnavatelů vhodně transformovat číslo identifikující pracovníka tak, aby údaje v datovém prvku AA0126 neumožňovaly zpětnou identifikaci konkrétní osoby.
 • Základním posláním ISP je pouze sbírat údaje za vyplacené prostředky za platy. Nejsou požadovány informace týkající se ostatních plateb za provedenou práci.

nahoru

Zapomenuté heslo

Předkladatel, který zapomněl své heslo, může využít nové funkčnosti na obnovu hesla. Podmínkou je, aby měl ověřenu adresu elektronické pošty. Pokud je tato podmínka splněna, stačí aby aktivoval odkaz Obnova na přihlašovací obrazovce. Na jeho adresu elektronické pošty je pak odesláno dočasné heslo, s platností jedna hodina. Předkladatel se přihlásí dočasným heslem a nastaví si svoje heslo, jehož platnost není časově omezena.

Heslo je textový řetězec o délce minimálně 6 znaků, který obsahuje minimálně jedno písmeno a jednu číslici.

nahoru

Nejčastější chyby

 • ER206 – tato chyba se hlásí, pokud předkladatel (zřizovatel, tedy např. obec) nevloží do seznamu svých poskytovatelů organizaci, za kterou bude předkládat data (tedy např. školu). Poskytovatel nemůže tuto chybu opravit, je třeba, aby upozornil předkladatele, který musí zajistit nápravu.
 • Chybně vyplněný datový prvek ICO predkladatele a predkladatel – v těchto datových prvcích se uvádějí údaje předkladatele (zřizovatele) tedy toho, kdo bude data do ISP vkládat, tedy např. obce. V datovém prvku AA0017 se uvádí IČO poskytovatele (zaměstnavatele), tedy např. školy.
 • Chybně vyplněné datové prvky autor, mail a telefon – v těchto datových prvcích se uvádějí údaje o tom, kdo data skutečně připravil, tedy zpravidla údaje pracovníka poskytovatele.
 • Chybně vyplněný datový prvek AA0223 nejvyšší dosažené vzdělání – pokud má pracovník více pracovně-právních vztahů, je hodnota tohoto prvku vždy stejná. Vztahuje se k pracovníkovi a ne k vykonávané činnosti.
 • Všude kde uvádíte IČO, musí být uvedeno včetně vedoucích nul, tedy délka je vždy 8 číslic.

nahoru

Otázky a odpovědi

 • Než zašlete svůj dotaz nebo připomínku, podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi. Možná zde naleznete odpověď na svoji otázku, v každém případě pak mnoho potřebných informací.

ISP - Otázky a odpovědi

Je možné vložit do ISP data v jiném formátu než v XML, případně poslat v papírové podobě?

 • Ne, jediný přípustný formát je XML, data musí být vždy vložena pomocí připraveného webového rozhraní, nebo jako příloha zprávy elektronické pošty (pak ovšem musí být xml data digitálně podepsána a odeslána na adresu isp@mfcr.cz, v předmětu musí být IČ a řetězec DATA.

Předáváme data i za zastupitele odměňované podle NV č. 318/2017?

 • Ne. Data se předávají jen za zaměstnance odměňované platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 109 odst. 3.

Předáváme data i za pracovníky na dohodu?

 • Ne. Data se předávají jen za zaměstnance odměňované platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 109 odst. 3.

Jaký kód CZ-ISCO máme uvést, není-li v číselníku uveden žádný kód, který by odpovídal činnosti zaměstnance

 • Uvedete kód CZ-ISCO, který je nejbližší dané činnosti. Obvykle bývá uvedena nějaká činnost s popisem obsahující text "jinde neuvedený".

Co je to varování? Musíme data, u kterých se objevilo varování, opravit?

 • Varování je situace, kdy kontrolní program zjistil nějakou nesrovnalost, na kterou je nastaven. V případě, že jde o chybu, tak data opravíte, jinak je necháte.
 • Obvykle pokud se varování objeví u více než 20 % zaměstnanců, jde o metodickou chybu při vyplňování, pokud se objeví u méně než 5 % zaměstnanců jsou data v pořádku.

Kde se vykazují zdroje z vedlejší hospodářské činnosti?

 • Tyto zdroje se vykazují v datovém prvku AA0119 - mimorozpočtové zdroje na platy celkem. Tyto vyplacené prostředky jsou součástí i datových prvků AA0144 (u zaměstnance) a AA0118 (u zaměstnavatele).

Jaký je termín sběru dat?

 • Sběr dat probíhá 2 x ročně, za celý rok vždy od 1.1 do 5.2. roku následujícího, za první pololetí od 1.7. do 5.8. stejného roku.

V jakém formátu lze posílat data?

 • Jsou přijímány pouze soubory ve formátu XML verze 1.0, konkrétní tvar dat je popsán souborem XSD, který lze stáhnout ze stránek MF. Lze poslat také komprimovaný soubor ve formátu PK-ZIP (může obsahovat více samostatných XML dokumentů).
 • Komprimace dat výrazně snižuje jejich objem a tím i čas přenosu; proto ji důrazně doporučujeme použít.

Jakým způsobem budou předkladatelé informováni o průběhu plnění jejich zákonné povinnosti?

 • Registrovaní předkladatelé budou v případě potřeby informováni pomocí e-mailových zpráv či telefonicky.
 • Na webovém rozhraní má předkladatel možnost získat detailní informace o vkládání dat jemu příslušných poskytovatelů.    

Je nutné posílat data za všechny organizace najednou nebo je možné je předložit za podřízené organizace samostatně?

 • Data lze předkládat ve více samostatných XML souborech. Tyto soubory je možné poslat najednou v jednom archívu komprimovaném ve formátu PK-ZIP.

Jak lze komprimovat data do formátu PK-ZIP?

 • Archívy ve formátu PK-ZIP lze vytvořit množstvím různých nástrojů, například PKZip, WinZIP, PowerArchiver...

Co znamenají syntaktické chyby ES100?

 • Syntaktické chyby jsou chyby formátu XML dokumentu a jsou určeny především autorům konverzních filtrů z PIS.
  Pro běžného uživatele nemají význam. Autoři filtrů podle nich mohou opravit chyby ve svých produktech.

Co znamená syntaktická chyba ES101?

 • Syntaktická chyba ES101 je generována, pokud počet chyb ES100 překročí maximální limit, tj. 100 syntaktických chyb.

Co znamenají logické chyby a varování?

 • Logické chyby a varování jsou chyby obsahové; většinou jde o chyby dat exportovaných z PIS. Jedná se především o vazby mezi jednotlivými hodnotami elementů.

Co znamenají referenční chyby a varování?

 • Referenční kontroly prověřují některé identifikační údaje (IČ, kód NUTS, IČ liniově nadřízené organizace...) proti údajům v centrálních rejstřících a číselnících. Některé tyto kontroly jsou prováděny pouze na serveru při předložení dat do systému ISP, ne při anonymních kontrolách.

Jaký je rozdíl mezi varováním (W) a chybou (E)?

 • Varování nebrání uložení dat do systému ISP; chyby naopak uložení dat neumožní.

nahoru

Kontakty

 • Pro dotazy a připomínky použijte výhradně elektronickou poštu.
 • Adresa elektronické pošty je isp@mfcr.cz
 • Přečtěte si odstavec Pravidla komunikace

nahoru

Pravidla komunikace pro sběr dat do ISP

 • Dotazy zasílejte výhradně na adresu isp@mfcr.cz.
 • Do předmětu zprávy napište vždy na první místo své IČO a dále řetězec určující typ dotazu. Jsou přípustné následující typy dotazu:

  • HESLO - dotaz na heslo - pro vkládání dat do ISP (předkladatel). Za vaše IČO a "HESLO" uveďte do předmětu ještě telefonní číslo, na které bude heslo sděleno. Tuto zprávu odesílejte pouze v případě, že heslo nejde obnovit automaticky. Více viz výše v odstavci Zapomenuté heslo.
  • METOD - dotaz na metodiku
  • LKP - dotazy a připomínky k lokálnímu kontrolnímu programu dodavatele
  • ExcXML - dotazy a připomínky k sešitu Excel pro náhradní pořízení dat
  • XMLExc - dotazy a připomínky k sešitu Excel pro převod vyexportovaných dat do sešitu Excel
  • DOTCH - dotaz na vysvětlení chybového hlášení
  • OSTAT - ostatní dotazy
 • Neposílejte dotaz vícekrát.
 • Odpověď bude zaslána vždy na adresu, ze které dotaz přišel.

nahoru

Převod dat z 1. pololetí na data za celý rok

Dokumenty ke stažení

Převod dat se provádí prostřednictvím sešitu XML1na2pol.xls v Excelu. Slouží pro vytvoření dat pro sběr za celý rok z dat za 1. pololetí pro organizace, které během 1. pololetí zanikly nebo přestaly mít povinnost předávat data do ISP (například změnou právní formy)

Omezení:

Vstupní soubor musí mít každý datový prvek na samostatném řádku.
Nelze jej mít na více řádcích, např.

<AA0136>1.000
</AA0136>

a nelze mít na jednom řádku více datových prvků., např.

<AA0127>10</AA0127><AA0128>9</AA0128>

Postup:

 1. Otevřete sešit XML1na2pol.xls a vyplníte údaje:
  • Vstupní soubor – zde uvedete jméno souboru XML ze sběru dat za 1. pololetí.
  • Pracovní soubor – zde uvedete jméno nového sešitu v Excelu, který se vytvoří a vloží se do něj upravená data ze vstupního souboru.
  • Výstupní soubor – zde uvedete jméno nového souboru XML, do něhož se data vloží. Tento soubor pak předáte do ISP.
 2. Tlačítkem „Spustit konverzi z XML do Excelu“ spustíte konverzi z XML do Excelu. Vytvoří se nový sešit s upravenými daty.
 3. Tlačítkem „Spustit konverzi z Excelu do XML“ spustíte konverzi z Excelu do XML. Vytvoří se soubor XML s upravenými daty.
 4. Zkontrolujete výsledná data. Pokud v nich jsou chyby opravíte je v sešitu v Excelu a zopakujete bod 3. Chyby mohou nastat neboť nějaké kontroly byly zpřísněny.

Změny dat:

 • AA0226 se změní na „1-12“
 • AA0114 se změní na součet AA0136 všech zaměstnanců
 • AA0115 se změní na 0 (k 31.12. nejsou žádní zaměstnanci)
 • AA0136 se změní na polovinu původní hodnoty
 • AA0137 se změní na 2 (není v evidenčním stavu)
 • AA0568 se změní na 30.6. bylo-li prázdné.

nahoru

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.