CZ EN

Stížnosti, petice a podněty

Vyřizování stížností, petic a podnětů

Základní informace

 1. stížností se rozumí podání, které je definováno jako stížnost v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; tyto stížnosti mohou směřovat proti:
  • nevhodnému chování úředních osob;
  • postupu správního orgánu;
  • obsahu protokolu podle § 18 správního řádu,
 2. peticí se rozumí písemné podání učiněné ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, kterým se fyzické nebo právnické osoby obrací na ministerstvo a které má náležitosti stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 85/190 Sb., o právu petičním,
 3. podnětem se rozumí oznámení, které není podáním podle písmene a) a b), z jehož obsahu je zřejmé, že ten, kdo takový podnět podal, se domáhá ochrany svých práv nebo požaduje nápravu ve vlastním zájmu nebo ve prospěch jiné osoby anebo upozorňuje na nedostatky v oblastech spadajících do působnosti ministerstva; podle obsahu může být podnět vyhodnocen jako podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 42 správního řádu.

Doručené stížnosti, petice a podněty se vždy posuzují podle svého skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak jsou označeny.

Postup při vyřizování stížností, petic a podnětů

Stížnosti
 1. Stížnost lze podat:
  • písemně na adresu ministerstva: Letenská 15, 118 10 Praha 1;
  • ústně do protokolu na adrese ministerstva;
  • prostřednictvím datové schránky: xzeaauv;
  • prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@mfcr.cz s tím, že podání je podepsáno uznávaným elektronickým podpisem;
  • jinými technickými prostředky (např. bez použití uznávaného elektronického podpisu, za podmínky, že je do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna jedním ze způsobů popsaných v předchozích bodech).
 2. Není-li ministerstvo příslušné k vyřízení stížnosti, postoupí ji bezodkladně k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Stěžovatel je o postoupení vyrozuměn.
 3. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení ministerstvu. Lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
 4. Má-li stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat o přešetření způsobu vyřízení stížnosti. 
Petice
 1. Petici lze podat stejným způsobem jako stížnost. 
 2. Není-li ministerstvo příslušné k vyřízení petice, postoupí ji do 5 dnů ode dne jejího doručení příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
 3. Ministerstvo řádně posoudí obsah přijaté petice a do 30 dnů ode dne jejího doručení ministerstvu písemně odpoví tomu, kdo petici podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.
Podněty
 1. Podnět lze podat stejným způsobem jako stížnost s tím, že uznávaný elektronický podpis se nevyžaduje.
 2. Není-li ministerstvo příslušné k vyřízení podnětu, postoupí ho bezodkladně k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.
 3. Podnět, který neobsahuje dostatečně konkrétní údaje o porušení právních předpisů, se bez dalšího odloží.
 4. Lhůta pro vyřízení podnětu činí 30 dní ode dne jeho doručení ministerstvu.
 5. Směřuje-li podnět k zahájení řízení z moci úřední, a pokud o to podatel požádal, sdělí mu ministerstvo ve lhůtě 30 dní ode dne jeho doručení, zda na jeho podnět zahájilo řízení z moci úřední, nebo pro zahájení řízení neshledalo důvody, případně podnět postoupilo jinému příslušnému orgánu.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.