CZ EN

Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů
Adresa: Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Praha 1 - Malá Strana
118 10
ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
 
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Ministerstvu financí. Výjimkou jsou elektronické zpracování písemností pro Finanční správu - podání pro Finanční správu
Informace k doručování datových zpráv pro Finanční správu 
ePodatelna Finanční správy
Pro podání v daňových věcech používejte aplikaci EPO (elektronické podání pro Finanční správu), která je na adrese www.daneelektronicky.cz a je pro tato podání elektronickou podatelnou.
E-mailová adresa podatelna@mfcr.cz není určena pro podání datové zprávy s daňovým podáním. 
 
telefon: + 420 257 042 705
+ 420 257 042 931
fax: + 420 257 042 788
 
Úřední hodiny podatelny: Pondělí: 7:30 - 17:00
  Úterý: 7:30 - 16:15
  Středa: 7:30 - 17:00
  Čtvrtek: 7:30 - 16:15
  Pátek: 7:30 - 16:15

1. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat

Ministerstvo financí
Letenská 525/15
Praha 1 - Malá Strana
118 10

Podání jsou přijímána v úředních hodinách podatelny.

Způsob podání:

 1. osobně,
 2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb,
 3. kurýrem,
 4. faxem
   

Technické nosiče dat:

 • CD, DVD jsou přijímány pouze jako přílohy podání.
 • přenosné technické nosiče dat musí být čitelné na operačním systému MS Windows,
 • technické nosiče dat se podateli nevracejí.

Vady podání:

 • v případě, že je dokument v analogové podobě neúplný, nečitelný nebo poškozený a je možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je odesílatel o zjištěných vadách vyrozuměn. Ministerstvo financí stanoví další postup pro odstranění zjištěných vad,
 • nepodaří-li se vadu odstranit, nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, nebude Ministerstvo financí dokument dále zpracovávat.

2. Doručování datových zpráv

Způsoby doručování:

 1. prostřednictvím datové schránky,
 2. e-mailem na elektronickou adresu podatelny.

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz

Náležitosti doručené datové zprávy

 • datová zpráva je zaslána v přijímaných datových formátech,
 • neobsahuje škodlivý software (vir),
 • zpráva je doručena na přijímaných technických nosičích dat,
 • v případě, že jedno podání obsahuje více souborů, musí být zřejmé, který soubor je vlastní podání, a které soubory tvoří jeho přílohy.

Potvrzení doručení emailové datové zprávy:

 • podatelna nejpozději první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení, potvrdí odesílateli doručení emailové datové zprávy Ministerstvu financí,
 • zpráva potvrzující doručení se zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána; pokud odesílatel neobdrží potvrzení o doručení, považuje se podání za nedoručené Ministerstvu financí,
 • zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů; v případě zjištění, že datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, bude podatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), chybného formátu a nevyžádaného obchodního sdělení (spam):

 • podatelnou není přijata ke zpracování emailová datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát, nebo která obsahuje škodlivý software, jenž může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, nebo kterou nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
 • v případě, že je odesílatel znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn,
 • na nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) se odesílateli neodpovídá.

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené:

 1. informačním systémem datových schránek je 100 MB,
 2. e-mailem na elektronickou adresu podatelny je 10 MB,
 3. na přenosném technickém nosiči je 10 MB.

Datové formáty přijímaných datových zpráv a datových souborů:    

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC(X), dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6. 0. a vyšší,
 • XLS(X),
 • PPT(X),
 • HTML,
 • ZFO, datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování datovými schránkami

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Elekronické faktury:

 • ISDOC(X) (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
 • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice).

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-4, ISO ISO/IEC 14496
 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF
Kontejnerové soubory: 
 
 • ZIP
 • PDF/A-3 a vyšší
 • Kontejnerové soubory nesmí obsahovat komponentu nebo komponenty v datovém formátu, který podatelna nepřijímá. 
 

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG- 1 Audio Layer III nebo MPEG- 2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

3. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Ministerstvu financí činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

4. Základní výčet právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.