CZ EN

Záštita Ministerstva financí

Pravidla pro udělení záštity:

Poskytnutí záštity je poctou a neplyne z ní automaticky nárok na finanční či jiné zajištění akce, ani osobní přítomnost zástupce MF. O záštitu může požádat libovolný subjekt, přičemž obsahově i formálně se akce nebo projekt musí vztahovat k činnosti resortu anebo s ní úzce souviset.

O udělení záštity rozhoduje vedení ministerstva na základě doporučení oddělení odpovědného za vnější komunikaci, které si za tímto účelem může vyžádat odborné stanovisko věcně příslušného útvaru.

Udělená záštita MF se vždy vztahuje pouze na konkrétní akci nebo projekt, které jsou předmětem žádosti o záštitu. Udělenou záštitu nelze využít pro jiné účely. Udělená záštita nesmí poškodit dobré jméno Ministerstva financí.

Záštity jsou udělovány zpravidla aktivitám, které splňují následující podmínky:

  • obsahově korespondují s agendou MF,
  • jsou konkrétně a časově ohraničené,
  • jedná se nejméně o druhý ročník akce/projektu.

Postup žádosti o záštitu:

Žádost je možné zaslat písemně nebo emailem na adresu kanceláře ministra financí v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 dnů před konáním akce.

Žádost musí obsahovat:

  • název akce/projektu,
  • popis a cíl akce/projektu,
  • termín a místo,
  • kontakt na organizátory včetně webového odkazu akce/projektu,
  • reference úspěšnosti a návštěvnosti předchozích ročníků vč. fotodokumentace.

Povinnosti úspěšných žadatelů:

Organizátoři se zavazují, že v případě udělení záštity ji budou prezentovat textem „Akce se koná pod záštitou Ministerstva financí“ na všech tištěných materiálech, případně na webových stránkách a ostatních elektronických materiálech, přičemž veškeré grafické návrhy musí předem schválit příslušný útvar MF.

Sdělení o udělené záštitě musí být prezentováno i při akci samotné, na tiskových konferencích a v mediálních výstupech.

Organizátoři akce se také s udělením záštity zavazují bezplatně poskytnout prostor pro přímou prezentaci MF spojenou s tématem akce.

Odejmutí záštity:

V zájmu Ministerstva financí je, aby bylo spojováno pouze s těmi akcemi a projekty, které neodporují zákonu a nepoškozují jeho dobré jméno. Z těchto důvodů má MF v případě nedodržení podmínek pro poskytnutí záštity právo udělenou záštitu odejmout. O odejmutí poskytnuté záštity rozhoduje vedení MF na základě doporučení příslušného útvaru MF.

Organizátor je nejprve písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud do 15 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, přistoupí MF k odejmutí záštity, o čemž je organizátor písemně vyrozuměn. Organizátor je po odejmutí záštity povinen neprodleně odstranit informaci o poskytnuté záštitě z veškerých materiálů a dokumentů jakékoli povahy, z webových stránek a dalších informačních zdrojů apod.

Výjimkou z výše uvedených pravidel pro udělení záštity MF jsou žádosti o udělení záštity pro projekty v oblasti finančního vzdělávání. Tyto žádosti prosím zasílejte na fv@mfcr.cz. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.