CZ EN

Základní informace

Z hlediska veřejnoprávního je pojišťovnictví upraveno zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákonem č. 377/2005 Sb.,o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), do kterého se promítá i soukromoprávní úprava, stejně jako do zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Zvláštní právní úpravu představuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které původně vzniklo na základě § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

Povinné pojištění je s různou mírou úpravy práv a povinností subjektů pojištění obsahem i řady jiných zákonů (více než 50), tyto zákony však nejsou v gesci Ministerstva financí.

Soukromoprávní úprava pojištění jako závazkového právního vztahu je obsahem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak v § 2758 až 2872. Tento zákon je v gesci Ministerstva spravedlnosti.

Zákon o pojišťovnictví

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví doznal zásadní změny zákonem č. 304/2016 Sb., kterým byla do zákona implementována směrnice 2009/138/ES (Solventnost II). Některá ustanovení zákona se odvolávají na přímo použitelné předpisy EU a současně na prováděcí předpisy vydávané Českou národní bankou (vyhlášky č. 305/2016 Sb., 306/2016 Sb., a 307/2016 Sb.). Tento zákon upravuje zejména základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti tuzemských pojišťoven a zajišťoven, pojišťoven a zajišťoven z jiných členských států EU a EHP a pojišťoven a zajišťoven z třetích států. Dále pak oceňování aktiv závazků a pojišťoven, tvorbu technických rezerv, podmínky investování a solventnost pojišťoven a zajišťoven. Samostatnou část tvoří podmínky výkonu dohledu v pojišťovnictví vykonávaném Českou národní bankou.

Součástí finančního trhu je i Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., (EGAP) podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Tato pojišťovací společnost není pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, pouze se na její činnost použijí ta ustanovení tohoto zákona, která nejsou vyloučena nebo modifikována zákonem č. 58/1995 Sb. Dohled nad její činností vykonává Česká národní banka obdobně jako nad činností pojišťovny, avšak v rozsahu omezeném zákonem č. 58/1995 Sb. Povolení k činnosti této pojišťovací společnosti založené a vlastněné státem jí bylo uděleno Českou národní bankou a je zákonem omezeno pouze na činnosti spojené s pojištěním a zajištěním vývozních úvěrových rizik a nemá tak charakter jednotného evropského pasu. Tato výjimka vychází z čl. 5 odst. 4 a z čl. 11 směrnice 2009/138/ES (Solventnost II).

Zákon o finančních konglomerátech

Zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů je implementací především směrnice 2002/87/ES. Účelem tohoto zákona je nastavení pravidel pro výkon dohledu nad činností seskupení osob, jejichž součástí jsou regulované osoby. K tomuto zákonu byl Českou národní bankou vydán prováděcí předpis (vyhláška č. 347/2006 Sb.).

Další informace o pojištění jsou uvedeny na webu Finanční gramotnost aneb Proč se finančně vzdělávat?.

V Právních rámcích naleznete přehled právních předpisů a informace vztahující se přímo k regulaci pojišťovnictví, které jsou v působnosti Ministerstva financí nebo se jí dotýkají. Další informace a dokumenty v oblasti finančního trhu lze nalézt dále také ve složkách:

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.