CZ EN

Rozsah cenové regulace

Současný rozsah cenové regulace

V současné době jsou uplatňovány zejména dva způsoby regulace cen umožněné zákonem o cenách, tj. úředně stanovené ceny a věcné usměrňování cen. Pevné ceny jsou uplatňovány pouze u cigaret a některých složek cen u plynu a elektřiny. Časové usměrňování cen se od roku 1993 neuplatňovalo a zákonem č. 403/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, byl tento způsob regulace ze zákona vypuštěn.

Regulaci cen využívají cenové orgány (tj. Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Ministerstvo zdravotnictví, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Celní úřad pro Středočeský kraj a v rozsahu zvláštního pověření kraje a obce) v případech vymezených ustanovením § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, tj. tehdy, je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže, které by se mohly negativně projevit v úrovni cen sjednávaných mezi prodávajícím a kupujícím, vyžaduje-li to mimořádná tržní situace, pro účely odvodu spotřební daně z cigaret, vyžadují-li to předpisy ES nebo vyžaduje-li to veřejný zájem spočívající v udržení vyváženého postavení prodávajícího a kupujícího u zboží zcela nebo zčásti dotovaného z prostředků státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Seznam zboží s regulovanými cenami vydává Ministerstvo financí jako své cenové rozhodnutí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, formou výměrů publikovaných v Cenovém věstníku na Portálu veřejné správy. Znamená to, že rozhodnutí o regulaci nepodléhá legislativnímu procesu jako vyhláška a jeho vydání lze zabezpečovat velmi operativně. Rozhodující změny v regulaci cen jsou vydávány po předchozím projednání nebo informování vlády, případně porady ministrů, resp. Výboru pro koordinaci regulace oboru vodovodů a kanalizací. Ve výměru Ministerstva financí jsou stanoveny jednak úředně stanovené ceny podle § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a jednak pravidla věcného usměrňování podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Kraje a obce svá rozhodnutí ve vymezených položkách vydávají formou nařízení. Obecně lze konstatovat, že jejich působnost je omezena na služby regionálního významu a není vždy plně využívána. V průběhu roku Ministerstvo financí podle potřeby seznam zboží s regulovanými cenami upravuje, popř. mění ceny v něm stanovené. Ceny zboží, které podléhají věcnému usměrňování cen, nejsou stanovovány žádným rozhodnutím ministerstva, ale určují je podle stanovených pravidel jednotliví prodávající a sjednávají s kupujícími.

Obdobně jako Ministerstvo financí postupují další cenové orgány a publikují svá rozhodnutí ve svých publikačních věstnících (Věstník Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační věstník a Poštovní věstník).

Z položek, na nichž Český statistický úřad sleduje ukazatel vývoje spotřebitelských cen (míry inflace), podléhá cenové regulaci cca 11,4 % zboží a služeb. Vývoj těchto regulovaných položek má na celkovou inflaci minimální či nulový vliv.

V současné době reguluje Ministerstvo financí tyto základní okruhy zboží:

Maximální ceny
  • nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, na kterých není provozována podnikatelská činnost a slouží zejména jako občanské vybavení pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, vězeňskou službu, pro ochranu obyvatelstva, pro sport, školy, předškolní a školská zařízení, pro kulturu, pro zdravotnictví a sociální služby.
Věcně usměrňované ceny
  • voda povrchová, voda pitná a odpadní odvedená, voda předaná a převzatá,
  • užití železniční infrastruktury celostátních a regionálních drah a veřejně přístupných vleček, veřejné užití jinak veřejně nepřístupné vlečky, užití zařízení pro účely bezprostředně související s provozováním drážní dopravy,
  • doprava osobní železniční vnitrostátní,
  • veřejná linková osobní vnitrostátní pravidelná silniční doprava,
  • služby krematorií (zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevné uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny), 
  • pohřební služby ve vymezených případech (tzv. sociální nebo obecní pohřby).
Pevné ceny
  • veřejná drážní osobní doprava na dráze celostátní a regionální (jízdné) pro přepravní služby na základě jednotného jízdního dokladu.

 

Další orgány státní správy, které mají v kompetenci cenovou regulaci:

Ministerstvo zdravotnictví reguluje maximální ceny u zdravotních výkonů, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků.

Státní úřad pro kontrolu léčiv reguluje maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

Celní úřad pro Středočeský kraj reguluje formou pevných cen cigarety pro účely odvodu spotřební daně.

Energetický regulační úřad, v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, reguluje formou úředně stanovených minimálních, pevných a maximálních cen elektrickou energii, formou pevných a maximálních cen zemní plyn a formou věcného usměrňování cen tepelnou energii.

Český telekomunikační úřad, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, reguluje služby elektronických komunikací a v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, vyplývá povinnost pro držitele poštovní licence, tj. pro Českou poštu, s. p., poskytovat základní poštovní služby za nákladově orientované ceny.

Kraje a obce mohou stanovit maximální ceny u nucených odstranění vozidel včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět, u integrovaných veřejných služeb provozovaných ve vnitrostátní osobní silniční a železniční dopravě, u městské hromadné dopravy, u taxislužby osobní, u služeb parkovišť, u přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, u služeb pohřebních, u služeb hřbitovních (jen obce), u kontrol a revizí spalinové cesty, u zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků, užití služeb autobusových terminálů a nádraží pro veřejnou linkovou dopravu osob.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.