CZ EN

Zemědělská politika

Certifikace a akreditace - Role Ministerstva financí jakožto Příslušného orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2023 – 2027

1 Ustavení a organizace

Za účelem zajištění harmonické spolupráce mezi Komisí a členskými státy v oblasti financování výdajů Společné zemědělské politiky (dále jen „SZP“) a k zajištění řádného řízení finančních prostředků na tuto politiku určených, ukládá Evropská komise členským státům povinnost pověřit prováděním plateb instituce - platební agentury, které splňují kritéria stanovená v legislativě EU. Splnění těchto kritérií opravňuje členský stát takové instituci vydat oprávnění - akreditaci k provádění opatření SZP financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (dále jen „EZZF“) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (dále jen „EZFRV“) a v případě neplnění ji odebrat. Za udělení nebo odebrání akreditace je podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128, odpovědný Příslušný orgán. Výkonem funkce Příslušného orgánu pověřila vláda Usnesením č. 685 ze dne 30. září 2019 Ministerstvo financí ČR. V rámci Ministerstva financí byl výkonem funkce Příslušného orgánu pověřen odbor Evropské fondy.

Pro programové období 2023 – 2027 potvrdilo Ministerstvo financí akreditaci Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“) jako platební agentuře pro provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV podle čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 a podle čl. 1, odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/128. 

2 Popis činnosti Příslušného orgánu

Úkolem Příslušného orgánu je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 zejména vydávání, přezkum a odebírání akreditace platební agentuře k provádění opatření SZP financovaných z EZZF a EZFRV a monitoring dodržování podmínek, za kterých byla akreditace udělena a také určování a odnímání určení Certifikačního subjektu. Informace, na základě kterých Příslušný orgán monitoring akreditace provádí, jsou Příslušnému orgánu předkládány na základě Postupu pro monitorování akreditace platební agentury, který Příslušný orgán vydává a pravidelně aktualizuje.

Základní podmínky, které musí každá platební agentura splňovat, aby mohla obdržet akreditaci pro administraci opatření SZP, jsou označovány jako akreditační kritéria. Tato kritéria stanovuje Příslušný orgán na základě Přílohy č. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127.

Příslušný orgán v souladu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 určuje také Certifikační subjekt. Na základě výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byla funkcí Certifikačního subjektu pro  programové období 2023 – 2027 pověřena auditorská společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.

Certifikační subjekt provádí každoroční certifikaci účtů platební agentury, která je zakončena vypracováním Zprávy a Výroku, ve kterém uvede, zda: 

  •  výkazy podávají věrný a poctivý obraz skutečnosti;
  • řádně fungují zavedené správní systémy členských států;
  • zprávy o výkonnosti týkající se ukazatelů výstupů pro účely výročního schvalování výkonnosti a zprávy o výkonnosti týkající se ukazatelů výsledků pro víceleté monitorování výkonnosti jsou správné;
  • výdaje na opatření realizovaná mimo Strategický plán SZP, o jejichž proplacení byla Komise požádána, jsou legální a správné.

Zprávu a Výrok předkládá Certifikační orgán nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po ukončení finančního roku spolu s účetní uzávěrkou příslušných účtů platební agentury Evropské komisi. Způsob odstraňování zjištění a plnění doporučení ze Zpráv za předchozí finanční roky je sledován Příslušným orgánem v rámci procesu monitorování akreditace.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.