CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Jsem studentkou magisterského studia Policejní akademie ČR. Zpracovávám seminární práci týkající se dopadů povodní v roce 2002 ve společnosti Spolana Neratovice.

Mohl byste mi, prosím, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím sdělit, zda bylo v souvislostmi s povodněmi ve Spolaně společnosti vyplacena finanční podpora od MF, případně v jaké výši.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informaci v případě vyplacení finanční podpory ze strany Ministerstva financí Spolaně, a.s. se sídlem v Neratovicích uvádíme:

V rámci finanční podpory regionů pro potřeby odstranění následků povodní v roce 2002 byly ze státního rozpočtu poskytnuty prostředky na základě příslušných usnesení vlády na program podpory podnikatelů v oblastech postižených povodní (usnesení vlády 797/2002; 500 mil. Kč, směrováno do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj), na úhradu prvotních nákladů na nezbytná opatření (usnesení vlády č. 808/2002; 1 150 mil. Kč; směrováno na všechny kapitoly v jejichž působnosti bylo nutno poskytnout prostředky na záchranné, likvidační a další práce).

Současně byly zákonem č. 392/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2002, souvztažně zvýšeny příjmy a výdaje státního rozpočtu o 3 mld. Kč, které byly uvolněny na odstraňování povodňových škod. Dle zjištění Ministerstvo financí nevyplácelo přímo Spolaně, a.s. žádné prostředky na odstranění následků povodní. Pro informaci uvádíme, že v rámci privatizace dřívějšího národního podniku byla dne 6.5.1994 uzavřena ekologická smlouva, jejíž součástí je i závazek státu odstranit staré ekologické zátěže.

Rámcově byla doposud provedena ve Spolaně v rámci odstraňování starých ekologických zátěží tato nápravná opatření:

  • sanace skládky toxických odpadů dle realizační smlouvy z roku 1995
  • sanace dioxiny kontaminovaných budov DON114 A a B dle realizační smlouvy z roku 1997
  • sanace dioxiny kontaminovaných budov A1030, A1420 a A1400 - ukončeny technické práce probíhá ukončování smlouvy – dle realizační smlouvy z roku 2002
  • sanace staré amalgámové elektrolýzy –stále probíhá dle realizační smlouvy z roku 2003
  • monitoring kvality podzemních a povrchových vod – stále probíhá dle realizační smlouvy z roku 2007
  • připravuje se sanace podzemních vod.

Dále byly v rámci nápravných opatření zpracovávány analýzy rizika ekologické zátěže a jejich aktualizace a různé odborné posudky a expertizy. Každá výše uvedená sanace má přidělenou svou supervizi, která dohlíží na účelnost a efektivnost sanace. Principielně smlouvy na realizaci do roku 2000 byly uzavírány mezi Spolanou a realizátorem. Po roce 2000 jsou smlouvy uzavírány mezi realizátorem a FNM ČR resp. MF dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Stát hradí uvedená opatření z výnosů prodeje privatizovaného majetku a zisku z účastí státu v obchodních společnostech, které jsou vedeny na tzv. privatizačním účtu (mimorozpočtové zdroje). Např. v r. 2005 bylo poskytnuto z privatizačního účtu na odstraňování starých ekologických zátěží ve Spolaně cca 270 mil. Kč, v roce 2006 cca 1,5 mld. Kč, v roce 2007 0,9 mld. Kč, v roce 2008 cca 600 mil. Kč. Přímé práce na zahlazení následků povodní ve Spolaně v rámci ekologické smlouvy hradit nelze. Jako součást jednotlivých sanací byly hrazeny dílčí protipovodňová opatření, např. v roce 2002 byla hrazena protipovodňová zídka u dioxiny kontaminovaného objektu A1030.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.