CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Kolik parkovacích míst je před vchodem MF od konce modrého pruhu až po vjezd do parkingu (garáží - jak zpřesňujete) a kolik míst má MF zaplaceno - vyhrazeno. Žádám o informaci ve stavu roku 2009. Zároveň žádám o možnost nahlédnout do dokumentu, kterým byla MF vyhrazena tato místa.
  2. Zda a jak bylo vyhodnoceno rozhodnutí o zrušení civilní ostrahy MF a její nahrazení Celní správou.
  3. Zpochybňuji to, že ostraha stojí více. Žádám o informaci o použití prostředků SR kapitoly MF ČR na civilní ostrahu (celkovou sumu v Kč za rok, ř mzda a další plnění).

 

Odpověď:

  1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravy, jako silniční správní úřad na území hl. m. Prahy, příslušný podle § 40, odst. 5, písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na podkladě žádosti Ministerstva financí se souhlasem Policie ČR – Správy hl. m. Prahy – Dopravního inspektorátu ze dne 19.11.2008 povoluje Ministerstvu financí podle § 25, odst. 1 a odst. 6, písm. c) bodu 4 zákona zřízení a užívání 6 vyhrazených parkovacích míst pro osobní vozidla na komunikaci Letenská s účinností od 1.1.2009 do 31.12.2009 (viz č.j. MHMP-78211/2008/DOP-04/Mh z 24.11.2008 uvedeno v příloze).
  2. V rámci Organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu Ministerstva financí, který proběhl v roce 2005 bylo na návrh auditorů rozhodnuto vedením ministerstva o zajištění ostrahy objektu Letenská 9 a 15 externím dodavatelem. Jako nejvýhodnější řešení bylo vyhodnoceno zajištění ostrahy příslušníky Celní správy ČR. Tato organizace resortu financí zajišťuje ostrahu výše uvedeného objektu v rámci služebního výcviku svých příslušníků.
    V záležitosti zrušení civilní ostrahy MF byl dne 16. listopadu 2005 zpracován materiál „Zhodnocení nové formy ostrahy objektů MF Letenská 9 a 15“ č.j. 57/109491/2005-572. S ním tehdejší ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka vyslovil souhlas a dne 25. listopadu 2005 požádal generálního ředitele CS, aby v souladu se zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky § 2 odstavec c), zabezpečil asistenční činnosti při ostraze objektů MF Letenská 9 a 15. Současně ministr financí ve svém dopise vyjádřil spokojenost s výkonem služby příslušníků Celní správy.
  3. Z kapitoly 312 – Ministerstvem financí nebyly v roce 2009 vynaloženy žádné prostředky na civilní ostrahu areálu budov Ministerstva financí v Letenské ulici. Pokud jde o „celníky“, oznamujeme, že požadované údaje eviduje Celní správa ČR.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář