CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů žádám o:

  1. Kopii dopisu čj. SM 821/93 (viz výše)
  2. V případě, že z uvedené kopie dopisu nebude jednoznačná struktura majetku, který tvoří zvl. likvidační fond ve výši 3 500 000 tis. Kč, žádám o soupis tohoto majetku v celkové hodnotě jak je uvedeno.
  3. Informaci o tom, na jaký majetek byla vytvořena "rezerva na další útlum dolů" v hodnotě 3 500 000 tis. Kč.
  4. Z jakého důvodu nedošlo v průběhu privatizace majetkové účasti společnosti OKD a.s. k vyjmutí části majetku (bytového fondu) na fond národního majetku (viz bod 12.5.1 přílohy P2)

Žádám o sdělení, zda ministerstvo či Ústřední finanční a daňové ředitelství zpracovaly či plánují zpracovat metodický pokyn, podle kterého budou správci daně postupovat při aplikaci ust. § 264 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Pro případ, že byl tento pokyn již zpracován, žádám o jeho zaslání.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky doručené dne 6. prosince 2010, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku a sděluje, že ze strany žádného orgánu ze soustavy územních finančních orgánů ani na půdě Ministerstva financí nebyl zatím vypracován metodický pokyn, jenž by řešil postup správců daně při aplikaci ustanovení § 264 zákona č. 280/2009 sb., daňový řád, v aktuálním znění. Momentálně není zpracování takového metodického pokynu ani plánováno.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář