CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

 1. "Podle jakého právního předpisu se postupovalo před nabytím platnosti a účinnosti zákona č. 332/1992 Sb. - tudíž který právní předpis předcházel zákonu o správě dani a poplatků?"
 2. "Jaká instituce kompetenčně nejbližší dnešním FÚ jim předcházela?"
 3. "Kde bych se mohla seznámit s historií zřízení FÚ a vývojem tohoto správního orgánu, nebot' v dostupné literatuře jsem odpověď neobjevila. "

 

Odpověď:

 1. Procesní úprava berní techniky byla předmětem zákona č. 76/1927 Sb., o přímých daních. Po zrušení tohoto zákona, platila od roku 1962 do roku 1992 na našem území vyhláška MF č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků, která nahradila zrušenou komplexní úpravu obsaženou ve vyhlášce MF č. 162/1953 Ú. 1., o řízení ve věcech daňových, přičemž z jejího obsahu ponechala pouze některé její části.
  Tato změna vytvořila nepřehlednou situaci, kdy byla aplikace procesní úpravy zařazena v různých právních předpisech a odpovědi na procesní otázky bylo nutno nalézat v právních předpisech v tomto pořadí: zvláštní (hmotně-právní) daňový předpis, vyhláška č. 16/1962 Sb. a vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení. Tento stav přetrvával i po přijetí nové obecné právní úpravy správního řízení přijaté zákonem č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
  V roce 1992 v souvislosti se zaváděním nové daňové soustavy a s důsledným přechodem na zásady právního státu byla zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přijata komplexní právní úprava procesního daňového práva. Tato koncepce znamenala současně návrat k tradiční úpravě procesního daňového práva zákonem; jde nejen o tradici českou, ale i o úpravu obvyklou ve vyspělých zemích kontinentální Evropy (např. Německo, Rakousko, Francie), kde je na obdobných procesních principech zvláštním zákonem upravena správa daní.
  Pro upřesnění poznamenáváme, že v textu otázky není číselné označení zákona správné.
 2. Finanční úřady jsou správní úřady pro výkon správy daní a dalších působností, řízené příslušným finančním ředitelstvím. Finanční ředitelství a finanční úřady byly zřízeny v roce 1991 na základě zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Tímto zákonem byl zrušen zákon č. 33/1970 Sb., o finančních správách. Členění finančních správ je zřejmé z ustanovení § 2 tohoto zákona:
  1. Finanční správy jsou okresní a krajské.
  2. Okresní finanční správy se zřizuji pro územní obvody jednotlivých okresních národních výborů.
  3. Krajské finanční správy se zřizují pro územní obvody jednotlivých krajských národních výborů.
  4. Na území hlavního města Prahy vykonávají působnost okresních finančních správ obvodní finanční správy, jejichž obvod působnosti určí Ministerstvo financí po projednání s Národním výborem hlavního města Prahy, a působnost krajské finanční správy Finanční správa v hlavním městě Praze.
  5. V dalších městech, jejichž národní výbory řídí přimo vláda, se zřizují městské finanční správy s působností okresních finančních správ. Městská finanční správa je podřízena krajské finanční správě, v jejímž územním obvodě město leží. "
  6. Z uvedeného vyplývá, že předchůdcem dnešních finančních úřadů byly finanční správy.
 3. Ministerstvo financí ze své pozice správního úřadu obligatorně neprovádí systematické mapování historie orgánů daňové správy. K seznámení s historií lze nicméně doporučit elektronickou publikaci "Historie Ministerstva financí - od roku 1918 do roku 2004", uveřejněnou na internetu Ministerstva financí.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.