CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V r. 1993 byl vedením společnosti OKD a.s. vypracován privatizační projekt č. 40017. Součástí tohoto projektu je "Propočet výše základního jmění A.S." (příloha P 1). Jak je z dokumentu patrné, pří výpočtu základního jmění akciové společnosti, byla základna pro jeho výpočet ponížena o tzv. likvidační fond ve výší 3 500 000 tis. Kč, přičemž nová hodnota "základního jmění a.s." byla vypočtena na částku 27 800 000 tis. Kč. V dokumentu (P2) je uvedeno, že "vytvoření zvláštního likvidačního fondu bylo předběžně odsouhlaseno ministrem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dopisem č.j. SM 821/93 z 15. 3. 1993.

V "Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání akciové společnosti" (P3) ze dne 11. 10. 1993 je patrná struktura nově vypočtené hodnoty základního jmění v částce 27 800 mil. Kč, přitom součástí této hodnoty je i tzv. "rezerva na další útlum dolů" ve výši 3 500 mil. Kč.

Požadované jinformace žádám s důrazem na otázku, zda je či není v některé z uvedených hodnot (likvidační fond – 3 500 000 tis. Kč, nebo rezerva na další útlum dolů – 3 500 000 tis. Kč započítána hodnota bytového fondu, ke kterému měla společnost OKD a.s., resp. OKD s.p. právo hospodaření či ve vlastnictví a v jaké výši.

Odpověď:

Dovolte, abych tímto dopisem reagoval na Vaši žádost ze dne 28.11.2010 týkající se privatizace společnosti OKD, a.s..

Jelikož ve společnosti OKD, a.s., probíhal na základě návrhu věcně příslušného Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9.12.1992 č.691 útlum některých dolů, vydal ministr Skalický Vámi požadovaným dopisem ze dne 16.3.1993 č.j.: SM 821/93 (viz příloha) podmíněný souhlas k vytvoření zvláštního likvidačního fondu. Na vrub tohoto fondu měly být postupně v průběhu let 1993 až 1996 zúčtovány zůstatkové ceny likvidovaných základních prostředků na utlumovaných dolech na základě schválených technických projektů likvidace. Nicméně Vámi požadovaný soupis majetku Ministerstvo financí nemá k dispozici.

V rozhodnutí o privatizaci ze dne 11.10.1993 č.j.: 630/2150/631/93 Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR rozhodlo, že dočasně ponechá na Fondu národního majetku ČR (dále jen “FNM ČR“) mimo jiné i akcie v nominální hodnotě 3.500 mil. Kč jako rezervu na další útlum dolů. Uvedená hodnota vycházela ze schváleného zakladatelského privatizačního projektu předloženého Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR s tím, že se jedná o odhad nákladů útlumu dolů nad rámec výše uvedeného usnesení vlády ČR ze dne 9.12.1992 č.691 bez konkrétní majetkové specifikace. Pro úplnost dodávám, že výkon akcionářských práv spojený s akciemi v držení státu u strategických těžebních společností, a tedy i u OKD, a.s., provádělo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

K závěrečné otázce – z jakého důvodu nedošlo v průběhu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., k vyjmutí části majetku (bytového fondu) na FNM ČR (viz bod 12.5.1 přílohy P2) – mohu sdělit pouze tolik, že předmětem privatizace byla majetková účast státu, nikoliv konkrétní majetek.

Věřím, že pro Vás bude výše uvedené vysvětlení dostatečné.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář