CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon) žádám ohledně souhrnné zakázky na odstranění ekologických zátěží sdělit:

 1. V kolika lokalitách se stát zavázal k úhradě odstranění staré ekologické zátěže (uvádí se souhrnná částka přes 100 miliard Kč)?
 2. Jaká překážka (či jaké překážky) brání konání výběrových řízení na zhotovitele v jednotlivých lokalitách, či po skupinách v blízkých lokalitách)?
 3. Jaké ekonomické důvody výhodné pro stát vedly ke konání jen jednoho výběrového řízení na zhotovitele pro všechny lokality.

 

Odpověď:

 1. Celkem se od počátku procesu privatizace jednalo o 637 lokalit.
 2. Není žádná zákonná překážka, pakliže by nedošlo k dělení předmětu veřejné zakázky v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Šlo zejména o následující eknomické výhody:
  1. v případě jedné objemově větší zakázky na typově stejná opakující se plnění lze s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že nabídková cena bude nižší než kolik by činil součet nabídkových cen v případě rozdělení této zakázky na několik dílčích celků (např. vlivem fixních nákladů, množstevních slev apod.),
  2. Ministerstvo financí zamýšlí hradit cenu za sanaci každé lokality vždy až po prokázaném úplném a úspěšném dokončení sanace, což by mohlo mít významné negativní ekonomické dopady na menší dodavatele, kteří by podávali nabídky pro dílší části plnění,
  3. Ministerstvo financí přenáší na vybraného dodavatele významná ekonomická rizika spojená s realizací zakázky, např. nebezpečí zjištění většího rozsahu kontaminace. V případě rozdělení zakázky do několika částí se zvyšuje riziko, že v některé části bude více lokalit, kde bude zjištěn vyšší rozsah kontaminace a tedy i se zvýší náklady na odsstranění starých ekologických zátěží (např. ostravský region, mostecký region apodl),
  4. je nanejvýš pravděpodobné, že v rámci komplexní zakázky bude generální dodavatel využívat místních menších subdodavatelů ve větší míře, než kdyby měl realizovat činnost pouze u některých vybraných lokalit, čímž dojde k žádoucí podpoře podnikání v regionech a rovněž k urychlení celého procesu,
  5. proces zadání dílčích veřejných zakázek i proces administrace a kontroly následného plnění zakázek by byl časově, administrativně, personálně i finančně výrazně náročnější,
  6. zjednodušená komunikace s jedním generálním dodavatelem, který bude odpovídat Ministerstvu financí za řádné plnění veřejné zakázky, a zjednodušená možnost ukládání sankcí a jejich započítávání oproti pohledávkám na úhradu ceny za dokončené sanace.
  7. Na závěr si Vás dovoluji upozornit na informace uveřejňované Ministerstvem financí.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář