CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V súlade so zákonom č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žiadame o sprístupnenie všetkých informácií a dokumentov, ktoré má Vaše ministerstvo k dispozícii a ktoré sa týkajú nasledovných dohôd:

  1. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 6.3.1991, publikace č. 575/1992 Sb.;
  2. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Kráľovstvom Nórska o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Osle dňa 21.5.1991, publikace č. 530/1992 Sb.;
  3. Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Gréckej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 3.6.1991, publikace č. 102/1993 Sb.;
  4. Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Bruseli dňa 24.4.1989, publikace č. 574/1992 Sb.;
  5. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Berne dňa 5.10.1990, publikace č. 459/1991 Sb.;
  6. Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Veľkej Británie a Severného Írska o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 10.7.1990, publikace č. 646/1992 Sb.;
  7. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej v Prahe dňa 2.10.1990, publikace č. 573/1992 Sb.;
  8. Dohody medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Rakúskou republikou o podpore a ochrane investícií o podpore a vzájomnej ochrane investícií, podpísanej vo Viedni dňa 15.10.1990, publikace č. 454/1991 Sb.

Pri každej z vyššie uvedených dohôd Vás žiadame, aby ste nám poskytli všetky dokumenty týkajúce sa prípravy znenia dohody (napr. vzorové dohody, na ktoré sa prihliadalo pri vypracovávaní spoločného textu návrhu dohody...), jej negociácie (napr. protokoly o rokovaniach delegácií, záznamy o rokovaniach, komunikácia zmluvných strán, uznesenia vlády ČSFR týkajúce sa zámeru uzatvoriť dohodu, uznesenia vlády ČSFR o poverení delegácie...), podpisu, schválenia (napr. uznesenia vlády ČSFR o vyslovení súhlasu s dohodou, uznesenia Federálneho zhromaždenia ČSFR o vyslovení súhlasu s dohodou...), ratifikácie (napr. ratifikačné listiny, nóty...), neskoršieho výkladu dohody (napr. výkladové protokoly, záznamy o rokovaniach týkajúcich sa výkladu jednotlivých článkov dohody...) vrátane sprievodných dokumentov, ktoré boli predložené vláde ČSFR na schválenie ku každej z dohôd (napr. návrh uznesenia, dôvodové správy, vládny návrh...).

Odpověď:

K předložené žádosti o poskytnutí informací Ministerstvo financí sděluje, že kompletní spisy týkající se sjednávání výše uvedených dohod o ochraně investic, včetně následného vnitrostátního schvalovacího procesu, již byly předány k archivaci. V návaznosti na tuto skutečnosti Ministerstvo financí žadateli doporučuje, aby se se svou žádostí obrátil na Národní archiv, Archivní 4/2247, Praha 4 – Chodovec, 149 00, u kterého byly předmětné spisy uloženy k archivaci.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.