CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dle §13 ZSPI Vás žádáme o poskytnutí níže uvedených informací, a to:

  1. zda má Ministerstvo financí ČR ve své organizační struktuře právní odbor, oddělení či právní skupinu jejíž pracovníci či členové mohou zastupovat MF ČR v řízeních před správními soudy a pokud ano, kolik je zde tabulkově vyčleněno míst, kolik těchto míst je obsazeno skutečně a jaký je zde čerpaný objem mzdových prostředků za rok 2009 a za I. čtvrtletí roku 2010.
  2. zda Ministerstvo financí ČR uzavřelo (či má uzavřenou smlouvu) s Advokátní kanceláří JUDr. Alan Korbel, Praha 5, Nám. 14. října 3.
    Pokud odpověď je kladná, potom žádáme o sdělení, v jakém výběrovém řízení byla tato smlouva uzavřena, kdy byla uzavřena, kým, co je jejím předmětem a platební podmínky, tj. zejména zda MF ČR platí dotyčné advokátní kanceláři předem dohodnutý paušál, či jsou placeni od úkonu, či kombinací obojího či jinak (od výsledku).

 

Odpověď:

  1. Ministerstvo financí nemá ve své organizační struktuře žádný právní odbor, oddělení nebo právní skupinu, jejíž pracovníci či členové jsou oprávněni zastupovat ministerstvo v řízení před správními soudy. V rámci ministerstva je zřízen pouze Legislativní odbor, který prostřednictvím oddělení Vnitřní legislativy zajišťuje styk ministerstva s advokátní kanceláří, která zastupuje ministerstvo před soudy podle smlouvy o poskytování právní pomoci, v rámci toho zabezpečuje shromažďování, vyhodnocování a předávání podkladů k jednání před soudy a vede databázi těchto soudních případů. Dále v rámci tohoto oddělení existuje referát Právního poradenství, který se zabývá posuzováním obchodních smluv předložených ostatními útvary ministerstva.
  2. Ministerstvo financí se nechává v některých soudních sporech zastupovat Advokátní kanceláří JUDr. Alana Korbela, se sídlem nám. 14. října 3, Praha 5, na základě Smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřené s účinností od 1. 9. 1994 tehdejším ministrem financí. Jelikož byla smlouva uzavřena před 1. 1. 1995, tedy před dnem účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento zákon se na proces jejího uzavření nevztahoval. Předmětem smlouvy o poskytování právní pomoci je zastupování při jednáních před státními a jinými orgány, zejména soudy, státními notářstvími a jinými orgány státní správy a dále při jednání mezi Ministerstvem financí a jinými právními subjekty. Dále se advokátní kancelář dle smlouvy zabývá přípravou a sepisováním písemností právního charakteru a poskytováním porad a konzultací v rámci běžné právní agendy, podle potřeb a požadavků ministerstva. Co se týká platebních podmínek, je odměna za poskytování právní pomoci advokátní kanceláři hrazena měsíčním paušálem.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář