CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Kolika subjektům byl v rozmezí let 1995 až 2009 odpuštěny/prominuty daně. Počty dle jednotlivých let.
  2. Jaká byla výše odpuštěných/prominutých daních v letech 1995 až 2009 jednotlivě.
  3. O které tři subjekty z hlediska nejvyšší úlevy se v jednotlivých letech 1995 až 2009 jednalo. Kolik úleva u jednotlivého subjektu v daném roce činila. (kontaktní údaje těchto subjektů).
  4. Kolik měly subjekty ad 3 zaplatit jednotlivě celkově. Tzn. jakou část činilo odpuštění/prominutí daně na celkovém danovém dluhu.
  5. Jak bylo odpuštění/prominutí daně u jednotlivých subjektů v daných letech (ad 3) zdůvodněno.
  6. Kdo je pod jednotlivými, zde žádanými (ad 3), prominutími/odpuštěními daní podepsán jako kompetentní člověk s právní odpovědností za daný akt.
  7. Kdo, který odbor má na MF ČR odpuštění/prominutí daní na starost (kontakty na tyto).

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), zaevidované podatelnou Ministerstva financí dne 2. 9. 2010 ministerstvo poskytuje následující informaci:

Pro zodpovězení všech sedmi dotazů je důležité upřesnit, co chápete pod pojmem daň, tedy zda požadujete informace skutečně toliko o prominuté dani (či termín je užit jako legislativní zkratka), stejně tak zda termínem subjekt nutno rozumět osoby fyzické i právnické a zda se Vám jedná pouze o případy, kdy o prominutí rozhodovalo Ministerstvo financí či i finanční úřady. K uvedenému doplnění (resp. upřesnění), které však zůstalo zcela bez reakce, jste byl vyzván již dne 9.6. 2010 na základě Vaší prvé žádosti, která se patrně stala základem i žádosti nynější, neboť je i zcela shodně jako ta prvá datována dnem 1.6. 2010, byť byla doručena na elektronickou podatelnu ministerstva ve 20:55 hod dne 1.9. 2010. Ministerstvo financí tedy opakovaně upozorňuje, že struktura jím a pro jeho účely vedených evidencí předmětných údajů neumožňuje pouhé jednoduché vyfiltrování všech dat vyčlenění vyžadovaném pro účely informačního zákona a je tedy nezbytné je za užití mimořádně rozsáhlého vyhledávání soustředit a vyhodnotit, což bude spojeno s náklady, jejichž úhradu je povinný subjekt v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. oprávněn žádat. Aby bylo možno tyto náklady v zájmu žadatele minimalizovat, je nezbytné předmět žádosti vymezit co nejpřesněji.

Současně Ministerstvo financí opakovaně upozorňuje a žádá, abyste podanou žádost doplnil zaručeným elektronickým podpisem (anebo ji uplatnil v písemné formě za pomoci doručení prostřednictvím držitele poštovní licence), aby byla osoba žadatele ve smyslu ustanovení § 14 zák. Č. 106/1999 Sb. zcela jednoznačně identifikována. V opačném případě již nebude možno se dalšími podněty, které nebudou uplatněny v souladu se zákonem a jej zpřesňující judikaturou, dále zabývat.

K dotazu ad 2. lze uvést, že sumární výše prominutého příslušenství daně resp. údaje o prominutí daně jsou každoročně zveřejňovány na internetu České daňové správy a na jejích internetových stránkách jsou dohledatelné od roku 1998 do roku 2001 pod názvem Výsledky činnosti územních finančních orgánů (vždy za příslušný rok) a od roku 2002 do roku 2009 jako Informace o činnosti české daňové správy (rovněž vždy za příslušný rok). Pro Vaši rychlou představu v příloze této písemnosti zasíláme výňatek z Informace o činnosti české daňové správy za rok 2009 - článek II - Výsledky daňového řízení, bod 5 - Daňové úlevy - písmeno b) Příslušenství daně a bod c) Prominutí daně. V případě Vašeho zájmu by bylo možno poskytnout v listinné podobě i výňatky obsahující sumární přehledy prominuté daně resp. prominutého příslušenství v letech 1998 - 2008.

K dotazu ad 6. ministerstvo sděluje, že aprobační oprávnění při rozhodování o prominutí daní (resp. příslušenství daně") přísluší diferencovaně v závislosti na výši požadované částky pracovníkům na několika řídících úrovních. Bližší podmínky jsou upraveny vnitřním předpisem Ministerstva financí, jehož text je ryze interním materiálem.

K dotazu ad 7. uvádíme, že o žádostech o prominutí rozhoduje vždy příslušný hmotněprávní odbor dle příslušné daně o jejíž prominutí (resp. o prominutí jejíhož příslušenství) je žádáno. Kontaktní údaje lze získat na veřejných internetových stránkách v sekci Organizační struktura.

K dotazům 1. a 3. - 5. odkazujeme na již výše uváděné o nutnosti rozsáhlého vyhledávání požadovaných informací, jejichž poskytnutí je vázáno na úhradu nákladů spojených s jejich vyhledáváním, které v daném případě jsou značně vysoké. Ministerstvo financí tedy očekává reakci na výzvu ze dne 9.6. 2010 k doplnění žádosti a co nejužší specifikaci požadavků tak, aby v zájmu žadatele bylo možno náklady minimalizovat. K požadavku na poskytnutí kontaktních údajů subjektů, jimž byla prominuta daň uvádíme, že tento je již nad rámec informací, které je záměrem zákona č. 106/1999 Sb. poskytovat.

Ministerstvo financí v souladu s dovětkem Vaší žádosti vyzývajícího jej k poskytnutí informací, které shromažďuje, vyhovělo Vaší žádosti s tím, že dle Vašeho vyjádření, bude Vámi zváženo eventuální uplatnění dalšího podání. Podotýkáme, že jde však o postup nestandardní, neboť účelem zákona je žadateli k jeho konkrétní žádosti o přesně specifikovanou informaci tuto buď poskytnout anebo v případě nemožnosti jejího poskytnutí vydat rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.