CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací o rozsahu, stavu, historii vedených sporů stát ČR vs. Československá obchodní banka, a.s., sídlo Praha - Radlice a o zpřístupnění veškerých informací v uvedené věci.

Odpověď:

Návrhem ze dne 28. 1. 2010 zahájilo ministerstvo v právním postavení žalobce (dále též „žalobce“) řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „rozhodčí soud“) proti Československé obchodní bance, a. s., IČ : 00001350 (dále jen „žalovaná“). Předmětem sporu je zaplacení částky ve výši 1 808 734,00 Kč s příslušenstvím. Tato částka představuje celkovou úplatu za postoupení pohledávek, které žalovaná převedla na žalobce (Ministerstvo financí ČR – tehdy Českou konsolidační agenturu) za firmou EKO-UNIBAU a.s. Praha, IČ : 63483866, se sídlem Praha 2, Ječná 25, PSČ 120 00 (dále jen „dlužník“) smlouvami o postoupení pohledávek uzavřenými dne 21.2. 2002, a to

  • smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1008705 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2003 pohledávku v celkové výši 13 526 191,28 Kč, která vyplývala ze smlouvy o úvěru číslo 209796090 uzavřené mezi Investiční a Poštovní bankou, a.s. (dále jen „IPB“) a dlužníkem dne 31.10. 1996 ve znění dodatků č. 1 a 2 a za kterou žalobce zaplatil žalované úplatu ve výši 1 092 259,00 Kč ;
  • smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1008805 pohledávku v celkové výši 28 006 301,26 Kč, která vyplývala ze smlouvy o úvěru číslo 209797138 uzavřené mezi IPB a dlužníkem dne 1. 12. 1997 a za kterou žalobce zaplatil žalované úplatu ve výši 508 004,00 Kč a
  • smlouvou o postoupení pohledávky č. IPB1008905 pohledávku v celkové výši 12 937 554,67 Kč, která vyplývala ze smlouvy o revolvingovém úvěru číslo 209797139 uzavřené mezi IPB a dlužníkem dne 1. 12. 1997 a za kterou žalobce zaplatil žalované úplatu ve výši 208 471,00 Kč.

Tato žaloba je podána z opatrnosti, neboť Ministerstvo financí postoupené pohledávky na dlužníkovi soudně vymáhá, avšak soudní řízení je přerušeno do doby, než jiné soudy (prvého stupně i odvolací) pravomocně rozhodnou v žalobě, kterou dlužník podal proti ČSOB, a.s. na náhradu škody. Škoda měla dlužníkovi vzniknout tím, že úvěrující banka (IPB, a.s.) dle jeho názoru neoprávněně realizovala prodej technologického zařízení ve vlastnictví dlužníka, na němž vázlo zástavní právo k zajištění pohledávek z poskytnutých úvěrů. To rovněž vedlo k tomu, že dlužník svou tvrzenou pohledávku z titulu náhrady škody započetl vůči pohledávkám IPB, a.s. z poskytnutých úvěrů. Z dosud popsaného vyplývá, že až v řízení, které je vedeno mezi dlužníkem a ČSOB, a.s. bude pravomocně rozhodnuto, zda pohledávka z titulu náhrady škody existuje a v kladném případě ji tedy dlužník oprávněně vůči pohledávkám z úvěrů započetl. To by znamenalo, že pohledávky z úvěrů ke dni 19. 6. 2000 neexistovaly, nebyly a nemohly být součástí podniku IPB, a.s. a nemohly tedy ani být platně na Českou konsolidační agenturu (dnes MF ČR) převedeny. Protože by se v takovém případě právo MF vůči ČSOB, a.s. na vrácení úplaty za neplatně postoupené pohledávky v průběhu měsíce února 2010 promlčelo, byla žaloba u rozhodčího soudu podána. Ministerstvo dále podá rozhodčímu soudu návrh na přerušení takto zahájeného řízení do doby, než bude o tvrzené pohledávce dlužníka vůči ČSOB pravomocně rozhodnuto. Podle výsledku řízení o náhradě škody pak buď svou žalobu u rozhodčího soudu vezme zpět nebo bude v řízení pokračovat.

Ve shora popsaném řízení prozatím nezastupuje Ministerstvo financí žádná advokátní kancelář. Bude-li v něm v budoucnu pokračováno, zajistí MF ČR řízení před rozhodčím soudem pravděpodobně některým ze svých zaměstnanců. Žádné audity, ani vnitřní, ani zajištěné prostřednictvím externí firmy, nebyly v této věci provedeny.

Návrhem ze dne 19. 5. 2006 zahájila Česká konsolidační agentura, právní předchůdce Ministerstva financí v právním postavení žalobce řízení před Městským soudem v Praze proti Československé obchodní bance, a. s., IČ: 00001350 a proti společnosti CETUS, a.s. v likvidaci, IČ: 47116978 (dále též „CETUS“). Předmětem sporu je zaplacení částky ve výši 83,498.432,07 Kč s příslušenstvím. Tato částka představuje náhradu škody, která tehdejší České konsolidační agentuře vznikla v souvislosti s postoupením pohledávky ČSOB, a.s. za CETUS, přičemž škoda je odvozována od porušení povinnosti „přiměřené odborné péče“ zakotvené jako povinnost ČSOB, a.s. ve Smlouvě a státní záruce ze dne 19. 6. 2000. Podstatou porušení je pak to, že ČSOB, a.s. nezapočetla na úhradu své pohledávky za CETUS částky, které představovaly kupní cenu za akcie spol. IPB Pojišťovna a za akcie spol. Českomoravský penzijní fond. Podle příslušných kupních smluv, uzavřených mezi ČSOB, a.s. a CETUS, vyplatila ČSOB, a.s. společnosti CETUS za koupené akcie celkem částku 812 mil. Kč. Pokud by však jako řádný hospodář tuto kupní cenu započetla na svoji pohledávku za CETUS, došlo by ke snížení úvěrové angažovanosti tohoto dlužníka (tehdy ve výši 2.482,956.868,86 Kč), a tudíž i ke snížení úplaty, kterou za následné postoupení této pohledávky musela zaplatit Česká konsolidační agentura. Na základě výsledku veřejné zakázky vyhlášené ještě Českou konsolidační agenturou je Ministerstvo financí v tomto řízení zastupováno Advokátní kanceláří ARZINGER a Partneři, s.r.o.

Žádné jiné pohledávky vůči ČSOB, a.s., které by odpovídaly Vašim požadavkům, Ministerstvo financí neeviduje.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.