CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Doposud jsem se setkal s různými výklady legislativy kolem příjmů z FVE. Všude se mluví o tom, že příjmy z FVE jsou osvobozeny od daně z příjmu prvních 5 + 1 rok od zprovoznění, ale další problémy související s provozováním FVE se jaksi nechávají stranou. Výklady různých provozovatelů FVE se potom velmi liší a co je nejhorší výklady odpovědných institucí (Finanční úřady) jsou různé také. (např. mnoho lidí provozujících malou FVE se domnívá, že vlastně nepodnikají).

Vyvstávají dvě hlavní otázky:

  1. Jaký typ účetnictví má provozovatel malé FVE vést ? : účetnictví ?
    podvojné nebo daňovou evidenci ? jednoduché ?
    (provozovatelům, kteří už mají nějakou jinou živnost se situace značně zkomplikuje ? musí přejít z daňové evidence na podvojné)
  2. Zařazení FVE do odpisové skupiny? dle mého spadá FVE do 3. Odpisové skupiny SKP 31.10.26 ( všude jinde se mluví o 2. Odpisové skupině ? to jsou pouze jednotlivé komponenty FVE, ale musíme se nato dívat jako na funkční celek).

 

Odpověď:

K dotazu zaslanému na Ministerstvo financí dne 18.12.2009 k legislativě příjmů z fotoelektrických elektráren uvádíme:

Příjmy z provozu FVE jsou od daně z příjmů osvobozeny v souladu s § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen zákon), pokud se poplatník osvobození nevzdá. Příjmy osvobozené od daně se do daňového přiznání v souladu s § 5 zákona neuvádějí. Povinnost podat přiznání k dani z příjmů je upravena zákonem a obecně lze říci, že v případě, že osoba zaměstnaná má další příjmy z jiných činností osvobozené, nemusí podávat daňové přiznání a platí daň pouze prostřednictvím svého zaměstnavatele z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.

S podáním či nepodáním daňového přiznání úzce souvisí i konstrukce vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Vyměřovacím základem OSVČ pro účely SZ je buď dílčí základ daně z příjmů z podnikání z jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený podle § 7 zákona (uvádí se v daňovém přiznání) nebo u OSVČ, která není povinna podávat daňové přiznání, je to příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.

Vyměřovacím základem OSVČ pro účely VZP je v tomto případě, kdy se OSVČ nutně stává účetní jednotkou – viz dále vedení evidence, dílčí základ daně z příjmů z podnikání.

Další odvodovou povinností související s FVE může být DPH. Z dotazu vyplynulo, že provozovatel FVE je již plátcem DPH. Dotaz se pak týká možnosti odpočtu daně při pořízení FVE a povinnosti přiznat a zaplatit daň při dodání elektrické energie a z vlastní spotřeby. Výroba a dodání elektřiny za úplatu je však z pohledu zákona o DPH zdanitelným plněním (dodání elektřiny je dodání zboží), a pokud k dodání dochází soustavně, jedná se o ekonomickou činnost a osobě dodávající se tato dodání zahrnují do obratu. Při překročení obratu podle §6 zákona o DPH jí vzniká povinnost stát se plátcem DPH, podat přihlášku k registraci a jako plátci mu vzniká povinnost přiznávat a odvádět DPH z dodání elektřiny, popř. z dalších zdanitelných plnění. Provozovatel by neměl povinnost stát se plátcem jen tehdy, pokud by vyrobenou elektřinu spotřeboval pouze pro svoji osobní potřebu, tedy neuskutečňoval by dodání elektřiny za úplatu.

Provozovateli FVE jako plátci DPH vzniká nárok na odpočet daně při pořízení elektrárny a souvisejících boží, služeb, popř. nemovitostí (viz §72 až 79 zákona o DPH). Pokud však FVE slouží nejen k výrobě elektřiny, která je dodávána za úplatu obchodníkovi s elektřinou nebo konečnému spotřebiteli, provozovateli regionální distribuční soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, ale i elektřiny spotřebované pro soukromou spotřebu plátců, nárok na odpočet má plátce jen částečný.

Dotaz se také týkal vedení příslušné evidence, tedy zda vést nebo nevést (podvojné) účetnictví. Osoby, které mají povinnost vést (podvojné) účetnictví, se nazývají účetními jednotkami. Účetní jednotky jsou vymezeny zákonem a z něho vyplývá, že „držitel licence“ k provozování FVE je účetní jednotkou. Proto fyzická osoba, která není účetní jednotkou, zahájí výrobu elektřiny pomocí FVE, resp. se stane „držitelem licence“ podle energetického zákona, je povinna vést účetnictví ode dne zahájení činnosti.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.