CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 21. 06. 2010 proběhly v médiích, konkrétně v Událostech České televizi, informace o boji proti nelegálním sázkám na internetu a o skutečnosti, že nelegální internetové sázky lze zakázat. Uvedené tvrzení opírají redaktoři České televize o rozhodnutí Evropského soudního dvora z června 2010, který rozhodoval o internetových sázkách v Nizozemí. V reportáži bylo uvedeno, že v současné době podalo Ministerstvo financí na nelegální provozovatele internetových sázek 15 žalob. Tímto si dovoluji požádat Ministerstvo o poskytnutí bližších informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím o žalobách podaných na nelegální provozovatele internetových sázek, především na skutečnost proti komu jsou žaloby podány, čeho se Ministerstvo podanými žalobami domáhá, o jaké hmotné právo opírá ministerstvo svůj nárok a co je žalobami požadováno.

Současně s tím si dovoluji zdvořile požádat Ministerstvo o poskytnutí kopií podaných žalob.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti doručené Ministerstvu financí dne 11. srpna 2010 Vám na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme požadované informace o podaných trestních oznámení na zahraniční provozovatele internetových hazardních her.

Dne 10. března 2010 oznámilo Ministerstvo financí Nejvyššímu státnímu zastupitelství v souladu s povinností, která pro něj vyplývá z ustanovení § 8 odst. 1 trestního řádu, skutečnosti nasvědčujícímu spáchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry (podle ustanovení § 252 trestního zákona) ze strany 15 zahraničních provozovatelů internetových sázkových her.

V souvislosti s oznámením na podezření z nezákonného podnikání shora uvedených subjektů v prostředí českého internetu, Ministerstvo financí upozornilo Nejvyšší státní zastupitelství především na následující relevantní ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"):

§ 1 odst. 6:
Provozovatelem loterie a jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky, které oprávněný orgán vydal povolení k provozování loterií a jiných podobných her.

§ 1 odst. 7:
Účastníkem loterie nebo jiné podobné hry může být jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (sázku) provozovateli předem, a to v hotovosti nebo bezhotovostně. Osobám mladším 18 let je účast na loteriích a jiných podobných hrách zakázána. Provozovatel loterií a jiných podobných her musí učinit taková opatření, aby se tyto osoby nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

Pozn.: V rámci provozu společností, na které byla podána trestní oznámení, není podle názoru Ministerstva financí dostatečně zajištěno zamezení hraní mladistvých.

§ 4 odst. 5:
Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost majetkovou účast. U sázkových her v kasinu může Ministerstvo financí povolit výjimku z tohoto zákazu.

§ 4 odst. 11:
Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách, při nichž jsou placeny sázky do zahraničí, a sbírka sázek na sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí, je zakázáno.

Zákon neuvádí výslovný zákaz provozování sázkových her prostřednictvím internetu. Na základě ustanovení § 50 odst. 3 Ministerstvo financí koncem roku 2008 a v roce 2009 povolilo provozovat několika společnostem tzv. internetovou kursovou sázku, což je pouze jeden segment trhu s hraním. Vzhledem k tomu, že u her povolovaných podle § 50 odst. 3 zákona se používá pouze přiměřeně část první až čtvrtá zákona, stanovilo Ministerstvo financí zvláštní podmínky pro zajištění zákazu hry osob mladších 18 let, a to povinnou registraci v "kamenných" provozovnách žadatele o povolení, při níž je potencionálnímu hráči zkontrolován věk na základě předložení průkazu totožnosti, následně je zaregistrován a je mu přiděleno uživatelské jméno a heslo (obdoba PIN) bez jehož zadání nemůže vstoupit do systému a uskutečnit sázku. Server (centrální jednotka), která zabezpečuje generování vlastního náhodného procesu, musí být umístěn na území ČR, a to z důvodu ochrany veřejného pořádku v České republice a možnosti kontroly a dozoru ze strany orgánů státního dozoru. V opačném případě, tj. umístění serveru mimo Českou republiku, by nebylo možné spolehlivě ověřovat, zda náhodný proces je řádně generován a zda jsou výhry vypláceny v souladu se zákonem.

V souladu s vývojem legislativy a rozhodnutími Evropského soudního dvora se evropští legislativci spíše přiklánějí k pravidlu, že provozovatelé sázení on-line jsou povinni podřídit se právním předpisům v zemi, ve které provozují nebo hodlají provozovat služby, nebo kde působí jejich klienti. Většina provozovatelů on-line sázení má sídlo v daňových rájích jako je Malta a Gibraltar a při poskytování svých služeb se naopak řídí výlučně právními předpisy země jejich původu, za předpokladu, že jsou v souladu s evropským právem.

Podnikání výše uvedených zahraničních subjektů je proto dle názoru Ministerstva financí v rozporu s ustanoveními současně účinného zákona, s celoevropským vývojem a směřováním v této oblasti, a s ohledem na dikci ustanovení § 252 trestního zákona se může jednat o trestný čin.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.