CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádáme o poskytnutí seznamu pokynů řady DS vydávaných Ministerstvem financí platných ke dni 1.1.2010, obsahujícího:

a) označení příslušného pokynu (např. DS-999)
b) datum vydání příslušného pokynu
c) vymezení předmětu příslušného pokynu (okruhu otázek, jimiž se pokyn zabývá)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále již jen zákon č. 106/1999 Sb.), doručené dne 4. ledna 2010, Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku o poskytnutí informací ve formě seznamu pokynů řady DS platných ke dni 1. ledna 2010, včetně jejich číselného označení a data vydání. Okruh otázek jednotlivými pokyny řešených je seznatelný z jejich názvu, který je rámcovým vymezením předmětné problematiky.

 • Pokyn DS - 36 Hlavní principy spolupráce finančních a celních orgánů-ze dne 12.1. 1995
 • Pokyn DS - 41 Vkládání „data splatnosti“ a „penalizačního data“ v systému ADIS ze dne 7.2. 1995
 • Pokyn DS - 42 Stanovisko k § 1 odst. 1 ZSDP po novele provedené zákonem č. 255/1 994 Sb. ze dne 3.3. 1995
 • Pokyn DS - 43 O součinnosti bank v daňovém řízení ze dne 7.3. 1995
 • Pokyn DS - 60 K zavedení a provozování nové části aplikačního programového vybavení ADISu pro automatizované předávání a přijímání informací o písemnostech účinný ode dne 1.1. 1997 ‚
 • Pokyn DS - 71 Kontrolní řád pro provádění vnitřní kontroly v soustavě UFO účinný ode dne 1.6. 1997
 • Pokyn DS - 103 K obecným problémům správy odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 28.5. 2002
 • Pokyn DS - 104 Ke správě odvodů za porušení rozpočtové kázně prostředky poskytované ze státního rozpočtu v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ze dne 7.5. 2002
 • Pokyn DS - 112 Postup ÚFO při vyřizování žádostí soudních exekutorů o součinnosti podle § 33 a § 34 zákona č. 120/2001 Sb. ze dne 13.12. 2002
 • Pokyn DS - 113 Pokyn k postupu při správě odvodů za porušení ustanovení § 4 odst. I písm.b) nařízení vlády č. 148/1997 Sb. nebo za porušení ustanovení 10 odst. 1 písm.b) nařízení vlády č. 190/1997 Sb. ze dne 11.10. 2002 ‚
 • Pokyn DS - 116 K zabezpečení jednotného postupu při vzájemné komunikaci mezi FÚ a orgány ochrany životního prostředí ze dne 27.2. 2003
 • Pokyn DS - 119 K zajištění kontrolní činnosti v oblasti stánkového prodeje ze 5.11. 2003
 • Pokyn DS - 26 Metodický výklad k zákonu č. 479/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. ze dne 31.5. 2004
 • Pokyn DS - 127 K postupu při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých z Fondu solidarity EU ze dne 18.6.2004
 • Pokyn DS - 131 K problematice financování akcí výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, na něž byly poskytnuty prostředky MMR a SFRB ze dne 11.11.2004
 • Pokyn DS-132 K uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky (převodní ceny) ÚFO ze dne 12.8.2005
 • Pokyn DS - 133 Metodický výklad k vybraným ustanovením zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů ze dne 18.2. 2005
 • Pokyn DS - 146 Stanovení postupu ÚFO při vydávání rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami dle § 38nc ZDP ze dne 18.1.2006
 • Pokyn DS - 149 O postupu při vyřizování stížností, petic, podnětů a ostatních podání na územních finančních orgánech ze dne 3.3. 2006
 • Pokyn DS - 150 K postupu při projednávání žádostí o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ze dne 25.7. 2006
 • Pokyn DS - 151 Ke stanovení daně paušální částkou ze dne 30.3. 2006
 • Pokyn DS - 152 K prominutí penále z důvodu úpravy základu dané za ZO roku 2004 při přechodu na uplatňování výdajů procentem z příjmů ze dne 31.3. 2006
 • Pokyn DS - 153 Pravomoc k prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně ze dne 27.6. 2006
 • Pokyn DS - 155 Postup správce daně v případě subjektem namítaných neslučitelností českého daňového zákona s právem ES ze dne 20.7. 2006
 • Pokyn DS - 156 Pokyn k postupu pracovníků UFO dle § 16 odst. 9 až 11 ZSDP ze dne 1.9. 2006
 • Pokyn DS - 157 K některým výzvám v daňovém řízení ze dne 3.11. 2006
 • Pokyn DS - 158 K vymezení délky trvání daňové kontroly ze dne 19.3. 2007
 • Pokyn DS - 165 Pokyn k hospodárnému postupu finančních úřadů v řízení o vymáhání nedoplatků ze dne 10.5. 2007
 • Pokyn DS - 168 Pokyn ke zpracování údajů v tiskopisu Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2007
 • Pokyn DS - 169 Pravomoc a postup Ministerstva financí při rozhodování o posečkání, povolení splátek nebo prominutí daní, jakož i odvodů, penále a pokut uložených podle rozpočtových pravidel ze dne 17. 12. 2008
 • Pokyn DS - 170 Pokyn k postupu správců daně při souběhu řízení o některých opravných prostředcích a o prominutí daně ze dne 17.12.2008
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.