CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dle zákona č. 250/2000 Sb. 12 odst. 2 projednávají orgány územního samosprávního celku rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby. Tato rozpočtová skladba je dána vyhláškou Ministerstva financí č. 323/2002 Sb. Předloží-li obec finančnímu výboru, radě města a zastupitelstvu návrh rozpočtu v podobě, kterou níže uvádím, bude takto předložený rozpočet odpovídat výše uvedenému zákonu č. 250/2000 Sb. nebo nikoliv? A v případě, že nebude odpovídat tomuto zákonu, bude se jednat o správní delikt dle § 522a odst. 1 písm. d?

Odpověď:

Obdrželi jsme Váš dopis ze dne 8. 12. 2010, kterým na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte Ministerstvo financí o poskytnutí informace ve věci návrhu rozpočtu územního samosprávného celku a jeho rozpočtového třídění podle rozpočtové skladby.

Podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se rozpočet územního samosprávného celku zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, stanovené vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nestanoví, v jakých podrobnostech se příjmy a výdaje při zpracovávání rozpočtu třídí. V § 14 odst. 1 a 3 však stanoví, že po schválení rozpočtu v zastupitelstvu územního samosprávného celku se neprodleně provádí jeho rozpis, přičemž při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle podrobné rozpočtové skladby.

Z výše uvedeného, podle našeho právního názoru, vyplývá, že při zpracovávání návrhu rozpočtu je dostačující třídění příjmů a výdajů podle nejvyšších jednotek hlediska druhového (třída) a hlediska odvětvového (skupina). V mnoha případech totiž není ani technicky možné a bylo by i nelogické usilovat o to, aby se již návrh rozpočtu předkládaný zastupitelstvu zabýval každou, i tou nejpodrobnější číselnou hodnotou, do které se rozpočet podrobně rozpracovává až po schválení.

V § 22a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že územní samosprávný celek se dopustí správního deliktu tím, že zpracuje rozpočet v rozporu s § 12 odst. 1. Pokud by územní samosprávný celek nezpracoval návrh rozpočtu, který podléhá schválení zastupitelstvu územního samosprávného celku, v třídění podle rozpočtové skladby, lze se domnívat, že by se dopustil správního deliktu. Podle našeho právního názoru by ke spáchání správního deliktu došlo v okamžiku, kdy by zastupitelstvu obce byl ke schválení předložen návrh rozpočtu, který by nebyl zpracován v třídění podle rozpočtové skladby.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.