CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na webu MF ČR jsem nalezl Podrobný přehled čerpání operačních programů.

Na stránkách spravovaných MMR ČR jsem pak našel Rozdělení prostředků mezi strukturální fondy, fond soudržnosti a Iniciativy Společenství v České republice v období 2004—2006 (http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006 ).

Jak je na první pohled zřejmé, tyto dva zdroje si navzájem odporují. A to nejen v celkové částce, ale i v jednotlivých, stejně nazvaných položkách. Alespoň z části by se ale očividně mělo jednat o stejné informace.

Na základě této skutečnosti a mého zájmu o tuto záležitost Vás prosím o následující informace:

  1. V čem se liší dva výše uvedené zdroje? V jakých položkách, časových údajích, termínech, datech apod. Prosím o detailní vysvětlení a rozvedení rozdílů mezi těmito dvěma tabulkami.
  2. K jakému datu a situaci se vztahuje termín alokace v případě tabulky MF ČR a termín čerpání prostředků v případě tabulky MMR ČR?
  3. Pokud jsou k dispozici detailnější tabulky a jiné materiály vztahující se bezprostředně k výše uvedeným tabulkám, prosím o jejich zaslání. Prosím, uveďte i vysvětlení, jak tyto materiály a tabulky na výše uvedené tabulky navazují.
  4. Jak je možné, že si výše uvedené dva zdroje odporují?

 

Odpověď:

V prvé řadě si dovolím vysvětlit rozdíl mezi přehledem čerpání jednotlivých operačních programů, který je uveřejněn na webu MF, a tabulkou s rozdělením prostředků mezi strukturální fondy, Fond soudržnosti a Iniciativy Společenství v ČR v období 2004-2006, uvedené na webu MMR.

V případě MF se jedná o přehled prostředků, které na základě výpočtu výše závěrečné žádosti o platbu očekáváme, že Evropská komise proplatí na jednotlivé operační programy, které jsou v gesci MF (s výjimkou Fondu soudržnosti). Naproti tomu tabulka na webu MMR uvádí prostředky alokované na strukturální fondy, Fond soudržnost a Iniciativy společenství, které bylo možné v období 2004-2006 v ČR čerpat (tedy nikoli skutečné čerpání).

Tabulka MMR zahrnuje kromě strukturálních fondů rovněž Fond soudržnosti a celý program Interreg III (části A, B, C). V přehledu MF jsou uvedeny pouze operační programy (OP), u kterých je MF platebním resp. sub-platebním orgánem, tzn. za program Interreg je zahrnuta pouze část A. Fond soudržnosti není na webu MF uveden z toho důvodu, že období, v rámci kterého bylo možné tento nástroj využívat, není totožné s programovým obdobím 2004-2006 a není tak dosud uzavřen.V důsledku toho se částka alokace uvedená na webu MF liší od údajů MMR.

 Jak již bylo uvedeno, v případě údajů o čerpání operačních programů uveřejněných Ministerstvem financí se jedná o výpočet MF ke dni uzavření účtu za daný OP. Tento výpočet vychází z úhrnu výdajů vynaložených příjemci v rámci jednotlivých OP a z limitů daných finančními plány schválených Evropskou komisí pro každý OP (stanovujících podíly kofinancování a max. částky, které budou na příslušné OP proplaceny Evropskou komisí). V průběhu uzavírání ze strany Evropské komise však může ještě dojít k úpravám konečných zůstatků z důvodu finančních oprav nebo z důvodů identifikovaných nesrovnalostí.

 V souladu s Vaším požadavkem zasílám v příloze podrobnější tabulku týkající se skutečného čerpání strukturálních fondů za období 2004-2006. Tabulka detailněji rozpracovává informace uveřejněné na webu MF a obsahuje navíc:

  • datum uzavření účtu – datum, ke kterému byla provedena závěrečná certifikace, na jejímž základě byla vystavena závěrečná žádost o platbu zaslaná Evropské komisi;
  • částky z výkazů výdajů – výše výdajů vynaložených příjemci v rámci daného OP a zaúčtovaných na účtu MF (ve většině případů se jedná o vyšší částku, než kterou Evropská komise následně proplatí České republice, neboť většina OP své alokace „přečerpala“);
  • u programů, které svou alokaci nedočerpaly, výše nedočerpání;
  • u programů, které svou alokaci přečerpaly, výše přečerpání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.