CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Požadované informácie sa týkajú Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic uzatvorenej mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím podpísanej dňa 29. 4. 1991 (ďalej len „ČS – N BIT“). CS-N BIT bola uverejnená pod číslom 569/1992 Sb. ČS – N BIT a platnosť nadobudla dňa 1. 10. 1992. Ide konkrétne o nasledovné dokumenty:

 1. Kópia znenia „stručného protokolu“, ktorý bol vyhotovený na záver štvordenného rokovania delegácie ČSSR a delegácie Holandského kráľovstva, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. – 21. júla 1989 v Prahe vrámci procesu negociácie Dohody.
  Tento „stručný protokol“ je spomenutý v Informaci o průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království ve dnech 18. – 21.7.1989 (č.j.: III/4 – 10.548/89 – z augusta 1989) na strane č. 4 (viď príloha č. 1).
 2. Informácie o tom, či:
  • existujú akékoľvek dokumenty týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov Dohody vypracované od podpisu Dohody až do dnešného dňa (napr. výkladové protokoly, dodatkové protokoly a iné);
  • existujú akékoľvek záznamy o stretnutí resp. rokovaniach zástupcov zmluvných strán Dohody týkajúce sa výkladu jednotlivých článkov Dohody uskutočnené od schválenia Dohody až do dnešného dňa, ako aj informácie, či k takýmto stretnutiam resp. rokovaniam došlo;
   V prípade, ak dokumenty uvedené v písm. a) a v písm. b) tohto bodu existujú, žiadam Vás taktiež o ich sprístupnenie.

Československej a holandskej modelovej dohody o ochrane investícií, z ktorých sa vychádzalo pri vypracovávaní spoločného textu návrhu dohody ČS – N BIT v angličtine na rokovaniach v dňoch 29.10. – 3.11.1989 v Haagu. Žiadam Vás o poskytnutie kópie plného znenia týchto dohôd.

Československé a holandské vzorové dohody sa spomínajú vo Vami poskytnutej kópii Informaci o průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království ve dnech 29.10. – 3.11.1989 (č.j.: III/4 – 18894/89,) na prvej strane (viď. Príloha č. 2).

Zároveň Vás chcem požiadať o kompletné znenie dokumentu Informace k průbehu expertního jednaní ČSSR a Nizozemského království o uzavření ČS – N BIT (č.j.: III/4 – 18894/89), ktorý nám bol z Vašej strany už poskytnutý, avšak bez poslednej podpisovej strany (viď príloha).

Po podpise ČS – N BIT v apríli 1991 zrejme prebehlo nejaké medzirezortné pripomienkové konanie, usudzujúc z toho, že návrh vláde Českej a Slovenskej federatívnej republiky na predloženie parlamentu ČSFR vznikol v júli 1991 a až v septembri 1991 bol predložený vláde.

Na základe uvedeného Vás žiadam o informácie, či prebehlo nejaké medzirezortné pripomienkové konanie a ak áno, žiadam Vás aj o obsah a znenie dokumentácie k tomuto medzirezortnému pripomienkovému konaniu.

Odpověď:

K předložené žádosti o poskytnutí informací Ministerstvo financí sděluje, že celý spis týkající se sjednávání Dohody o ochraně investic s Nizozemskem, včetně následného vnitrostátního schvalovacího procesu, již byl předán k archivaci. V návaznosti na tuto skutečnost Ministerstvo financí žadateli doporučuje, aby se se svou žádostí obrátil na Národní archiv, Archivní 4/2247, Praha 4 - Chodovec, 149 00, u kterého byl předmětný spis uložen k archivaci.

Pokud se týče žádosti specifikované v bodě 2, ve které žadatel požaduje poskytnutí informace týkající se výkladu nebo jakéhokoli záznamu zjednání mezi zástupci smluvních stran, které se týkají výkladu jednotlivých článků Dohody od jejího podpisu až do současnosti, pak ve smyslu § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není povinný subjekt povinen poskytovat informace, které se týkají dotazů na jeho názory.

Ačkoli podle této právní úpravy Ministerstvo financí není povinno poskytovat informace týkající se dotazů na jeho názory, Ministerstvo financí přesto vyhovuje žádosti o poskytnutí výše uvedené informace a žadateli v této souvislosti poskytuje kopie záznamu z jednání mezi zástupci České republiky a Nizozemského království ze dne 17. června 2002, které se uskutečnilo v Praze ve věci výkladu některých ustanovení Dohody o ochraně investic s Nizozemskem z r. 1991. Připojují se rovněž dopisy ministra zahraničních věcí Nizozemska a ministra financí České republiky, kterými byly potvrzeny výsledky jednání mezi experty obou smluvních stran zaznamenané v přiloženém „Agreed minutes“. Jiná mezistátní jednání, konzultace nebo písemná výměna stanovisek ohledně výkladu článků Dohody s Nizozemskem se neuskutečnila.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.