Novinky

2012

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
Na základě nejenom zákona o podávání informací ve veřejném zájmu, žádáme o okamžité zveřejnění pravdivé velikosti

 • Státního dluhu ČR k dnešnímu dni a k datu 31. 12. 2012(prosinec), 30. 11. 2012(listopad), 31. 10. 2012(říjen), 30. O9. 2012(září) a 31. 08. 2012(srpen).
 • Deficitu státního rozpočtu ČR roku 2012 k dnešnímu dni a k datu 31. 12. 2012(prosinec), 30. 11. 2012(listopad), 31. 10. 2012(říjen), 30. O9. 2012(září) a 31. 08. 2012(srpen).
 • Veřejného dluhu ČR k dnešnímu dni a k datu 31. 12. 2012(prosinec), 30. 11. 2012(listopad), 31. 10. 2012(říjen), 30. O9. 2012(září) a 31. 08. 2012(srpen).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
Zádost o informace zda, kým, v jaké výši, za jakým účelem a na základě jakých podmínek byly poskytnuty veřejné prostředky a datum jejich poskytnutí.

1. Občanské sdružení "Ohnlcall, IČ: 26560909, vznik: 20. 4. 2009, sfdlo: Přilepy 293, okr. Kroměřfž
2. Za zdravé a krásné Holešovsko, IČ: 22845119, vznik: 9.12. 2010, sfdlo: Míru 316, 769 01 - Holešov
3. Egerla, IČ: 22892133, vznik: 22.4.2011, sídlo: Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice.

Dále žádáme o poskytnuti kopii dokumentů nebo datových souborů, týkajících se poskytnutí veřejných prostředků těmto občanským sdružením, pokud má Ministerstvo financí takové dokumenty nebo soubory ve svém držení. Prosíme, pokud je to možné, o poskytnuti požadovaných informaci v elektronické podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
Žádám tímto o poskytnutí informace o zákonné možnosti uplatnění slevy na městskou hromadnou dopravu v hlavním městě Praze od 1.1.2013. Na Ministerstvo financí jsem byla odkázána z Dopravního podniku hl. města Praha, když jsem požadovala slevu přepravu v Praze.

Jsem držitelkou Mezinárodního průkazu fyzické osoby s těžkým zdravotním postižením.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v souvislosti se svým právem garantovaném mi čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, žádám o sdělení informace v elektronické podobě, kolik takových kontrol,
o kterých se zastupující místopředseda  OS KM pan Mgr. Radim Slezák zmínil, na OS KM bylo od roku  2002 do dnešního dne provedeno a s jakým výsledkem. V případě, že by tak zákon vyžadoval, budu považovat za dostačující i anonymizované výsledky kontrol.

Dále Vás žádám o informaci, zda při výše specifikovaných kontrolách jsou / mohou být kontrolovány jen uzavřené spisy, nebo zda mají kontrolní pracovníci přístup i do neuzavřených spisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o poskytnutí informací týkajících se aplikace § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 218/2000 Sb."). Dle § 14 odst. 3 písmo e) bodu 3. zákona č. 218/2000 Sb. má být v žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsažena informace o identifikaci osob, v nichž má příjemce podíl, a o výši tohoto podílu. Žádám o poskytnutí informace, zda v žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc mají být dle výše citovaného ustanovení uvedeny

a) pouze ty právnické osoby, v nichž má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podíl ve smyslu § 61 obchodního zákoníku, nebo

b) všechny právnické osoby, ve kterých má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc jakoukoliv účast (např. je členem zájmového sdružení právnických osob či zakladatelem obecně prospěšné společnosti). Dále žádám o informaci v případě, že má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc uvést v žádosti všechny právnické osoby,
ve kterých má účast, jakým způsobem má určit výši podílu v takových osobách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám Ministerstvo financí (dále „ministerstvo“) o tyto informace:

1. Kolik rozhodnutí ministerstva bylo v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku, prosím, nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti ministerstva zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané ministerstvem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, zajímá mě počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí ministerstva zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.)

2. Jaká byla celková částka, kterou ministerstvo na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatilo úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?

3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo jménem státu uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?

4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, uplatnil žalobce vůči ministerstvu úspěšně právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb.?  Jaká celková částka byla ministerstvem v těchto případech na náhradách škody zaplacena? V kolika z těchto případů a v jaké celkové výši následně ministerstvo podle ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. požadovalo regresní úhradu nahrazené škody vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?

5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.)? Žádám dále o uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.  

6. Jaká celková částka byla zaplacena externím advokátním kancelářím za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1? Žádám o uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. K částkám uveďte jméno či firmu konkrétní advokátní kanceláře.

7. Evidovalo ministerstvo informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme žádost o poskytnutí následujících informací:

 • počet účetních dokladů za rok 2011 evidovaných na Ministerstvu financí a to v těchto kategoriích: objednávky, smlouvy, cestovní příkazy, faktury přijaté, platební poukazy, pokladní výdaje, transfery

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jako ministra odpovědného za supervizi a financování Realizace nápravných opatření Laguny Ostramo Vás žádám, aby jste prověřil níže uvedené skutečnosti a  informoval mne o zjištěních a o opatřeních, které případně vyvodíte.

V roce 2004 byla mezi  Sdružením Čistá Ostrava reprezentované společností Geosan Group, a.s. a  s.p. Diamo uzavřena realizační smlouva o provedení sanačních prací a následnou rekultivaci v hodnotě 2.594.843.530,-Kč, na základě které mělo sdružení provést sanaci tzv. Ostravských lagun. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový projekt.

Sdružení Čistá Ostrava (dále jen SČO) a s.p. Diamo se touto smlouvou zavázalo provést likvidaci odpadů – Ostravských kalů ekologicky šetrným způsobem, který neohrozí zdraví obyvatel v okolí prováděné sanace – obyvatel Ostravského sídliště Fifejdy a Ostravy, ani nikde jinde.

Žádám Vás o prověření těchto skutečnosti :

(1) Pracovníci s.p. Diamo a pracovníci Sdružení Čistá Ostrava (SČO) ve shodě nerealizovali ochranná opatření v původní smlouvě zakotvená a ani adekvátně nesnížili cenu prací  o cenu nerealizovaných opatření a v říjnu a v listopadu 2011 masivní těžbou odpadu bez ochranných opatření, jejichž provedení bylo zasmluvněno ve výše uvedené smlouvě, a následným převozem 110.000 tun modifikovaných Ostravských kalů z Ostravy do skládky Celio u Mostu ohrozili zdraví velké skupiny obyvatel (Fifejdy 10.500 přímo dotčených obyvatel). Žádám Vás o sdělení, zda byla z projektu vypuštěna původní ochranná opatření, jak byla  snížena cena smlouvy a zda tím nedošlo ke zneužití prostředků Ministerstva financí ČR.

(2) Odpady převezené do severních Čech nebyly zlikvidovány, ale pouze dočasně uloženy na skládce a mají být spalovány mnoho následujících let. Žádám Vás o sdělení, zda byla proplacena a v jaké výši  a komu likvidace těchto nebezpečných odpadů a zda tím nedošlo ke zneužití  prostředků Ministerstva financí ČR.

(3) Pracovníci s.p.Diamo objednali u SČO – společnosti Geosan Group, a.s. vývoj a výstavbu linky na čištění kontaminovaných zemin na Ostravských lagunách. Tato linka byla vyvinuta a postavena, zaplacena ale nefunguje. Dle realizační smlouvy z roku 2004 byl zhotovitel povinen eliminovat riziko výronu spalných plynu – vodíku při ohřátí kontaminovaných zemin v této lince. Žádám Vás o sdělení, jakým způsobem a kým byl zhotovitel – Sdružení Čistá Ostrava zbaven této povinnosti a kdo za toto rozhodnutí nese odpovědnost. Též Vás žádám o sdělení, zda nedošlo ke zneužití veřejných prostředků, když byly obě smluvní strany – s.p.Diamo i Sdružení Čistá Ostrava od počátku informováni o tom, že toto riziko hrozí.

Současně Vás žádám dle zákona 106/99 Sb.o dodání kopií faktur, včetně soupisu prací, které byly s.p. Diamo proplaceny Sdružení Čistá Ostrava a veškerých dodatků k realizační smlouvě včetně jejich nedílných součástí a příloh. Smlouva je financovaná z veřejných prostředků, pod supervizí Ministerstva financí ČR a z tohoto titulu žádám o dodání těchto listin.

Vážený pane ministře, očekávám Vaši reakci a doufám, že sanace Ostravských lagun dokončena způsobem odpovídajícím zákonům, citlivě ke zdraví obyvatel i k životnímu prostředí a že za minulé chyby bude vyvozena odpovědnost.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovolte mě navázat na Vaši korespondenci ze dne 1.11. 2012 a poděkovat za doručené informace, nicméně upřesním samotný smysl a myšlenku mé žádosti ze dne 19.10. 2012, která spočívala v poskytnutí informací k provozním nákladům jednotlivých odborů úřadu Ministerstva v rámci činnosti, myšleno všech odborů a oddělení Ministerstva financí.

Bude-li to ve Vašich silách, požaduji výpisy z ekonomického informačního sytému pro každý odbor, nebo samostatné oddělení samostatně, nejlépe ve formátu xls, prozatím za rok 2011. Pro poskytnutí informací můžete použít mnou vypracovanou tabulku, MF_ORICT_Evidence provozních nákladů_121018.xls, kterou bude nutné upravit a vytvořit i pro všechny zbývající odbory, nebo samostatné oddělení tak, aby došlo ke kompletnímu vyplnění a poskytnutí informací v rámci celého úřadu. Tabulka byla součástí korespondence ze dne 19.10. 2012.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ministerstvo financí obdrželo dne 26. října 2012 Vaše podání, jehož obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o informacích"). Konkrétně jste žádal o poskytnutí informace týkající se údajů poskytnutých Ministerstvem fmancí na základě podaného podnětu k zahájení-správního řízení vůči společnosti Českomoravská loterijní a.s. (IČ 267 22071) a vůči Nadačnímu fondu Renesance (IČ 267 23 590).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na rozdíl od směrnic jsou nařízení EU v členských zemích přímo aplikovatelná.

Sdělte mi prosím, který právní předpis v České republice obsahoval zajištění tzv. pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze Strukturálních fondů obsažený v Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a 1083/2006 ze dne 11. července 2006.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byla součástí právního pořádku učiněna hmotněprávní úprava skupiny v ust. § 5a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tak se mohlo ve smyslu č. 11 SMĚRNICE RADY 2006/112/ES  ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty stát jen  za předpokladu, že proběhla konzultace s Poradním výborem pro DPH při Komisi EU. Žádám o poskytnutí výsledku této povinné konzultace.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doplňuji a navazuji na mou "Žádost o poskytnutí informace" ze dne 14.8.2012, č.j. V01/ŽA/120814, která se věcně týkala požadavku o informace k finančním výdajům za správu domén, hostingu, webové prezentace, spisové služby a souvisejících dodavatelských služeb.

V doplněné žádosti ze dne 19.10. 2012, č.j. V01/ŽA/120814 požaduji, dle vložené přílohy, kompletní informace k provozním nákladům jednotlivých odborů úřadu ministerstva, zabývající se informačními technologiemi, komunikacemi, správou dat, spisovou službou atd.

Jak jsem již uvedl v minulosti, důvodem k napsání mé žádosti byly a jsou alarmující nálezy, které vypovídají o dodávaných službách orgánům státní správy, budu-Ii konkrétní, tak záležitost souvisí s nekvalitními smluvními vztahy, podvody, fiktivními zakázkami, ze které se jen inkasuje, předraženými dodávanými službami, vykazováním duplicitních faktur a jejich úhradou.

Aby došlo k eliminaci a úplnému zamezení výše popsaných jevů, doporučuji zavést, v rámci úřadu a jednotlivých odborů, evidenci provozních nákladů, která bude samotným pracovníkům veřejně dostupná proto, aby se mohli aktivně podílet na činnosti a kontrole obecně, neb většina z nich nemá přehled o realitě, přestože jsou za své jednání odpovědní. K evidenci potřebných údajů jsem vypracoval tabulku, do které prosím zaneste mnou požadované informace. Veškeré vložené související údaje se budou vztahovat k dokumentu  (smlouvě, předávacímu protokolu, faktuře) v rámci evidence nákladů. Onen dokument (smlouvu, fakturu) je nutné mít archivován v elektronické podobě. Zobrazení, nebo prezentace dokumentu ( smlouvy, faktury), může být zrealizováno přes webové rozhraní internetovým prohlížečem, v rámci odkazu textu samotného údaje v tabulce " evidence", přičemž dokument bude umístěný na vzdáleném serveru. Kompletní data potom budou on-line k dispozici odpovědným osobám, tzn. ředitelům odborů, ministrovi a předsedovi vlády.

Jednotlivé dokumenty umístěné na serveru (smlouvy, faktury), musí být bezplatně zpřístupněny i veřejnosti. Za zveřejněné údaje a dokumenty nechť kompletně odpovídá ředitel, nebo vedoucí odboru, který sám bude provádět jejich editaci a "nahrání" na server. Tímto způsobem dojde ke zprůhlednění v nakládání s veřejnými finančními prostředky orgánů státní správy.

Součástí tohoto dokumentu je vložená příloha dílčí evidence nákladů, kterou jsem vypracoval pro Úřad vlády a tabulka pro vyplněni a poskytnuti informací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Vycházejíc z Vaší odpovědi č.j. MF-92 549/2012/10/2135 IK ze září 2012, laskavě Vás tímto  žádáme o poskytnutí pokynu DS-143 ze dne 17.10.2005, na který se odkazuje text pokynu DS-153. Zároveň Vás žádáme o poskytnutí informace o tom, zda a případně kdy pozbyl pokyn DS-143 účinnosti. Požadované informace nám laskavě zašlete v elektronické podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 • vyjádření MF k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb.,  o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách),  ve znění pozdějších předpisů a další související zákony – sněmovní tisk 524,
 • požadavek MPO zaslaný na MF s žádostí o vyjádření k vládnímu návrhu zákona, kterým  se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon  o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – sněmovní tisk 524.

O vyjádření MF a požadavku MPO se hovoří na str. 4 zápisu z 24. schůze výboru konané dne 29.2.2012: U pozměňovacího návrhu k zákonu o daních z příjmů ve věci přeměn společností doporučuje MPO respektovat stanovisko MF, které je kompetentní k věcnému posouzení jeho obsahu a které MPO požádalo v této věci o vyjádření.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:
1. Jaký právní systém užívá Vaše ministerstvo od roku 1992 doposud, popř. jaké právní systémy v daném období vaše ministerstvo používalo.

2. Fotokopie uzavřených smluv s dodavateli/poskytovateli těchto právních systémů, včetně jejich dodatků, případných dohod o narovnání a jiných smluvních dokumentů souvisejících     s prvotně uzavřenou smlouvou či se smlouvami uzavřenými v daném časovém období od roku 1992 dosud. V příloze zasílám kopie smluv evidenční číslo 24/1 04/1996, 403/052/1998 s dodatky 403/066/1998 a 403/004/2002, 332/026/2007, 332/027/2007, 332/030/2007, 332/131/2008,  s dodatky 332/064/2009 a 332/08912011.

3. Pro případ, že na právní systém nebyla uzavřena smlouva, žádáme o fotokopii právního titulu, na základě kterého byl právní systém Vašemu ministerstvu poskytnut.

4. Fotokopie všech uhrazených faktur dodavatelům/poskytovatelům těchto právních systémů za období od 1992 doposud včetně jejich příloh.

5. Sdělení, jakým způsobem byla uzavřena smlouva a dodatky k těmto smlouvám. Zákonem č. 135/1996 Sb. bylo ke dni 1. července 1996 zrušeno Ministerstvo pro správu národního majetku. Podle čI. I odst.3 citovaného zákona přešel na ministerstvo financí právní vztah s dodavatelem právního systému ASPl, firmou BYLL, software.

6. Kdo rozhodoval za zadavatele (orgán nebo osoba) o způsobu uzavření smlouvy a následně o uzavření konkrétní smlouvy/smluv a jejich dodatků, a pod který odbor ministerstva  či konkrétní osobu rozhodování o těchto smlouvách spadalo v jednotlivých obdobích od 1992 doposud.

7. Zda proběhl na ministerstvu v období let od 1992 doposud průzkum trhu dotýkající se existence právních systémů, které byly/jsou k dispozici na trhu v České republice, pokud ano, kdy, kým a jakým způsobem byl proveden a s jak)'m výsledkem. pokud neproběhl, proč tento průzkum nebyl proveden a kdo o tom rozhodl. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1. Podle kterého zákona, jeho paragrafu, odstavce a písmena je text v odstavci 4 paragrafu 1, vyhlášky č. 450/2009 Sb.? S dovolením cituji to, co jsem našel na  internetu:

/ 4 / Kalkulace podle odstavce 2 se sestavuje na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku a množství prodeje zboží pro daný kalendářní rok.

Domnívám se, že slovné matematické vyjádření výše uvedeného odstavce je v tomto znění:
Jednotková cena prodávaného zboží činí : Úplné vlastní náklady plus přiměřený zisk na toto zboží děleno celkovým množstvím prodaného zboží.
Ps: všechny položky za jeden kalendářní rok.

2. Podle kterého právního předpisu, ev. cenového předpisu / zákona a jiného t.č. platného / Evropské Unie je sestavený výše uvedený odstavec /4/ § 1 V.č. 450/2009 Sb.?

3. Jaká je Vaše internetová adresa, kde se dají najít Vaše zákony, vyhlášky a jiné pokyny          a cenové věstníky a pod., eventuelně též s komentářem.

4. Platí u nás v ČR , že zákon je nadřazený vyhlášce a vyhláška dalšímu předpisu!?  Též konkrétní z.č. 526/1990 Sb k vyhláškám?

5. Navrhovatelé zákonů, vyhlášek a pod. dalších předpisů konzultují s MF v konceptu výše uvedené právní a cenové předpisy, ve kterých se vyskytuje problematika cen a cenové politiky?

6. Dávají Vám předpisy uvedené v bodě 5 v čistopise na poslední připomínkování - myslím minimálně cen a cenovou politiku - aby schvalující orgány obdržely dokonalý předpis/zákon, Vyhlášku, jiné pokyny a pod.?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Má žádost se týká tzv. principu ES, který vymyslela EU a jehož podstatou je převod peněz zadluženým zemím a jejich ekonomikám. V českých médiích se psalo, že při přijetí ESM dojde k závazku ČR k EU, který má v počátku cca 300 mld. Kč, ale není ohraničen maximální částkou.

Dle mne jsou při případném schválení ESM ze strany ČR a vzniku závazku dvě možnosti:

1. peníze do ESM půjdou z rozpočtu ČR či jiných již shromážděných zdrojů od daňových poplatníků
2. peníze do ESM se vezmou z účtů jednotlivců (nebo i PO?) přímo z jejich účtů v bankách.

K tomuto mám

Ad1) - postihne všechny daňovém, poplatníky - existují však kategorie obyvatel, která daně neplatí (myslím neplatí ze zákona a ne že nezákonně okrádají stát). Tzn. je zde otázka diskriminace.
Ad 2) - postihne FO či PO, které mají založeny v bankách účty a na nich mají nějaké peníze. Ale ne všichni daňoví  poplatníci mají v bankách účty a na nich peníze. Dále : jestliže má osoba X na účtu 100 000 Kč a osoba Y 10 Kč a požadavek ze strany ESM bude na                100 010 Kč, tak se osobě X vezme 100 000 Kč a osobě Y jen 10 Kč. Opět otázka diskriminace.

Moje otázky

1. jak budou peníze do ESM případně odváděny (možnosti 1 či 2)
2. zabýval se někdo nepoměry v placení dle ad1) a ad2)
3. zabýval se někdo diskriminací plynoucí z ad1) a ad2)
4. kromě otázky „zda se někdo zabýval“ se ptám i na přístup MF ČR k výše uvedeným bodům

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se udělení souhlasu k vydání komunálních dluhopisů městu Liberec VAR/2025 v celkové jmenovité hodnotě 2 mld. dle rozhodnutí MF ČR ze dne 10. 3.2012 č. j. 12/12 428/2012-124.

 1. Kopii návrhu emisních podmínek zaslaného městem Liberec na MF ČR, o kterém hovoří souhlas MF s udělením emise na s. 3 (poř. č. spisu 17, odesláno mezi 9. a 17. 2. 2010),
 2. informaci, které(ým) osobě(ám) adresovalo MF ČR žádost o doplnění seznamu nemovitostí k zástavě ze dne 9. 2. 2010 (společně se žádostí o další doplňující informace),
 3. informaci, zda byl kompletní seznam objektů k uvedené zástavě ministerstvu dodán? Pokud ano, kopii tohoto konečného seznamu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Který vládou pověřený zaměstnanec MF vykonával jménem státu práva akcionáře v akciové společnosti ČEZ na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012 (v souladu s § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009)?
 2. Jaké pokyny podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009 Sb. dal ministr financí pověřenému zaměstnanci podle bodu 1) na valnou hromadu v ČEZ, která proběhla dne 26. 6. 2012?
 3. Sepsal již pověřený zaměstnanec podle bodu 1) písemnou zprávu o své činnosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009 Sb., která obsahuje popis jeho činnosti na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012? Pokud ano, žádáme o její poskytnutí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o informaci, jaké byly náklady na zavedení systému CSÚIS a jaké jsou s tím spojené roční provozní náklady. U ročních provozních nákladů mi jde mi  především o informaci, zda došlo po zavedení tohoto systému k nárůstu  nákladů, ke zvýšení počtu zaměstanců oproti stavu před rokem 2010 apod.

Pokud jsou tyto informace veřejně dostupné někde na internetu, postačí mi  odkaz na daný dokument

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí následující informace:

 1. V jaké výši byla v ČR v oběhu peněžní hotovost v Kč v letech 2005, 2006 a 2007?
 2. V jaké výši je hotovost držená na pokladně způsobilá narušit zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu?
 3. Jaké množství bankovek musí držet subjekt v hotovosti, aby tím narušil zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy, atd.) povolilo Ministerstvo financí České republiky ke dni tohoto podání na území Statutárního města Havířov.

Vznáším požadavek o informace ve formátu – typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ, atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, provozovatel, číslo jednací (nikoli
nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Za účelem zjišťování podkladů k diplomové práci na téma "Projevy syndromu vyhoření u zaměstanců veřejné správy", kterou v rámci studia zpacovávám a ve smyslu zákona č. 106/1999 Vás žádám o poskytnutí informací:

 1. Kolik pracovníků rezort ministerstva financí (MF) v současné době zaměstnává?
 2. Spolupracuje MF s nějakým renomovaným pracovištěm na zjištění přítomnosti syndromu vyhoření u svých zaměstnaců?
 3. Působí MF preventivně na potlačení rozvoje syndromu vyhoření u svých zaměstnaců?
 4. Má MF pro své zaměstnace vypracován funkční motivační program?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle jakého zákona či nižšího právního předpisu stát postupuje při uzavírání kupní smlouvy. Kdo je oprávněn za stát smlouvu podepisovat, co tomuto úkonu musí nutně předcházet a konečně - kde všude jsou uloženy stejnopisy smluv - jakým způsobem občan může do originálů nahlížet a jak může získat ověřenou kopii?

Žádám dle zákona hlavní důkaz o převodu majetku na stát (kupující zřejmě Vězeňská služba ČR p r o d á v a j í c í ). Jedná se o budovy a pozemky, které měly sloužit pro umístění vězňů (detenční středisko) - město Vidnava.
Mám zájem vidět kupní smlouvu o tomto právním úkonu státu. Žádám Vás o její naskenování a o informaci, kde všude jsou uloženy stejnopisy této smlouvy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací z Informačního systému o platech státních zaměstnanců.

 1. Počet zaměstnanců - že k datu 31.12.2010 a počet zaměstnanců žen k datu 31.12.2011
 2. Počet zaměstnanců mužů k 31.12.2010 a počet zaměstnanců mužů k datu 31.12.2012
 3. Úhrn částek určených na celkové platy za rok 2010 za rok 2010 a 2011 pro ženy a pro muže.

Tyto údaje žadatelka požaduje za jednotlivá ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2009, 2010, 2011:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. (pokud nakupujete i jiný kancelářský papír v objemu větším než 5% z celkové ceny za kancelářský papír, uveďte jaký a cenu). Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo  multifunkční grafické k 31.12. 2009 a k 31.12. 2010 a k 31.12. 2011.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren, multifunkčních zařízení či pronájmu těchto zařízení a uveďte, jak byl vybrán. Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.
  Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky:

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

a) Celkové náklady vašeho úřadu na dodavatelsky realizované právní a legislativní práce či služby v roce 2011 a v roce 2010.
b) Celkový počet pracovníků vašeho úřadu, kteří realizovali právní a legislativní práce či služby, v roce 2011 a v roce 2010.
c) Celkové mzdové náklady na pracovníky vašeho úřadu realizující právní a legislativní práce či služby v roce 2011 a v roce 2010.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Požaduji informace o finančních výdajích za správu domén, subdomén, webové prezentace, hostingu a servisních služeb u níže uvedených úřadů, institucí, které tak spadají do působnosti Ministerstva financí ČR, za období od 01/2011 do 12/2011 včetně a za období s nímž souvisí
poslední měsíční, nebo čtvrtletní úhrada v roce 2012. Požaduji předávací protokoly, fakturaci, případně její komplexní souhrnný výpis, ve kterém uveďte číslo účtu, datum, číslo objednávky, číslo smlouvy, jméno dodavatele, specifikaci zakázky, sumu v Kč s DPH.

Provozují-li úřady a jednotlivé instituce elektronickou podatelnu s automatizovanou spisovou službou, tzn. s pomocí softwarové aplikace, připojte prosím informace o výdajích za služby s tím související, za období od 01/2011 do 12/2011 včetně a za období s nímž souvisí poslední měsíční nebo čtvrtletní úhrada v roce 2012. Požaduji předávací protokoly o provedených úkonech ( instalaci, údržbě, opravě atd.), které jsou předmětem plnění smluvního vztahu. K fakturaci doložte účetní doklady, nebo její komplexní souhrnný výpis, ve kterém uveďte číslo účtu, datum, číslo objednávky, číslo smlouvy, jméno dodavatele, specifikaci zakázky, sumu v Kč s DPH.

Nebude-li úřad schopen mé osobě některé požadované dokumenty a informace poskytnout,
uveďte prosím jeho důvod. Informace o smluvních podmínkách a uzavřených smluvních vztazích, nebudou-li podléhat obchodnímu tajemství, budu požadovat později.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souvislosti s ukončenou kontrolou v podniku Středočeské vodárny Kladno a.s., kterou provedlo Finanční ředitelství v Praze pod evidenčním číslem 5631/11-2700-107885/110, vás chci požádat o poskytnutí následujících informací – citací ze závěrečného kontrolního protokolu:

 1. Popis konkrétních zjištěných pochybení, kterých se společnost Středočeské vodárny Kladno a.s. dopustila při stanovování ceny vodného a stočného.
 2. Rozsah kontroly, tedy které roky byly kontrolovány a jednotlivě s jakým výsledkem.
 3. Vyčíslení těchto chyb, především pak uvedení, jaké částky na údržbu a rekonstrukci kanalizační sítě si Středočeské vodárny započítaly do ceny vodného a stočného a srovnání tohoto jejich tvrzení se skutečností.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o sdělení, kdy a kde (datu+url) byla ministerstvem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta.

Dále pak o sdělení, kdy a kde (datum+url) byly ministerstvem zveřejněny všechny informace poskytnuté na žádost v roce 2011 a 2012 v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta. A nakonec kdy a kde (datum+utl) byly zveřejněny všechny přílohy poskytnutých informací.

Kdy a kde (datum+url) byla ministerstvem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí těchto informací:

 • kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) je Ministerstvem financí povoleno ke dni tohoto podání na území obce Popice.

Žádáme o informace ve formátu - typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ...), od kdy do kdy povoleno, adresa povolení, číslo jednací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Jsem občanem České republiky. Nesouhlasím s reformami Vlády ČR a Vámi řízeného ministerstva, které výrazně přenáší dopady úsporných opatření hlavně na středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel, ale neřeší únik dani, nepoctivé podnikání, plýtváni finančními prostředky na ministerstvech, korupci, podvody, nepoctivou privatizaci a neřeší zdroje příjmů do státní pokladny.

Vláda nemá žádnou koncepci rozvoje průmyslu a zemědělství, školství, zdravotnictví. Za 22 let jsme mičili plánováni státního hospodářství a podřídili jsme se plánováni EU. Zrušili jsme Varšavskou smlouvu, ale vstoupili jsme do NATO, které mělo být také zrušeno. Reformy děláme 20 let, ale reformami reforem vnášíme do spravováni země jen chaos. Zákony, které přijímáme, vzápětí rušíme. Dosahujme horší výsledky ve vzděláni, ztrácíme soběstačnost ve výrobě potravin. Ztratili jsme tradiční výroby, které nám umožňovaly vyvážet naše výrobky do celého světa. Zprivatizovali jsme naprosto všechno a tím jsme přišli o přísun peněz do státní pokladny.

Využívám proto zákona 106/1999 Sb. v platném znění a žádám Vás o informaci:

 • Jak Vámi řízené ministerstvo hodlá zabránit tomu, že fádně pracující občan má zdaněnu každou vydělanou korunu a část občanů a firmy působící v ČR, které mají sídlo v zahraničí, platí jen minimální daně nebo vůbec žádné?
 • Proč stále odmítáte zdanit hazard a finanční transakce a tím tyto peníze alespoň částečně vrátit do ekonomiky ČR a zabránit jejich vyvádění do zahraničí nebo, co je ještě horší, do "šedé ekonomiky"?
 • Proč stále odmítáte zavedení registračních pokladen?
 • Kdy začne postih lichvy a proč se tak dosud nestalo?
 • Zda uvažujete a pokud ano, kdy a jakým způsobem začne zvyšováni finanční gramotnosti obyvatel CR?
 • Proč prosazujete zákon o církevních restitucích bez prokazováni vlastnictví, bez seznamu církevního majetku a jak chcete vracet majetek, který byl vrácen už jednou za vlády pana Tošovského, proč prolamujete Benešovy dekrety a jak chcete vracet, co církvím nepatří bez kontroly nároků církví z jejich vlastního seznamu, který byl církvemi vytvořen v roce 1948?
 • Velmi by mě zajímalo, jak se dostaneme z dluhů, když každý rok plánujete deficit státního rozpočtu 150 miliard korun. Jak je možné, že jsme v dluzích, když jsme před 22 lety dluhy neměli, za 20 let jsme rozprodali státní majetek řádově ke 3 bilionům korun a stále nemáme peníze. Kde tyto peníze skončily?
 • Proč jste již dávno nevypráskali z Poslanecké sněmovny lobbisty, kteří lobují hlavně sami za sebe a za sVůj snadný a dobře placený život a kteří jsou HLAVNÍ příčinou korupce v tomto státě ?
 • Proč nezačnete s úsporami ve státě nejprve sami u sebe, třeba snížením svých měsíčních odměn o 20 a více procent, tak jak to učinil ve Francii pan Holland po svém nástupu do funkce prezidenta ?
 • Žádám Vás, aby byl ukradený a nezaplacený státní majetek dohledán a vrácen státu, který by s ním mohl znovu hospodařit.

Pokud vláda nestačí na úkoly, které před ní stojí, měla by akceptovat nespokojenost občanů ČR, vyjadřovanou četnými protesty a měla by jako v každé vyspělé demokracii odstoupit pro ztrátu důvěry občanů. Jak mi vysvětlíte moje pochybnosti a jak zajistíte, aby byli potrestání ti, kteří státní majetek rozkradli.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o sdělení, kolik je k dnešnímu dni provozováno na území města Šternberka, okres Olomouc, loterií nebo jiných podobných her, především videoloterních terminálů. Dále nám sdělte názvy provozoven (heren) ve kterých jsou loterie a jiné podobné hry umístěny a počet přístrojů v jednotlivých provozovnách.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Já občan České republiky nesouhlasím s kroky Vlády ČR a Vámi řízeného ministerstva, které výrazně přenáší dopady úsporných opatření hlavně na středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Využívám proto zákona 106/1999 Sb. v platném znění a žádám Vás o informaci:

 • Jak Vámi řízené ministerstvo hodlá zabránit faktu, že řádně pracující občan má tvrdě zdaněnu každou vydělanou korunu a část občanů a firmy působící v ČR, které mají sídlo v zahraničí, platí jen minimální daně nebo vůbec žádné?
 • Proč stále odmítáte zdanit hazard a finanční transakce a tím tyto peníze alespoň částečně vrátit do ekonomiky ČR a zabránit jejich vyvádění do zahraničí nebo, co je ještě horší, do „šedé ekonomiky"?
 • Proč stále odmítáte zavedení registračních pokladen?
 • Kdy začne postih lichvy a proč se tak dosud nestalo?
 • Zda uvažujete a pokud ano kdy a jakým způsobem začne zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o informaci týkající se poskytnutí „seznamu“ všech materiálů (podkladů, posudků, expertiz, právních rozborů apod.), které Ministerstvo financí interně či externě pořídilo ve věci „kauza Parkanová – letadla CASA“ ve vztahu k vyšetřování ÚOKFK SKPV PČR.

Kdo za MF ČR materiál objednal?

Kdo jej vypracoval?

Kolik stál korun (v případě interního pořízení přibližný odhad časové náročnosti na pořízení)?

Z jakého právního titulu byl materiál pořízen?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Stanovení celkové výše poplatku za vstup do RFCS po přistoupení ČR do EU.

Splátkový kalendář tohoto vstupního poplatku. 

Přehled o dosavadních příjmech (čerpání dotací) z tohoto výzkumného fondu v období od roku 2004 do 2011 českými subjekty v následující struktuře: celkové příjmy, z toho kolik pro průmyslové podniky, výzkumné organizace, univerzity a jiné.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o sdělení:

 • počtu žalob, podaných v roce 2011 daňovými subjekty z titulu náhrady škody dle zákona  č. 82/1998 Sb.,
 • celkové výše náhrad škody, vyplacených v roce 2011 daňovým subjektům na základě rozhodnutí soudu v případech, kdy byla na ministerstvo podána žaloba. Výši vyplacených náhrad škody žádám zaslat v členění "před rozhodnutím soudu" a "na základě rozhodnutí soudu".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Proč byly zdaněny majetkové podíly vzniklé z transformace ZD dle znění ustanovení zákona č. 42/1992 Sb., které byly vydány oprávněným osobám, když se jednalo o dodatečné rozdělení již zdaněného majetku. Zásada zákazu dvojího zdanění zde neplatí? Jedná  se o případy, kdy oprávněná osoba tento majetkový podíl vložila do svého podnikání v případě soukromých zemědělců.

Proč nebyly zdaněny vypořádací podíly vydané členům družstva v procesu přeměny družstev na akciové společnosti? Výpočtem vypořádacího podílu došlo vesměs k navýšení hodnoty původního majetkového vkladu a podílu. Proč nedošlo ke zdanění tohoto majetkového příjmu?

Proč FAÚ neřeší účetní podvody při tzv. vytunelování majetku družstev, kdy nebyl proveden výpočet vypořádacího podílu, aby nebylo zřetelné majetkové zhodnocení vložených i nevložených majetkových výnosů a podílů.

Proč FAÚ neřeší podvody s čerpáním dotací v ZD Úsovsko se sídlem v Klopině,  v spol. Úsovsko a.s. Klopina (zařízení pily v Polici a jatek v Klopině nebylo provozováno po stanovenou dobu) a ve firmách, které spol. Úsovsko a.s. vlastní. Je přípustné, aby   firma – a.s. kupovala své vlastní akcie? Nákup polí, akcií a jiných firem je ze zdaněného zisku, nebo  se tímto způsobem snižuje zisk.

Proč FAÚ neřeší svérázné čerpání dotací, kdy práce dnes např. na bioplynové stanici prování firma Fortex vlastněná firmou Úsovsko a.s. Klopina? Výběrové řízení proběhlo legálně?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Máte zaveden systém řízení dokumentů a informací (spisové služby)? V případě, že ano, podle jakých standardů je takový systém zaveden (tj. např. podle NSESSS, MoReq2, MoReq 2010, ISO15489 anebo jiných standardů)?

Máte zavedenu funkci tzv. „records managera“ (osoby odpovědné za řízení systému správy dokumentů a spisové služby)? V případě, že ano, jedná se o kumulovanou funkci?  Jaké je zařazení uvedené funkce ve Vaší organizační struktuře?

Provádíte audit systému spisové služby? V případě, že ano, v jaké frekvenci a podle jakých standardů je takový audit prováděn?

Vzděláváte Vaše pracovníky v oblasti správy dokumentů a spisové služby? V případě, že ano, jakým způsobem a v jakém rozsahu takové vzdělávání provádíte? V případě,  že nikoliv, plánujete takové vzdělávání zavést?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o podání informace z jakého důvodu nebyla schválena výjimka na přímý prodej majetku dle § 47b, odst. 7, zákona č. 92/1991 Sb. v jeho platném znění, která k vám byla zaslána ke schválení již 12.07.2010.
Jedná se o majetek Východočeských energetických závodů, st. podnik v likvidaci - likvidátorka Ing. Drahoslava Pospíšilová.

 - budova bez čp/če, technická vybavenost, na st.p. 593/2, LV 1204,

Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 1818 pro k.ú. a obec Broumov vedeném u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Obracím se na Vás s žádostí o informace k aktuální situaci proplácení evropských dotací:

 1. Může pozastavení souhrnných žádostí o platby ze strany Ministerstva financí ohrozit vyplácení dotací konečným příjemcům?
  Podle informací z tisku nyní MF nepřijímá žádosti o platby ze strany řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Především ROPy se tak mohou dostat do situace, kdy nebudou mít dostatek prostředků na vyplacení již schválených projektů. Je podle Vašeho názoru pravděpodobná varianta, že díky této situaci nebudou konečným příjemcům propláceny (resp. budou pozastaveny) žádosti o platbu?
 2. Jaká je situace u ROP SZ?
  Podle Vaší tiskové zprávy požádali náměstci MMR a MF výbor regionální rady ROP SZ, aby s okamžitou platností dočasně pozastavil vyhlašování nových výzev, schvalování projektů Výborem Regionální rady a podepisování Smluv o poskytnutí dotace. Týká se to i proplácení dotací? Je možné tento dopis poskytnout veřejnosti?
 3. Ohrozí případné neproplacení některých projektů ze strany EU celkový objem dotací pro ČR?
  Je možné, že některé projekty (programy) nebudou z EU následně proplaceny. Objem dotací pro ČR se tím však nesníží, nebo ano? Bude o tuto částku tedy případně navýšena celková alokace - vypíší se na ni nové výzvy, či tato část "propadne"?

Děkuji za zodpovězení našich dotazů. Věříme, že se situace brzy vyřeší ke spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

nesouhlasím s kroky Vlády ČR a Vámi řízeného ministerstva, které výrazně přenáší dopady úsporných opatření hlavně na středně a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Využívám proto zákona 106/1999 Sb. v platném znění a žádám Vás o informaci:

 • Jak Vámi řízené ministerstvo hodlá zabránit faktu, že řádně pracující občan má tvrdě zdaněnu každou vydělanou korunu a část občanů a firmy působící v ČR, které mají sídlo v zahraničí,platí jen minimální daně nebo vůbec žádné? A firmy s.r.o.
 • Proč stále odmítáte zdanit hazard a finanční transakce a tím tyto peníze alespoň částečně vrátit do ekonomiky ČR a zabránit jejich vyvádění do zahraničí nebo, co je ještě horší, do „šedé ekonomiky"?
 • Proč stále odmítáte zavedení registračních pokladen?
 • Kdy začne postih lichvy a proč se tak dosud nestalo?
 • Zda uvažujete a pokud ano kdy a jakým způsobem začne zvyšování finanční gramotnosti obyvatel ČR?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V roce 2011 jsme upozornovali MMR a dalši organizace na to, že v seznamu přijemců dotací pro OP Doprava (OPD) podle seznamu přijemců dotací zverejneného na MMR za 11/2011 http://www.strukturalni-fondy.cz/  je uvedeno, že je aktivní ("ongoing") projekt  I52 Brno - Rajhrad  I52 a že celková proplacená častka od počátku projektu činí vice nez PUL MILIARDY Kč a to přesto, že tento projekt byl v řízení s Evropskou komisi v roce 2010 shledán jako problémový.

Ministerstvo dopravy shledalo již v únoru 2011 že projekt má být zastaven a nemůže být z fondů EU financován.

Nicméně ani po více než roce je stále půl MILIARDY na MMR vedeno jak PROPLACENÉ a vypadá to, že to nikoho nezajimá a náprava není asi podle některých lidí nutná. Je možné, že by půl MILIARDY nestálo za řeč? V příloze je to doloženo seznamem příjemců dotací z EU  z 4/2012 - viz radek 27394 v tomto souboru, projekt I/52 Brno - Rajhrad.

Jedná se o projekt, který byl šetřen Evropskou Komisí v ramci procedur PILOT. Ve zprávě o realizaci OPD k 31.3.2011 projednávané na Monitorovacim výboru OPD bylo uvedeno:
 
EU Pilot - EK v průběhu roku 2010 zahájila s Českou republikou proceduru EU Pilot na dva projekty OPD. Konkrétně kvůli velkému projektu D8 Lovosice - Řehlovice a malému projektu I/52 Brno – Rajhrad.

- I/52
Finální odpověď České republiky na otázky EK k projektu I/52 Brno – Rajhrad položené v rámci procedury EU Pilot byla do EK odeslána prostřednictvím MZV dne 14.10.2010. 
 
V témže dokumentu je uvedeno:
 
25. 2. 2011 byla žadatelem stažena jedna projektová žádost (Silnice I/52 Brno – Rajhrad) o celkovém objemu způsobilých výdajů 793,6 mil.Kč. (32,5 mil. €).  Je tedy rozporem, že v seznamu příjemců dotací je ještě po 10 měsících uvaden tento projekt jako "ongoing" s proplacenou více než půlmiliardou dotací. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Poskytnutí stanoviska povinného subjektu, jež bylo vydáno podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k ekonomickému a finančnímu posouzení předmětu veřejné zakázky na kontrolní systém pro zamezení podvodů při vyplácení sociálních dávek “Zlepšení adresnosti a účelovosti vyplácení dávek z pojistných i nepojistných systémů”, na jejichž výplatu má vliv činnost LPS (dále jen „veřejná zakázka“), jejíž zadání v jednacím řízení bez uveřejnění zahájila dne 21. října 2011 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČ 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 (dále jen „zadavatel“).
 
Pro úplnost žadatel uvádí, že existenci stanoviska povinného subjektu, jehož poskytnutí je předmětem této žádosti, výslovně zmiňuje zadavatel veřejné zakázky v rozhodnutí ze dne 31. května 2012 o námitkách žadatele podaných proti způsobu zadání veřejné zakázky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na celém území ČR.

Poskytněte nám, prosím, informace ve formátu – město/obec, typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí níže specifikovaných informací.

 1. Seznam lokalit, které zbývá dořešit v rámci státních garancí.
 2. Sdělení, jakým způsobem dojde k výběru firmy či firem, které provedou sanace výše uvedených lolit.
 3. Sdělení, jakým způsobem hodlá Ministerstvo financí eliminovat rizika kartelového jednání firem.
 4. Sdělení, jaký způsob rozdělení plánované superzakázky na dílčí části bude Ministerstvo financí vládě navrhovat.
 5. Sdělení, kdy by mělo dojít ke schválení tohoto způsobu vládou.
 6. Sdělení, zda Ministerstvo financí počítá s variantou, že lokace budou vlastníky či nájemci předmětných nemovitostí sanovány, přičemž úhrada nákladů bude následně požadována po státu soudně. Pokud ano, jakým způsobem se tomu hodlá stát bránit.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na území následujících měst v Libereckém kraji: Frýdlant, Chrastava, Jilemnice, Nový Bor, Tanvald, Turnov, Železný Brod a na celém správním území města Dubá (včetně osad a obcí Bukovec, Deštná, Dražejov, Dřevčice, Dubá, Horní Dubová Hora, Nový Berštejn, Heřmánky, Horky, Kluk, Korce, Lhota, Nedamov, Panská Ves, Křenov, Nedvězí, Plešivec, Sušice, Zakšín, Zátyní)

Žádám o informace ve formátu - typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Rád bych Vaším prostřednictví požádal Ministerstvo financí ČR o informaci podle Zákona  svobodném přístupu k informacím.

Konkrétně žádám o následujcíí listiny

 • Veškeré informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33% předložené Vládě ČR podle Usnesení Vlády ČR č.159 ze dne 22.02.2010.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na území následujících měst v Libereckém kraji: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Semily.

Žádám o informace ve formátu - typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy, atd.) povolilo Ministerstvo financí České republiky ke dni tohoto podání na území Statutárního města Ostrava (včetně obcí na území okresu Ostrava-město).

Vznáším požadavek o informace ve formátu – typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ, atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, provozovatel, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Informaci mi poskytněte výhradně v otevřeném elektronickém formátu (MS Office Excel), elektronickou formou do mé zřízené datové schránky, výše uvedené.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádatel požaduje ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí výpisu (přehledu) z evidence majetku státu - majetkových účastí státu nebo jeho organizačních složek v oblasti vodního díla, rybníků, jezer a vodních nádrží nebo ucelených soustav vodních děl státem vlastněných (i jen částečně vlastněných) nebo spravovaných, a to na území Jihočeského kraje.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

Kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) povolilo MF v období ke dni tohoto podání na území Statutárního města Liberec (včetně samostatného městského obvodu Vratislavice nad Nisou).

Žádám o informace ve formátu - typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o podání informace z jakého důvodu nebyla schválena výjimka na přímý prodej majetku dle § 47b, odst.1, zákona č. 92/1991 Sb. v jeho platném znění, která k vám byla zaslána ke schválení již 16.5.2011.

Jedná se o majetek Východočeských energetických závodů, st. podnik v likvidaci –likvidátorka ing. Drahoslava Pospíšilová .

» Pozemek - st. parcela č. 4527, o výměře 302 m2, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 7086,

» Pozemek - parcela č. 4042, o výměře 3 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

» Pozemek - parcela č. 3119/49, o výměre 904 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

» Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na pozemku-parcele č. 3119/50, o výměře 88 m2, ostatní plocha, manipulační plocha.

Jako vlastníci bytového domu čp. 1959 na pozemku st. 4257 a 4042 jednáme s likvidátorkou Ing. Pospíšilovou o koupi uvedených pozemků již několik let a, bohužel, nyní se realizace prodeje již skoro rok zdržela neschválením výjimky Vaším ministerstvem. Pro naše bytové družstvo se jedná o značně velkou částku, kterou musíme mít připravenou ke koupi těchto pozemků, a proto v domě provádíme jen nejnutnější údržbu, což není možné takto řešit do nekonečna.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí následujících informací:

 • prezentace Jana Řeholy představená na "Konferenci o právu a zákonných povinnostech samospráv" dne 22. 3. 2012 (viz
  http://www.regionservis.cz/regionservis/588-22-brezna-2012-ii-konference-o-pravu-a-zakonnych-povinnostech-samosprav
 • záznam celé konference, pokud je Ministerstvu financí k dispozici,
 • rozhodnutí, na základě nichž byla odejmuta povolení pro provozování hazardních přístrojů ve Františkových Lázních.

Co je nám známo, ministerstvo vydalo ve Fr. Lázních cca 7 rozhodnutí, na základě nichž přestalo být na několika místech ve Františkových Lázních možné provozovat hazardní přístroje povolované Ministerstvem financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 bychom se rádi zeptali na aktuální vývoj novely § 34 odst. 4) zákona o daních z příjmů (položky odčitatelné od základu daně), která se loni připravovala. Týká se to narovnání nákupu VaV služeb firmami na stejnou polohu, jako jsou tzv. "in-house výdaje". V jaké je nyní "fázi" příprava této novely? Nebo už je to schválené? Mohli bychom Vás případně požádat o paragrafované znění?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodnémp řístupu k informacím, se na Vás jakožto na nástupnickou organizaci zaniklého Fondu národního majetku (dle § 2 zákona č. 1178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku) obracíme se žádostí o sdělení následujících informací, respektive o poskytnutí kopií následující listiny:

 • inventurní soupis ke dni 30. 9. 1992, který je zmíněn v čl. II. odst. 2) kupní smlouvy uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 a společností I. Slezská, a.s. se sídlem v Praze 2, V tůních 8, IČ 44265166, ze dne 1.10.1992, která byla uzavřená dle aktualizovaného projektu č. 1285 ze dne 29. 6. 1992, který byl schválen na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 218/1992 ze dne 28. 9. 1992.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Prosím o sdělení, na koho se lze obrátit ve věci archivovaných privatizačních projektů. (konkrétně se jedná o privatizaci státního podniku Palivový kombinát,  Ústí nad Labem, část jeho privatizovaného majetku uvedenou v privatizačním projektu zpracovaném vedením závodu Tlaková plynárna Ústí nad Labem, který byl schválen Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizací České  republiky dne 10.března 1992, č.j. 40/507/42/92, vedeném pod č.187, včetně zápisu o předání a převzetí).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Vás touto cestou o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k problematice starých ekologických zátěží:

 1. Jaký objem finančních prostředků byl dosud vynaložen na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR (včetně zakázek realizovaných FNM).
 2. Jaký objem finančních prostředků byl dosud vynaložen na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v Ústeckém kraji (včetně zakázek realizovaných FNM).
 3. Seznam všech starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v Ústeckém kraji (včetně zakázek realizovaných FNM) včetně rozdělení seznamu na již zrealizované zakázky a před realizací.
 4. Seznam všech starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v celé ČR (včetně zakázek realizovaných FNM) včetně rozdělení_ seznamu na již zrealizované zakázky a před realizací.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. bych Vás touto cestou chtěla  požádat o poskytnutí informace, zdali je potřeba povolení nebo  oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu o uskutečnění „soutěže“ na reklamní akci, kde bude na základě účasti na ní po odevzdání  "vstupenky" (bezplatné) se soutěžní otázkou, z těchto vstupenek  vybrána ta, na které bude správná odpověď na položenou soutěžní  otázku a výhrou bude motocykl v hodnotě 209.000,- Kč, když vstupenky budou rozdávány účastníkům akce zdarma, účast na akci bude také  zdarma a možnost zúčastnění se hry o motocykl bude zdarma též a  připadne tomu, kdo zodpoví správně konkrétní otázku (počet prodaných motocyklů v loňském roce) nebo se bude odpovědi blížit nejvíce.

Jedná se v tomto případě o spotřebitelskou loterii, nebo jinou  podobnou hru či soutěž , když zde není zachováno pravidlo § 1 odst.  2 zák. č. 202/1990 Sb. , že loterií nebo jinou podobnou hrou se  rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která  zaplatí vklad (sázku), když zde žádného poplatku za účast v „soutěži “ není.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám vás Ministerstvo financí ,”dále jen MF “ o tyto informace :

 1. Je možné prověřit na MF některé dle mého názoru vadné výpočty a  postupy pojistného plnění pojišťovnou působící na území ČR ?
 2. Je možné podat na MF podnět k šetření ap. ohledně pravděpodobně  nesprávných finančních transakcí pojišťovnou působící na území ČR ?
 3. Jak MF může prověřit pojišťovnu působící na území ČR ?
 4. Má MF možnost nařídit nebo požádat ČNB o spolupráci nebo o provedení  kontroly v pojišťovně působící na území ČR ?
 5. Můžete mi sdělit jaký by byl nejúčinější postup odborného nesoudního  kontrolního postupu vůči pojišťovně působící na území ČR ?
 6. U jakého orgánu v rámci EU je možné si podat stížnost nebo návrh na  prošetření postupu na pojišťovnu, která v rámci celoevropské působnosti  působí i v ČR ?
 7. Ratifikovala ČR směrnici EU o dohledu nad pojišťovnami a jakou ?
 8. Existuje na MF odbor ap. mající v náplni práce finanční ap. dohled /  dozor ap. nad pojišťovnami působícími na území ČR ?
 9. Je možné od MF získat informace ohledně vrcholných orgánů v rámci EU . pojišťoven působících na území ČR ?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě  zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o:
 

 1. Zaslání „Koncepce dalšího postupu při převodu  bytových domů z majetku státu na jiné osoby podle zákona č.  92/1991 Sb.,o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů“, která je výsledkem jednání Evropské komise a MF ČR a dále  všech dokumentů s tím souvisejících.
 2. Zaslání dalších  materiálů, informací či pravidel, která upravují nakládání s bytovým fondem v té době  ve vlastnictví OKD, a.s. IČ 00002593. (dříve OKD, s.p., nyní RPG Byty s.r.o. IČ 27769127), jsou-li takové materiály, informace nebo pravidla k dispozici. 

Žádám, aby dokumenty byly úplné a především, aby  absencí  jakékoliv informace nájemci bytů, kterých se Koncepce týká,  resp. nájemci bytového fondu OKD, a.s. nebyli  poškozeni.

Přílohou žádosti je Ministerstvem financí zveřejněná tisková zpráva z 11. 5. 2005.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů, žádám o následující informace:

 1. počet státních podniků, ke kterým plní Vaše ministerstvo funkci  zakladatele
 2. seznam těchto podniků s vyznačením, které z nich jsou v likvidaci a na  základě jakého zákona jsou nebo se má za to, že jsou založeny tj. (zákon č.  111/1990 Sb., o státním podniku nebo zákon č. 77/1997 Sb., o státním  podniku).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Jakou částkou byly vyčísleny škody způsobených povodněmi v ČR v roce 2011. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
 2. Jakou částkou byly hrazeny škody způsobených povodněmi v ČR v roce 2011. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici. Uveďte zdrojů plnění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
 3. Jaký byl finanční objem vybraný na základě zavedení tak zvané „povodňové daně“ , resp., snížení odečitatelné položky daňového poplatníka o 100Kč v roce 2011. Jak jsou tyto finanční prostředky účelově vázány. Na jakém účtu jsou tyto prostředky vázány.
 4. Jaký je celkový finanční objem prostředků účelově vázáných pouze hrazení povodňových škod. Na jakém účtu jsou tyto prostředky vázány.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle našich informací poskytlo Ministerstvo financí statutárnímu městu Plzni stanovisko k výběrovému řízení na provozovatele nového zázemí pro údržbu a opravy vozidel městského dopravního podniku.

Naše neziskové sdružení se různými možnostmi financování rozvoje dopravních systémů dlouhodobě zabývá. Proto Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zdvořile žádáme o poskytnutí výše zmíněného vyjádření Vašeho ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 • Kolik výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) bylo povolených podle § 18, odst. 1 zákona č. 202/1990 sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ve všech 399 obcích Olomouckého kraje dle následující tabulky.
 • Jaký finanční obnos byl provozovateli VHP odveden na veřejně prospěšné účely dle tabulky.
 • Kolik celkem obce v Olomouckém kraji vybrali ze všech VHP (dle výrobního čísla) na správním poplatku za povolení VHP, místním poplatku za VHP v letech 2007 – 2011 a kolik byl odvod na státní dozor v letech 2007 – 2011 dle následující tabulky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na podkladě Zákona č. 106/1939 Sb. o svobodném přístupu k informacím, žádám Vás o zasláni výpisu z Roční uzávěrky Ministertva financí ČR za roky 2006 a 2007. Jedná se o  následující účet: číslo účtu 064 - Majetek převzatý k privatizaci

Žádáme Vás o zaslání výpisu po jednotlivých položkých nemovitostí t j . pozemků a staveb.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Z důvodu zpracovávání mé diplomové práce Vás prosím o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2011 u jednotlivých druhů živočichů?
 3. Jaká částka je vyčleněna k úhradě škod podle zákona č. 115/2000 Sb. na rok 2012?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

S ohledem na vyhlášku č. 315/1999 Sb. se chci informovat, zda platí oznamovací povinnost finančnímu úřadu i na tento způsob předávání dárků v rámci interního setkání zaměstnanců společnosti na společenské akci (plesu). Nejedná se o žádnou propagační ani reklamní akci obchodního charakteru a dle mého názoru tak není naplněn bod č. 2, který je jedním ze dvou znaků pro podávání takového oznámení příslušnému finančnímu úřadu (viz níže):

Soutěže, ankety a jiné akce o ceny, které je možno provozovat a podléhají oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu (tj. finančnímu úřadu příslušnému podle sídla provozovatele) jsou v zákoně definovány těmito kumulativními znaky:

 1. provozovatel se zavazuje poskytnout účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité výhry, které u jednoho provozovatele v jednom kalendářním roce nepřesáhnou částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne 20 000 Kč.
 2. podmínkou účasti je zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem zboží, služby nebo jiného produktu nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictví jiné (další) osoby.

Pokud konkrétní soutěž, anketa nebo akce o ceny nenaplňuje oba uvedené znaky, např. chybí náhodný výběr výherce, nepodléhá režimu zákona.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o poskytnutí níže uvedených informací souvisejících s auditem, provedeným ve společnosti ČEZ, a.s., jehož výsledky má mít  Ministerstvo financí k dispozici:

 1. Kdo byl zadavatelem provedení auditu zakázek, zadaných společností ČEZ, a.s. společnosti Škoda Holding, a.s., resp. obchodním společnostem, které jsou nebo byly součástí tohoto holdingu (především společnosti Škoda Power s.r.o, Škoda Transportation, a.s., Škoda Electric, a.s., Škoda Vagonka a.s., Škoda Investment, a.s. a další)?
 2. Kdy byl audit zakázek, uvedený v otázce č. 1, zahájen a kdy byl tento audit ukončen?
 3. Komu, tedy jaké fyzické nebo právnické osobě, byl audit zakázek, uvedený v otázce č. 1, zadán a na základě jakých kritérií byla tato osoba zadavatelem auditu vybrána, aby provedla výše zmíněný audit zakázek?
 4. Jak znělo zadání auditu zakázek, uvedeného v otázce č. 1? V odpovědi, prosím, poskytněte kopii tohoto zadání.
 5. Které konkrétní zakázky měly být prověřovány v auditu, uvedeném v otázce č. 1?  V odpovědi, prosím, uveďte ke každé zakázce následující údaje:
   - kdy byla zakázka zadána
   - kým byla zakázka zadána
   - komu byla zakázka zadána
   - co bylo předmětem zakázky
   - jaká byla hodnota zakázky (postačí řádově v tisících Kč)
 6. Jaké jsou výsledky auditu, uvedeného v otázce č. 1? V odpovědi, prosím, poskytněte elektronickou kopii všech výsledků auditu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Ministerstvo financí, Odbor Příprava privatizace majetku státu, o poskytnutí informací ve smyslu § 4 výše uvedeného právního předpisu, konkrétně žádám o poskytnutí následujícího dokumentu:

Privatizační projekt č. 40173, na základě kterého bylo v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb.,  o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, převedeno vlastnictví k privatizované jednotce - malé vodní elektrárně Modřany nacházející se na 62,209 říčním km řeky Vltavy     na levém břehu jezu Modřany v katastrálním území č. 729248 Lahovice.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o zaslání úplného seznamu povolení (vč. změnových), vydaných Ministerstvem financí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách pro území města Frýdlant nad Ostravicí, u nichž doba platnosti povolení v sobě zahrnuje rok 2010 a další následující roky.

U jednotlivých povolení uveďte číslo jednací, datum vydání, datum nabytí právní moci, druh hry, počet technických herních zařízení s jejich evidenčními čísly, umístění herních zařízení na území města Frýdlant nad Ostravicí (název a adresa provozovny), dobu platnosti povolení, příp. provozovatele hry.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Vás o zaslání seznamu jmen obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (tj. obcí, které k 31. 12. 2010 nabývaly kritických hodnot ukazatele SIMU). Jedná se o 62 obcí podle zprávy Ministerstva financí z 15. října 2011 uveřejněnou pod názvem -  Zadluženost územních rozpočtů v roce 2010 viz internetova strana - www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zadluzenost_uzem_sprav_celku_64793.html 

Potřebuji tyto názvy obcí kvůli diplomové práci (tj. pro vědecké účely), která se zabývá zadlužeností obcí a možnosti jejího řešení.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Za účelem shromáždění všech podkladů pro diplomovou práci z oboru zdravotnického práva Vás tímto žádám o poskytnutí informace:

 • plného textu odpovědi Ministerstva financí na dotaz SÚKL, sp. zn. 16/88 554/2011-162, vydaného dne 22.11.2011.

Žádám tímto o bezodkladné vyřízení mé žádosti a zaslání požadovaného dokumentu  na e-mailovou adresu uvedenou výše.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o sdělení seznamu všech loterií a jiných podobných her apod. k datu 31.12.2011 dle zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění, které pro území města Chebu povolilo Ministerstvo financí a doba platnosti dosud neuplynula.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

 • Kolik hazardních zařízení (VHP) povolovaných na základě zákona o loteriích č. 202/1990 Sb., § 18, odst. 1 je aktuálně povolených na území Olomouckého kraje,
 • adresy provozoven, počty zařízení v jednotlivých provozovnách, do kdy a od kdy jsou která povolení vydaná.
  Údaje prosím zašlete v tabulkovém formátu (např. Excel) umožňujícím další zpracování.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Vláda České republiky usnesením č. 270 z března 2001 schválila Kodex etiky zaměstnanců   ve veřejné správě, jehož účelem je mimo jiné informovat veřejnost o chování, které je oprávněná od zaměstnanců ve veřejné správě očekávat.

Otázky:

 1. Je Kodex nějakým způsobem konkretizován pro potřeby vašeho úřadu?
 2. Je prováděno další školení v souvislosti s Kodexem?
 3. Je Kodex úřadu zpřístupněn veřejnosti?
 4. Má úřad vybudován program rozvoje etiky organizace?
 5. Je ustanovena konkrétní osoba (útvar) odpovědná(ý) za oblast etiky?
 6. Jsou v úřadu vytipovaná pracoviště, kde může docházet k většímu riziku etického selhání?
 7. Jakým způsobem jsou postihována případná etická selhání?

Zároveň bych chtěla požádat o sdělení jména konkrétní osoby, se kterou bych mohla provést případné doplnění otázek, týkajících se výše uvedeného tématu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice ve výši  17500 EUR bude požadována od osob, které nezákonným jednáním škodu způsobily v kauzách Bergmann v. ČR a Prodělalová v. ČR., za situace, že je stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit právě tuto částku úspěšným stěžovatelům  za nerespektování jejich práva na rodinný život státem.
 2. Poskytnutí informace o tom, jaká část škody způsobené České republice byla v minulosti požadována od osob jednajících jménem státu, které nerespektováním základních práv škodu způsobily v kauzách v minulosti, když byl stát odsouzen Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku zaplatit finanční částky úspěšným stěžovatelům. Stačí orientační údaj za přiměřené časové období s uvedením počtu kauz o které se jedná a celkovou částku v Kč.