CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

1. Jaký právní systém užívá Vaše ministerstvo od roku 1992 doposud, popř. jaké právní systémy v daném období vaše ministerstvo používalo.

Odpověď:

V období od roku 1992 do roku 1996 nevyužívalo Ministerstvo financí žádný právní informační systém. Od roku 1996 dosud využíváme systém ASPI.

Dotaz:

2. Fotokopie uzavřených smluv s dodavateli/poskytovateli těchto právních systémů, včetně jejich dodatků, případných dohod o narovnání a jiných smluvních dokumentů souvisejících     s prvotně uzavřenou smlouvou či se smlouvami uzavřenými v daném časovém období od roku 1992 dosud. V příloze zasílám kopie smluv evidenční číslo 24/1 04/1996, 403/052/1998 s dodatky 403/066/1998 a 403/004/2002, 332/026/2007, 332/027/2007, 332/030/2007, 332/131/2008,  s dodatky 332/064/2009 a 332/08912011.

Dotaz:

3. Pro případ, že na právní systém nebyla uzavřena smlouva, žádáme o fotokopii právního titulu, na základě kterého byl právní systém Vašemu ministerstvu poskytnut.

Odpověď:

Na právní systém byly a jsou uzavřeny smlouvy.

Dotaz:

4. Fotokopie všech uhrazených faktur dodavatelům/poskytovatelům těchto právních systémů za období od 1992 doposud včetně jejich příloh.

Odpověď:

Kopie faktur byly poskytnuty

Dotaz:

5. Sdělení, jakým způsobem byla uzavřena smlouva a dodatky k těmto smlouvám. Zákonem č. 135/1996 Sb. bylo ke dni 1. července 1996 zrušeno Ministerstvo pro správu národního majetku. Podle čI. I odst.3 citovaného zákona přešel na ministerstvo financí právní vztah s dodavatelem právního systému ASPl, firmou BYLL, software.

Odpověď:

V roce 1998 byla, dle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 148/1996 Sb., podle § 49 odst. 2, realizována výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Na základě rozhodnutí .zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. dubna 1998, byla následně  s firmou BYLL software s.r. o. uzavřena smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI s jednoměsíčním cyklem aktualizací. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou pro ministerstvo financí a daňovou správu. V příloze zasílám kopii rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. V roce 2007 a 2008 byly uzavřeny 2 smlouvy s firmou ASPI, a.s, podle § 23 odst. 7 písmo a) 3 zákona č. 137/2006 Sb. První smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI (multilicence) s jednotýdenním a .iednoměsíčním cyklem aktualizací. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou pro ministerstvo financí a daňovou správu.

Dotaz:

6. Kdo rozhodoval za zadavatele (orgán nebo osoba) o způsobu uzavření smlouvy a následně o uzavření konkrétní smlouvy/smluv a jejich dodatků, a pod který odbor ministerstva  či konkrétní osobu rozhodování o těchto smlouvách spadalo v jednotlivých obdobích od 1992 doposud.

Odpověď:

Věcně příslušným odborem pro řízení projektů budování a rozvoje ICT v rámci Ministerstva financí včetně přípravy podkladů pro veřejné zakázky a realizaci smluvních vztahů s externími dodavateli je podle platného organizačního řádu odbor 38 - Rozvoj ICT MF (věcně se jedná stále o stejný odbor, v průběhu let měl v závislosti na organizačních změnách i jiné názvy a čísla).  Za odbor jedná ředitel odboru.

Dotaz:

7. Zda proběhl na ministerstvu v období let od 1992 doposud průzkum trhu dotýkající se existence právních systémů, které byly/jsou k dispozici na trhu v České republice, pokud ano, kdy, kým a jakým způsobem byl proveden a s jak)'m výsledkem. pokud neproběhl, proč tento průzkum nebyl proveden a kdo o tom rozhodl.

Odpověď:

Sledování situace trhu právních informačních systémů patří k standardním činnostem pracovníků odboru 38 - Rozvoj ICT MF a je založeno na vyhledávání a studiu veřejně dostupných zdrojů. Legislativa upravující veřejné zakázky v průběhu předmětného období formalizované provádění průzkumu trhu nevyžadovala a nevyžaduje ani nyní. Ministerstvo financí v souladu s rozhodovací praxí ÚOHS připravuje provedení formalizovaného a oficiálního ekonomického atestu podmínek na trhu na leden 2013.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář