CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:


Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v souvislosti se svým právem garantovaném mi čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, žádám o sdělení informace v elektronické podobě, kolik takových kontrol,
o kterých se zastupující místopředseda  OS KM pan Mgr. Radim Slezák zmínil, na OS KM bylo od roku  2002 do dnešního dne provedeno a s jakým výsledkem. V případě, že by tak zákon vyžadoval, budu považovat za dostačující i anonymizované výsledky kontrol.

Dále Vás žádám o informaci, zda při výše specifikovaných kontrolách jsou / mohou být kontrolovány jen uzavřené spisy, nebo zda mají kontrolní pracovníci přístup i do neuzavřených spisů.

Odpověď:


K Vaší žádosti o informaci ve věci tvrzení místopředsedy Okresního soudu v Kroměříži o obsáhlých kontrolách poplatkových povinnosti z ministerstev financí a spravedlnosti sdělujeme níže uvedené skutečnosti.
       
Oprávnění ke kontrole správy soudních poplatků, zejména zda jsou tyto poplatky vybírány ve správné výši, řádně a včas, přísluší na základě ustanovení § 17 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu financí ČR, územním finančním orgánům a Ministerstvu spravedlnosti ČR. Za účelem sjednocení postupu týkající se předmětné kontroly byl pro oblast územních finančních orgánů zpracován Ministerstvem financí ČR metodický pokyn zaměření zejména na aplikaci v úvahu přicházejících zákonných ustanovení zákona o správě daní a poplatků tj. právní normy upravující oblast placení peněžitých plnění směřujících vůči veřejným rozpočtům. Obdobně bylo postupováno
i v rezortu spravedlnosti vydáním Instrukce o vymáhání pohledávek.
       
Ve smyslu zmíněného metodického pokynu realizují z tzv. územních finančních orgánů v rezortu financí tyto kontroly finanční ředitelství nebo finanční úřady přičemž bude nezbytné do budoucna tuto kompetenci upravit ve smyslu již platného zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2013. Na úrovni Ministerstva financí není vedena speciální evidence o provedených kontrolách, neboť  předmětné  kontroly  jsou  v  rezortu financí  zpravidla  prováděny  prostřednictvím příslušných územních finančních orgánů, konkrétně finančních ředitelstvích a finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo pro účely požadované informace operativně zjištěno, že u Okresního soudu v Kroměříži byla taková kontrola provedena od roku 2002 celkem ve čtyřikrát v roce 2002, 2007, 2009 a 2012, a to prostřednictvím Finančního ředitelství v Brně. Informaci o frekvenci kontrol provedených v působnosti Ministerstvem spravedlnosti na tomto konkrétním okresním soudu naše ministerstvo nedisponuje.  
        
K problematice nahlížení úředních osob územních finančních orgánů do spisů týkajících se případů, kdy jsou příslušné úkony zpoplatněny, je potřebné uvést, že ve smyslu  shora citovaného metodického pokynu mají tyto osoby povinnost zachování mlčenlivosti
o skutečnostech, o níž se při kontrole správy soudních poplatků dozvěděly. Tyto úřední osoby jsou oprávněny nahlížet výhradně do soudních spisů, u nichž je rozhodnutí soudu ve věci nebo usnesení o zastavení řízení v právní moci.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář