CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o poskytnutí seznamu obcí, které vydaly obecně závaznou vyhlášku regulující umístění a provoz heren na základě zákona o loteriích, včetně data schválení vyhlášky, data učinnosti, způsob regulace a text vyhlášky.

Odpověď:

Dne 3. února 2012 obdrželo Ministerstvo financí Vaši elektronickou zprávu, jejímž obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o informacích“). Konkrétně jste žádal o poskytnutí informací o následujících skutečnostech:

  • seznam obcí, které vydaly obecně závaznou vyhlášku regulující umístění a provoz heren na základě zákona o loteriích, včetně data schválení vyhlášky, data, od něhož je vyhláška platná, způsob regulace, text vyhlášky.

Na základě uvedeného Ministerstvo financí v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám poskytuje následující informace.

Ministerstvo financí k dnešnímu dni nevede žádnou oficiální evidenci obecně závazných vyhlášek obcí, jejichž předmětem je regulace provozování loterií a jiných podobných her upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), přičemž neexistuje žádná zákonná povinnost takovouto evidenci vést.

V souladu s ustanovením § 12 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Ustanovení § 50 odst. 7 loterního zákona ukládá obcím povinnost informovat Ministerstvo financí o přijetí obecně závazné vyhlášky do 15 dnů od jejího schválení zastupitelstvem. Tato toliko informační povinnost obcí však nezakládá povinnost Ministerstva financí takové obecně závazné vyhlášky evidovat.

V rámci řízení dle loterního zákona Ministerstvo financí posuzuje všechny obecně závazné vyhlášky obcí individuálně v zájmu zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (viz § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář