CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Který vládou pověřený zaměstnanec MF vykonával jménem státu práva akcionáře v akciové společnosti ČEZ na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012 (v souladu s § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009)?
  2. Jaké pokyny podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009 Sb. dal ministr financí pověřenému zaměstnanci podle bodu 1) na valnou hromadu v ČEZ, která proběhla dne 26. 6. 2012?
  3. Sepsal již pověřený zaměstnanec podle bodu 1) písemnou zprávu o své činnosti podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009 Sb., která obsahuje popis jeho činnosti na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012? Pokud ano, žádáme o její poskytnutí.

Odpověď:

K Vašim dotazům:

1) Který vládou pověřený zaměstnanec MF vykonával jménem státu práva akcionáře v akciové společnosti ČEZ na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012 (v souladu s §28 odst. 2 zákona č. 219/2009)?

2) Jaké pokyny podle § 28 odst. 2 zákona č. 219/2009 Sb. dal ministr financí pověřenému zaměstnanci podle bodu 1) na valnou hromadu v ČEZ, která proběhla dne 26.6. 2012?

3) Sepsal již pověřený zaměstnanec podle bodu 1) písemnou zprávu o své činnosti podle §28 odst. 2 zákona Č. 219/2009 Sb., která obsahuje popis jeho činnosti na valné hromadě ČEZ dne 26. 6. 2012? Pokud ano, žádáme o její poskytnutí, sděluji následující :

  • Vámi uváděné dotazy se odvolávají na zákon č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  • Vzhledem k tomu, že dotazy směřují na majetkovou účast státu ve spol. ČEZ, a.s., zřejmě se jedná o zákon č. 219/2000 Sb. o majetku české republiky ajejím vystupování v právních vztazích.
  • Akciová společnost ČEZ, a.s. byla založena podle §172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem této společnosti byl dnes již zrušený Fond národního majetku České republiky, který do této společnosti vložil majetek státního podniku ČEZ, který byl z tohoto státního podniku vyňat jeho zakladatelem a převeden na Fond národního majetku ČR v souladu s ustanovením §11 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
  • Na základě schváleného privatizačního projektu státního podniku České energetické závody, Praha, PP č. 11315/4001, se nakládání s majetkovou účastí státu ve společnosti ČEZ, a.s. řídí zákonem č. 92/1991 Sb. a zákonem č. 178/2005 Sb., z čehož vyplývá, že hospodaření s tímto majetkem nepodléhá postupům podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Majetková účast státu ve společnosti ČEZ má charakter majetku státu určeného k privatizaci ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb. a může s ním být nakládáno pouze v souladu s tímto zákonným ustanovením.

Z výše uvedených důvodů nemůže Ministerstvo financí Vaší žádosti vyhovět, neboť nedisponuje žádnými informacemi ve vztahu ke společnosti ČEZ a.s., které by se opíraly, nebo které by vycházely z Vámi citovaných ustanovení zákona č. 219/2000 Sb.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář