CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí níže specifikovaných informací.

 1. Seznam lokalit, které zbývá dořešit v rámci státních garancí.
 2. Sdělení, jakým způsobem dojde k výběru firmy či firem, které provedou sanace výše uvedených lolit.
 3. Sdělení, jakým způsobem hodlá Ministerstvo financí eliminovat rizika kartelového jednání firem.
 4. Sdělení, jaký způsob rozdělení plánované superzakázky na dílčí části bude Ministerstvo financí vládě navrhovat.
 5. Sdělení, kdy by mělo dojít ke schválení tohoto způsobu vládou.
 6. Sdělení, zda Ministerstvo financí počítá s variantou, že lokace budou vlastníky či nájemci předmětných nemovitostí sanovány, přičemž úhrada nákladů bude následně požadována po státu soudně. Pokud ano, jakým způsobem se tomu hodlá stát bránit.

Odpověď:

Reaguji na Vaši žádost ze dne 24.5.2012 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. K Vašim dotazům uvádím následující:

1. Dotaz: Seznam lokalit, které zbývá dořešit v rámci státních garancí.

 • Odpověď: Ministerstvo financí eviduje 325 ekologických závazků týkajících se ekologických zátěží vzniklých před privatizací a vyplývajících z tzv. ekologických smluv, přičemž 142 z nich již bylo ukončeno. Ekologické smlouvy jsou uzavírány na základě konkrétních usnesení vlády ČR mezi nabyvatelem privatizovaného majetku a Ministerstvem financí jako právním nástupcem Fondu národního majetku ČR. V současné době je tedy stále platných a účinných 183 ekologických závazků v cca 580 lokalitách s různou rozlohou a různým typem a stupněm znečištěnÍ. Seznam aktuálních závazků je uveden v příloze tohoto dopisu.

2. Dotaz: Jakým způsobem dojde k výběru firmy či firem, které provedou sanace výše uvedených lokalit.

 • Odpověď: Ministerstvo financí postupuje v souladu s platnou metodikou a zákonem  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to postupným zadáváním veřejných zakázek na sanace a související činnosti na základě žádostí nabyvatelů privatizovaného majetku či na základě rozhodnutí o uložení opatření k nápravě příslušného správního orgánu (zpravidla České inspekce životního prostředí).

3. Dotaz: Jakým způsobem hodlá Ministerstvo financí eliminovat rizika kartelového jednání firem.

 • Odpověď: Ministerstvo financí nezaznamenalo žádné indicie o výše uvedeném jednání uchazečů o veřejné zakázky v oblasti sanačních prací při odstraňování starých ekologických škod. V současné době jsou zakázky na sanační zásahy v převážné většině případů zadávány v otevřeném řízení dle platného zákona o veřejných zakázkách. Zadávací podmínky veřejných zakázek tvoří prováděcí projekty sanace s jediným hodnotícím kritériem - nejnižší nabídková cena. Z posledních zkušeností lze konstatovat, že počet předložených nabídek je zpravidla větší než 10, což o kartelovém jednání firem nesvědčí.

4. Dotaz: Jaký způsob rozdělení plánované superzakázky na dílčí části bude Ministerstvo financí vládě navrhovat.

 • Odpověď: Ministerstvo financí připravuje materiál pro jednání vlády ve věci návrhu dalšího postupu při realizaci závazků státu souvisejících s odstraňováním starých ekologických zátěží. Koncepce tohoto materiálu v současné době vzniká. O náplni tohoto materiálu Vás bude Ministerstvo financí informovat v návaznosti na jeho předložení a projednání vládou ČR.

5. Dotaz: Kdy by mělo dojít ke schválení tohoto způsobu vládou.

 • Odpověď: Vzhledem k tomu, že dosud není stanovena úplná koncepce výše uvedeného materiálu, nelze v současné době sdělit termín jeho předložení ani předjímat rozhodnutí vlády ČR.

6. Dotaz: Počítá-li Ministerstvo financí s variantou, že lokace budou vlastníky či nájemci předmětných nemovitostí sanovány, přičemž úhrada nákladů bude následně požadována po státu soudně. Pokud ano, jakým způsobem se tomu hodlá stát bránit.

 • Odpověď: V podmínkách tzv. ekologických smluv, ve kterých se stát zavázal až do výše garanční částky hradit odstranění ekologických zátěží vzniklých před privatizací nabyvatelům privatizovaného majetku je stanoveno, že zadavatelem veřejných zakázek na sanační a související práce je Ministerstvo financí. Pokud by nabyvatelé postupovali jiným způsobem, postupovali by v rozporu s ekologickou smlouvou i se zákonem o veřejných zakázkách a stát by takto vynaložené náklady neuhradil resp. by se bránil soudní cestou.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.