CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:


V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o poskytnutí informací týkajících se aplikace § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 218/2000 Sb."). Dle § 14 odst. 3 písmo e) bodu 3. zákona č. 218/2000 Sb. má být v žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc obsažena informace o identifikaci osob, v nichž má příjemce podíl, a o výši tohoto podílu. Žádám o poskytnutí informace, zda v žádosti o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc mají být dle výše citovaného ustanovení uvedeny

a) pouze ty právnické osoby, v nichž má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc podíl ve smyslu § 61 obchodního zákoníku, nebo

b) všechny právnické osoby, ve kterých má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc jakoukoliv účast (např. je členem zájmového sdružení právnických osob či zakladatelem obecně prospěšné společnosti). Dále žádám o informaci v případě, že má žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc uvést v žádosti všechny právnické osoby,
ve kterých má účast, jakým způsobem má určit výši podílu v takových osobách.

Odpověď:


Podle našeho názoru vyplývá z ustanovení § 14 odst. 3 písmo e) bod 3 zákona Č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinnost žadatele o dotaci nebo NFV poskytnout informace o právnických osobách. ve kterých má podíl. U právnických osob, kde je žadatel v pozici zakladatele nebo je jejich členem tuto povinnost nemá.

Účelem bodu 3 je, aby bylo při poskytování dotace nebo NFV právnické osobě vidět, které další právnické osoby mohou mít z této dotace nebo NFV majetkový prospěch tj. jejich majetek může doznat přírůstek, který je přitom k ničemu nezavazuje. Proto jsou podle odstavce 3 sledovány jen právnické osoby, v nichž má příjemce dotace nebo NFV podíl, a nikoliv i právnické osoby jichž je členem nebo zakladatelem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář