CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:


V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám Ministerstvo financí (dále „ministerstvo“) o tyto informace:

1. Kolik rozhodnutí ministerstva bylo v období od 1.1.2010 do 31.12.2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle ust. § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s.ř.s.)? Do odpovědi na tuto otázku, prosím, nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti ministerstva zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy o kasační stížnosti podané ministerstvem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl. (Jinak řečeno, zajímá mě počet rozsudků, kterými bylo rozhodnutí ministerstva zrušeno „definitivně a s konečnou platností“.)

2. Jaká byla celková částka, kterou ministerstvo na základě rozsudků správních soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatilo úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 s.ř.s.?

3. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo jménem státu uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?

4. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, uplatnil žalobce vůči ministerstvu úspěšně právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb.?  Jaká celková částka byla ministerstvem v těchto případech na náhradách škody zaplacena? V kolika z těchto případů a v jaké celkové výši následně ministerstvo podle ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. požadovalo regresní úhradu nahrazené škody vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?

5. V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.)? Žádám dále o uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.  

6. Jaká celková částka byla zaplacena externím advokátním kancelářím za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1? Žádám o uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. K částkám uveďte jméno či firmu konkrétní advokátní kanceláře.

7. Evidovalo ministerstvo informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

Odpověď:


Ministerstvo financí obdrželo dne 21. listopadu 2012  Vaši žádost, kterou podáváte, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), týkající se poskytnutí následujících  informací:

Otázka č. 1:


Kolik rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) bylo v období  od 1.1.2010 do 31.12.2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě podle   ust.§ 65 a následně zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále  jen“ správní řád soudní“)? Do odpovědi na tuto otázku žádáte nezahrnovat případy, kdy bylo rozhodnutí soudu na základě kasační stížnosti ministerstva  zrušeno Nejvyšším správním soudem a dále případy, kdy  o kasační stížnosti podané ministerstvem Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl.

Odpověď:


Za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 bylo zrušeno správním soudem v řízení  o žalobě podle ust. § 65 a následně zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, celkem 31 rozhodnutí Ministerstva financí.

Otázka č. 2:


Jaká byla celková částka, kterou ministerstvo na základě rozsudků správních  soudů v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, zaplatilo úspěšným žalobcům jako náhradu nákladů řízení podle § 60 správního řádu soudního?

Odpověď:


Celková částka zaplacená úspěšným žalobcům jako náhrada nákladů řízení  podle § 60 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění, činila celkem 251.934,- Kč.

Otázka č. 3:


V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo jménem státu uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, právo na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku povinnosti zaplatit úspěšným žalobcům náhradu nákladů soudního řízení? Jaká byla celková částka, kterou tímto způsobem odpovědné úřední osoby nahradily?

Odpověď:


Ministerstvo financí neuplatnilo vůči úředním osobám právo na náhradu škody ve výše uvedených případech.

Otázka č. 4:


V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, uplatnil žalobce vůči ministerstvu úspěšně právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění ? Jaká celková částka byla ministerstvem  v těchto případech na náhradách škody zaplacena? V kolika z těchto případů   a v jaké celkové výši následně ministerstvo podle ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb.,  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění, požadovalo regresní úhradu nahrazené škody vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí?
 

Odpověď:


Ve výše uvedených případech vůči Ministerstvu financí nebylo uplatněné právo  na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím podle zákona č. 82/1998 Sb.,  o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, v platném znění

Otázka č. 5:


V kolika z případů, jichž se týká odpověď na otázku č. 1, ministerstvo uplatnilo vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, jakákoli jiná opatření sankčního charakteru (například upozornění na možnost výpovědi či výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, okamžité zrušení pracovního poměru, finanční postih apod.)? Žádáte o uvedení tří nejčastěji uplatněných opatření a počtu případů, v nichž byla tato opatření uplatněna.  

Odpověď:


Vůči žádnému zaměstnanci nebyla uplatněna Ministerstvem financí,  jako zaměstnavatelem, opatření ve formě postihu vyplývajícího ze zákoníku práce.

Otázka č. 6:


Jaká celková částka byla zaplacena externím advokátním kancelářím  za zastupování (ve všech stupních) v případech, jichž se týká odpověď na otázku č. 1?  Žádáte o uvedení výše částek zaplacených jednotlivým advokátním kancelářím za zastupování  v případech,   jichž  se týká odpověď na otázku č. 1 v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 a období  od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. K částkám žádáte uvedení  jméno či firmu konkrétní advokátní kanceláře.

Odpověď:


Odměna za zastupování ve výše uvedených případech byla vyplacena Advokátní kanceláři JUDr. Alana Korbela. Odměna za právní služby poskytované jmenovanou advokátní kanceláří je hrazena paušálně, a to za každý kalendářní měsíc částkou 600.000,- Kč včetně DPH, bez rozdělení částky na jednotlivé případy. Z tohoto důvodu nelze nijak konkrétně vyčlenit část odměny, který by se týkala zmíněných soudních řízení.

Otázka č. 7:


Evidovalo ministerstvo informace, o které žádám v předchozích bodech v této žádosti, v databázi či jiné formě, z níž byly jednoduchým způsobem zjistitelné?

Odpověď:


Ministerstvo financí Vámi výše požadované informace neeviduje souhrnně v žádné databázi, ze které by tyto informace byly zjistitelné jednoduchým způsobem.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.