CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto podáváme žádost o poskytnutí následujících informací:

  • počet účetních dokladů za rok 2011 evidovaných na Ministerstvu financí a to v těchto kategoriích: objednávky, smlouvy, cestovní příkazy, faktury přijaté, platební poukazy, pokladní výdaje, transfery

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 17. listopadu 2012 Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací:

  • počet účetních dokladů za rok 2011 evidovaných na Ministerstvu financí a to v těchto kategoriích: objednávky, smlouvy, cestovní příkazy, faktury přijaté, platební poukazy, pokladní výdaje, transfery.

K výše uvedenému Vám sděluji, že účetním dokladem může být jakýkoliv průkazný účetní záznam, který splňuje náležitosti stanovené § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to

  1. označení účetního dokladu,
  2. obsah účetního případu a jeho účastníky,
  3. peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  4. okamžik vyhotovení účetního dokladu,
  5. okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmena d)
  6. podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Rozsah možností typů účetních dokladů je vzhledem k výše citované definici velice široký a jejich třídění není žádným způsobem kodifikováno. Proto následující informace podle požadovaného členění může nést určitou míru nepřesnosti a především závěry z této informace vyvozované mohou být zavádějící.

Účetním dokladem jsou pouze vybrané smlouvy. Účetním dokladem příslušným k účtování jsou platební kalendáře nebo jednotlivé další doklady, o kterých se účtuje jako o závazcích, resp. pohledávkách.

Název účetního dokladu počet
Objednávky 289
Smlouvy 111
Cestovní příkazy 2 813
Faktury přijaté 9 172
Platební poukazy 2 009
Pokladní výdaje 5 863
Transfery 1 281
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář