CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. bych Vás touto cestou chtěla  požádat o poskytnutí informace, zdali je potřeba povolení nebo  oznámení místně příslušnému finančnímu úřadu o uskutečnění „soutěže“ na reklamní akci, kde bude na základě účasti na ní po odevzdání  "vstupenky" (bezplatné) se soutěžní otázkou, z těchto vstupenek  vybrána ta, na které bude správná odpověď na položenou soutěžní  otázku a výhrou bude motocykl v hodnotě 209.000,- Kč, když vstupenky budou rozdávány účastníkům akce zdarma, účast na akci bude také  zdarma a možnost zúčastnění se hry o motocykl bude zdarma též a  připadne tomu, kdo zodpoví správně konkrétní otázku (počet prodaných motocyklů v loňském roce) nebo se bude odpovědi blížit nejvíce.

Jedná se v tomto případě o spotřebitelskou loterii, nebo jinou  podobnou hru či soutěž , když zde není zachováno pravidlo § 1 odst.  2 zák. č. 202/1990 Sb. , že loterií nebo jinou podobnou hrou se  rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která  zaplatí vklad (sázku), když zde žádného poplatku za účast v „soutěži “ není.

Odpověď:

Dne 1. března 2012 obdrželo Ministerstvo financí ČR Vaši elektronickou zprávu, jejímž obsahem byla žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon  o informacích“), konkrétně jste žádala o poskytnutí informace, zda je nutné povolení nebo ohlášení konání soutěže na reklamní akci místně příslušnému finančnímu úřadu. Ministerstvo financí Vaši žádost posoudilo a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám sdělujeme následující.

Ve Vaší e-mailové žádosti o poskytnutí informace nekonkretizujete loterii či jinou podobnou hru, na níž se žádost o poskytnutí informace vztahuje. Vámi popsaný případ se týká úpravy spotřebitelských loterií obsažené v ustanovení § 1 (5) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,loterní zákon“). Spotřebitelské loterie jsou dle tohoto ustanovení definovány následujícími znaky:

 1. jedná se o soutěž, anketu nebo jinou akci o cenu
 2. prvek slosování nebo jiného náhodného výběru
 3. podmínka účasti ve formě: 
  1)  zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu nebo uzavření smluvního vztahu, nebo
  2)  účast na propagační či reklamní akci poskytovatele nebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby
 4. výhra, kterou mohou být:
  1)  peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, a  to bez ohledu na jejich hodnotu v peněžním vyjádření
  2)  nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod. – v tomto směru je za spotřebitelskou loterii považována pouze soutěž, anketa nebo jiná akce o ceny, u níž souhrn nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření v jednom kalendářním roce přesáhne hodnotu 200.000,- Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20.000,- Kč

Ustanovení § 1 (5) loterního zákona dále stanoví, že spotřebitelské loterie jsou zakázány.

V tomto případě se jedná o soutěž o cenu ve formě nepeněžité výhry (motocykl v hodnotě 209.000,- Kč), přičemž možnost účasti na soutěži o motocykl je podmíněna účastí na Vámi pořádané reklamní akci. Tímto jsou naplněny znaky dle písm. a), c). Co se týče definičního znaku úpravy spotřebitelských loterií dle písm. b), výhra je vázána na správnou odpověď na soutěžní otázku (počet prodaných motocyklů v loňském roce). V tomto případě není naplněn prvek slosování nebo jiného náhodného výběru, neboť výhra je vázána na objektivně zjistitelnou skutečnost. Případný výherce není vybrán na základě slosování, ani na základě jiného náhodného výběru, ale naopak je vybrán na základě určité skutečnosti, kterou je znalost prodaných motocyklů v loňském roce. Co se týče definičního prvku dle písm. d), výhra v podobě motocyklu v hodnotě 209.000,- Kč přesahuje zákonem stanovenou hranici, tudíž by se v případě naplnění všech zbylých definičních znaků (a, b, c) jednalo o zakázanou spotřebitelskou loterii dle ustanovení § 1 (5), věta třetí loterního zákona.

Vzhledem k Vámi popsané skutkové podstatě v žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme, že dle našeho názoru se ve Vašem případě nejedná o loterii či jinou podobnou hru dle loterního zákona z důvodu nenaplnění prvku náhody ve formě slosování nebo náhodného výběru, tudíž Vámi konaná reklamní akce nepodléhá žádnému povolení nebo ohlášení místně příslušnému finančnímu úřadu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář