CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle jakého zákona či nižšího právního předpisu stát postupuje při uzavírání kupní smlouvy. Kdo je oprávněn za stát smlouvu podepisovat, co tomuto úkonu musí nutně předcházet a konečně - kde všude jsou uloženy stejnopisy smluv - jakým způsobem občan může do originálů nahlížet a jak může získat ověřenou kopii?

Žádám dle zákona hlavní důkaz o převodu majetku na stát (kupující zřejmě Vězeňská služba ČR p r o d á v a j í c í ). Jedná se o budovy a pozemky, které měly sloužit pro umístění vězňů (detenční středisko) - město Vidnava.
Mám zájem vidět kupní smlouvu o tomto právním úkonu státu. Žádám Vás o její naskenování a o informaci, kde všude jsou uloženy stejnopisy této smlouvy.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informace týkající se kupní smlouvy na budovy a pozemky pro detenční středisko Vidnava a žádosti o informace týkající se postupu státu při uzavírání kupní smlouvy sdělujeme, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následující.

Vybrané podmínky pro úplatné nabývání majetku do vlastnictví státu jsou upraveny zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, (konkrétně v jeho § 12) v návaznosti na obecné instituty a postupy občanského zákoníku. Uvedená rámcová Úprava se ovšem uplatní pouze tehdy, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Speciální postupy a podmínky upravuje především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Působnost na Úseku veřejných zakázek, včetně poskytování případných informací týkajících se uvedeného zákona, náleží Ministerstvu pro místní rozvoj.

Ustanovení o způsobu právního jednání státu jsou soustředěna v § 7 zákona č. 219/2000 Sb. Za stát při Úplatném nabývání majetku vždy vystupuje ta organizační složka státu, která majetek potřebuje k plnění svých úkolů. Smlouvu pak podepisuje vedoucí této organizační složky státu nebo jím písemně pověřený jiný vedoucí zaměstnanec. Uzavření kupní smlouvy musí nutně předcházet dohoda o všech náležitostech takové smlouvy v souladu s občanským zákoníkem, včetně ceny, která by v případě, kdy se postupuje podle zákona č. 219/2000 Sb., neměla podle jeho § 12 odst. 4 věta první přesáhnout výši rovnající se ocenění podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

V případě kupní smlouvy týkající se nemovitostí v k. ú. Vidnava vystupovala za stát Vězeňská služba České republiky, tj. organizační složka státu v působnosti Ministerstva spravedlnosti, na které jste se s požadavkem na zaslání kopie smlouvy rovněž obrátila a které Vám kopii kupní smlouvy již poskytlo. Ministerstvo financí stejnopis kupní smlouvy k dispozici nemá a ze zákona č. 219/2000 Sb. ani z jiného právního předpisu neplyne právní důvod pro uložení této smlouvy a smluv jí obdobných u tohoto ministerstva.

K otázce uložení stejnopisů smluv lze proto pouze obecně uvést, že kromě smluvních stran má stejnopis smlouvy k dispozici zejména příslušný katastrální Úřad (podle místa, kde se nemovitost nachází). Nahlížení do katastru nemovitostí je upraveno zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Bližší podmínky jsou uvedeny na úřední desce příslušného katastrálního úřadu a na internetových stránkách Českého Úřadu zeměměřického a katastrálního (http://www.cuzk.cz/ ).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář