CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

  1. Jakou částkou byly vyčísleny škody způsobených povodněmi v ČR v roce 2011. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
  2. Jakou částkou byly hrazeny škody způsobených povodněmi v ČR v roce 2011. Uveďte členění této částky v podrobnosti, která je k dispozici. Uveďte zdrojů plnění této částky v podrobnosti, která je k dispozici.
  3. Jaký byl finanční objem vybraný na základě zavedení tak zvané „povodňové daně“ , resp., snížení odečitatelné položky daňového poplatníka o 100Kč v roce 2011. Jak jsou tyto finanční prostředky účelově vázány. Na jakém účtu jsou tyto prostředky vázány.
  4. Jaký je celkový finanční objem prostředků účelově vázáných pouze hrazení povodňových škod. Na jakém účtu jsou tyto prostředky vázány.

Odpověď:

K bodu  1:
V roce 2011 nebyly v České republice žádné povodně, pouze se odstraňovaly škody způsobené povodněmi v předchozích letech, tj. v roce 2009 a 2010. Zřejmě máte na mysli škody způsobené povodní v srpnu 2010. K řešení odstranění  škod a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v srpnu 2010 přijala vláda dne 29. září 2010   Usnesení  č. 692, kterým schválila podporu v celkové výši 4 mld. Kč, z toho v letech 2011 - 2013 určila prostředky státního rozpočtu ve výši 3,5 mld. Kč.  
 
Pro přesnou specifikaci výše těchto škod a náhrad Vám doporučujeme obrátit se na příslušné resorty - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jejichž materiálech byly požadavky vyčísleny.

K bodu 2:
Údaje o výdajích na odstraňování povodňových škod vynaložených v roce 2011  na konkrétní akce realizované jednotlivými příjemci dotací jsou v tuto chvíli soustřeďovány od jednotlivých kapitol Mimnisterstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí  v rámci přípravy státního závěrečného účtu.

Protože v době přípravy státního rozpočtu na rok 2011 nebylo známo, jak rychle se podaří povodňové škody ze srpna roku 2010 odstranit, je nevyčerpaný zůstatek z roku 2011 využitelný na stejný účel i v letech 2012 a 2013. Tyto škody - podle stupně stavební připravenosti a délky realizace staveb - se budou odstraňovat až do roku 2013. Opoždění realizace je často na straně stavebníků a není ze strany Ministerstva financí ovlivnitelné. Důvodem je např. to, že investiční akce (tj. na stavební povolení) nelze připravit okamžitě, a dále třeba skutečnost, že investoři, kteří měli poškozeno větší množství majetku (např. s.p. Povodí), nejsou schopni kapacitně zajistit realizaci až stovek staveb v jednom roce.

Prostředky převedené z kapitoly „Všeobecná pokladní správa“ do kapitol poskytovatelů (MMR, MZe, MŽP) a v roce 2011 nedočerpané mohou poskytovatelé dotačních prostředků převést jako nároky nespotřebovaných výdajů do následujícího roku; pokud  si jednotlivé kapitoly prostředky z kapitoly VPS v roce 2011 nevyžádali, mohou o ně požádat v roce 2012.

Níže uvedené údaje o poskytnutých částkách jednotlivým kapitolám státního rozpočtu v souvislosti se srpnovými povodněmi roku 2010 jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva financí.

Správce podpory / kapitola Identifikace podpory Podpora v roce 2010 Podpora v roce 2011 Podpora v letech 2012 - 2013 Podpora celkem
MMR Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 249 800 2 120 300 0 2 370 100
MMR Podpora bydlení 75 000 0 0 75 000
MMR Podpora podle nařízení vlády č. 394/2002 Sb. a č. 395/2002 Sb. 23 200 0 0 23 200
MŽP Likvidace škod po živelních pohromách 10 000* 48 050 19 950 78 000
MZe Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací 20 000 94 000 23 700 137 700
MZe Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 70 000 241 000 939 000 1 250 000
MZe Odstranění škod na zemědělském majetku 0 29 000 0 29 000
MPO Program ZÁRUKA pro malé a střední podnikatele 37 000 0 0 37 000
Celkem * MŽP tyto prostředky nevyčerpalo 485 000 2 532 350 982 650 4 000 000

K bodu  3:
V souvislosti se zavedením snížení slevy na poplatníka – tzv. povodňová stokoruna, byly zvýšeny příjmy státního rozpočtu na rok 2011 a současně byla ve výdajích rozočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa zřízena nová položka – „Prostředky na odstranění důsledků povodní a na následnou obnovu“ a to v celkové výši 4 mld. Kč.

K bodu 4:
Usnesením vlády č. 692/2010 k řešení odstranění a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v srpnu 2010 vláda rozhodla o zapojení prostředků státního rozpočtu na roky 2011 až 2013 do celkové výše 3,5 mld. Kč. Prostředky  byly v souladu s Usnesením vlády č. 692/2010 a navazujícími usneseními vlády převáděny do jednotlivých kapitol na účely schvalované vládou na základě žádostí o rozpočtová opatření. Žádosti předkládaly Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. V roce 2011 bylo uvolněno celkem 2,5 mld. Kč. Předpokládá se, že další prostředky do výše uvedené částky budou uvolněny v roce 2012 a v roce 2013.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář