CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám Vás o zaslání seznamu jmen obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (tj. obcí, které k 31. 12. 2010 nabývaly kritických hodnot ukazatele SIMU). Jedná se o 62 obcí podle zprávy Ministerstva financí z 15. října 2011 uveřejněnou pod názvem -  Zadluženost územních rozpočtů v roce 2010 viz internetová stránka - Zadluženost územních rozpočtů v roce 2010

Potřebuji tyto názvy obcí kvůli diplomové práci (tj. pro vědecké účely), která se zabývá zadlužeností obcí a možnosti jejího řešení.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 15. ledna 2012 Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. týkající se poskytnutí seznamu obcí s vyšší mírou rizika hospodaření, tj. obcí, které k 31. 12. 2010 nabývaly kritických hodnot ukazatele S/MU K postupu zpracování údajů o hospodaření jednotlivých obcí a zveřejňování zjištěných výsledků bych Vám chtěl sdělit následující.

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 1395/2008 zpracovalo Ministerstvo financí informaci o výsledcích monitoringu hospodaření obcí za rok 2010. Do kategorie s vyšší mírou rizika byly zařazeny obce, u nichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <O;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25% včetně. Z těchto údajů není možné jednoznačně dovodit, že se jedná o obce se skutečně vysokým rizikem platební neschopnosti. Proto vláda výše uvedeným usnesením uložila ministru financí, aby po vyhodnocení všech podkladů oslovil dopisem obce s vyšší mírou rizika hospodaření a požádal je o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce.

Ministerstvo financí vyhodnotilo veškeré podklady u všech 62 obcí s vyšší mírou rizika hospodaření za rok 2010 a shledalo, že 57 obcí se dostalo do rizika platební neschopnosti pouze dočasně, tj. většinou z důvodu předfinancování projektů podpořených z evropských fondů nebo národních zdrojů. Z tohoto důvodu Ministerstvo financí neposkytuje seznam těchto obcí, neboť by mohlo neoprávněně poškodit ekonomické zájmy a dobré jméno předmětných obcí.

Ministerstvo .financí zveřejnilo jména pouze těch obcí, u kterých přetrvává vysoké riziko platební neschopnosti. Jména obcí jsme Vám poskytli již v naší odpovědi dne 7. listopadu 2011 a jsou zveřejněna také na internetových stránkách Ministerstva .financí - www.mfcr.cz/

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.