CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádáme Vás o zaslání úplného seznamu povolení (vč. změnových), vydaných Ministerstvem financí podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách pro území města Frýdlant nad Ostravicí, u nichž doba platnosti povolení v sobě zahrnuje rok 2010 a další následující roky.

U jednotlivých povolení uveďte číslo jednací, datum vydání, datum nabytí právní moci, druh hry, počet technických herních zařízení s jejich evidenčními čísly, umístění herních zařízení na území města Frýdlant nad Ostravicí (název a adresa provozovny), dobu platnosti povolení, příp. provozovatele hry.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme na základě Vaší žádosti aktuální přehled her povolených Ministerstvem financí na Vašem území. Vzhledem k tomu, že nevedeme kompletní evidenci názvů provozoven, sestava názvy provozoven neobsahuje.

Upozorňujeme, že přehled nemusí ve všech položkách odpovídat skutečnosti, a to z důvodu průběžného zpracování velkého množství neustále se měnících dat na Ministerstvu financí. Doporučujeme Vám proto využít tento přehled pouze jako informaci o subjektech provozujících loterie a jiné podobné hry na území Vaší obce (města), nikoliv však jako závazný podklad pro vyměření místního poplatku.

V této souvislosti nicméně považujeme za potřebné zdůraznit, že podle § l4a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je to poplatník, v tomto případě provozovatel loterií a jiných podobných her, který má ze zákona ohlašovací povinnost a povinnost poskytnout veškerou potřebnou součinnost, včetně např. kopií příslušných povolení. Správce daně by proto měl primárně využít své oprávnění, ale i plnit svoji povinnost ve vztahu k plátci daně, a to včetně případných sankčních opatření. Ministerstvo financí se sice nebrání poskytnutí součinnosti správci daně, jak to ostatně ukládá ustanovení § 57 daňového řádu, tato spolupráce by však měla nastupovat až sekundárně, vyčerpal-li správce daně veškerá oprávnění vůči plátci, avšak nepodařilo se mu odstranit určité
nesrovnalosti a pochybnosti.

Závěrem Vám sdělujeme, že se v případě nezbytné potřeby naší součinnosti můžete obracet na elektronickou adresu Ministerstva financí loterie@mfcr.cz

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář