CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se udělení souhlasu k vydání komunálních dluhopisů městu Liberec VAR/2025 v celkové jmenovité hodnotě 2 mld. dle rozhodnutí MF ČR ze dne 10. 3.2012 č. j. 12/12 428/2012-124.

  1. Kopii návrhu emisních podmínek zaslaného městem Liberec na MF ČR, o kterém hovoří souhlas MF s udělením emise na s. 3 (poř. č. spisu 17, odesláno mezi 9. a 17. 2. 2010),
  2. informaci, které(ým) osobě(ám) adresovalo MF ČR žádost o doplnění seznamu nemovitostí k zástavě ze dne 9. 2. 2010 (společně se žádostí o další doplňující informace),
  3. informaci, zda byl kompletní seznam objektů k uvedené zástavě ministerstvu dodán? Pokud ano, kopii tohoto konečného seznamu.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací, které se týkají vydání souhlasu Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů Statutárního města Liberec, sdělujeme následující.

Veškerá komunikace týkající se doplnění žádosti o vydání souhlasu k vydání komunálních dluhopisů SM Liberec včetně vyžádání seznamu nemovitostí, které měly být v souvislosti s vydáním dluhopisů zatíženy zástavnÍm právem, probíhala s Miroslavem Hubičkou, konzultantem společnosti Facility s.r.o., která byla zmocněna primátorem města Liberce Ing. Jiřím Kittnerem jednat s Ministerstvem financí ve věci souhlasu (v kopii uváděn Ing. Čeněk Svoboda, vedoucí odboru ekonomiky Magistrátu města Liberec).

Podle § 27 odst. 4 zákona o dluhopisech, ve znění platném v době vydání rozhodnutí, Ministerstvo financí souhlas neudělí, dospěje-li k názoru, že ekonomická situace územního samosprávného celku neumožňuje splnění závazků spojených s vydáním komunálních dluhopisů. Jediným důvodem pro neudělení souhlasu tedy mohla být ekonomická situace města neumožňující splnit závazky spojené s vydáním komunálních dluhopisů, přičemž právní úprava nestanovila časovou hranici, ve které musí být tyto závazky splněny. Při udělování souhlasu proto ministerstvo zkoumalo, zda ekonomická situace města umožňuje splnit závazky spojené s vydáním dluhopisů.

Vzhledem k tomu, že k žádosti byly přiloženy podklady neúplné a v některých částech nepřesné, Ministerstvo financí si vyžádalo celou řadu doplňujících informací, kromě jiného též seznam nemovitostí, které mají sloužit jako zajištění emise komunálních dluhopisů. V této souvislosti uvádíme, že podle § 27 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění platném v době vydání rozhodnutí, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 172/2012, a podle vyhlášky č. 408/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva fmancí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti, součástí žádosti nemusel být výčet nemovitostí, kterými chtělo SM Liberec ručit za dluhopisy. Nicméně v rámci posuzování ekonomické situace města se ministerstvo zajímalo orientačně o to, které nemovitosti a v jaké hodnotě by měly být zastaveny. Co se týká nemovitostí, kterými měla být emise dluhopisů zajištěna, tak podle Smlouvy o zabezpečení vydání tuzemské dluhopisové emise mezi SM Liberec a Českou spořitelnou, a.s. měla být emise zajištěna vybraným nemovitým majetkem (obytné domy, byty, pozemky, sportovními areály). Tato smlouva byla v době podání žádosti o udělení souhlasu již uzavřena. Na základě žádosti ministerstva SM Liberec upřesnilo, že se jedná o předběžně zvolený majetek, který byl vybrán z důvodu, že již byl zastaven za existujícími závazky, které měly být refinancovány vydáním dluhopisů, a v případě, že nebude manažerovi emise vyhovovat, bude vybrán majetek jiný. V odůvodnění rozhodnutí je uvedeno: "Komunální dluhopisy SM Liberec budou vydány jako zajištěné s tím, že peněžité závazky emitenta vůči vlastníkům dluhopisů budou zajištěny nemovitým majetkem. Město počítá s tím, že do zajišťovacího fondu pro potřeby emise komunálních dluhopisů bude zahrnut nemovitý majetek SA Liberec a 891 bytových jednotek ve vlastnictví SM Liberec. Tyto nemovitosti byly vybrány z důvodu, že na nich vázne zástavní právo související se závazky města, jejichž refinancování město v současné době řeší. Pokud tomu budou bránit podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, nebo pokud ze strany hlavního manažera emise nebude tento předběžně definovaný majetek zjakéhokoliv důvodu přijatelný pro potřeby zajištění emise, SM Liberec nabídne zajištěníjiným majetkem (aktiva SM Liberec v nemovitostech představují celkem cca 12 mld Kč). Zpředložených materiálů vyplývá, že refinancováním stávajících pohledávek dojde ke změně na straně zástavního věřitele, ale rozsah zastaveného majetku se nezmění... ".

Ministerstvo se tedy zabývalo finanční situací SM Liberec velmi podrobně. Zkoumalo jeho hospodaření v letech 2005 - 2009 a zabývalo se i rozpočtovým výhledem na léta 2011 - 2015.  Na základě předložených podkladů a údajů získaných z vlastního informačmno systému posoudilo současnou ekonomickou situaci SM Liberec a předpokládané dopady emise komunálních dluhopisů ve výši 2 mld. Kč na ekonomickou situaci města a dospělo k závěru, že ekonomická situace města umožňuje dostát závazkům spojeným s vydáním komunálních dluhopisů. Proto předchozí souhlas udělilo s výhradami uvedenými v odůvodnění rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo financí nemá žádný konečný seznam nemovitostí, které měly být v souvislosti s emisí dluhopisů zatíženy zástavním právem. V této souvislosti uvádíme, že podle § 85 písmo a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), nakládání s majetkem obce spadá do samostatné působnosti obce (vyhrazených pravomocí zastupitelstva). Dále podle § 38 odst. 5 zákona o obcích stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.

V příloze posíláme předběžný návrh emisních podmínek, který mělo ministerstvo k dispozici při vydávání souhlasu k vydání komunálních dluhopisů SM Liberec. Upozorňujeme však, že konečnou podobu emisních podmínek schvalovala po vydání předběžného souhlasu Ministerstva financí Česká národní banka. Schválené emisní podmínky nemá ministerstvo k dispozici.

Požadovaný materiál byl poskytnut.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář