CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doplňuji a navazuji na mou "Žádost o poskytnutí informace" ze dne 14.8.2012, č.j. V01/ŽA/120814, která se věcně týkala požadavku o informace k finančním výdajům za správu domén, hostingu, webové prezentace, spisové služby a souvisejících dodavatelských služeb.

V doplněné žádosti ze dne 19.10. 2012, č.j. V01/ŽA/120814 požaduji, dle vložené přílohy, kompletní informace k provozním nákladům jednotlivých odborů úřadu ministerstva, zabývající se informačními technologiemi, komunikacemi, správou dat, spisovou službou atd.

Jak jsem již uvedl v minulosti, důvodem k napsání mé žádosti byly a jsou alarmující nálezy, které vypovídají o dodávaných službách orgánům státní správy, budu-Ii konkrétní, tak záležitost souvisí s nekvalitními smluvními vztahy, podvody, fiktivními zakázkami, ze které se jen inkasuje, předraženými dodávanými službami, vykazováním duplicitních faktur a jejich úhradou.

Aby došlo k eliminaci a úplnému zamezení výše popsaných jevů, doporučuji zavést, v rámci úřadu a jednotlivých odborů, evidenci provozních nákladů, která bude samotným pracovníkům veřejně dostupná proto, aby se mohli aktivně podílet na činnosti a kontrole obecně, neb většina z nich nemá přehled o realitě, přestože jsou za své jednání odpovědní. K evidenci potřebných údajů jsem vypracoval tabulku, do které prosím zaneste mnou požadované informace. Veškeré vložené související údaje se budou vztahovat k dokumentu  (smlouvě, předávacímu protokolu, faktuře) v rámci evidence nákladů. Onen dokument (smlouvu, fakturu) je nutné mít archivován v elektronické podobě. Zobrazení, nebo prezentace dokumentu ( smlouvy, faktury), může být zrealizováno přes webové rozhraní internetovým prohlížečem, v rámci odkazu textu samotného údaje v tabulce " evidence", přičemž dokument bude umístěný na vzdáleném serveru. Kompletní data potom budou on-line k dispozici odpovědným osobám, tzn. ředitelům odborů, ministrovi a předsedovi vlády.

Jednotlivé dokumenty umístěné na serveru (smlouvy, faktury), musí být bezplatně zpřístupněny i veřejnosti. Za zveřejněné údaje a dokumenty nechť kompletně odpovídá ředitel, nebo vedoucí odboru, který sám bude provádět jejich editaci a "nahrání" na server. Tímto způsobem dojde ke zprůhlednění v nakládání s veřejnými finančními prostředky orgánů státní správy.

Součástí tohoto dokumentu je vložená příloha dílčí evidence nákladů, kterou jsem vypracoval pro Úřad vlády a tabulka pro vyplněni a poskytnuti informací.

Odpověď:

na základě vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Vaše čj. V01/ŽA/120814) ze dne 19.10.2012 Vám v návaznosti na předchozí informace (naše čj. MF-84657/2012/10-38 a MF-86735/2012-38) zasílám požadované informace. Přiložené soubory obsahují kompletní výstupní sestavu uhrazených faktur z ekonomického informačního systému Ministerstva financí za správce rozpočtových položek 01 a 24, což jsou správci realizující výdaje na ICT (v exportu jsou kompletní výdaje, tedy kromě provozních i veškeré investiční výdaje na ICT) za rok 2011 a 2012 (do 31.10.2012). K Vámi doporučenému způsobu evidence provozních nákladů sděluji, že tento způsob neodpovídá legislativním požadavkům. Odpovědní zaměstnanci Ministerstva financí mají samozřejmě veškeré podklady dostupné k dispozici v ekonomickém informačním systému Ministerstva financí, který je veden v souladu s platnou legislativou. Pokud jde o zveřejňování smluv a dalších údajů, tak Ministerstvo financí již nyní zveřejňuje informace o veřejných zakázkách (včetně uzavřených smluv) nad rámec legislativních povinností na svých webových stránkách. V současné době též Ministerstvo financí  ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a dalšími rezorty dokončuje přípravu zveřejňování smluv, objednávek a faktur v rámci Portálu veřejné správy, kde budou veřejnosti tyto informace dostupné. Tento projekt bude  v pilotním provozu spuštěn do konce letošního roku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.