CZ EN

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

V roce 2011 jsme upozornovali MMR a dalši organizace na to, že v seznamu přijemců dotací pro OP Doprava (OPD) podle seznamu přijemců dotací zverejneného na MMR za 11/2011 http://www.strukturalni-fondy.cz/  je uvedeno, že je aktivní ("ongoing") projekt  I52 Brno - Rajhrad  I52 a že celková proplacená častka od počátku projektu činí vice nez PUL MILIARDY Kč a to přesto, že tento projekt byl v řízení s Evropskou komisi v roce 2010 shledán jako problémový.

Ministerstvo dopravy shledalo již v únoru 2011 že projekt má být zastaven a nemůže být z fondů EU financován.

Nicméně ani po více než roce je stále půl MILIARDY na MMR vedeno jak PROPLACENÉ a vypadá to, že to nikoho nezajimá a náprava není asi podle některých lidí nutná. Je možné, že by půl MILIARDY nestálo za řeč? V příloze je to doloženo seznamem příjemců dotací z EU  z 4/2012 - viz radek 27394 v tomto souboru, projekt I/52 Brno - Rajhrad.

Jedná se o projekt, který byl šetřen Evropskou Komisí v ramci procedur PILOT. Ve zprávě o realizaci OPD k 31.3.2011 projednávané na Monitorovacim výboru OPD bylo uvedeno:
 
EU Pilot - EK v průběhu roku 2010 zahájila s Českou republikou proceduru EU Pilot na dva projekty OPD. Konkrétně kvůli velkému projektu D8 Lovosice - Řehlovice a malému projektu I/52 Brno – Rajhrad.

- I/52
Finální odpověď České republiky na otázky EK k projektu I/52 Brno – Rajhrad položené v rámci procedury EU Pilot byla do EK odeslána prostřednictvím MZV dne 14.10.2010. 
 
V témže dokumentu je uvedeno:
 
25. 2. 2011 byla žadatelem stažena jedna projektová žádost (Silnice I/52 Brno – Rajhrad) o celkovém objemu způsobilých výdajů 793,6 mil.Kč. (32,5 mil. €).  Je tedy rozporem, že v seznamu příjemců dotací je ještě po 10 měsících uvaden tento projekt jako "ongoing" s proplacenou více než půlmiliardou dotací. 
 

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 2. 6. 2012 elektronickou cestou Vaše podání, které jste označili jako: PUL MILIARDY nikoho nezajímá? - skandály s OP Doprava - kauza 152 Brno _ Rajhrad - Podnět k šetření a žádost o informace dle zákona 106/99. V podání m.j. uvádíte, že podání je podnětem k šetření nesrovnalosti a pochybení nakládání s evropskými fondy a že požadujete výsledek šetření do 30 dnů a že současně požadujete zaslání všech požadovaných informací (které v podání nespecifikujete) podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. do 15 dnů.

Sdělujeme Vám, že na základě Vaši dřívější žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (podané dne 13. 7. 2009), Kabinet ministra financí přílohou dopisu ze dne 28. července 2009 č. j. 10/59244/2009/2485 IK Vám zaslal požadované informace. Eventuálními novými informacemi, které by měly souvislost s Vašimi podáními, Ministerstvo financí nedisponuje.

Pokud jde o požadované informace týkající se šetření, které provedla Evropská komise v roce 2010 v České republice pod označením Pilot, sdělujeme Vám, že zmíněnými informacemi Evropské komise Ministerstvo financí nedisponuje a o takové informace můžete požádat Evropskou komisi nebo příslušné auditované subjekty.

Pokud jde o Vámi zmiňované PUL MILIARDĚ bylo zjištěno, že tato částka (původně proplacena) již byla vrácena a nedopatření tkví pouze v nedostatečně operativním zpracování statistických údajů. Pro účel nápravy v tomto aspektu zasíláme Vaše podání na vědomí též Národnímu orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. V tomto aspektu Vám děkujeme za upozornění.

Považujeme za potřebné zdůraznit, že v ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (které též definuje náležitosti podání) je m.j. uvedeno, že podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný.

V kontextu s výše uvedeným a s ohledem na skutečnost, že obsah tvrzení a požadavků uvedených ve Vašem předmětném podání se vztahuje k operačnímu programu Doprava, který spadá do řídící působnosti příslušného řídícího orgánu, kterým v daném případě ie Odbor fondů EU Ministerstva dopravy ČR se sídlem na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, tímto Vás v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 500/2004 Sb., uvědomujeme o tom, že postupujeme Vaše podání k prošetření, k přímému vyřízení a k informování Vás a Auditního orgánu - Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí o výsledku.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář