Novinky

2022

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2022.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáme Vás tímto ve smyslu ustanovení § 13 a § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí následujících informací:

 1. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 9 zák. č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Pandemický zákon“) v souvislosti s usneseními vlády či opatřeními jiných orgánů veřejné moci přijatými za účelem zabránění či zmírnění pandemie koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“);
 2. Kolika subjektům (právnickým osobám a fyzickým osobám) Ministerstvo financí přiznalo a vyplatilo náhradu škody ve smyslu ustanovení § 36 zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění (dále jen „Krizový zákon“) v souvislosti s Krizovými opatřeními;
 3. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 9 Pandemického zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 4. Jaká celková částka byla Ministerstvem financí na náhradě škody ve smyslu ustanovení § 36 Krizového zákona v souvislosti s Krizovými opatřeními přiznána a vyplacena všem právnickým a fyzickým osobám;
 5. Kolik je od 27. 2. 2021 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 9 Pandemického zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory PZ“);
 6. Kolik je od 1. 3. 2020 vedeno proti České republice řízení o náhradu škody dle § 36 Krizového zákona z důvodu vydaných Krizových opatření (dále jen „Spory KZ“);
 7. Kolik Sporů PZ je pravomocně skončeno;
 8. Kolik Sporů KZ je pravomocně skončeno;
 9. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech PZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 10. Jakým výsledkem skončila řízení o Sporech KZ u soudu prvního stupně a jaká je spisová značka takových řízení;
 11. Uzavřela Česká republika od 27. 2. 2021 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 9 Pandemického zákona;
 12. Uzavřela Česká republika od 1. 3. 2020 nějaké dohody o náhradě vzniklé škody způsobené Krizovými opatřeními ve smyslu § 36 Krizového zákona;

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí veškeré písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak Ministerstva financí České republiky, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení ministerstva financí ČR o pozemcích: 

 • Praha – pozemek p.č. 4071/1, k.ú. Vinohrady 
 • Praha – pozemky p.č. 694/1, p.č. 694/2, 700/120, k.ú. Michle 
 • Praha – pozemek p.č. 1502/166, k.ú. Řepy 
 • Brno – p.č. 3754/22, 3754/24, 3756, 3754/12, k.ú. Královo pole 

v souvislosti s jejich prodejem z majetku státu (ministerstva obrany ČR) do soukromého vlastnictví. 

Zejména: 

 1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod. 
 2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou. 
 3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku. 
 4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Seznam projektů holdingu Agrofert, které nebyly od počátku zahájení auditu střetu zájmů/ohlášení auditu ze strany EK na přelomu let 2018 a 2019 předloženy EK k certifikaci ve formátu název - evidenční číslo - celková výše dotace - příspěvek EU - příspěvek ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

dovoluji si požádat o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též "InfZ"), kolik peněžních prostředků bylo přijato v jednotlivých měsících let 2020, 2021 a 2022 (pokud je to možné, tak včetně prosince 2022 ke dni sestavení odpovědi) na účet rezervního fondu Ministerstva financí číslo 123-3328001/0710, na který je možno zasílat dary na snížení státního dluhu ČR. Případně prosím o odkázání na již zveřejněnou informaci ve smyslu § 6 InfZ, pokud takováto zveřejněná informace existuje.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně všech smluv týkajících se realizace opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, které jste vy, Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 10 Praha, IČO: 000 06 947 („Vy“), uzavřeli se společností GEOSAN GROUP a.s. (nyní pod názvem DOB CONSTRUCTION a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 71 464, zapsanou v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 („Smlouvy“ a „DOB CONSTRUCTION“)...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a to ohledně smlouvy o dílo uzavřené dne 7.6.2011 v souvislosti s provedením stavebních prací při sanaci ekologických škod týkající se sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV CHOPAV Kvartér řeky Moravy, kterou jste vy, Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, 118 10 Praha 1 („Vy“), uzavřeli se společností GEOSAN GROUP a.s. (nyní pod názvem DOB CONSTRUCTION a.s.), se sídlem U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 256 71 464, zapsanou v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 („Smlouva“ a „DOB CONSTRUCTION“)...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám o informace pro svou potřebu o platech a jiných výhodách a některých dalších záležitostech uvedených níže zaměstnanců Ministerstva financí, zejména odboru 39 Správní činnost (dále jen „zaměstnanci“), a to:

 1. Kolik činí od ledna 2019 včetně do současnosti příspěvek Ministerstva financí jako zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců?
 2. V jaké hodnotě dostávají zaměstnanci stravenky a kolik z této ceny stravenky činípříspěvek Ministerstva financí jako zaměstnavatele od ledna 2019 včetně do současnosti?
 3. Jaké další výhody (i nefinančního charakteru) mohou zaměstnanci od Ministerstva financí coby zaměstnavatele čerpat např. z Fondu kulturních a sociálních potřeb, na základě kolektivních smluv atd. od ledna 2019 včetně do současnosti?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V rámci naší činnosti jsme získali informace, že na základě pravomocného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.9.2022 č.j. 71 Co 140/2022-82 byla Česká republika - Ministerstvo financí, zavázána k náhradě škody dle zákona č. 82/1998 Sb. v celkové výši 13.633,-Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,25% ročně od 27.7.2021 do zaplacení. Vaše ministerstvo tuto částku uhradilo. Pro úplnost uvádíme, že v řízení jménem České republiky vystupovalo Generální ředitelství cel, které věc vyřizovalo pod sp. zn. 43610-2/2021-900000-032.

Dle § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., platí, že nahradil-li stát škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu na úředních osobách a na územních celcích v přenesené působnosti, pokud škodu způsobily.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi tímto žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací:

Uplatnila Česká republika jednajícím Ministerstvem financí nárok na regresní úhradu ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., případně pokud tak ještě neučinila, kdy takto hodlá učinit?

V případě, že Česká republika již o regresní úhradu požádala nebo tak hodlá učinit, uveďte prosím, vůči jaké úřední osobě takto učinila nebo hodlá učinit a v jaké výši o regresní úhradu požádala nebo bude žádat.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ministr financí Zbyněk Stanjura v pořadu České televize Otázky Václava Moravce dne 30. 1. 2022 uvedl, že ministerstvo financí má v Ostravě detašované pracoviště, kde on osobně pracuje, Žádám o sdělení adresy tohoto pracoviště a jak je personálně vybaveno (kolik pracovníků ministerstva financí v něm pracuje).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

rád bych požádal dle zákona o svobodném přístupu k informacím o přehled změn ve statutárních orgánech společností, kde vykonává stát prostřednictvím ministerstva financí akcionářská práva od 17.12. 2021 do 1.12.2022.

Prosím uveďte vždy: název společnosti, jméno osoby, její funkci v představenstvu či dozorčí radě, datum ukončení funkce, jméno nově jmenované osoby na uvolněný post a datum, odkdy funkci zastává.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás jako Ministerstvo Financí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych vás požádal o seznam všech daňových výjimek a zvýhodnění v Českém prostředí.

Mnohokrát vám děkuji za poskytnutí těchto informací. V případě že poskytnutí některých těchto informací není možné nebo by pro vás představovalo přílišnou administrativní zátěž, rád se s vámi domluvím na úpravě mé žádosti.

Zároveň jsem si vědom, že odpověď na moji otázku silně souvisí s definicí daňové výjimky. Můj dotaz směřuje nejen na daňové výjimky které jsou jako takové definované, ale také systémová snížení sazeb a jiná zvýhodnění, které byť nejsou definovány jako daňové výjimky v praxi zvýhodňují určitý segment, skupinu lidí či produktů. Pokud nejste kapacitně schopni dohledat všechny tyto případy, prosím uveďte alespoň krátký komentář k vaší odpovědi kterých výjimek se vámi dohledané informace týkají či netýkají.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den, žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací za období 01.01.2021 – 13.11.2022 (současnost):

 • Počet žádostí o odškodnění ve spojitosti s pandemickými opatřeními
 • Celkový objem nároků v Kč
 • Počet žádostí, kterým bylo vyhověno + celkový objem uznaných nároků v Kč
 • Počet žádostí, kterým nebylo vyhověno (kategorizace procesní chyby, formální chyby, zamítnutí - není nárok)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„… se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 3. (třetí) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Jsem řadový občan a mám žadost o informaci.

Kolik si Česká republika pujčila nebo vzala finanční uvěr za tento rok teda rok 2022 který šel do statní pokladny. Děkuji za info.

Na portálu MF vidím přijmy a vydaje státu a Saldo. Nikde jsem nedohledal pujčky státu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V průběhu roku 2022 došlo ze strany ministerstva financí k zajištění převodu finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství, v celkové výši 5 000 000 Kč.

Finanční prostředky jsou určeny jako dotace na laboratorní vyšetření metodou celogenomové sekvenace při plnění úkolů spojených v rámci surveillance SARSCoV-2. Prostředky jsou určeny pro Státní veterinární ústav Praha (SVÚ Praha). IČO: 00019305.

Dotaz:
K jakému dni byly uvedené veřejné účelové finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč převedeny z účtu MF na účet ministerstva zemědělství?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„kompletní zadávací dokumentace (včetně všech příloh a vysvětlení) a úplné znění smluv (včetně příloh) s vybranými dodavateli, a to pro všechny veřejné zakázky vypsané a vysoutěžené Ministerstvem financí České republiky v oblasti sanací ekologických zátěží či svozu, ukládání a likvidace odpadu (komunálního, nebezpečného i ostatního) v období let 2014 až 2020. Poptávané informace bohužel nejsou v plném rozsahu dostupné z veřejně přístupných datových zdrojů“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si požádat o tyto informace:

Jak bylo ze strany manažerů/nadřízených zaměstnanců vyhodnoceno chování správce/správců twitterového účtu Ministerstva financí ("ministerstvo"), konkrétně směřuje dotaz na reakci viz obrázek níže z 15.10.2022?

Bylo toto chování/jednání s dotčeným správcem twitterového účtu (autorem příspěvku) ministerstva řešeno? Popřípadě jak?

Byla dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělena formální či jiná výtka?

Byl dotčenému správci twitterového účtu ministerstva udělen formální či jiná postih?

Jak prosím byla tato reakce ministerstva interně vyhodnocena?

Šlo prosím z pohledu ministerstva o adekvátní a/nebo věcnou reakci ústředního orgánu státní správy?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si tímto dovoluji požádat Ministerstvo financí ČR, o poskytnutí aktuální informace o pohledávkách za státem Libye.

Žádám o poskytnutí informace

 1. zda existuje pohledávka za státem Libye
 2. jaká je aktuální výše této pohledávky
 3. jaká je struktura této pohledávky
 4. zda je tato pohledávka uznaná státem Libye

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Poskytnutí informace, a sice uvedení výše rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR v korunách českých od roku 2010 do roku 2022, a to prosím pro každý rok.
 2. Poskytnutí informace, a sice detailního rozepsání rozpočtové kapitoly vězeňství/vězeňská služba ČR pro rok 2021, aby tak bylo lze zjistit, kolik financí zde na platy, energie, stravu vězňů, atd. Žadatel nemůže pochopit, za co si VS ČR účtuje 1841,- Kč za vězně na den, jelikož realita života za mřížemi tomu absolutně nedopovídá, viz infz sdělení GŘ VS ČR č.j. VS-75129-2/čj-2022-800040-INFZ z 19. 4. 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

 • týkajících se rozhodnutí soudů všech stupňů vydaných v rámci řízení, v nichž Dotčený orgán, resp. Česká republika – Ministerstvo financí, vystupoval na pozici účastníka řízení a která se týkala nároku Dotčeného orgánu na zaplacení smluvní pokuty a jeho případné kompenzace za užití právního institutu započtení pohledávky; prosím o zaslání veškerých rozhodnutí soudů v anonymizované podobě, která se týkají výše uvedeného předmětu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Rád bych vás totuo cestou zdvořile požádal podle zákona č. 106/1999 Sb. o zpřístupnění jmeného seznamu všech řídících pracovníků vaší organizace/ministerstva, kteří vykonávají svoji funkci na níže uvedených pozicích:

 1. náměstek ministra,
 2. náměstek pro řízení sekce (a to i s uvedením názvu sekce)
 3. náměstek člena vlády
 4. ředitel odboru, a to i s uvedením názvu odboru, za který odpovídá,
 5. vedoucí oddělení, a to i s uvedením názvu oddělení, za které odpovídá,
 6. jiný řídící zaměstnanec s uvedením pozice v rámci struktury organizace/ministerstva (pokud existuje, pokud neexistuje, budu rád za informaci, že jiný řídící zaměstnanec není zařazený v organizační struktuře).

Současně si dovolím požádat i informace tak, aby ze jmenných seznamů bylo zřejmé, kteří zaměstnanci vykonávali funkci k níže uvedenému datu:

 1. k 1. 1. 2017 a 1. 7. 2017,
 2. k 1. 1. 2018 a 1. 7. 2018,
 3. k 1. 1. 2019 a 1. 7. 2019,
 4. k 1.1. 2020 a 1.7. 2020,
 5. k 1.1. 2021 a 1.7. 2021,
 6. k 1.1. 2022 a 1.7. 2022“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovoluji si touto cestou požádat vaše ministerstvo o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na tyto otázky:

 1. Kolik zaměstnanců k 26. 9. 2022 má vaše ministerstvo?
 2. Kolik zaměstnanců vašeho ministerstva pracuje k 26. 9. na zkrácený pracovní poměr?
 3. Kolik zaměstnanců vašeho ministerstva má možnost pracovat z domova?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Kolik zaměstnaneckých míst bylo ve vašem úřadě zrušeno od 17. prosince 2021 do současné doby? (Prosím o konkrétní seznam, jaká místa byla zrušena?)

Kolik zaměstnaneckých míst bylo naopak od 17. prosince do současné doby zřízeno? (Prosím o konkrétní seznam, jaká místa byla zřízena?)

Kolik zaměstnanců celkem měl váš úřad k 17. prosinci 2021?

Kolik zaměstnanců celkem má váš úřad dnes?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

S odkazem na platná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následující informace:

 1. Od 1.9.2022 došlo k navýšení platových tarifů o 10 % dle Nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Žádám Vás tímto o informaci, zda byl ve Vašem úřadu navýšen o rozpočet na platy o patřičný finanční obnos, tj. 10 % platového tarifu?
 2. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10 %, pak se dále ptám, o kolik procent byl rozpočet určený na platy navýšen? Jakým způsobem zajistíte v rozpočtu chybějící částku, aby bylo možné zachovat stávající výši kvartálních odměn? V opačném případě by došlo k situaci, kdy zaměstnancům by reálně plat zvýšen nebyl, když to, co dostanou přidáno v tarifní složce platu, by jim bylo odňato např. z kvartálních odměn.
 3. Pokud nedošlo k navýšení dle dotazu č. 1) o 10%, pak se dále ptám, jaké konkrétní kroky Váš úřad provedl proto, aby zajistil navýšení svého rozpočtu na platy, aby zaměstnanci úřadu mohli dostat reálně přidáno.
 4. Kterým zaměstnavatelům (tj. organizačním složky státu, státní fondy atp.), u nichž pracují státní zaměstnanci, kterých se týkalo zvýšení platových tarifů, byl navýšen ze strany ČR rozpočet určený na platy jejich zaměstnanců? Byl jejich rozpočet navýšen o částku představující 10 % platových tarifů? Pokud nikoli, tak prosím uveďte procentuální částku (např. nedošlo k navýšení o 10 % platových tarifů, ale pouze o xy %) o kolik byl rozpočet na platy navýšen a odůvodnění (informaci) jak zaměstnavatelé budou moci vyplácet platy ve stávající výši navýšené o 10 % tarifní složky, při adekvátně zvýšeném rozpočtu na platy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Jaké společnosti Vám nyní poskytují komplexní úklidové služby vč. dodávek hygienického materiálu v níže uvedených objektech?
  Letenská 593/9, Letenská 525/15
  Cihelná 548/4
  Legerova 1581/69
  Voctářova 2145/9 a 11.
 • Jaký je rozsah těchto služeb?
 • Jaká je aktuální cena poskytovatelů výše uvedených služeb?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o informaci, zda od příštího roku podnikatel, kterému vzniká povinnost evidovat tržby podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, bude po uplynutí lhůty obsažené v § 1 odst. 2 zákona č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, tj. od 01.01.2023, opětovně povinen evidovat tržby ve smyslu výše citovaného zákona“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Kopie komunikace, která proběhla mezi ministerstvem financí/ministerstvem životního prostředí a Evropskou komisí kvůli aplikaci článku 61 Finančního nařízení. Dotaz ministerstva financí a ministerstva životního prostřední byl odeslán dne 31. 5. 2022, odpověď měla být doručena v průběhu srpna.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o informace týkající se náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Prosím Vás o zodpovězení následujících dotazů:

 1. Jaká byla celková výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2021 po jednotlivých letech?
 2. Jaká byla výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2010 až 2021 u jednotlivých druhů živočichů po jednotlivých letech?
 3. Jaká je dosavadní výše vyplacených náhrad škod podle zákona č. 115/2000 Sb. za rok 2022?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dle Zákona č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření paragraf 18 odst. (7) mají penzijní společnosti povinnost vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní podporu.

Žádám o informaci, v jaké hodnotě byly tyto vratky penzijních společností vráceny státu, prosím o informaci ve formě, kterou má ministerstvo k dispozici.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto bych chtěla zdvořile požádat Dotčený orgán o poskytnutí informací ve smyslu InfZ vztahujících se zejména k doručování zásilek a provozu podatelny Dotčeného orgánu. Na základě této žádosti s odkazem na § 13 InfZ prosím o poskytnutí následujících informací:

 1. Jak byla reálně pro doručování zásilek otevřena podatelna Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020;
 2. Zda a případně i jak byl omezen provoz podatelny Dotčeného orgánu v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 vnitřním předpisem Dotčeného orgánu či obecně závazným předpisem;
 3. Zaslání veškerých předpisů dle předchozího bodu, pokud byly vydány;
 4. Jakým způsobem Dotčený orgán zajišťoval v období od 23.3.2020 do 1.4.2020 doručování poštovních zásilek, zejména, zda byly doručovány poštovním doručovatelem přímo do budovy sídla Dotčeného orgánu a případně s jakou frekvencí.
 5. Zda má Dotčený orgán zřízen P.O.BOX, nebo zda zajišťuje vyzvedávání pošty Dotčený orgán přímo v provozovně České pošty, s.p., s případnou specifikací provozovny České pošty, s.p.
 6. Jaká byla v období 23.3.2020 – 1.4.2020 v rámci Dotčeného orgánu pravidla pro doručování zásilek prostřednictvím České pošty, s.p., a pokud byla pro některou z variant doručování sjednána odnáška, s jakou frekvencí a s jakým obvyklým prodlením oproti termínu doručení v daném období docházelo k vyzvedávání pošty.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za 2. čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace. V reakci na zprávu NKÚ Účtenkovce jste uvedli, že "dopady ÚL MF řádně vyhodnotilo a kompletní vyhodnocení včetně použité metodiky bylo na vyžádání NKÚ poskytnuto." Žádám o zaslání zmíněného kompletního vyhodnocení včetně použité metodiky.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„... se na Vás obracím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDHH“).

Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění přehledu vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu ZDHH za 2. (druhé) čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tímto žádám dle výše uvedeného zákona o sdělení následujících informací:

 • Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu. V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.
 • Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky. V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Při čtení konsolidovaného znění Národního plánu obnovy jsem se dozvěděla, že měla být vytvořena auditní strategie pro výkon auditní činnosti. V plánu se uvádí, že by strategie měla popisovat například výběr vzorku, jeho velikost, či využívané auditní postupy. Tuto strategii, stejně tak jako detailní výsledky a záznamy z již proběhlých auditů, se mi však nepodařilo nikde dohledat. Ráda bych tedy uplatnila své právo na informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a požádala Vás o auditní strategii zmiňovanou v Národním plánu obnovy, a o detailní popis výsledků a postupů pro všechny již proběhlé audity.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • Zavedlo vaše Ministerstvo opatření požadovaná směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie? Pokud ano, k jakému datu?
 • Pokud ano, jaká konkrétní opatření byla přijata vašim Ministerstvem a jak konkrétně funguje Váš vnitřní oznamovací systém (zejména způsoby oznamování, způsob další komunikace s oznamovatelem, zavedená softwarová řešení)?
 • Jakým způsobem zajišťujete anonymitu oznamovatele (whistleblowera) dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937?
 • Řešíte zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 v rámci kapacity vlastních zaměstnanců a pracovníků, nebo jste na tuto činnost najali další (nové) zaměstnance či externí společnost?
 • Kolik zaměstnanců se činnosti související s dodržováním směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 zabývá a kolik hodin měsíčně touto činností stráví?
 • Jaké byly vaše náklady na zavedení opatření dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937? Jaké jsou měsíční náklady na fungování vnitřního oznamovacího systému dle této směrnice?
 • Kolik podnětů jste již v rámci vnitřního oznamovacího systému dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 obdrželi? Byly všechny tyto podněty vyřešeny ke spokojenosti oznamovatelů? Máte informaci o tom, že by se někdo z oznamovatelů následně ještě obrátil na Ministerstvo spravedlnosti v rámci oznamovacího systému pro oznamovatele protiprávního jednání určeného veřejnosti?
 • Kolik oznámení bylo podáno na vašem Ministerstvu dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu? Kolik z nich bylo vyhodnoceno jako odůvodněných (tj. bylo navrženo opatření k nápravě)? V kolika případech bylo opatření k nápravě učiněno (realizováno)? Kolik bylo podáno trestních oznámení v návaznosti na informace obsažené v oznámeních? Prosíme o přehled oznámení za jednotlivé roky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych Vás, tedy ministerstvo financí, touto cestou požádal ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informací o sdělení:

 • v kolika případech a kdy Alena Schillerová jako ministryně zrušila rozhodnutí ministerstva o zařazení webové stránky na seznam nepovolených internetových her dle ust. § 84 odst. 4 zákona o hazardních hrách,
 • kterých webových stránek (adres) se rozhodnutí týkalo,
 • kopii těchto rozhodnutí ministryně a zároveň i všech dalších rozhodnutí v těchto věcech.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí: rozhodnutí Vašeho ministerstva, kterým se stanovuje rozsah a podmínky, na základě kterých může obec (Hlavní město Praha) stanovovat maximální ceny podle § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ: Vyplatil váš resort za I. pololetí 2022 odměny náměstků a ředitelům odborů? V případě, že ano, můžete říct komu a jaké odměny byly vyplaceny a za co konkrétně?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. Kopii zprávy o auditu systému OPZ2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Zaměstnanost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 2. Kopii zprávy o auditu systému OPŽP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Životní prostředí), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 3. Kopii zprávy o auditu systému OPVVV2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 4. Kopii zprávy o auditu systému OPD2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Doprava), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.
 5. Kopii zprávy o auditu systému IROP2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Integrovaný regionální operační program), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

 • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X"  za období 2. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
  1. identifikace reportující organizace (IČO, název), 
  2. číslo aktiva/pasiva,
  3. partner (ičo, název),
  4. identifikátory zakázky (profil, etrziste, vestnik),
  5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
  6. rok.

Žádám o poskytnutí elektronicky ve vhodném strojově čitelném formátu (např. csv).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Prosím o poskytnutí následujících dokumentů, jež souvisí s poskytnutím úvěru společnosti ČEZ a.s. ze strany České republiky (viz https://domaci.hn.cz/c1-67091660-stat-pujci-energeticke-firme-cez-v-prepoctu-az-74-miliard-korun):

 • schéma poskytování úvěrů k odvrácení škod v národním hospodářství ve smyslu ustanovení § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), výrobcům působícím na trhu s energiemi, obsažené v části III materiálu čj. 801/22 (jež bylo schváleno vládou usnesením vlády č. 586, ze dne 29. června 2022)
 • usnesení vlády č. 586 ze dne 29. června 2022
 • sdělení Komise - Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (2022/C 131 1/01)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie informací o přijetí opatření k odstranění nedostatků, případně o přijetí preventivních opatření za účelem zamezení opakování výskytu zjištěných nedostatků dle Vinařským fondem dle § 12 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, uvedených v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu Ministerstvem financí z 13.5.2021 č.j. MF-2331/2021/1707-10.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracíme se na Vás jakožto na odborníky, kteří spolupracují a účastní se projednávání legislativních návrhů v oblasti daně z příjmů právnických osob se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k aplikaci pravidel nízké kapitalizace po implementaci IFRS pro investiční fondy..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás prosím o poskytnutí stručné informace, zdali má Ministerstvo financí dostupný nějaký odhad ohledně dopadu kryptoměn na státní rozpočet, resp. do oblasti příjmů SR mezi lety 2018-2021“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádám vás o zaslání informací týkajících se státního dluhu.

Konkrétně bychom žádali tyto informace:

 1. Jaká je aktuální výše státního dluhu
 2. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vydané dluhopisy
 3. Jaká část z tohoto dluhu připadá na vystavené směnky
 4. Jaká část z tohoto dluhu připadá na úvěry a půjčky
 5. Jaká část z tohoto dluhu připadá na možné plnění ze záruk
 6. Jaká byla výše nákladů dluhové služby v roce 2021“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů: ...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovolili bychom si Vás touto cestou požádat o poskytnutí informace, zdali bylo zahájeno soudní řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha ze dne 4. dubna 2022, sp. zn. SPU 062623/2022 (PÚ 263/91), č.j. SPU 116342/2022/JEH, v řízení o uplatnění práva na vydání nemovitosti podle § 6 ve spojení s §9 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „Rozhodnutí“), jehož jste byli účastníkem.

O informaci žádáme z důvodu právního auditu. Jedná se o urgentní věc a byli bychom Vám velmi zavázáni za včasné vyřízení naší žádosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o zaslání kopie úvěrové smlouvy podepsané mezi MF a společností ČEZ na částku až tři miliardy eur. Dle informací z tisku byla tato smlouva podepsána začátkem července 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

have learned that shortly after rendering its April 29, 2021 award on liability, the arbitration tribunal in the Fynerdale v. Czech Republic case (PCA Case No. 1028-18) issued its final award on costs. Pursuant to Act No. 106/1999 Coll. on access to information, can you please send me a copy of this cost award?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na webových stránkách MF ČR je uveden seznam pověřených osob dle § 110 zákona o hazardních hrách, aktualizovaný dne 21.4.2022. Dovoluji si požádat o informaci, jaké byly pověřené osoby dle ust. § 110 zákona o hazardních hrách k 14.6.2017? V návaznosti na uvedené zdvořile žádám o poskytnutí seznamu pověřených osob k 14.6.2017.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„I have learned that shortly after rendering its April 29, 2021 award on liability, the arbitration tribunal in the Fynerdale v. Czech Republic case (PCA Case No. 1028-18) issued its final award on costs. Pursuant to Act No. 106/1999 Coll. on access to information, can you please send me a copy of this cost award?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění aktuálního počtu zapsaných osob do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách dle § 16 a násl. ZHH s uvedením, kolik osob bylo zapsáno na vlastní žádost dle § 16b ZHH a kolik osob bylo zapsáno z úřední povinnosti dle § 16a ZHH.

U osob zapsaných z úřední povinnosti žádáme dále o uvedení počtů osob zapsaných z jednotlivých důvodů uvedených v § 16a odst. 1 písm. a) až e) ZHH, tedy kolik osob bylo zapsáno na základě pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, kolik pro zjištění úpadku atd.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. (…)

Konkrétně vás žádám o poskytnutí:

 1. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v první instanci, a na základě kterých rozhodlo o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2020 v druhé instanci, a na základě kterých rozhodlo o rozkladu proti prvoinstančnímu rozhodnutí o spáchání přestupku podle ustanovení § 123 odst. 1 písm. b) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Žádám pouze o taková správní rozhodnutí, která se týkají internetových her ve smyslu ustanovení § 73 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Sdělení, která z takových správních rozhodnutí uvedených pod 2. bodem byla či v současné době jsou předmětem přezkumu v rámci soudního řízení správního, a poskytnutí příslušných spisových značek.

Žádám o poskytnutí informací v elektronické formě na tuto e-mailovou adresu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„V souvislosti s přezkoumáním hospodaření Středočeského kraje za rok 2021 žádám
o poskytnutí informací:

 1. Protokol o kontrole , postačí pouze část týkající se nevymáhání škod způsobených zaměstnanci (náklady řízení 3000,-, 5000,-, náklady exekuce).
 2. Způsob vypořádání protiprávního hospodaření k bodu 1.
 3. Kopie dokladů prokazujících uhrazení škod zaměstnanci (platový výměr – srážka z platu).
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Středočeského kraje za rok 2021. (nebo odkaz na web).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto se obracím na Ministerstvo financí České republiky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací. 

Konkrétně vás žádám o poskytnutí všech pravomocných správních rozhodnutí, které vydalo Ministerstvo financí České republiky od 1. ledna 2017, a na základě kterých došlo k zápisu údajů na seznam nepovolených internetových her ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb. žádám tímto Ministerstvo financí ČR o poskytnutí následujících informací:

 • údaje poskytnuté do státní pokladny formou ročních výkazů "PAP - část X" za období 1. čtvrtletí roku 2022, a to pro každou organizaci, která výkaz odevzdala, v následujícím členění:
 1. identifikace reportující organizace (IČO, název),
 2. číslo aktiva/pasiva,
 3. partner (ičo, název),
 4. identifikátory zakázky (profil, etrziste, vestnik),
 5. účetní údaje (počáteční stav, konečný stav, má dáti, dal),
 6. rok.

Žádám o poskytnutí elektronicky ve vhodném strojově čitelném formátu (např. csv).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podávám dotaz podle zákona 106/1999Sb. v následujícím znění- kolik zaměstnanců Ministerstva financí pracovalo na resortu před rokem 1989 a pracuje na něm do současné doby. S ohledem na ochranu osobnosti stačí sdělit počet takových osob.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si touto cestou vznést otázku týkající se prominutí daně z přidané hodnoty z odebrané elektrické energie spotřebitelem za měsíce listopad a prosinec loňského roku dle rozhodnutí ze dne 20. října 2021 č. j. MF-30457/2021/3901-2. Protože jsme spadli do režimu DPI po "krachu" společnosti Bohemia Energy a.s., kterým je (byla) společnost E.ON s.r.o. pro Jihomoravský kraj, obdrželi jsme (bez jakéhokoliv včasného upozornění na dodávky el. energie touto společností za velmi vysoké ceny v únoru 2022 fakturu na téměř 60.000 Kč s tím, že jsme ji měli uhradit do 14-ti dnů.

Podali jsme proti vyúčtování námitky, které dosud nejsou dořešeny, nicméně uvedené společnost odmítá snížit fakturu o částku sníženou o prominuté DPH, která odpovídá spotřebovanému množství el. energie v roce 2020 za uvedené osvobozené období s tím, že prý žádné takové osvobození neplatí, že platí pouze osvobození DPH ze záloh, které nám jednostranně napočítali ve výši 4.700 Kč za měsíce listopad a prosinec 2021, i když věděli, neboť jsme do roku 2015 byli jejich zákazníky, že užíváme elektrickou energii k vytápění ještě z let devadesátých, kdy zde byla vládní podpora pro jejich pořizování.

Proto si touto cestou dovoluji položit otázku, zda-li je pravda, že osvobození od DPH se netýká z realizované (uskutečněné) dodávky el. energie, nýbrž jen z uhrazených záloh, když prý rozhodná je pouze faktura, kterou zaslali v únoru 2022.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace:

 1. Celé finální znění auditu Ministerstva financí ohledně fungování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Kontrola měla probíhat od loňského podzimu do letošního února, uzavřená měla být letos v květnu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem žádosti jsou výsledky kontroly ministerstva financí vůči Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT – příspěvková organizace ministerstva školství), zadané v roce 2020. Jedná se o výsledky kontroly, které obdrželo ministerstvo školství minulý týden.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracím se na Vás se žádostí o sdělění nákladů, které budou spojeny s níže uvedeným Vaším nařízením. Podle toho, co jste uvedl, nepřinese tento přezkum žádné úspory, pouze náklady na práci úředníků vašeho ministerstva. Jedná se tedy podle mne o nezodpovědné plýtvání veřejnými prostředky, které vaše ministerstvo získalo z daní občanů. Je tedy ve veřejném zájmu náklady, které na základě vašeho nařízení nastanou, řádně, úplně a veřejně uvést a následně zdůvodnit.

Domnívám se, že při platech nejen úředníků vašeho ministerstva, ale zejména odborných pracovníků a právníků náklady přesáhnou několik stovek tisíce korun, které by bylo jinak možno použít třeba na pomoc běžencům, které nechává další ministr vlády raději odvážet neziskovou organizací do Německa. Navíc zatěžuje ministra Ukrajiny žádostí o prověřování běženců v zemi, kde probíhá válka.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Kolik žádostí o odškodnění podle § 9 zák. 94/2021 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti s opatřeními vydanými podle pandemického zákona v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 2. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 3. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 4. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí, a dále
 5. kolik žádostí o odškodnění podle § 7 zák. 82/1998 Ministerstvo financí (případně jiný příslušný orgán) obdrželo v souvislosti se zrušenými opatřeními Min. zdravotnictví v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2 (od prvního vydaného opatření do dne vyřízení této žádosti),
 6. kolika žádostem Ministerstvo financí vyhovělo a jakou částku na odškodnění vyplatilo,
 7. poskytnutí seznamu č.j. a sp. zn., pod kterými bylo o výše uvedených žádostech rozhodováno,
 8. poskytnutí anonymizovaných kopií výše uvedených rozhodnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Zpřístupnění kompletního seznamu sboru poradců ministra financí společně s jejich kompetencemi a platy jednotlivých poradců.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)
 • Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • kolik působí na ministerstvu pracovníků, jejichž působení zprostředkovala pracovní agentura,
 • kolik takových pracovníků na ministerstvu působilo v letech 2018, 2019, 2020 a 2021,
 • prosím o uvedení pracovních pozic, kteří tito zaměstnanci zastávají či zastávali,
 • prosím o uvedení pracovních náplní těchto zaměstnanců,
 • kolik peněz zatím zaplatilo ministerstvo pracovním agenturám za jejich služby v tomto, roce a v letech 2021, 2020, 2019 a 2018,
 • jakou odměnu tito pracovníci za svou práci pobírají a pobírali,
 • s kolika pracovními agenturami ministerstvo spolupracuje a spolupracovalo v posledních pěti letech,
 • jaké agentury to jsou.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v dokumentu MF: Důvodová zpráva, která je součástí sady dokumentů "Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony", zveřejněným 8.5.2022 v Eklepu pro veřejnost je následující popis:

"Při výpočtu odhadu dopadů na inkaso veřejných rozpočtů byly využity agregované údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob poplatníků, kteří by (dle výše příjmů) splňovali podmínky pro rozšířený paušální režim. Dle údajů z přiznání k dani z příjmů fyzických osob vychází, že podmínky pro zapojení do systému (co se týká výše příjmů) splní méně než 60 tisíc poplatníků."

Žádám tímto dle zákona o přístupu k informacím o "agregované údaje", které jsou zmíněné ve výše citovaném odstavci. Dále žádám o informace o tom, kolik z těchto "méně než 60 tisíc poplatníků" se očekává, že se přihlásí do jednotlivých pásem navržených pro paušální daň (I., II. III.)“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle sdělení Evropské kosmické agentury (ESA) založené Úmluvou ESA číslo jednací CSE/CS(73)/19 v Paříži, jejímž členem je Česká republika od roku 2008, poskytla České republika této agentuře informace o zdanění příjmů fyzických osob v rámci České republiky, dané zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Žádám tedy o poskytnutí informace, jaké materiály týkající se zdanění příjmů fyzických osob byly Evropské kosmické agentuře poskytnuty, ať již samotným Ministerstvem financí, popř. prostřednictvím jiné organizace. Pokud takové informace předány nebyly, žádám i o toto sdělení.

Žádám o vyčíslení nákladů, pokud budou účtovány.

Dne 15. května 2022 jste svoji žádost upřesnil takto:

 • Jaké informace o právních předpisech v oblasti daně z příjmů fyzických osobo byly Evropské kosmické agentuře (ESA) poskytnuty, tedy zejména zda byl předán zákona 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů a v jakém znění.
 • Zda byly pro ESA provedeny analýzy míry zdanění fyzických osob – rezidentů České republiky a v případě, že takové analýzy provedeny byly, i obsah těchto analýz.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dnes jste informovali o tom, že došlo k zahájení přezkumného řízení, které může vést ke zrušení generálního pardonu bývalé ministryně financí Aleny Schillerové. Tímto žádáme o poskytnutí předmětného rozhodnutí pana ministra, které přezkum otevřelo.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím s následující žádostí o informaci:

 1. Je jednou z podmínek (neopominutelnou) pro přijeti do pracovního poměru na Ministerstvo financí ČR, aby byl občan očkován proti covid 19? Jinými slovy, pokud uchazeč o zaměstnání na Ministerstvu financí splní všechny požadované předpoklady vypsané na dané místo (například v rámci výběrového řízení) a není očkován proti covid 19, bude toto důvodem pro odmítnutí uchazeče?
 2. Pokud je nutnou podmínkou pro přijetí do pracovního poměru na Ministerstvu financí očkování proti covid 19, pak žádám o informaci, na základě jakého právního předpisu je toto požadováno.
 3. Eviduje Ministerstvo financí u svých zaměstnanců, tedy existuje seznam, kdo je a kdo není očkován proti covid 19?
 4. Pokud takový seznam Ministerstvo financí (viz. otázka č. 3) má, pak žádám o informaci, statistický přehled o tomto očkování, v ideálním případě v rozlišení, první, druhá, třetí či další dávka a neočkován.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto za obec Semechnice žádám o poskytnutí informace z veřejné soutěže PP č. 86643/2001, pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zem. stavba bez čp/če, k. ú. o obec Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou. Žádám o sdělení nabídkových cen všech účastníků soutěže dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„I. V souvislosti se zveřejňováním fotografií bývalé ministryně financí paní A. Schillerové (původně nestraník za hnutí ANO) nařídil současný ministr financí ČR p. Zbyněk Stanjura (ODS- předvolební koalice SPOLU) provedení vnitřního auditu, zaměřeného na oprávněnost účtování nákladů k tíži ministerstva a tudíž i daňových poplatníků, jak pan ministr často zmiňuje. Žádám o informaci, kolik tento audit stál daňové poplatníky z prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva financí ČR a zda byly tyto prostředky vynaloženy účelně z pohledu řádného hospodáře se svěřenými prostředky.

II. Dle informací medií nechal ministr financí ČR pan Zbyněk Stanjura (ODS - předvolební koalice SPOLU) vymalovat kancelářské prostory po předchozím osazenstvu (pravděpodobně ANO) a kancelář ministra/ministryně paní Schillerové. Žádám o informaci, kolik tato akce malování v prostorách budovy ministerstva financí ČR stála, a to jak celkový náklad v Kč, tak za 1 m2/Kč, a zda byly tyto náklady z prostředků daňových poplatníků vynaloženy účelně z pohledu řádného hospodáře se svěřenými prostředky.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za 1. čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„1. Žádáme o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky byly poskytnuty na vydry (granty, projekty spojené s vydrami, sledování vyder, propagace vyder, záchranné stanice, chovy, genetika apod.) v posledních 10 létech. Žádáme o poskytnutí rozpisu těchto finančních prostředků po jednotlivých letech, včetně toho, které fyzické osoby či organizace tyto prostředky čerpaly a v jaké výši.

2. Žádáme o poskytnutí informace, jaké finanční prostředky byly poskytnuty na kormorány (granty, projekty spojené s vydrami, sledování vyder, propagace vyder, záchranné stanice, chovy, genetika apod.) v posledních 10 létech. Žádáme o poskytnutí rozpisu těchto finančních prostředků po jednotlivých letech, včetně toho, které fyzické osoby či organizace tyto prostředky čerpaly a v jaké výši.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Již jsem žádal o tyto informace na ministerstvu životního prostředí, odpověď od nich zasílám také v příloze datové zprávy, aby jste případně nemuseli duplikovat jejich data, případně Vám ušetřilo nějaký čas. Ale jde mi o to, že informace které mám říkají, že tyto organizace dostávají více peněz, než bylo uvedeno z ministerstva životního prostředí, které uvedlo že mohou dostávat i další granty z těchto zdrojů: Norské fondy, OPŽP, programy INTERREG a že MŽP nedisponuje těmito daty, ale dle mých informací doufám, že od Vás získám relevantnější data. Minimálně by mohlo jít vyfiltrovat kolik obdržela společnost ALKA Wildlife, o.p.s. ze všech možných finančních zdrojů.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme Vás o sdělení informací o nárocích na náhradu újmy uplatněných u Ministerstva financí z důvodu nesprávného úředního postupu finančního arbitra, a to v důsledku porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, jak uvádí § 13 odst. 1 věta druhá zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, nebo v důsledku porušení povinnosti vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě dle § 13 odst. 1 věty třetí téhož zákona (dále jen „Nárok“). Předmětem žádosti o informace jsou Nároky uplatněné od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2022.

Žádáme Vás o poskytnutí následujících informací:

 • a) V jakém počtu případů uplatnili poškození Nárok u Ministerstva financí?
 • b) V kolika případech bylo poškozeným poskytnuto odškodnění přímo ze strany Ministerstva financí, tj. dle § 15 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci? V jaké výši (dohromady za všechny případy)?
 • c) V jakém počtu případů poškození uplatnili Nárok žalobou u soudu?
  • a. V kolika soudních sporech bylo žalobci vyhověno?
  • b. V kolika soudních sporech bylo žalobci vyhověno?
  • c. Kolik běžících soudních sporů Ministerstvo financí v současnosti eviduje?
 • d) Kolik již Ministerstvo financí ze státního rozpočtu v souvislosti s těmito Nároky vyplatilo za:
  • a. náhradu majetkové škody (včetně příslušenství),
  • b. zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu (včetně příslušenství),
  • c. související náklady řízení a obdobné výdaje
 • e) Kolik uplatněných Nároků se týkalo sporů z životního pojištění (viz § 1 odst. 1 písm. e) zákona č.229/2002 Sb., o finančním arbitrovi)?
 • f) Vyskytují se mezi právními zástupci poškozených, kteří vznesli Nárok u Ministerstva financí, opakovaně (v počtu více než 10) někteří advokáti či advokátní kanceláře, které?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě svého práva na přístup k informacím, vyplývajícího ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informací a odpovědí na následující otázky, které se vztahují k Vaší činnosti jakožto odpovědného úřadu dle § 6 zákona č. 82/1998 Sb. Tyto informace mi k otázkám 1 až 10, prosím, poskytněte za období od 1.1.2011 až do 31.12.2020.

 1. V kolika případech v jednotlivých letech vyplatilo Ministerstvo financí náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu výše citovaného předpisu?
 2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Ministerstvem financí vyplacena?
 3. V kolika případech se poškození po neúspěšné žádosti o náhradu škody dle § 14 obrátili na soud?
 4. V kolika takových případech bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 5. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva financí nárok na regresní úhradu?
 6. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny?
 7. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány?
 8. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady.
 9. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech?
 10. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Pokud ano, bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika Ministerstva financí k vymáhání regresních úhrad? V případě, že ano, žádám o její poskytnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si obrátit se na Vás obrátit s žádostí poskytnutí informací ve vztahu k tzv. leteckému mostu z Čínské lidové republiky, který byl zřízen za účelem přepravy prostředků osobní ochrany na základě usnesení vlády č. 286 ze dne 23. března 2020 (dále jen „letecký most“).

Zejména si Vás dovoluji požádat o následující informace:

a) Jaká osoba či který orgán rozhodl, že společnost CEDES Logistik s.r.o., IČO: 264 20 619, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen společnost „CEDES“), obdrží v březnu 2020 objednávky na prostředky osobní ochrany, zejména ústenky a respirátory, od České republiky jednající prostřednictvím organizační složky státu, Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to mimo jakékoliv výběrové řízení (dále jen „Objednávky“)?
b) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu Ministerstvo vnitra ČR zařídí dopravu zboží, na které se vztahovaly Objednávky v rámci leteckého mostu z Čínské lidové republiky do České republiky, a to na náklady České republiky?
c) Jaká osoba či který orgán rozhodl o tom, že organizační složka státu Ministerstvo financí ČR uhradí předem zálohu na zboží uvedené v Objednávkách? Na základě jaké smlouvy mezi společností CEDES a Českou republikou došlo k úhradě těchto záloh?
d) Kdo a na základě jakého zástupčího oprávnění převzal v Čínské lidové republice zboží společnosti CEDES (k tomuto viz příloha č. 1 této žádosti)? Žádáme Vás o zaslání příslušných předávacích protokolů, kterými disponujete.
e) Žádáme Vás o potvrzení, že disponujete předávacím protokolem, který je k této žádosti přiložen jako příloha č. 2.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tak jako v minulosti (červené údaje) bych rád touto cestou požádal o aktualizaci dat o vývoji rozpočtových rámců kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, a to po roce 2018. Do zaslané tabulky žádám doplnit výši rámců tak, jak se upřesňovaly v průběhu prací na návrhu zákona o státním rozpočtu v letech 2020, 2021 a 2022, a to s uvedením čísla usnesení vlády ČR, kterým byla dokumentace státního rozpočtu schválena.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Kolik a jaké odbory Úřadu vlády od 17. prosince 2021 do současnosti změnily svého vedoucího pracovníka?
 2. K jakým personálním změnám došlo od 17. prosince 2021 do současnosti na pozicích ředitelů/vedoucích sekcí?

Dokument mi, prosím, zašlete nejlépe ve strojově čitelné podobě, konkrétně a jmenovitě rozepsané ke každému odboru zvlášť.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Z tabulky daňových úlev za DPPO a DPFO v roce 2019, dostupné na webu mfcr.cz, vyplývá, že celková výše daňových úlev ve formě osvobození výher z loterií byla v roce 2019 53,1 miliard korun.

1. Žádám tedy MFČR o vysvětlení, jak je možné, že na daních z loterií byla v roce 2019 odpuštěna taková neúměrná částka. Co vše se za těmito miliardami skrývá a komu byly tyto daňové úlevy poskytnuty.

Vycházím z předpokladu, že společnost Sazka, která má přibližně 90procentní podíl na trhu číselných loterií a 80procentní podíl na trhu okamžitých loterií, uvedla, že v roce 2018 vyplatila 1884 výhercům výhry ve výši téměr 1,737 miliardy korun. Srážková daň ve výši 15 procent by tedy u těchto výher činila přibližně 260,5 milionu korun.

Pokud byly v roce 2019 poskytnuty daňové úlevy ve výši 52 miliard korun, musel by loterijní trh meziročně narůst o neuvěřitelných 17 700 procent.

2. Žádám zároveň o data za rok 2020, příp. 2021, po zavedení 15procentní daně na výhry nad 1 000 000 Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za 1. čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?

Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?

Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí plného znění protokolů o kontrolách, které byly vypracovány při šetřeních ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v souvislosti s hospodařením nemocnice. Dotčeným obdobím jsou roky 2016 až do současnosti.

V případě, že nelze poskytnout plné znění protokolů, žádám o zaslání anonymizovaného znění, případně znění očištěného o informace, které nelze ze zákonných důvodů poskytnout.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už od 24. února 2022 vydala Česká republika na uprchlickou krizi na Ukrajině?

Můžete upřesnit, o jaké výdaje se jedná a v jaké byly výši(humanitární dávky, příspěvky na ubytování, sociální a zdravotní pojištění, nákupy humanitární pomoci a zbraní pro Ukrajinu....)?

Zároveň jste se na Ministerstvo financí obrátila dne 4. dubna 2022 s další žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká téže problematiky. Vaše druhá žádost je formulována takto:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už stát zaplatil od 24. února v souvislosti s krizí na Ukrajině?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků soukromým osobám?

Kolik bylo vyplaceno ukrajinským uprchlíkům na humanitárních dávkách?

Existují finanční scénáře, kolik nás bude uprchlická krize stát (při příchodu 300 tisíc, 500 tisíc, milionu uprchlíků...)?

Z jakých zdrojů jdou finance určené na pomoc ukrajinským uprchlíkům?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informaci:

kopie rozhodnutí Ministerstva financí, kterým udělilo společnosti REEL Spain Plc v roce 2017 základní povolení k provozování živé hry jakožto druhu hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 73 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (jedná se o rozhodnutí na něž odkazuje následující seznam legálních provozovatelů).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí nejnovější verze seznamu prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na území České republiky, určených Ministerstvem financí ČR, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, včetně uvedení provozovatelů těchto jednotlivých prvků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě výše uvedeného tedy dle § 106/1999 o přístupu k informacím žádám Ministerstvo financí a Vás odbor 71 o sdělení, jakým způsobem bylo s našimi důkazy a informacemi o vyvlastněně investici ve Vietnamské socialistické republice nakládáno. Zajímá nás také, jakým způsobem byly předávány dotčeným úřadům naše důkazy o porušování Dohody (pozn. jedná se o Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic ze dne 25. listopadu 1997), porušování základních lidských práv a Ústavy VSR v našem případu a jak probíhala spolupráce a koordinace s dotčenými správnímu úřady České republiky. Dále jakým způsobem a zdali vůbec byly naše informace použity směrem k Dohodě o ochraně investic v rámci připravované smlouvy o zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a vládou Vietnamské socialistické republiky. Otázkou také je, jestli byla (bude) vláda České republiky informována o takovýchto případech před ratifikací této dohody.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

 1. Výsledky auditní činnosti uložené povinnému subjektu podle usnesení vlády České republiky ze dne 17. května 2021 č. 467 k materiálu Národní plán obnovy.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci ve věci povolení pro provozovatele hazardních her dle § 87 zákona 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Dle odst. 3 zákona je toto povolení vydáváno nejdéle na dobu 6 let. Z toho důvodu se na Vás obracíme s dotazem o provozovateli MERKUR CASINO a.s., IČO: 271 51 506 se sídlem Pláničkova 442/1, Praha 6, který z dostupných informací na Vašich webových stránkách získal povolení k provozování činnosti ode dne 1.1.2018 pro živé hry a 15.2.2018 pro technické hry.

Tímto Vás žádám o poskytnutí informací: kdy obě tato povolení vyprší, pokud společnost není oprávněná provádět činnost po celých 6 let.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„pro účely diplomové práce Vás prosím o poskytnutí následující informace.

V rámci pandemie COVID-19 v roce 2020 mělo Ministerstvo vnitra spolu s Ministerstvem zdravotnictví na starost centrální nákup osobních ochranných prostředků a jiných zdravotnických potřeb (OOP a ZP). U Ministerstva zdravotnictví byla provedena analytická prověrka těchto nákupů, kterou zasílám v příloze a která byla poskytnuta v rámci žádosti o informace, a to pod č. j. MF-25258/2021/48-6.

Žádám tedy o sdělení, zdali existuje i analýza/zhodnocení (či jiný dokument obdobného charakteru) nákupů OOP a ZP v roce 2020 realizovaných Ministerstvem vnitra, ať už vytvořená jejich resortem či vytvořena Vámi z jejich podkladů. Pakliže tento/tyto dokument/y zabývající hodnocením těchto výdajů ze státního rozpočtu existuje/í, prosím o jeho/jejich zaslání.“

Následně jste dne 30. března 2022 svůj dotaz upřesnil takto:

Obdobnou žádost jsem již zaslal dne 28. 3. 2020 prostřednictvím tohoto emailu, avšak teprve dnes jsem uvědomil, že daná analýza je časově ohraničena (viz výše), a proto potřebuji analýzu/hodnocení obou těchto resortů i za zbylé období roku 2020.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujících informací ohledně níže uvedených věcí:

 1. Žádám o jmenovitý seznam obcí, měst a krajů, které měly své finanční prostředky u Sberbank a to včetně finančních částek.
 2. Jak velkou finanční ztrátu odhaduje MF ve věci odchodu z Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce?
 3. V roce 2001 bylo vymáhání ruského dluhu vůči ČR přiděleno soukromé firmě Falcon Capital. Jak velký dluh zůstal nevymožen a hodlá MF v této věci nějak postupovat, protože část dluhu vznikla až po roce 1990?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádáme o poskytnutí plánu veřejného zadávání (nebo obdobného dokumentu zachycujícího seznam, předpokládaný rozsah a předmět nebo název plánovaných veřejných zakázek povinného subjektu, případně i jeho příspěvkových organizací – dále jen jako „plán veřejného zadávání“) zpracovaného povinným subjektem pro období roku 2022.

V případě, že plán veřejného zadávání je veřejně přístupný v elektronické podobě, bude dostatečnou odpovědí zaslání odkazu na zveřejněný dokument.

V případě, že plán veřejného zadávání není zveřejněn (ale je zpracován), žádáme o zaslání v elektronické podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („ZSPI“), žádám tímto MFČR (jako právního nástupce FNM ČR) o poskytnutí:

 1. Smlouvy o koupi akcií mezi společností Bivideon B.V., reg. č. 34152379, a (tehdy existujícím) Fondem národního majetku České republiky, jejímž předmětem je prodej 15 816 380 ks akcií společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s., IČO 60193671, a která byla uzavřena dne (či okolo dne) 16. 10. 2001 (dále jen „Smlouva“); a
 2. Veškerých dalších dokumentů či smluv uzavřených mezi společností Bivideon B.V., reg. č. 34152379 a (tehdy existujícím) Fondem národního majetku České republiky, navazujících na Smlouvu či s ní souvisejících.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Jakou spotřebu kancelářského papíru formátu A4 spotřebovalo Vaše ministerstvo, za rok 2021 v kusech balíků + finanční vyjádření této celkové spotřeby včetně DPH.
 2. Od jaké firmy tento kancelářský papír formátu A4 vaše ministerstvo v roce 2021 odebíralo.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona 106/1999 Sb. se chci zeptat, jaká opatření umožňující slaďování rodinného a pracovního života (např. dětské skupiny, částečné úvazky, sdílená pracovní místa atd.) má Vaše ministerstvo. Zároveň se chci zeptat, zda Vaše ministerstvo realizuje nějaká opatření na zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích. Tato informace mi slouží pro studijní účely v rámci Mgr. studia Veřejné a sociální politiky na FSV UK.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„rád bych se Vás zeptal ze zvědavosti na 1 informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Rád bych se zeptal, zdali v letech 2014-2015 byla poradkyni tehdejšího ministra financí (či měla jakoukoliv poradenskou smlouvu či plnění) právnička Hana Marvanová. Tedy jedná se mi o tuto osobu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„připravuji analýzu vlivu provedení výběrového řízení na koncovou cenu služeb. Analýza by měla nastínit, jaké množství prostředků je možné ušetřit při vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb. Na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o sdělení:

Kolik zahraničních cest uskutečnili zaměstnanci Ministerstva financí České republiky v měsíci únoru 2022, které byly uskutečněny na pravidelných linkách z Prahy.

Dále prosím o elektronické zaslání kopií 5-ti nejlevnějších a 5-ti nejdražších letenek na pravidelných linkách v tomto období, samozřejmě bez údaje o jménu cestujícího, které považuji za osobní údaj a pro analýzu není nijak důležité.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Prosím o kopie všech dokumentů a komunikace včetně všech příloh, kterou Ministerstvo financí, přijalo a poskytlo nebo vedlo s policií ČR ohledně šetření prodeje obecních pozemků v obci Podomí za rok 2021 a 2022.

Minimálně jedno šetření bylo vedeno PČR pod č.j. KRPB-137206-29/TČ-2021-061281.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č.106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., si Vás dovoluji požádat o seznam korespondence mezi Ministerstvem financí a subjektem Pražská kanalizace a vodní toky, státní podnik v likvidaci, kt (IČO 00064076), kterou MF aktuálně eviduje a která proběhla během kalendářního roku 2012. Dodávám, že předmětem této korespondence by měly být především otázky souhlasu ministerstva s bezúplatným převodem pozemků vlastněných tehdy tímto subjektem na hlavní město Prahu anebo otázka úplatného prodeje těchto pozemků.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dovolím si reagovat na Vaši Žádost o poskytnutí cenové informace ze dne 14.3.2022.

Níže zasílám odkaz na veřejně dostupné informace, z kterých vyplývá že záměrem ministerstva je kontrola marží čerpacích stanic.
https://cesky.radio.cz/ministerstvo-financi-zacne-od-utery-kontrolovat-marze-cerpacich-stanic-8744742

Na základě Vaší Žádosti a veřejně dostupných informací Vás prosím o následující
informace.

 1. Povinností naší společnosti je zasílat Finančnímu úřadu, spadajícímu pod ministerstvo financí, pravidelné měsíční Přehledy nákupů a prodejů PHM. Tento soubor obsahuje Vámi požadované informace předané FU i za měsíc únor. Proč si tyto informace ministerstvo nevyžádá od Finančního úřadu a musíme je znovu vyplňovat?
 2. Jak je možné, že součástí Vaší žádosti nejsou také informace o nákupních cenách naší společnosti včetně časových údajů o jednotlivých závozech?
 3. Bez informací o nákupních cenách nelze určit reálnou marži naší společností a nelze tedy posuzovat jakoukoliv oprávněnost této marže. Jakým způsobem a co to tedy chcete posuzovat?
 4. Jak je možné, že prodejní cena naší společnosti by měla být, dle veřejně dostupných informací, porovnávána s cenami na burze, když za tyto ceny reálně naše společnost nenakupuje? Jak je možné, že je to veřejně prezentováno jako marže čerpacích stanic a kdo za tyto veřejně prezentované informace nese zodpovědnost?
 5. Jak je v kalkulacích o případné marži zohledněna sleva, kterou poskytujeme smluvním zákazníkům? Pokud není, proč?
 6. Proč není pro zjišťování reálných marží využit stávající formulář zasílaný každý měsíc finančnímu úřadu, který zohledňuje jak datum kdy bylo zboží nakoupeno, jeho cenu a také slevy smluvním odběratelům? Tato data jsou tedy pro stanovení reálné marže mnohem přesnější a Vaše ministerstvo je má k dispozici.
 7. Jak chcete prosím porovnávat prodejní cenu v jeden den s hodnotou burzy a usuzovat z toho na reálnou marži, když neznáte frekvence závozu? Zvláště v této turbulentní době, kdy se ceny z týdne na týden mohli měnit i v řádu desítek korun.
 8. Co je cílem této žádosti ve vztahu k naší společnosti? Z výše uvedeného je patrné, že cílem není objektivní stanovení a posouzení marže naší společnosti i přesto, že je to veřejně deklarováno jako cíl.
 9. V případě, že bude tímto postupem a prezentací chybných výsledků poškozeno dobré jméno společnosti, nebo oboru, ve kterém podniká s dopadem na naší společnost, kdo za to nese zodpovědnost?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Ministerstvo financí ČR, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021

 1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 3. V případě, že povinný užívá pronajatou budovu, jaké jsou náklady na pronájem této budovy. Uveďte členění na jednotlivé roky.
 4. Jaké subjekty poskytovaly povinnému pronájem u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 5. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 6. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 7. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.
 8. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky na následují stránce.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto za obec Semechnice žádám o poskytnutí informace z veřejné soutěže PP č. 86643/2001, pozemek parc. č. st. 65/1, jehož součástí je zem. stavba bez čp/če, k. ú. o obec Semechnice, okr. Rychnov nad Kněžnou. Žádám o sdělení nabídkových cen všech účastníků soutěže dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci: 1) Zpráva o auditu systému OPPIK 2021 (Audit řádného fungování systému řízení a kontroly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), vypracovanou auditním orgánem ministerstva financí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Materiálu Čj. předkladatele MF-6520/2022/5802-9 projednaného v rámci bodu 207/22 na zasedání Vlády České republiky dne 2. března 2022.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí seznamu poradců̊ současného ministra financí a to ve formátu:

Jméno poradce – zaměření́ – počátek spolupráce – výše honoráře – smluvní́ vztah (HPP, externě̌ ...)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „prosíme tímto o poskytnutí úplného a aktuálního seznamu úspěšných příjemců prostředků Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací. Na web stránce "eeagrants.cz"jsme nenalezli mezi příjemci organizace: NAPO (Národní asociace pacientských organizací), Česká společnost AIDS pomoc a diabetologickou střešní organizaci Diaktiv, o kterých máme informaci, že byli rovněž úspěšní.
  Popřípadě žádáme o informaci, ve kterých programech v rámci Fondů EHP 2014-2021 byly výše uvedené organizace úspěšné.
  Důvodem naší žádosti, je plánované oslovení úspěšných organizace za účelem projektu sdílení dobré praxe, směřujícího k většímu rozšíření povědomí o možnostech Fondů EHP směrem k pacientským organizacím.
 2. prosíme tímto o poskytnutí informace, zda je pro rok 2022, či roky následující, připravován obdobný program Zdraví z prostředků Fondů EHP.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění a poskytnutí následujících informací:

 1. Kdo (útvar, jméno, příjmení, kontakt), je zodpovědný za provoz a stav systému ARES ve smyslu § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 2. Kdy (datum a čas) proběhla poslední, úplná a úspěšná synchronizace dat mezi OR a IS ARES
 3. Jaký je důvod neexistence záznamu IČO: 142 94 699 v IS ARES, zatímco RZP i OR tento záznam a informace o subjektu poskytují.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„zajímá mě, zda-li lze osvobodit od správního poplatku za provedení vidimace či legalizace "Českou národní banku"?

Dále mě zajímá, zda-li pokud požaduji osvobození od správního poplatku za vidimaci dle § 8 odst. 2 písmene a), mám právo na osvobození od poplatku v případě, že požaduji ověření totožné listiny 2x? Nebo obecně vícekrát? Nebo mi úřad smí osvobodit pouze jedno vyhotovení listiny? Pochybuji, že úředník ví, kolikrát co budu potřebovat.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žádáme o přehled platů a odměn u náměstků ministerstva financí, a to od 1. ledna 2017 do 3. února 2022, a to ve formátu: jméno - funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců.

Dále žádáme o přehled platů a odměn u všech zaměstnanců tiskového odboru (odbor pro komunikaci s veřejností), a to od 1. ledna 2017 do 3. února 2022, a to ve formátu: funkce - plat - odměny - zdůvodnění mimořádné odměny - počet odpracovaných měsíců.

Zároveň doplňuji, že druhá část žádosti se týká oddělení 7401, 7402 a 7403, přičemž požaduji informace v anonymizované podobě, ale rozdělené podle jednotlivých oddělení."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Z tohoto důvodu si dovoluji se na Vás obrátit v rámci projektu transparentního informování veřejnosti o odměnách nejvyšších státních úředníků, a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, požádat o poskytnutí následujících informací:

 • informace o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří
  • a) vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti), nebo
  • b) se podílejí na výkonu vrchnostenských oprávnění povinného subjektu (např. kontrolní, dohledovou či inspekční činností) nebo mohou povinný subjekt nikoli nevýznamným způsobem ovlivnit, nebo
  • c) provádějí či organizují činnost, která je úkolem povinného subjektu, nebo
  • d) mají faktický vliv na činnost povinného subjektu, nebo
  • e) svou činností mohou mít ekonomický dopad na veřejný rozpočet či hospodaření povinného subjektu

a to za kalendářní rok 2021 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1.1.2021 do 31.12.2021).

Obvykle jde o vedoucího/řídícího/ředitele úřadu a jeho přímé podřízené ve vedoucích pozicích (náměstek apod.).

U organizací, které mají regionální/krajské kanceláře/pobočky a pobočka má alespon dvou úrovňovou řídící strukturu, do seznamu zahrňte i vedoucího/řídícího/ředitele těchto poboček.

Prosím o poskytnutí ve struktuře pozice – sekce – plat – odměny – jiné funkční požitky – zdůvodnění mimořádné odměny – počet odpracovaných měsíců (částky všech příjmů prosím uvádějte v hrubé výši tj. před zdaněním).

Pro zaslání informace prosím použijte přiloženou tabulku formátu MS Excel. Zachovejte, prosím i stejné označení jednotlivých pozic jako v předchozích letech, aby mohla být Vámi poskytnutá data kontinuálně porovnávána.

Veřejně dostupné informace o platech nejvyšších státních úředníků zlepšují transparentnost veřejné správy v České republice, což je oblast veřejného zájmu.

Vzhledem k tomu, že informace tohoto druhu nejsou pravidelně zveřejňovány v České republice žádným jiným subjektem (institucí vládního nebo nevládního charakteru), než na výše uvedené internetové adrese www.platyuredniku.cz (dříve www.platytopuredniku.cz), je splněna podmínka, že žadatel plní poslání dozoru veřejnosti ve věci veřejného zájmu (vynakládání veřejných prostředků na platy a odměny státních zaměstnanců). Tuto skutečnost konstatoval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. května 2020 č.j. 2 As 88/2019-29, dostupném na stránkách www.nssoud.cz, s čímž se plně ztotožnila navazující judikatura, např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. srpna 2020, č. j. 1 As 250/2020-29.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 2 As 88/2019-29 uvedl ve vztahu k webu https://platyuredniku.cz, že se jedná o webovou stránku věnující se výhradně této problematice, s ojediněle širokým záběrem dožadovaných institucí (celkem 52 zvolených nejvýznamnějších orgánů veřejné správy), dlouhodobě (od roku 2014), přičemž všechna data jsou zpracována systematicky, umožňujíce vzájemné srovnání s dřívějšími údaji. Takovýto způsob zveřejňování poskytnutých informací, který v sobě zahrnuje taktéž jejich dílčí zpracování a efektivní prezentaci, je svého druhu ukázkovým případem plnění funkce tzv. „společenského hlídacího psa“.

Vámi poskytnuté informace budou zveřejněny na veřejně přístupném internetovém portálu, určeném k informování veřejnosti o věcech veřejného zájmu, jehož adresa je www.platyuredniku.cz. Stejně tak bude případně zveřejněn údaj o neposkytnutí informace.

Upřesňujeme naši žádost na tyto představitele nejvyššího vedení úřadu:
Ministr
Státní tajemník
Náměstci ministra
Náměstci pro řízení sekcí"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souvislosti se zpracováním analytické eseje. V této eseji se zabývám způsobem implementace nástroje pro prověřování zahraničních investic v ČR, který byl zaveden zákonem č 34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic. Esej má za cíl objasnit roli jednotlivých ministerstev v agendě prověřování rizikových investic ze zahraničí. Tyto informace nejsou obsaženy ani v zákoně č.34/2021 Sb., ani dle mého vědomí nejsou dostupné v otevřených zdrojích. Esej navazuje na můj výzkum provedený v rámci diplomové práce, která mapuje implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie, napříč členskými státy EU.

Výsledná práce není určena pro veřejné publikování. Závěry mohou být představeny v úzkém kolektivu odborné komunity.

S ohledem na výše uvedené důvody Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Popište prosím, jakým způsobem se ministerstvo zapojuje do provádění prověřovacího mechanismu zahraničních investic spadajících pod působnost ministerstva dle Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon). Vyjadřuje ministerstvo své stanovisko v případě zahraniční investice definované dle režimu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic?

2. Popište prosím, jakým způsobem identifikujete investice s potenciálem ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek podle §8 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic v odvětvích spadajících do působnosti ministerstva. Má ministerstvo interně definovány strategicky významné oblasti, které spadají do této kategorie? Podle čeho jsou takto zařazené oblasti identifikovány?

3. Popište prosím, jakým způsobem je agenda v rámci ministerstva spravována. Má ministerstvo seznam pro stát strategických oblastí, které spadají pod působnost ministerstva a které nejsou určeny Zákonem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení (krizový zákon)? Je dohledem nad touto agendou a komunikací s Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřen speciální útvar? Pokud ano, jaké jsou jeho úkoly a kompetence?

4. Popište prosím, na jaké bázi, jakou formou a v jaké frekvenci a intenzitě ministerstvo spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu při prověřování zahraničních investic, které mohou ohrozit bezpečnost a veřejný pořádek ČR a nespadají pod kritickou infrastrukturu podle §7 Zákona č.34/2021 Sb. o prověřování zahraničních investic.

5. Plánuje ministerstvo zvýšit aktivitu v prověřování zahraničních investic mířících do moderních a inovačních technologií v souvislosti se zelenou tranzicí? Má ministerstvo vypracovanou metodiku, dle které se určuje co patří do moderních a inovačních technologií důležitých pro rozvoj a zelenou tranzici v oblastech spadajících pod působnost ministerstva?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 • zmluvy a štátnej záruky medzi Českou republikou konajúcou prostredníctvom Ministerstva financií Českej republiky a Československou obchodnou bankou, a.s., zo dňa 19.6.2000 súvisiacej s kúpou Investičnej a poštovej banky, vrátane dodatkov z 27.7.2000 a 31.8.2001; a
 • plánu reštrukturalizácie medzi Československou obchodnou bankou, a.s., a Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., z augusta 2001 súvisiaceho s kúpou Investičnej a poštovej banky.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„1. zda bylo pozastaveno také vydávání dalších tranší předchozích (již vydaných) emisí Dluhopisů republiky tj. zda již nadále nebude možné reinvestovat výnosy Dluhopisů republiky vydaných v předchozích tranších emise Dluhopisů republiky do nákupu dluhopisů z nových tranší, jako tomu bylo v minulých letech?
2. zda má Ministerstvo financí stanoven termín, dokdy vyhodnotí, zda bude pokračovat ve vydávání nových emisí (protiinflačních) Dluhopisů republiky, nebo zda bude potřebu vyhodnocovat průběžně ad hoc podle potřeby financování státního dluhu?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„v souladu s ust. § 2 z č. 106/99 Sb. žádám o zaslání výše plateb státu do mezinárodních organizací v členění organizace, částka.“

„K výzvě na upřesnění uvádím, že se jedná o platby do mezinárodních organizací, jichž je ČR členem, pozorovatelem a v pod. postavení.

Stačí rok 2022 jak je uvedeno v návrhu rozpočtu, nepředpokládám, že dojde k takovým změnám při jeho schvalování.

Pokud je výhodnější pro povinný subjekt, tak mi stačí výše plateb za rok 2021.

Pokud se jedná o upřesnění, jaké mezinárodní organizace mám na mysli, potom uvádím, že neznám všechny organizace, kterým je zasílán příspěvek, proto jsem učinil tento dotaz.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Věc: 1 - Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vznik, systematizace a další okolnosti k vzniku pracovních pozic na MFČR pro osoby :Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou, zejména informace:

a) V jakých konkrétních dnech a jakým konkrétním způsobem byla vyhlášena a zveřejněna veřejná výběrová řízení MFČR na pozici-funkci na základě které byly následně zaměstnání nebo přijati do služebního poměru občané Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou ve veřejné kauze na základě které MFČR nařídilo audit, včetně kopie těchto dokumentů (VVŘ) pokud existují?

d) Jaká byla ,nebo je pracovní náplň občanů :Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný coby zaměstnanců MFČR nebo státních úředníku na MFČR :
d.1- : dle VVŘ
d.2- dle pracovní smlouvy
d.3- dle organizačního řádu
d.4- dle jiných interních předpisů vydaných na základě zákona

c) Byla místa která obsadili na MFČR občané Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou systematizovaná ?

d) Jakou adresu - místo výkonu práce pozice nebo funkce měly nebo mají uvedeny občané Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou uvedeny v dokumentech (pracovní smlouva atd. ) jako zaměstnanci nebo úředníci na MFČR dle VVŘ ?

e) Na jakých všech adresách nebo všech místech (dle evidence KN) by prováděny úkony osob Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou, včetně p. Aleny Schilerové ?

f) V jakých konkrétních dnech a v jakých konkrétních hodinách byly vytvářeny a pořizovány fotografie v součinnosti osobami Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou, včetně p. Aleny Schilerové ve
vztahu k pracovní- úřední době MFČR ?

g) Byl udělen souhlas vlastníků nemovitostí a movitostí zvířat (pávů atd.),které jsou v současnosti komerčně zveřejněny osobám zaměstnancům MFČR, občan Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný ,kteří fotily ministryni Schilerovou, včetně p. Aleny Schilerové k použití ke komerčním účelům ?

h) Kolik konkrétních hodin (jednotlivě ) byla p. Schilerová účastna při pořizování komerčních fotografií v době, kdy byly na MFČR úřední hodiny , nebo měla být v práci jako ministryně MFČR, nebo jako člen vlády a jako poslanec ,kdy ji za tuto dobu byl hrazeno z rozpočtu sněmovny plat ústavního činitele ?

i) Byla někdy p. Schilerová v období vykonávané funkce nemocná- v pracovní neschopnosti ? pokud ano v jakých konkrétních dnech ?

j) Jaké konkrétní osobě a pozici byly přímo podřízeni na MFČR osoby Fotograf David Šedivý a kameraman Jakub Konečný v období, kdy vznikala zmiňovaná komerční tiskovina a jak měly přesně evidovanou docházku v místě výkonu práce u MFČR ?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Vás se žádostí o zpřístupnění následovných informací a to dokumentu:

„1) SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.09.2000 (v znění ze dne 27.07.2000 a pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupeného ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ BANKOU, a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), zejména:

a. Dodatku k SSZ ze dne 31.08.2001
b. Všechny dodatky k SSZ
c. Úplné znění SSZ včetně všech jej dodatků.

2) Smlouva o restrukturalizačním plánu uzavřená mezi ČSOB a Konsolidační bankou, s.p.ú. (dále jen „KoB) dne 31.8.2001.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dovoluji si Vás podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí privatizační smlouvy k OKD z roku 2004, znalecký posudek společnosti VOX consult, který měl ocenit majetkový podíl státu ve společnosti OKD a.s. a Náhled na možnou hodnotu investic společnosti OKD a.s. zpracovaný KB a.s. Dokumenty hodlám použít k akademickým účelům.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.

2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 4. čtvrtletí roku 2021 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí níže uvedených informací:

1. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů obcím v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19),

2. kolik a na základě jakých zákonů bylo celkem vyplaceno ve formě kompenzačních bonusů krajům v roce 2020 a v roce 2021 (prosím o uvedení samostatně pro rok 2020 a samostatně pro rok 2021, vždy částka a zákon) z důvodu propadu daňových příjmů (vliv pandemie covid‐19).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Seznam zprávy informovaly o tom, že ministr financí nechal udělat audit toho, jak za působení minulé ministryně probíhalo pořizování jejích fotografií. Tímto žádáme o poskytnutí tohoto auditu, či jak se tento dokument obsahující zjištění formálně nazývá.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„1) Jak velký příspěvek byl/je ze státního rozpočtu poskytován obcím s rozšířenou působností nacházejících se v Jihočeském kraji na výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování v letech 2020, 2021 a 2022?
2) Jak je tento příspěvek strukturován? Např. jak velká část je poskytována na pořizování územních plánů a pořizování územně analytických podkladů.
3) Jak je výše tohoto příspěvku vypočítávána? (např. na základě jakého vzorce či výpočtu)
Není nutné poskytovat informace spojené s poskytováním příspěvků spojených s agendou závazných stanovisek dle § 96b stavebního zákona, neboť tento příspěvek je veřejně dohledatelný, zatímco výše uvedený požadované body (viz body 1, 2 a 3) veřejně dohledatelné nejsou.
Níže přikládám tabulku, do které by bylo např. možné částky doplnit.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádáme o přehled veškeré pracovní činnosti, respektive veškeré pracovní výstupy, které za dobu svého pracovního poměru pro ministerstvo financí vykonali pan David Šedivý a Jakub Konečný coby referenti tiskového odboru.

Současně žádáme o kopie veškerého fotografického či video materiálu, který v pracovním poměru pořídili.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:
1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení.
V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
2. Přehled vyměřené daně z hazardních her (výnos daně) ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2018 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 sb.) se Vás dotazuji na informaci o celkovém počtu nově uzavřených smluv na HPP, DPP a DPČ v rámci Vašeho ministerstva v období od 1.8.2021 do 16.12.2021. Popřípadě Vás prosím o poskytnutí informace, kam se mohu obrátit pro zjištění tohoto.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu č.j. MF-2331/2021/1707-10 z 13.5.2021 identifikoval podezření na porušení zákonů a podle § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, je podnětem pro místně příslušný Finanční úřad pro Jihomoravský kraj k dalšímu opatření, zejména pro zahájení řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie podnětu Ministerstva financí v této věci podanému Finančnímu úřadu pro Jihomoravský kraj.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí dále specifikovaných informací týkajících se státní pomoci poskytnuté ze strany České republiky ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANCE a.s., IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB) v souvislosti s prodejem podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY a.s., se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ (dále jen „IPB“) společnosti ČSOB (dále jen „státní pomoc“) na základě:

 • SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU uzavřené dne 19. 6. 2000 (dále jen „SPP“) mezi INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ: 45316619 jednající prostřednictvím nuceného správce Ing. Petra Staňka jako prodávajícím a Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 14, Praha I, IČ: 00001350 (dále jen „ČSOB“), jako kupujícím a navazujících zajišťujících smluv zejména
 • SMLOUVA A STÁTNÍ ZÁRUKA uzavřena dne 19.06.2000 v znění ze dne 27.07.2000 (popřípadě ve znění pozdějších dodatků) (dále jen „SSZ“) mezi Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, zastoupené ministrem financí Pavlem Mertlíkem a ČSOB.
 • SMLOUVA A SLIB ODŠKODNĚNÍ datována dne 19.06.2000 mezi Českou národní bankou se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika (dále jen „ČNB“) a ČSOB.

Státní pomocí se pro účely této žádosti rozumí jakákoliv státní pomoc poskytnutá ČSOB ze strany České republiky prostřednictvím Ministerstva financí České republiky, ČNB, Konsolidační banky Praha s.p.ú., IČ: 48118672 (v texte jen „KoB“), České konsolidační agentury (v texte jen „ČKA“) nebo prostřednictvím jejich nástupnických organizací nebo jiných nim podřízených organizací v souvislosti s prodejem podniku IPB.

Konkrétně žádám o poskytnutí informací o výše státní pomoc poskytnuté ČSOB ze strany České republiky a o období poskytování státní pomoci, zejména:

 1. V jaké celkové výši byla ze strany České republiky poskytnuta státní pomoc ČSOB s uvedením 
  1. celkové výše poskytnuté státní pomoci,
  2. výše státní pomoci poskytnuté z titulu plnění státních záruk dle článku 2 Smlouvy a státní záruky (SSZ)
  3. výše státní pomoci poskytnuté dle článku 3 Smlouvy a státní záruky (SSZ), zejména z titulu prodeje jednotlivých aktiv podniku IPB na základě uplatnění Specifického práva opce.
 2. V jakém časovém období byla tato státní pomoc ze strany České republiky poskytována (kdy byla ze strany České republiky vyplacena poslední částka z titulu předmětné státní pomoci)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Citace textu žádosti

 1. Paní Schillerová uvádí, že náklady na část fotografických služeb byla uhrazená hnutím ANO.
  1. můžete mi poslat seznam všech plateb, které v této souvislost hnutí ANO na účty MF poslalo?
   Kdy byly fakturovány (pokud bylo vše řešené fakturou, pokud jinak, pak jakým?) a v jaké výši?
   S jakým zněním byly vyfakturovány?
   Kdy byly proplaceny a v jaké výši?
 2. Z toho, co je známo, plyne, že zaměstnanec/ci MF ve své pracovní době vykonával práci, za níž dostalo ministerstvo následně zaplaceno od hnutí ANO.
  1. minulé vedení ministerstva s tímto záměrem pracovníka/ky přijímalo?
   Plyne to z jejich pracovních smluv? Nebo byl tento způsob práce akceptovaný až později, ad hoc?
  2. pokusilo se MF nějak oddělit práci těchto pracovníků od práce pro MF a pro hnutí ANO?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o analýzu daňových výjimek, kterou má podle slov exministryně financí Aleny Schillerové a taktéž ministra financí Zbyňka Stanjury (řečeno v České televizi 30. ledna 2022, pořad Otázky Václava Moravce) k dispozici pan náměstek Stanislav Kouba. Žádám o kopii této analýzy.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádá Ministerstvo financí ČR o poskytnutí všech interních metodik či jiných metodických pokynů, stanovisek a odpovědí na metodické dotazy a dalších souvisejících materiálů ohledně problematiky daňových dopadů úroků z akvizičního financování (tj. především režim daňové uznatelnosti úrokových nákladů z pohledu ustanovení § 25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Zároveň žádáme o zaslání odpovědí na metodicky dotaz č.j. 15/94 308/2007-151 ze dne 18.12.2007 a č.j. 15/10 368/2008-151 ze dne 21.1.2008 včetně příslušných položených otázek v anonymizované verzi.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Žadatel se svým podáním ze dne 30. ledna 2021 obrátil na Ministerstvo finanční ČR s žádostí o poskytnutí informací ve věci regresní úhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem Finančního úřadu pro Středočeský kraj Územního pracoviště v Kolíně v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo financí svým přípisem vydaným dne 5. února 2021 pod č. j. MF-3513/2021/48-4 informovalo žadatele o tom, že "[p]ožádalo o stanovisko k regresní úhradě příslušné správní orgány. Zda byly naplněny zákonné podmínek pro uplatnění regresní úhrady, je dosud v šetření, které bude uzavřeno v zákonem stanovených lhůtách.".

Na základě žádosti žadatele ze dne 18. března 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel dne 9. dubna 2021 žadatel přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 6. dubna 2021 pod č. j. MF-9154/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "otázka naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je dosud stále v šetření...".

Na základě žádosti žadatele ze dne 3. listopadu 2021 o sdělení aktuálního stavu vyřízení věci obdržel žadatel dne 19. listopadu 2021 přípis Ministerstva financí ČR vydaný dne 18. listopadu 2021 pod č. j. MF-31855/2021/48-4, z nějž vyplývá, že "naplnění zákonných podmínek pro uplatnění regresní úhrady je stále v šetření; zákonná lhůta pro vyřízení regresního nároku doposud neuplynula.".

Žadatel nevidí jediný rozumný důvod, proč by posouzení skutkově banální věci mělo trvat rok, nicméně konstatuje, že lhůta pro vyřízení regresního nároku již uplynula.

Žadatel se proto dotazuje na výsledek prošetření věci a s tím spojené vyřízení žádosti ze dne 30. ledna 2021.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací: přehled soudních sporů, ve kterých Ministerstvo financí ČR zastupovalo stát a tyto soudní řízení se týkaly prezidenta Miloše Zemana. Prosím také o informace na kolik vyšly právní služby v rámci těchto sporů a úkony s nimi spojené. Kolik hodin právníci těmito spory strávily a zda tyto spory řešili právníci ministerstva, nebo se jednalo o externí firmu. Pokud se jednalo o externí firmu, tak jakou? A kolik si za zastupování účtovala? Zároveň prosím o uvedení v jakém stavu se tyto spory nachází, zda jsou již uzavřené a pokud ano, tak s jakým výsledkem.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„dle výsledku veřejnosprávní kontroly Ústavu pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3, IČO 75112779, provedené Ministerstvem financí ČR v roce 2021 (Č. j.: MF-27648/2020/1707-8) se tento orgán státní správy v případě několika identifikovaných podezření na porušení zákona/ů, podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a § 25 odst. 4 zákona č. 255/2012 Sb., obrátil na místně příslušný úřad tj. Finanční úřad pro hlavní město Prahu ve věci podnětu k dalšímu opatření, zejména pro zahájení řízení ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji v souvislosti výsledkem veřejnosprávní kontroly požádat o následující informace:

 1. kdy Ministerstvo financí ČR uvedený podnět zaslalo Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu,
 2. zdali Ministerstvo financí ČR již obdrželo rozhodnutí Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu ve věci podezření na porušení rozpočtové kázně v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
 3. zdali byl podán podnět policejnímu orgánu k dalšímu šetření.
 4. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dále žádám o výsledek veřejnosprávní kontroly Archivu bezpečnostních složek, Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3, IČO 75112817, provedené Ministerstvem financí ČR cca ve stejném období jako proběhla kontrola Ústavu pro studium totalitních režimů.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci subjektů kolektivního investování
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě zákona 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, prosím o sdělení následujících informací.

 1. počet trvale hlášených obyvatel obce Kašnice (okr.Břeclav) k 1.1.2022
 2. výše neinvestiční dotace na občana ze státního rozpočtu na každého jednotlivého obyvatele výše uvedené obce
  Kolik obec za rok na trvale hlášeného občana pobírá celkově finančních prostředků?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel tímto žádá o poskytnutí a zaslání těchto informací:

 1. informaci o tom, jakým způsobem a dle jakých parametrů byla určena odměna auditorských týmů za činnost v rámci auditů projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost;...

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). V kontextu činnosti AO žádám o poskytnutí následujících informací: Seznam kontrol provedených AO v období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 u příjemců evropských dotací v programovém období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (IČO), název projektu, operační program, objem zjištěných nedostatků (částka v Kč), datum zahájení auditu, datum ukončení auditu, vedoucí auditorského týmu. Informaci žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZY:

Jaké odměny byly v loňském roce za I. a II. pololetí vyplaceny náměstkům (prosím o konkrétní částky a komu byly vyplaceny)?

Za co přesně byly odměny vyplaceny (prosím o konkrétní příklady)?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Rád bych vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádal o sdělení, v jaké výši a s jakým odůvodněním byly za měsíce leden až prosinec roku 2021 vypsány a vyplaceny (i odměny vypsané za prosinec 2021, ale vyplacené až v lednu 2022) mimořádné a cílové odměny všem náměstkům, státnímu tajemníkovi a ředitelům odborů/vedoucím oddělení na vašem resortu.

Informace mi, prosím, poskytněte jmenovitě pro každého pracovníka zvlášť podle jednotlivých měsíců, a specifikujte, za co byly přiznány. To vše ideálně ve strojově čitelném formátu (např. Excel tabulka).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás s žádostí o doplnění tabulky, kterou zasílám v příloze. Jedná se o získání dat k mé bakalářské práci na téma "Svobodný přístup k informacím podle zákona 106/1999 Sb.,". Získaná data budou použita na praktickou část mé práce k analýze výše a druhu vybraných poplatků za poskytnuté informace.

Ke své žádosti přikládáte částečně vyplněnou tabulku, která obsahuje údaje k vyřizování žádostí podle InfZ Ministerstvem financí za rok 2016 až 2020. Ministerstvo financí žádáte o vyplnění údajů ve sloupcích s názvy:

 • Celkem inkasováno a za jaké typy žádostí,
 • Nejnižší částka (za jaký typ žádosti),
 • Nejvyšší částka (za jaký typ žádosti).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás pro účely připravované diplomové práce dovoluji požádat o následující informace:

 1. Celkový počet přezkumných řízení zahájených ministrem financí ve smyslu ustanovení § 193 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“), a to v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021
 2. Kolik přezkumných řízení vedených ministrem financí dle služebního zákona zahájených v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 bylo zahájeno na základě podnětu podřízeného služebního funkcionáře
 3. Jakým způsobem byla přezkumná řízení zahájená ministrem financí dle služebního zákona v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 ukončena.
  Postačuje souhrnná informace (např. v roce 2019 bylo zahájeno X řízení, z toho X na základě podnětu podřízeného služebního funkcionáře, X skončilo zastavením řízení a X skončilo zrušením přezkoumávaného rozhodnutí).“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zveřejnění platů Davida Šedivého a Jakuba Konečného, kteří působili jako referenti v odboru Vnější vztahy a komunikace na Ministerstvu financí. U Jakuba Konečného žádám o celkový roční plat včetně odměn za rok 2020 a za rok 2021. U Davida Šedivého žádám o celkový roční plat za rok 2021.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Včera bylo v TV na ČT24 zveřejněno oznámení že státní dluh ČR dosáhl rekordních 2,5 bilionu Kč. Ve smyslu Zákona č.106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace o tom, komu jmenovitě, jak dlouho, a jaké částky v Kč, (zaokrouhlené na miliardy Kč), dluží Česká republika v rámci státního dluhu k začátku roku 2022.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Obracíme se na Vás jako spolek, který se podílí na boji s korupcí a klientelismem ve veřejné správě, přičemž poskytnuté informace potřebujeme pro naši činnost dle stanov, kterou je činnost směřující k podpoře rozvoje etických hodnot v demokratické společnosti, odhalování korupční činnosti ve veřejné správě, podpoře projektů odhalujících korupci ve veřejné správě.

Náš spolek podal 7.9. 2021 k ministerstvu vnitra podnět k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice podle § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. (příloha). Ministerstvo vnitra reagovalo sdělením z 20.10. 2021 č.j. MF-28358/2021/6902-6, že předalo Ministerstvu financí část podnětu k provedení kontroly výkonu samostatné působnosti obce Statenice, týkající se nehospodárného nakládání s finančními prostředky obce při zadávání veřejných zakázek.

Žádáme podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací – produktů veřejné správy:

 1. Jaké další kroky učinilo Ministerstvo financí ve věci podnětu ke kontrole hospodaření obce Statenice a nakládání s veřejnými prostředky?
 2. Kopie korespondence mezi obcí Statenice a Ministerstvem financí v uvedené věci.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Informaci, zda jsou u Ministerstva financí vedena, či byla již skončena, jakákoliv řízení v souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody podle § 9 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
  Pokud je odpověď na výše uvedenou otázku kladná, dovoluji si Vás požádat o sdělení spisové značky předmětných řízení, současného stavu či výsledku řízení, data právní moci rozhodnutí, popřípadě jakýchkoliv dalších informací, které jste k této žádosti povinni anebo oprávnění sdělit ohledně předmětných řízení.
 2. Dále si Ministerstvo financí dovoluji požádat o poskytnutí anonymizovaných verzí meritorních rozhodnutí, v předmětných řízeních podle bodu 1.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Záklona 106/1999, žádám seznam kontrol provedených v uplynulém kalendářním roce auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 s uvedením informace, zdali je tento seznam již konečný. U každé kontroly požaduji tyto informace: identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, informaci zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly) Informace žádám v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)“.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o zaslání elektronické kopie vyřízení námitek podaných Vinařským fondem dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, proti kontrolním zjištěním uvedeným v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly Vinařského fondu Ministerstvem financí z 13.5.2021 č.j. MF-2331/2021/1707-10, které Vinařský fond podal dne 31.5.2021 pod č.j. 1705/2021, případně o předání těchto námitek nebo její části orgánu, který na základě kontrolních zjištění zahájil s Vinařským fondem správní řízení o uložení sankce nebo opatření k nápravě podle § 14 odst. 3 kontrolního řádu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Ve smyslu Zákona 106/1999, O svobodném přístupu k informacím, žádám seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě jste v uplynulých šesti měsících nahlásili v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí materiálu „Předdůchody ve III. pilíři penzijního systému“, který je zmíněn v Procesu konzultací na str. 10 obecné části důvodové zprávy sněmovního tisku 736/0; Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony.“